Mazmuny

2 BAP. GRAŽDAN HUKUKLARYNYŇ WE BORÇLARYNYŇ
ÝÜZE ÇYKMAGY, GRAŽDAN HUKUKLARYNY AMALA
AŞYRMAK WE GORAMAK

8 madda. Graždan hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagynyň esaslary

Graždan hukuklary we borçlary kanunlarda göz öňünde tutulan esaslardan ýüze çykýar, şonuň ýaly-da kanunlarda göz öňünde tutulmadyk, ýöne welin graždan kanunlarynyň umumy başlangyçlaryna we manysyna görä graždan hukuklaryny we borçlaryny döredýän fiziki we ýuridiki şahslaryň hereketlerinden ýüze çykýar.
Şuňa laýyklykda, graždan hukuklary we borçlary şeýle ýüze çykýar:
a) kanunda göz öňünde tutulan şertnamalardan we beýleki geleşiklerden, şonuň ýaly-da kanunda göz öňünde tutulmadyk, ýöne welin, oňa garşy gelmeýän şertnamalardan we beýleki geleşiklerden;
b) graždan hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagynyň esaslary hökmünde kanunda göz öňünde tutulan döwlet organlarynyň we öz-özüňi dolandyryşyň ýerli organlarynyň aktlaryndan;
w) graždan hukuklaryny we borçlaryny bellän sud çözgüdinden;
g) kanunda gadagan edilmedik esaslar boýunça emlägi döretmek we edinmek netijesinden;
d) ylym, edebiýat, sungat eserlerini döretmegiň, oýlap tapyşlaryň we intellektual işiniň beýleki netijesinden;
ý) başga şahsa zyýan ýetirilmegi sebäpli;
j) esassyz baýlaşmak sebäpli;
z) fiziki we ýuridiki şahslaryň gaýry hereketleri sebäpli;
i) kanunlar boýunça graždan hukuk netijeleriniň başlanmagy bilen baglanyşdyrylýan wakalar sebäpli ýüze çykýar.

9 madda. Graždan hukuklaryny amala aşyrmak

1. Fiziki we ýuridiki şahslar özlerine degişli graždan hukuklaryny özleriniň makul bilşine görä amala aşyrýarlar.
2. Fiziki we ýuridiki şahslaryň özlerine degişli hukuklary amala aşyrmakdan ýüz döndermegi bu hukuklaryň ýatyrylmagyna getirmeýär, ýöne kanunda göz öňünde tutulan halatlar muňa girmeýär.
3. Graždan hukuk gatnaşyklarynyň subýektleri özleriniň hukuklaryny we borçlaryny ynsaplylyk bilen amala aşyrmaga borçludyrlar, özleriniň hereketleri (hereketsizligi) bilen beýleki şahslara zyýan ýetirmeli däldirler.
4. Şu maddanyň 3 punktunda göz öňünde tutulan talaplar berjaý edilmedik halatynda, sud şol şahsyň hukugyny goramakdan ýüz dönderip biler.
5. Kanun graždan hukuklaryny goramagy şol hukuklaryň ynsaply we paýhasly amala aşyrylandygyna-aşyrylmandygyna bagly edende, graždan hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyjylaryň ynsaplylygy we paýhaslylygy çak edilýär.

10 madda. Graždan hukuklaryny sud üsti bilen goramak

1. Bozulan ýa-da dawa edilen graždan hukuklaryny sud, hojalyk sudy, bitaraplar sudy (mundan beýläk - sud diýlip alynýar) işleriň kime degişliliginiň prosessual  kanunlarda ýa-da şertnamada bellenilişine laýyklykda goraýar.
2. Taraplaryň arasyndaky jedeliň suda ýüz tutulmanka düzgünleşdirilmegi kanunda ýa-da şertnamada göz öňünde tutulyp bilner.
3. Graždan hukuklaryny administratiw tertipde goramak işi diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda amala aşyrylýar. Administratiw tertipde kabul edilen çözgüt barada suda şikaýat edilip bilner.

11 madda. Graždan hukuklaryny goramagyň usullary

Graždan hukuklary şu aşakdakylar arkaly goralýar:
a) hukugy ykrar etmek arkaly;
b) hukugyň bozulmazyndan öň dowam edip gelen ýagdaýyny dikeltmek arkaly we hukugy bozýan ýa-da hukugyň bozulmak howpuny döredýän hereketleriň öňüni almak arkaly;
w) geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmek we şol geleşigiň hakyky däldiginiň netijelerini ulanmak arkaly;
g) döwlet organynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş organynyň aktyny hakyky däl diýip ykrar etmek arkaly;
d) borjy bolşy ýaly ýerine ýetirmäge mejbur etmek arkaly;
ý) graždan hukuklaryňy öz-özüň goramak arkaly;
j) ýetirilen zyýany töletmek arkaly;
z) puşmana puluny töletmek arkaly;
g) moral taýdan ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak arkaly;
k) hukuk gatnaşyklaryny ýatyrmak ýa-da üýtgetmek arkaly;
l) döwlet organynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş organynyň, kanuna garşy gelýän aktyny suduň ulanmazlygy arkaly;
m) kanunda göz öňünde tutulan beýleki usullar arkaly.

12 madda. Kanunlara laýyk gelmeýän akty hakyky däl diýip ykrar etmek

Döwlet organyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş organynyň, fiziki ýa-da ýuridiki şahslaryň graždan hukuklaryny we kanun arkaly goralýan bähbitlerini bozýan akty kabul edilen pursatyndan hakyky däldir.
Şeýle akt sud tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilen halatynda, bozulan hukuk dikeldilmelidir ýa-da şu Kodeksiň 11 maddasynda göz öňünde tutulan beýleki usullar bilen goralmalydyr.

13 madda. Graždan hukuklaryny öz-özüň goramak

Graždan hukuklaryny öz-özüň goramaga ýol berilýär.
Graždan hukuklaryny öz-özüň goramak usullary hukugyň bozulyşyna barabar bolmalydyr we şol usullar, eger ygtyýarly organlaryň kömegi wagtynda ýetişmeýän bolsa, şol hukuk bozuşdan ägä etmek ýa-da onuň öňüni almak üçin zerur bolan hereketleriň çäginden çykmaly däldir.

14 madda. Zyýany töletmek

1. Öz hukugy bozulan şahs özüne ýetirilen zyýanyň öweziniň doly tölenilmegini talap edip biler. Zyýany töletmegi talap etmek hukugyndan deslaplaýyn  baglaşylan ylalaşyk esasynda ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.
2. Ýetirilen zyýan diýlende hukugy bozulan şahsyň öz bozulan hukugyny dikeltmek üçin eden ýa-da etmeli bolan çykdajylaryna, onuň emläginiň ýitirilmegine ýa-da oňa şikes ýetirilmegine (hakyky zyýan), şonuň ýaly-da, eger bu şahsyň hukugy bozulmadyk bolsa, graždan dolanyşygynyň adaty şertlerinde onuň almaly boljak, ýöne alynmadyk girdeyjilerine (elden giderilen peýda) düşünilýär.
Eger hukugy bozan şahs şonuň netijesinde girdeji alan bolsa, onda hukugy bozulan şahs şonuň ýaly girdejilerden az bolmadyk möçberde beýleki zyýanlar bilen bir hatarda elden giderilen peýdanyň tölenilmegini talap etmäge haklydyr.

15 madda. Emläkleýin däl şahsy hukuklary we beýleki maddy däl eşretleri goramak

Emläkleýin däl şahsy hukuklar we beýleki maddy däl eşretler şu Kodeksde we beýleki kanunlarda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde goralýar, şonuň ýaly-da bozulan hukugyň düýp mazmunyndan we bu bozuşyň netijeleriniň häsiýetinden graždan hukuklaryny goramagyň haýsy usullaryny peýdalanmak gelip çykýan bolsa, şeýle halatlarda we çäklerde goralýar.

16 madda. At-abraýy, mertebäni we iş abraýyny goramak

1. Fiziki ýa-da ýuridiki şahs özüniň at-abraýyny, mertebesini ýa-da iş abraýyny masgaralaýan maglumatlaryň, eger şonuň ýaly maglumatlary ýaýradan şahs şol maglumatlaryň hakykata laýyk gelýändigini subut edip bilmese, sud üsti bilen ýalana çykarylmagyny talap etmäge haklydyr.
Gyzyklanýan şahslaryň talap etmegine görä, fiziki şahsyň at-abraýynyň we mertebesiniň ol aradan çykandan soň hem goralmagyna ýol berilýär.
2. Eger fiziki ýa-da ýuridiki şahsyň at-abraýyny, mertebesini ýa-da iş abraýyny masgaralaýan maglumatlar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýaýradylan bolsa, onda şol maglumatlar hut şol köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýalana çykarylmalydyr.
Eger ýokarda görkezilen maglumatlar guramadan çykýan dokumentde beýan edilen bolsa, onda şol dokument çalşyrylmalydyr ýa-da yzyna alynmalydyr.
Beýleki halatlarda maglumatlary ýalana çykarmagyň tertibi sud tarapyndan bellenilýär.
3. Fiziki ýa-da ýuridiki şahs, bu barada köpçülikleýin habar beriş serişdelereriniň çap eden maglumatlary onuň hukuklaryny ýa-da kanun arkaly goralýan bähbitlerini kemsidýän bolsa, onda ol öz jogabyny hut şol köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap etmäge haklydyr.
4. Eger suduň çözgüdi ýerine ýetirilmedik bolsa, onda sud düzgüni bozuja jerime salmaga haklydyr, bu jerime bolsa prosessual kanunlarda göz öňünde tutulan möçberde we tertipde töledilip, döwletiň haýryna geçirilýär. Jerimäniň tölenilmegi düzgüni bozujyny suduň çözgüdinde göz öňünde tutulan hereketi ýerine ýetirmek borjundan boşatmaýar.
5. Özi barada at-abraýyny, mertebesini ýa-da iş abraýyny masgaralaýan maglumatlar ýaýradylan fiziki ýa-da ýuridiki şahs şonuň ýaly maglumatlary ýalana çykardyp, şol maglumatlaryň ýaýradylmagy bilen ýetirilen zyýany töletmäge we moral zeleliň öwezini dolmagy talap etmäge haklydyr.
6. Eger fiziki ýa-da ýuridiki şahsyň at-abraýyny, mertebesini ýa-da iş abraýyny masgaralaýan maglumatlary ýaýradan şahsy takyklamak mümkin bolmasa, onda özi barada şol maglumatlar ýaýradylan şahs ýaýradylan maglumatlaryň hakykata laýyk gelmeýändigini ykrar etmek hakyndaky arza bilen suda ýüz tutmaga haklydyr.

17 madda. Öz şekiliniň suratlandyrylmagyna hukugy goramak

Kim-de bolsa biriniň razyçylygyny alman, onuň suratlandyrylan şekilini çap etmäge we ýaýratmaga hiç kimiň haky ýokdur. Şekili çap etmek we ýaýratmak suduň, doznaniýe we derňew organlarynyň talap etmegi bilen baglanyşykly bolan mahalynda, şekil köpçüligiň arasynda surata düşürilen ýa-da başga usul bilen suratlandyrylan mahalynda, şonuň ýaly-da kanunda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda, şonuň ýaly razyçylyk talap edilmeýär.
Şekili suratlandyrylýan şahs hakyna surata düşen bolsa, onda öz şekiliniň çap edilmegine we ýaýradylmagyna şol şahsyň razyçylyk berdigi hasap edilýär.

18 madda. Şahsy durmuşyň syrlaryny goramak hukugy

1. Fiziki şahs özüniň şahsy durmuşyny: hat ýazyşmagynyň, gündelikleriniň, bellikleriniň, ýazgylarynyň, pynhan durmuşynyň, dogluşynyň, perzentlige alynmagynyň syrlaryny, wraçlyk ýa-da adwokatlyk syryny, goýumlarynyň syryny we şulara meňzeşleri goramaga hukugy bardyr.
Şahsy durmuşyň syrlary diňe kanunda bellenilen halatlarda açylyp bilner.
2. Gündelikleriň, ýazgylaryň, bellikleriň we şulara meňzeşleriň çap edilmegine diňe olaryň awtorynyň razyçylygy bilen ýol berilýär, hatlaryň çap edilmegine bolsa olaryň awtorynyň we hat kime ýüzlendirilen bolsa, şonuň razyçylygy bilen ýol berilýär. Olaryň haýsy-da bolsa biri ölen mahalynda ýokarda görkezilen dokumentler öleniň diri gezip ýören  ýanýoldaşynyň we çagalarynyň razyçylygy bilen çap edilip bilner, soňra bolsa aradan çykanyň beýleki daşgyn nesilleriniň razyçylygy bilen çap edilip bilner.

ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий физических и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим  гражданские права и обязанности возникают:
а) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
б) из актов государственных органов и местных органов самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
в) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
г) в результате создания и приобретения имущества по основаниям, не запрещенным законом;
д) вследствие создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
е) вследствие причинения вреда другому лицу;
ж) вследствие неосновательного обогащения;
з) вследствие иных действий физических и юридических лиц;
и) вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Статья 9. Осуществление гражданских прав

 

1. Физические и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
2. Отказ физических и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Субъекты гражданских правоотношений обязаны добросовестно осуществлять свои права и обязанности, не причинять своими действиями (бездействием) вред другим лицам.
4. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
5. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно, добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается.

Статья 10. Судебная защита гражданских прав

 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, хозяйственный суд, третейский суд (далее - суд) в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством или договором.
2. Законом или договором может быть предусмотрено урегулирование спора между сторонами до обращения в суд.
3. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

Статья 11. Способы защиты гражданских прав

 

Защита гражданских прав осуществляется путем:
а) признания права;
б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
в) признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;
г) признания недействительным акта государственного органа или местного органа самоуправления;
д) присуждения к исполнению обязанности в натуре;
е)  самозащиты гражданских прав;
ж) возмещения убытков;
з) взыскания неустойки;
и) компенсации морального вреда;
к) прекращения или изменения правоотношения;
л) неприменения судом акта государственного органа или местного органа самоуправления, противоречащего закону;
м)  иными способами, предусмотренными законом.

Статья 12. Признание недействительным  акта,  не соответствующего законодательству

Акт государственного органа или местного органа самоуправления, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы физического или юридического лица, недействителен с момента его принятия.
В случае признания судом такого акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 11 настоящего Кодекса.

Статья 13. Самозащита гражданских прав

Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его предупреждения или пресечения, если помощь компетентных органов вовремя не поступает.

Статья 14. Возмещение убытков

 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Недопустим основанный на предварительном соглашении отказ от права требования возмещения убытков.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества  (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в  размере не меньшем, чем такие доходы.

Статья 15. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ

 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага защищаются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного права и характера последствий этого нарушения.

Статья 16.  Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Физическое или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства физического лица и после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Физическое или юридическое лицо, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и порядке, предусмотренных  процессуальным законодательством, в доход государства. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.
5. Физическое или юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их распространением.
6. Если невозможно установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица, то лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

Статья 17. Защита права на собственное изображение

 

Никто не вправе публиковать и распространять опубликованное изображение какого-либо лица без согласия этого лица. Такого согласия не требуется в случаях, когда опубликование и распространение изображения связано с требованиями суда, органов дознания и следствия, когда фотографирование или получение изображения иным способом произведено в публичной обстановке, а также в других случаях, предусмотренных законом.
Согласие лица на опубликование и распространение его изображения предполагается, если изображаемое лицо позировало за плату.

Статья 18. Право на охрану тайны личной жизни

 

1. Физическое лицо имеет право на охрану личной жизни: тайны переписки, дневников, заметок, записок, интимной жизни, рождения, усыновления, врачебной или адвокатской тайны, тайны вкладов и т.п.
Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях, установленных законом.
2. Опубликование дневников, записок, заметок и т.п. допускается лишь с согласия их автора, а писем - с согласия их автора и адресата. В случае смерти кого-либо из них указанные документы могут публиковаться с согласия пережившего супруга и детей умершего, в последующем - с согласия других нисходящих потомков.