Mazmuny

XII BÖLÜM. JEMGYÝETÇILIK HOWPSUZLYGYNA WE

ILATYŇ SAGLYGYNA GARŞY JENAÝATLAR

 

29 BAP. JEMGYÝETÇILIK HOWPSUZLYGYNA WE JEMGYÝETÇILIK TERTIBINE GARŞY JENAÝATLAR

 

271-nji madda. Terrorçylyk

 

(1) Terrorçylyk, ýagny, partladyş, otlamak ýa-da adamlaryň heläk bolmagyna getirip biljek howp döredýän başga hereketleriň amala aşyrylmagy, emläge düýpli zyýan ýetirip biljek ýa-da başga jemgyýetçilik howply wakalaryň peýda bolmagy, eger şu hereketler jemgyýetçilik howpsuzlygyny bozmak, ilaty gorkuzmak ýa-da häkimiýet edaralary tarapyndan kararyň kabul edilmegine täsir etmek maksady bilen amala aşyrylan bolsa, şeýle hem şol maksatlara ýetmek üçin görkezilen hereketler bilen haýbat atmak amala aşyrylan bolsa, munuň üçin,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) gaýtadan;

b) ok atýan ýaragy peýdalanmak bilen;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji bölekleri tarapyndan göz öňünde tutulan hereketler seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölümine elten bolsa ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilen bolsa,

on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger terrorçylyk wakasyny taýýarlamaga gatnaşan adam häkimiýet edaralaryna öz wagtynda duýdurmak arkaly ýa-da başga usullar bilen terrorçylygyň öňüni almaga ýardam eden bolsa we eger şol adamyň hereketlerinde başga jenaýatyň alamatlary ýok bolsa, onda ol jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

2711-nji madda. Terrorçylygy maliýeleşdirmek

 

(1) Terrorçylygy maliýeleşdirmek, ýagny terrorçylygyň guralmagyny ýa-da amala aşyrylmagyny maliýeleşdirmäge niýetlenýändigine düşünmek bilen pul, maddy-tehniki we beýleki serişdeleriň ýygnalmagy ýa-da berilmegi ýa-da maliýe hyzmatlaryň edilmegi, şonuň ýaly-da terrorçylyk maksatly hereketi bilen bagly ýa-da bagly bolmazdan terrorçynyň, terrorçylykly toparyň, terrorçylykly guramanyň, ýa-da şol maksatlara ýetmek üçin döredilýän guramaçylykly toparyň, bikanun ýaragly birikmäniň, ýa-da jenaýatçylykly bileleşigiň işini üpjün etmek boýunça hereketler edilendigi (hereketsizligi) üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman dört ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) gulluk ygtyýarlyklaryny peýdalanmak arkaly edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger şu maddada görkezilen jenaýaty eden adam häkimiýet edaralaryna bu barada duýdurmak arkaly ýa-da başga usul bilen terrorçylygyň öňüni almaga ýardam eden bolsa we eger şol adamyň hereketlerinde başga jenaýatyň alamatlary ýok bolsa, onda ol jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

(2011-nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

272-nji madda. Terrorçylyk wakasy hakynda görnetin ýalan habar

 

Taýýarlyk görülýän partladyş, otlamak ýa-da adamlaryň heläk bolmagyna getirip biljek howp döredýän başga hereketleriň taýýarlanylýandygy, emläge düýpli zyýan ýetirip biljek ýa-da başga jemgyýetçilik howply wakalaryň peýda bolmagy hakynda görnetin ýalan habary ýaýradana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

273-nji madda. Bikanun ýaragly düzümleri döretmek ýa-da şoňa gatnaşmak

 

(1) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk ýaragly düzümiň döredilmegi, şonuň ýaly-da şeýle düzüme ýolbaşçylyk edilmegi,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Bikanun ýaragly düzüme gatnaşana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Bikanun ýaragly düzüme gatnaşmakdan meýletin ýüz dönderen we ýaragyny tabşyran adam, eger onuň hereketlerinde başga jenaýatyň alamatlary ýok bolsa, onda ol jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

274-nji madda. Banditçilik

 

(1) Raýatlaryň ýa-da guramalaryň üstüne çozmak maksady bilen pugta guramaçylykly ýaragly toparyň (bandanyň) döredilmegi şeýle topara (banda) ýolbaşçylyk edilmegi, şonuň ýaly-da banda taparyndan edilýän çozuşlara gatnaşylmagy,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Ýaragly topara (banda) gatnaşylmagy,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

275-nji madda. Jenaýatçylykly bileleşigiň guralmagy ýa-da jenaýatçylykly bileleşige gatnaşmak

 

(1) Agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlar etmek üçin jenaýatçylykly bileleşigiň döredilmegi, şonuň ýaly-da jenaýatçylykly bileleşige ýolbaşçylyk edilmegi,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Jenaýatçylykly bileleşige gatnaşylmagy,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

276-njymadda. Köpçülikleýin bidüzgünçilikler

 

(1) Zorluk ulanmak, talaňçylyk, otlamak, emlägiň ýok edilmegi, ok atýan ýaragy ulanmak, partlaýjy maddalary ýa-da ýaryjy serişdeleri ulanmak bilen baglanyşykly köpçülikleýin bidüzgünçilikleriň guralmagy, şeýle hem häkimiýet wekiline ýaragly garşylyk görkezilmegi,

bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan köpçülikleýin bidüzgünçiliklere gatnaşylmagy,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

277-nji madda. Howa gämisiniň, suw gämisiniň ýa-da gatnadylýan demir ýol wagonlar düzüminiň ogryn äkidilmegi ýa-da birugsat eýelenmegi

 

(1) Howa ýa-da suw gämisiniň ýa-da gatnadylýan demir ýol wagonlar düzüminiň  ogryn äkidilmegi, şonuň ýaly-da şeýle gämini ýa-da wagonlar düzümini  ogryn äkitmek maksady bilen birugsat eýeläne,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa;

b) gaýtadan;

ç) adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak arkaly ýa-da şeýle zorlugy ulanmak haýbatyny atyp;

d) ok atýan ýaragy ulanmak bilen edilen bolsa,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler, eger olar guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa ýa-da seresapsyzlyk zerarly adamyň ölümine getiren bolsa ýa-da başga agyr netijelere elten bolsa,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

2771 –nji madda. Platformany bikanun eýelemek

 

(1) Ýüzýän ýa-da hereketsiz duran platformanyň oňa gözegçiligi amala aşyrmak maksady bilen bikanun eýelenendigi, şonuň ýaly-da platformada onuň howpsuz ýüzmegine howp döredýän, platformanyň döwülmegine ýa-da dargamagyna getirýän ýaryjy ýa-da beýleki serişdeleriň oturdylandygy, ýa-da ýerleşdirilendigi, şeýle hem şol maksatlara ýetmek üçin hereketleriň edilendigi (hereketsizligi) üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

b) gaýtadan;

ç) adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak, ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen edilse,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.  

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen etmişler guramaçylykly topar tarapyndan amala aşyrylan ýa-da seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

emlägini muzdsuz alyp, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Kodekse 2771 maddany goşmaly 2011–nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda girizildi - (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

278-nji madda. Ulag geçirijileriň gabalmagy

 

(1) Päsgelçilikleri gurmak ýa-da başga usullar arkaly demir ýol, suw, howa ýa-da awtomobil ulag geçirijileriň, şeýle hem magistral turba ulag geçirijileriň, bilgeşleýin gabalmagy, munuň özi hereketiň kesilmegine ýa-da ulagyň işiniň başga bozulmalaryna elten bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şoňuň ýaly hereketler, eger olar adamlaryň jany we saglygy üçin howp döredilmegi bilen edilen bolsa ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleginde göz öňünde tutulan hereketler, eger-de olar adamlar bilen betbagtçylykly halatlara ýa-da başga agyr ýagdaýlara elten bolsa,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

279-njy madda. Bozgakçylyk

 

(1) Bozgakçylyk üçin, ýagny, jemgyýeti göz-görtele äsgermezlikden ybarat bolan raýatlara zorluk ulanmak ýa-da zorluk ulanmak haýbatyny atmak bilen baglanyşykly bolan, şonuň ýaly-da kesekiniň emlägini ýok etmegi ýa-da zaýalamagy bilen baglanyşykly bolan jemgyýetçilik tertibiniň gödek bozulmagy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şeýle hereket, eger:

a) deslapdan dilleşmezden iki ýa-da şondan-da köp adam tarapyndan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

b) häkimiýet wekiline ýa-da jemgyýetçilik tertibini goramak wezipesini ýerine ýetirýän ýa-da jemgyýetçilik tertibiniň bozulmalarynyň öňüni alýan başga adama garşylyk görkezmek bilen baglanyşykly;

ç) gaýtadan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Ýarag ulanmak bilen ýa-da ýarag hökmünde zatlary ulanmak bilen amala aşyrylan bozgakçylyk üçin,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

280-nji madda. Dag-magdan, gurluşyk ýa-da başga işler geçirilýän mahalynda howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Dag-magdan, gurluşyk ýa-da başga işler geçirilýän mahalynda howpsuzlyk düzgünleri bozulyp, eger şolar seresapsyzlyk zerarly adamlaryň saglygyna agyr zyýan ýetirilmegine elten bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket, eger ol seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölümine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

281-nji madda. Partlama howply desgalarda howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Partlama howply desgalarda ýa-da partlama howply sehlerde howpsuzlygy üpjün edýän düzgünleriň bozulandygy üçin, eger bu düzgün bozma adamyň ölmegine ýa-da başga hili agyr netijelere getirip biljek bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzsyna çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da mahrum etmän, iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

282-nji madda. Ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek wezipesi  öz üstüne ýüklenilen adam tarapyndan onuň bozulandygy üçin, eger ol seresapsyzlyk zerarly adamyň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyrlykda zyýan ýetiren bolsa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan üç ýyla çenli mahrum etmek ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

283-nji madda. Radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň bikanun ulanylmagy

 

(1) Radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň bikanun edinilendigi, saklanylandygy, peýdalanylandygy, berlendigi, bozulandygy, senagat taýdan baýlaşdyrylandygy, görnüşiniň üýtgedilendigi, ýok edilendigi  ýa-da tozadylandygy üçin,

iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar seresapsyzlyk sebäpli adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 (2011-nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55- nji madda)

 

284-nji madda. Radioaktiw ýa-da ýadro materiallaryny ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Radioaktiw ýa-da ýadro materiallaryny saklamagyň, bermegiň, peýdalanmagyň, hasaba almagyň, daşamagyň düzgünleriniň we olary ulanmagyň beýleki düzgünleriniň bozulandygy üçin, eger bu hereketler radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň fiziki goragynyň bozulmagyna ýa-da beýleki agyr netijelere getiren bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 (2011-nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3,55 nji madda)

 

285-nji madda. Radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň ogurlanylmagy ýa-da gorkuzylyp alynmagy

 

(1) Radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň ogurlanandygy ýa-da gorkuzylyp alnandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) gulluk ýagdaýyny peýdalanmak bilen;

d) adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolmadyk zorlugy ulanmak ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen edilse,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.  

(3) Radioaktiw ýa-da ýadro materiallarynyň adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak bilen, ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen, ýa-da guramaçylykly topar, ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan ogurlanandygy, ýa-da gorkuzylyp alnandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp, alty ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada, şeýle hem şu Kodeksiň 291-nji we 294-nji maddalarynda, gaýtadan edilen jenaýat diýlip, şu maddalarda, şeýle hem şu Kodeksiň 227-233-nji we 271-274-nji maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlardan birini ýa-da birnäçesini öň eden adam tarapyndan edilen jenaýat hasap edilýär.

(2011-nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

286-njy madda. Partlaýjy, çalt ýanýan maddalary ýa-da pirotehniki önümleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

Partlaýjy, çalt ýanýan maddalary ýa-da pirotehniki önümleri saklamagyň, hasaba almagyň, peýdalanmagyň we daşamagyň düzgünleriniň bozulandygy, şeýle hem bu maddalaryň ýa-da önümleriň poçta ýa-da goş arkaly bikanun iberilendigi, eger bu hereketler seresapsyzlyk sebäpli agyr netijelere getiren bolsa,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

287-nji madda. Ýaragyň, ok-därileriň, partlaýjy maddalaryň ýa-da partladyjy enjamlaryň bikanun edinilmegi, satylmagy, saklanylmagy, äkidilmegi, iberilmegi ýa-da ýanynda göterilmegi

 

(1) Ok atýan ýaragyň, ok-därileriň, partlaýjy maddalaryň ýa-da partladyjy enjamlaryň bikanun edinilendigi, satylandygy, saklanylandygy, äkidilendigi, iberilendigi ýa-da ýanynda göterilendigi üçin (niliniň içi ýylmanak bolan aw tüpeňi we onuň ok-därileri muňa girmeýär),

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketleriň deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da gaýtadan amala aşyrylandygy üçin,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketleriň guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan amala aşyrylandygy üçin,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Gamalaryň, fin pyçaklarynyň ýa-da beýleki sowuk ýaragyň şol sanda zyňylýan ýaragyň bikanun satylandygy ýa-da ony ýanynda göterendigi, şonuň ýaly-da gaz sapançalarynyň, ballonjyklarynyň ýa-da beýleki gaz ýaragynyň bikanun satylandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada görkezilen zatlary meýletin tabşyran adam, eger onuň hereketlerinde jenaýatyň başga alamaty ýok bolsa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

(2010-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., 4,72-nji madda)

 

288-njimadda. Ýaragyň bikanun ýasalmagy

 

(1) Ok atýan ýaragyň, ony üpjün edýän şaýlarynyň bikanun ýasalandygy ýa-da abatlanylmagy, şonuň ýaly-da ok-därileriň, partlaýjy maddalaryň ýa-da partladyjy enjamlaryň bikanun ýasalandygy üçin,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň, ýaly hereketleriň deslapdan dilleşmek boýunça adamaryň topary tarapyndan ýa-da gaýtadan amala  aşyrylandygy üçin,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Gaz ýaragynyň, gamalaryň, fin pyçaklarynyň ýa-da beýleki sowuk ýaragyň, şol sanda zyňylýan ýaragyň bikanun ýasalandygy üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada görkezilen zatlary meýletin tabşyran adam, eger onuň hereketlerinde jenaýatyň başga alamaty ýok bolsa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

289-njy madda. Ok atýan ýaragyň harsal saklanylmagy

 

Ok atýan ýaragyň harsal saklanylandygy, ony başga biriniň ulanmagyna şertleriň döredilendigi üçin, eger bu ýagdaý agyr netijelere getiren bolsa,

bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

290-njy madda. Ýaragy, ok-därileri, partlaýjy maddalary we partladyjy enjamlary gorap saklamak baradaky borçlaryň degişli derejede berjaý edilmezligi

 

Ok atýan ýaragy, ok-därileri, partlaýjy maddalary ýa-da partladyjy enjamlary gorap saklamak tabşyrylan adamyň, öz borçlaryny degişli derejede berjaý etmändigi üçin, eger bu ýagdaý olaryň ogurlanmagyna ýa-da ýok edilmegine ýa-da başga hili agyr netijelere getiren bolsa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

291-nji madda. Ýaragyň, ok-därileriň, partlaýjy maddalaryň ýa-da partladyjy enjamlaryň ogurlanmagy ýa-da gorkuzyp alynmagy

 

(1) Ok atýan ýaragyň, ony üpjün edýän detallaryň, ok-därileriň, partlaýjy maddalaryň ýa-da partladyjy enjamlaryň ogurlanylandygy ýa-da gorkuzyp alandygy üçin,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler, eger:

a) ýarag, ok-däriler, partlaýjy  maddalar ýa-da  partladyjy enjamlar onuň gulluk ýagdaýy bilen baglanyşykly ýa-da gorap saklamak ynanylan adam tarapyndan;

b) gaýtadan;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

d) jan ýa-da saglyk üçin howply bolmadyk zorlugyň ulanylmagy bilen amala aşyrylan bolsa,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler üçin, eger olar jan we saglyk üçin howply zorlugyň ulanylmagy bilen guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan amala aşyrylan bolsa,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

РАЗДЕЛ ХII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

ГЛАВА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

 

Статья 271. Терроризм

 

(1) Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях,

 наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(2) То же деяние, совершённое:

а) повторно;

б) с применением огнестрельного оружия;

в) группой лиц по предварительному сговору,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати  лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие смерть человека или совершённые организованной группой или преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет.

Примечание

Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

 

Статья 2711. Финансирование терроризма  

 

(1) Финансирование терроризма, то есть сбор или предоставление денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации или совершения терроризма, а равно действие (бездействие) для обеспечения деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом террориста, террористической группы, террористической организации или организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей,

наказывается лишением  свободы  на срок от четырёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2)То же деяние, совершённое

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием служебных полномочий,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание

Если лицо, совершившее преступление, указанное в данной статье, содействовало предотвращению акта терроризма путём предупреждения об этом органов власти или другим способом и если в действиях этого лица отсутствует иной состав преступления, то оно освобождается от уголовной ответственности.

(В редакции Закона Туркменистана от 4 августа 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3 , ст.55)

 

Статья 272. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 273. Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём

 

(1) Создание вооружённого формирования, не предусмотренного законодательством Туркменистана, а равно руководство таким формированием,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) Участие в незаконном вооружённом формировании,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание

Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооружённом формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 

Статья 274. Бандитизм

 

(1) Создание устойчивой организованной вооружённой группы (банды) с целью нападения на граждан или организации, руководство такой группой (бандой), а равно участие в совершаемых бандой нападениях,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Участие в вооружённой группе (банде),

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 275. Организация преступного сообщества либо участие в преступном сообществе

 

(1) Создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Участие в преступном сообществе,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 276. Массовые беспорядки

 

(1) Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

(2) Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 277. Угон или захват воздушного судна, водного судна либо железнодорожного подвижного состава

 

(1) Угон воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна либо состава с целью угона,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

г) с применением огнестрельного оружия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

 

Статья 2771. Незаконный захват платформы

 

(1) Незаконный захват плавучей или стационарной платформы, с целью осуществления контроля над ней, а равно установка или размещение на ней взрывных или других устройств, создающих угрозу для ее безопасного плавания, влекущих повреждение или разрушение платформы, а также действие (бездействие) для  достижения этих целей,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) группой лиц по предварительному сговору;

b) повторно;

ç) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Деяния, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

 (Кодекс дополнен статьей 2771 Законом Туркменистана от 4 августа 2011 г. –Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.55)

 

Статья 278. Блокирование транспортных коммуникаций

 

(1) Умышленное блокирование железнодорожных, водных, воздушных или автомобильных транспортных коммуникаций, а также магистрального трубопроводного транспорта путём устройства препятствий либо иным способом, повлёкшее перерыв движения или иное нарушение деятельности транспорта,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно совершено с созданием угрозы для жизни и здоровья людей либо группой лиц по предварительному сговору,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 

Статья 279. Хулиганство

 

(1) Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

(2) То же деяние, если оно:

а) совершено двумя и более лицами без предварительного сговора или группой лиц по предварительному сговору;

б) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

в) совершено повторно,

наказывается штрафом в размере от двадцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 280. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

 

(1) Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 281. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах

 

(1) Нарушение правил, обеспечивающих безопасность на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это нарушение могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 282. Нарушение правил пожарной безопасности

 

(1) Нарушение правил пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 283. Незаконное обращение с радиоактивными или ядерными материалами

 

(1) Незаконное приобретение, хранение, использование, передача, разрушение, промышленное обогащение, видоизменение, уничтожение или распыление радиоактивных или ядерных материалов,

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, если они по неосторожности повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

 (В редакции Закона Туркменистана от 4 августа 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.55)

 

Статья 284. Нарушение правил обращения с радиоактивными или ядерными материалами  

 

Нарушение правил хранения, передачи, использования, учёта, перевозки радиоактивных или ядерных материалов и других правил обращения с ними, если эти действия привели к разрушению физической защиты радиоактивных или ядерных материалов или повлекли иные тяжкие последствия,  

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.».

 (В редакции Закона Туркменистана от 4 августа 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.55)

 

Статья 285. Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов

 

(1) Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет  с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) повторно;

b) группой лиц по предварительному сговору;

ç) с использованием служебного положения;

d) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,  

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, либо организованной группой или преступным сообществом,   

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с  конфискацией имущества.  

Примечание

Повторным в настоящей статье, а также  в статьях 291 и 294 настоящего Кодекса признаётся совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими  статьями, а также статьями 227-233 и 271-274 настоящего Кодекса.

 (В редакции Закона Туркменистана от 4 августа 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3 , ст.55)

 

Статья 286. Нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами или пиротехническими изделиями

 

Нарушение правил хранения, учёта, использования и провоза взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ и изделий по почте или багажом, если эти действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

 

Статья 287. Незаконное приобретение, сбыт, хранение, провоз, пересылка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств

 

(1) Незаконное приобретение, сбыт, хранение, провоз, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов (за исключением гладкоствольного охотничьего ружья и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или повторно,

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые организованной группой или преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(4) Незаконный сбыт или ношение кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия, в том числе метательного оружия, а равно незаконный сбыт газовых пистолетов, баллончиков или иного газового оружия,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 ноября 2010 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 4 , ст.72)

 

Статья 288. Незаконное изготовление оружия

 

(1) Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному  сговору или повторно,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(3) Незаконное изготовление газового оружия, кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия, в том числе метательного оружия,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

Примечание

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 

Статья 289. Небрежное хранение огнестрельного оружия

 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,

наказывается исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 290. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

 

Ненадлежащее выполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 291. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

 

(1) Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) лицом, которому оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства были вверены в связи с его служебным положением или под охрану;

б) повторно;

в) группой лиц по предварительному сговору;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, организованной группой либо преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.