Mazmuny

27 BAP. YKDYSADY IŞI AMALA AŞYRMAGYŇ

TERTIBINE GARŞY JENAÝATLAR

 

238-nji madda. Kanuny telekeçilik işine päsgel berilmegi

 

Telekeçilik işiniň subýektini bellige almakdan bikanun ýüz dönderilmegi ýa-da ony bellige almakdan boýun towlanmagy, belli bir işi amala aşyrmaga berilmegi ýörite rugsady (ygtyýarnamany) bermekden bikanun ýüz dönderilmegi ýa-da ony bermekden boýun towlanmagy, ýekebara telekeçiniň ýa-da täjirçilik guramasynyň hukuklarynyň, bikanun çäklendirilmegi, şonuň ýaly-da olaryň işine bikanun gatyşylmagy, eger şeýle hereketler wezipeli adam tarapyndan öz gulluk ýagdaýyny peýdalanmak arkaly amala aşyrylan bolsa, munuň üçin,

bäş ýyl möhlete çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

239 madda. Bikanun telekeçilik işi

 

Döwlet tarapyndan bellige alynmazdan we ýörite rugsadynyň (ygtyýarnamasynyň) hökmany bolmaly halatlarynda, şeýle rugsadyň (ygtyýarnamanyň) bolmazlygy ýa-da ygtyýarlylandyrmak şertleriniň bozulmagy bilen telekeçilik işiniň amala aşyrylmagy, eger bu etmiş:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen;  

b) aýratyn uly möçberde girdeji almak bilen baglanyşykly bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada aýratyn uly möçberli girdeji diýlip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäş ýüzüsinden artyk gelýän möçberdäki bir ýylyň dowamynda alnan girdeji hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

240-nji madda. Bikanun bank işi

 

(1) Bellige alynmazdan ýa-da ýörite rugsadyň (ygtyýarnamasynyň) hökmany bolmaly halatlarynda, şeýle rugsadyň (ygtyýarnamanyň) bolmazlygy ýa-da ygtyýarnama bermegiň şertleriniň bozulmagy bilen, eger şol hereket raýatlara, guramalara ýa-da döwlete uly zyýan ýetiren bolsa ýa-da uly möçberde girdeji almak bilen baglanyşykly ýagdaýda bank işiniň (bank operasiýalarynyň) amala aşyrylanlygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdak mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa;

b) aýratyn uly möçberde girdeji almak bilen baglanyşykly edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada uly möçberli girdeji diýlip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden artyk gelýän möçberi hasap edilýär, aýratyn uly möçberli girdeji diýlip bolsa, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsinden artyk gelýän möçberi hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

241-nji madda. Galp telekeçilik

 

Galp telekeçilik, ýagny, karz pullary almak, salgytlardan boşamak, başga emläk bähbidini edinmek ýa-da raýatlara, guramalara ýa-da döwlete uly zyýan ýetiren gadagan edilen işiň üstüni basyrmak maksady bilen döredilen, telekeçilik ýa-da bank işini alyp barmagy niýet edinmeýän täjirçilik guramasynyň döredilenligi, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek, ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

242-nji madda. Bikanun ýol bilen edinilen pul serişdelerini we başga emlägi kanunlaşdyrma

 

(1) Görnetin bikanun ýol bilen edinilen pul serişdeleri ýa-da başga emläk bilen maliýe amallarynyň edilendigi, ýa-da beýleki geleşikleriň baglaşylandygy, şonuň ýaly-da görkezilen pul serişdeleriniň, ýa-da emlägiň telekeçilik, ýa-da başga ykdysady işi amala aşyrmak üçin peýdalanylandygy, şeýle hem olara eýelik edilmegini, peýdalanylmagyny we ygtyýar edilmegini kanuny görnüşe getirmek maksady bilen şol pul serişdeleriniň, ýa-da emlägiň bikanun gelip çykyşynyň gizlenilendigi, ýa-da ýaşyrylandygy, ýa-da şol hereketlerden peýda, ýa-da beýleki bähbitleriň alnandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şeýle hereketler eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan;

ç) döwlet gullukçysy ýa-da oňa deňleşdirilen adam tarapyndan öz gulluk ýagdaýyny peýdalanmak arkaly edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýetmiş bäşisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen etmişler jenaýatçylykly ýol bilen edinilen pul serişdeleri we başga emläk babatda ýa-da uly möçberde amala aşyrylan bolsa,

- emlägini muzdsuz alyp, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik: Şu maddada görkezilen jenaýatçylykly ýol bilen edinilen pul serişdeleriniň we başga emlägiň uly möçberi diýlip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän emlägiň bahasy hasap edilýär.

(2011-nji ýylyň 26-njy martyndaky, 4-nji awgustyndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 20-nji madda, № 3, 55-nji madda)

 

243-njimadda. Bikanun karz alynmagy

 

(1) Hususy telekeçi ýa-da guramanyň ýolbaşçysy tarapyndan karz almak ýa-da karz alar ýaly ýeňillikli şertleri almak üçin banka ýa-da başga kreditora hususy telekeçiniň ýa-da guramanyň hojalyk ýa-da maliýe ýagdaýlary hakynda göz-görtele galp maglumatlary bermek arkaly karzy bikanun almak, eger şol hereketler karz berijä uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Döwletiň maksatlaýyn karzyny bikanun almak, şonuň ýaly-da kanuny ýol bilen alnan döwletiň maksatlaýyn karzynyň niýetlenilen ugra peýdalanylmanlygy, eger şol hereketler raýatlara, guramalara ýa-da döwlete uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden iki  ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

244-nji madda. Kreditorlyk bergini üzmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrylmagy

 

Degişli kazyýet çözgüdi kanuny güýje gireninden soňra, guramanyň ýolbaşçysy, hususy telekeçi ýa-da raýat tarapyndan uly möçberdäki kreditorlyk bergini üzmekden ýa-da gymmatly kagyzlary tölemekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrylanlygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Uly möçberdäki kreditorlyk bergi diýlip hususy telekeçiniň ýa-da raýatyň zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden ýokary bolan möçberdäki bergisi, guramanyňky bolsa zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsinden ýokary bolan möçberdäki bergisi hasap edilýär.

(2010-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., 4, 72-nji madda)

 

245 madda. Monopolistik hereketler we bäsdeşligi çäklendirmek

 

Monopoliýa taýdan ýokary ýa-da pes nyrhlaryň bellenilmegi we saklanylmagy, şonuň ýaly-da bazary paýlaşmaga, bazara barylmagyny çäklendirmäge, ondan ykdysady işiň beýleki subýektlerini aýyrmaga, ýeke-täk nyrhlary bellemäge ýa-da saklamaga gönükdirilen dilleşmek ýa-da ylalaşylan hereketler arkaly bäsdeşligiň çäklendirilmegi, eger olar:

a) bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmi ulanylandan soň bir ýylyň dowamynda gaýtadan;

b) zorluk ulanmak bilen ýa-da zorluk ulanmak haýbatyny atmak bilen;

ç) gulluk ýagdaýyny peýdalanmak bilen;

d) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

2451 –nji madda. Gymmatly kagyzlaryň bazaryny manipulirlemek

 

(1) Gymmatly kagyzlaryň bazaryny manipulirlemek, ýagny islege we teklibe, gymmatly kagyzlaryň bahasyna ýa-da olar bilen söwdanyň möçberine täsir edýän ýa-da täsir edip biljek ýalan ýa-da aldawa salýan maglumatlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, umumy peýdalanylýan maglumat-telekommunikasiýa ulgamy arkaly, beýleki islendik usul bilen ýaýradylandygy, şonuň ýaly-da birmeňzeş gymmatly kagyzlar üçin şol gün gurnalan söwdalarda hereket eden bahalardan düýpli tapawutlanýan bahadan gymmatly kagyzlar bilen geleşikleriň baglaşylandygy, şeýle geleşikleriň bu barada özara deslapdan dilleşen şahslaryň ýa-da olaryň işgärleriniň adyndan ýa-da olaryň hasabyna baglaşylan şertlerinde, eger-de şol hereketler betnebislik ýa-da başga şahsy bähbitlerden gymmatly kagyzlaryň bazarynyň beýleki gatnaşyjylaryna zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar:

a) gaýtadan;

b) gulluk ýagdaýyny peýdalanmak bilen;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek, ýa-da emlägini muzdsuz alyp, ýa-da muzdsuz alman üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Kodekse 2451 maddany goşmaly 2011–nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda girizildi - (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

246-njy madda. Geleşik baglaşmaga ýa-da ony baglaşmakdan boýun gaçyrmaga mejbur etmek

 

(1) Kesekiniň emlägini zorluk ulanmak, ýok etmek ýa-da zaýalamak haýbatyny atyp, şonuň ýaly-da jebir çekeniň ýa-da onuň ýakyn adamlarynyň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine düýpli zyýan ýetirip biljek maglumatlary ýaýratmak haýbatyny atyp, şunda gorkuzyp almak alamatlary bolmadyk mahalynda, geleşik baglaşmaga ýa-da ony baglaşmakdan boýun gaçyrmaga mejbur edene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereketler:

a) gaýtadan;

b) zorluk ulanmak bilen;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ýellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

247-nji madda. Haryt nyşanynyň bikanun ulanylmagy

 

Başga biriniň haryt nyşanyny, hyzmat ediş nyşanyny, firmanyň, bellige alnan adyny, harydyň ilkibaşda gelip çykan ýa-da harydyň belgilenen ýeriniň adyny bikanun peýdalanandygy üçin, eger şu hereketler uly möçberli zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

248-nji madda. Döwletiň düzüm kesgitleýji belliklerini taýýarlamagyň we peýdalanmagyň düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Döwletiň düzüm kesgitleýji belliklerini bikanun taýýarlamak, satmak ýa-da peýdalanmak, şonuň ýaly-da betnebislik ýa-da başga bir şahsy bähbitlerden ugur alyp, ony galplaşdyrmak, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

249-njy madda. Görnetin galp mahabat

 

Harytlar, işler ýa-da hyzmatlar babatdaky, şeýle hem olary taýýarlaýjylar (ýerine ýetirijiler, satyjylar) babatdaky mahabat betnebislik bähbitlerinden ugur alnyp, görnetin galp maglumaty peýdalanmak, munuň özi ep-esli zyýan ýetiren bolsa, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

250-nji madda. Täjirçilik ýa-da bank syryny düzýän maglumatlary bikanun ýol bilen almak we aýan etmek

 

(1) Resminamalary ogurlamak, täjirçilik ýa-da bank syryny bilýän adamlary ýa-da olaryň ýakyn adamlaryny peşgeş berip satyn almak ýa-da gorkuzmak arkaly täjirçilik ýa-da bank syryny düzýän maglumatlary toplamak, aragatnaşyk serişdelerinden gerekli maglumatlary tutmak, şonuň ýaly-da ile aýan etmek başga usullar arkaly maglumatlary toplamak ýa-da şol maglumatlary bikanun peýdalanmak maksady bilen, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Täjirçilik ýa-da bank syryny düzýän maglumatlary olaryň  eýeleriniň razylygy bolmazdan, betnebislik ýa-da başga şahsy bähbitlerden ugur alnyp bikanun ile aýan edilmegi ýa-da peýdalanmak we uly möçberde zyýan ýetirilmegi üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

2501–nji madda. Gymmatly kagyzlaryň bazarynda insaýder geleşikleri

 

(1) Gymmatly kagyzlaryň bazarynda insaýder geleşiklerini geçirmek, ýagny emitentiň razylygy bolmazdan insaýder maglumatyny peýdalanmak bilen geleşikleriň ýa-da amallaryň amala aşyrylandygy, eger şol hereketler betnebislik ýa-da başga şahsy bähbitlerden edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek, ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan;

b) aýratyn uly möçberde girdeji almak bilen baglanyşykda edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.  

Bellik.

Insaýder maglumaty diýlip, hemmeler üçin elýeterli bolmadyk, şol sanda belli bir wagtyň dowamynda, şeýle hem emitent ýa-da ol tarapyndan emissiýa edilen gymmatly kagyzlar baradaky maglumata düşünilýär, eger-de şeýle maglumat gulluk ýagdaýy, zähmet borçlary we baglaşylan şertnamalary bilen baglylykda oňa eýe bolan adamyny gymmatly kagyzlaryň bazarynyň beýleki gatnaşyjylary bilen deňeşdirilende artykmaç ýagdaýda goýýan bolsa.

Kodekse 2501 maddany goşmaly 2011–nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda girizildi - (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

251-nji madda. Gymmatly kagyzlar goýberilende (emissiýa çykarylanda) hyýanatçylyk edilmegi

 

Gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň prospektine görnetin nädogry maglumatyň girizilmegi, şonuň ýaly-da öz düzüminde görnetin nädogry maglumaty saklaýan emissiýa prospektiniň tassyklanylmagy ýa-da emissiýanyň görnetin nädogry netijeleriniň tassyklanylmagy, eger şol hereketler maýa goýuja (inwestora) uly möçberde zyýan ýetirmegine getiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

252-nji madda. Galp pullaryň ýa-da gymmatly kagyzlaryň satmak maksady bilen taýýarlanylmagy ýa-da ýerleşdirilmegi  

 

(1) Satmak maksady bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň galp bank biletlerini, şaýy pullary, döwletiň gymmatly kagyzlaryny ýa-da Türkmenistanyň milli walýutasynda aňladylýan beýleki gymmatly kagyzlary ýa-da daşary ýurt walýutasyny ýa-da daşary ýurt walýutasynda aňladylýan gymmatly kagyzlary ýasana ýa-da olary ýerleşdirene,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereketler:

a) gaýtadan;

b) uly möçberde;

ç) guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddada görkezilen galp bank biletleriniň, şaýy pullaryň, döwletiň gymmatly kagyzlarynyň, Türkmenistanyň milli walýutasynda aňladylýan beýleki gymmatly kagyzlaryň, daşary ýurt walýutasynyň, daşary ýurt walýutasynda aňladylýan gymmatly kagyzlaryň ýasalan ýa-da ýerleşdirilen möçberi zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän bolsa, ol uly möçberde edilen diýlip hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

253-nji madda. Galp karz ýa-da hasaplaşyk kartalarynyň we  beýleki töleg resminamalarynyň ýerlemek maksady bilen taýýarlanylmagy ýa-da ýerlemegi

 

(1) Gymmatly kagyz hasaplanylmaýan galp kredit ýa-da hasaplaşyk kartalaryny we beýleki töleg resminamalaryny ýerlemek maksady bilen ýasana ýa-da ýerleşdirene,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, dört ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

254-nji madda. Kontrabanda

 

(1) Türkmenistanyň gümrük araçäginden geçirmegiň ýörite düzgünleri bellenilen harytlarynyň ýa-da başga närseleriň Türkmenistanyň gümrük araçäginden uly möçberde geçirilmegi, şu maddanyň üçünji böleginde görkezilen harytlar we närseler muňa girmeýär, harytlaryň gümrük gözegçiliginden rugsatsyz ýa-da ondan gizläp geçirilmegi ýa-da resminamalaryň ýa-da serişdeleriň gümrük barabarlygynyň aldaw bilen peýdalanmak arkaly ýa-da harytlary deklarasiýa etmän ýa-da olary nädogry deklarasiýa etmek bilen baglanyşyklylykda kontrabanda edilmegi,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hereket şeýle ýagdaýda amala aşyrylanda:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan;

ç) wezipeli adamyň öz gulluk ýagdaýyny peýdalanmak bilen ýa-da gümrük gözegçiliginden boşadylan adam tarapyndan;

g) gümrük gözegçiligini amala aşyrýan adama zorluk ulanmak arkaly edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Türkmenistanyň gümrük araçäginden neşe serişdeleriň ýa-da psihotrop maddalaryň we olaryň prekursorlarynyň, neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary taýýarlamakda ulanylýan gurallaryň, güýçli täsir ediji, zäherli, awuly, radioaktiw ýa-da partlaýjy jisimleriň, ýaraglaryň, ýaryjy gurallaryň, ok atýan ýaragyň ýa-da ok- därileriň, ýadro, himiki, biologik we köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň, beýleki görnüşleriniň we Türkmenistanyň gümrük araçäginden geçirmegiň, ýörite düzgünleri bellenilen köpçülikleýin gyryş ýaraglary döredilýän mahalynda peýdalanylyp bilinjek materiallaryň we enjamlaryň, düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan uly möçberdäki derman serişdeleriniň, Türkmenistanyň gümrük araçäginden geçirmegiň ýörite düzgünleri bellenilen strategik möhüm çig mal harytlarynyň, medeni gymmatlyklaryň geçirilmegi, eger bu hereket gümrük gözegçiliginden rugsatsyz ýa-da ondan gizlinlikde geçirilen bolsa ýa-da gümrük barabarlygynyň resminamalaryny ýa-da serişdelerini aldaw ýoly bilen peýdalanmak arkaly ýa-da harytlary deklarasiýa etmän ýa-da olary nädogry deklarasiýa etmek bilen baglanyşyklylykda amala aşyrylsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddadyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan hereket şeýle ýagdaýda amala aşyrylanda:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan;

ç) öz gulluk ýagdaýyny peýdalanan wezipeli adam tarapyndan ýa-da gümrük gözegçiliginden boşadylan adam tarapyndan;

d) gümrük gözegçiligini berjaý edýän adama zorluk ulanmak bilen edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

1.Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hereketler, eger araçäkden geçirilen harytlaryň gymmaty zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan geçýän bolsa, uly möçberde amala aşyrylan diýlip hasap edilýär.

2. Düzüminde tramadol gidrohlorid (tramadolyň beýleki önümleri) ýa-da başga psihoaktiw maddalar bolan derman serişdeleriniň sanawy we uly möçberi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

255-nji madda. Gymmat baha metallaryň, tebigy gymmat baha daşlaryň ýa-da dür daşynyň bikanun dolanyşygy

 

(1) Türkmenistanyň kanunlary tarapyndan kesgitlenilen düzgünleriň bozulmagy bilen gymmat baha metallar, tebigy gymmat baha daşlar ýa-da dür daşy bilen baglanyşykly geleşikleriň baglaşylmagy, şonuň ýaly-da olaryň bikanun daşalmagy ýa-da islendik görnüşde, ýagdaýda iberilmegi üçin (ýuwelir we durmuş önümleri we şeýle önümleriň döwük-ýenjik bölekleri muňa girmeýär),

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereketler:

a) gaýtadan;

b) uly möçberde;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýetmiş bäşisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger bikanun dolanyşyk edilen gymmat baha metallaryň, tebigy gymmat baha daşlaryň ýa-da dür daşynyň gymmaty zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän bolsa, şu maddada göz öňünde tutulan hereketler uly möçberde amala aşyrylan diýlip hasap edilýär.

 

256-njy madda. Döwlete gymmatbaha metallary we gymmatbaha daşlary tabşyrmak düzgünleriniň bozulmagy

 

Ýerasty känlerden gazylyp alnan, gaýtadan işlenýän çig maldan alnan, şeýle hem göterilip çykarylan we tapylan gymmatbaha metallary we gymmatbaha daşlary döwlete hökmany ýagdaýda tabşyrmakdan boýun gaçyrylmagy uly möçberde amala aşyrylanda, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger şu maddada görkezilen döwlete tabşyrylmadyk närseleriň gymmaty zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden geçýän bolsa, onda döwlete gymmatbaha metallary we gymmatbaha daşlary tabşyrmak düzgünleri uly möçberde bozulan diýlip hasap edilýär.

 

257-nji madda. Batyp galynan mahalyndaky bikanun hereketler

 

(1) Emlägi ýa-da emläk borçnamalaryny, emläk hakyndaky, onuň möçberi hakyndaky maglumatlaryň, emlägiň ýerleşýän ýeri ýa-da emläk hakyndaky başga maglumatlaryň, emlägi başga biriniň eýelik etmegine bermek, emlägiň başga eýeçilik haýryna geçirilmeginiň ýa-da ýok edilmeginiň ýaşyrylmagy, şonuň ýaly-da, ykdysady işi görkezýän buhgalterlik we beýleki hasaba alnyş resminamalarynyň ýaşyrylmagy, ýok edilmegi, galplaşdyrylmagy, eger şu  hereketler guramanyň – bergidaryň ýolbaşçysy ýa-da eýesi tarapyndan ýa-da hususy telekeçi tarapyndan batyp galynan mahalynda ýa-da batyp galynjakdygyny öňünden aňyp, uly möçberde zyýan ýetirse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Bergidaryň - guramanyň, ýolbaşçysynyň ýa-da eýesiniň ýa-da hususy telekeçiniň hakykatda öz gurbunyň çatmaýandygy (batyp galandygy) hakynda bilýän bolsa-da, käbir kreditorlaryň, emläk talaplaryny göz-görtele beýleki kreditorlaryň zyýanyna bikanun kanagatlandyrmagy, şonuň ýaly-da, gurby çatmaýan bergidar tarapyndan beýleki kreditorlaryň, zyýanyna özüne berlen artykmaçlyklar hakynda bilse-de, kreditor şeýle kanagatlandyrmagy kabul eden bolsa, eger şol hereketler uly möçberde zyýan ýetiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

258-nji madda. Bilkastlaýyn batyp galmak

 

Täjirçilik guramasynyň ýolbaşçysy ýa-da eýesi tarapyndan, şonuň ýaly-da hususy telekeçi tarapyndan öz şahsy bähbidi üçin ýa-da başga adamlaryň bähbidi üçin bilkastlaýyn batyp galynmagy amala aşyrmak, ýagny, töläp bilmezlik ukybynyň bilkastlaýyn döredilmegi ýa-da ýokarlandyrylmagy, şeýdip uly möçberde zyýan ýetirilmegi ýa-da başga agyr netijelere eltilmegi,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

259-njy madda. Galp batyp galmak

 

Galp batyp galmak, ýagny, täjirçilik guramasynyň ýolbaşçysy ýa-da eýesi tarapyndan, şonuň ýaly-da hususy telekeçi tarapyndan kreditorlara tölenmeli tölegiň möhletini yza süýşürmek ýa-da ony böleklere bölüp, möhletleýin üzer ýaly ýa-da bergileriniň möçberini peselder ýaly, şonuň ýaly-da bergilerini tölemezlik üçin kreditorlary azaşdyrmak maksady bilen özüniň batyp galanlygy hakynda görnetin galp yglan etmegi, şeýdip uly möçberde zyýan ýetirilendigi üçin,

zähmete hak tölemegin ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

260-njy madda. Daşary ýurtlardan daşary ýurt walýutasyndaky serişdeleriň gaýtarylyp getirilmezligi

 

Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda, Türkmenistanyň ygtyýarly bankynyň hasabyna hökmany suratda getirilmäge degişli bolan daşary ýurt walýutasyndaky uly möçberdäki serişdeleriň guramanyň ýolbaşçysy tarapyndan daşary ýurtlardan  gaýtarylyp getirilmezligi,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger daşary ýurtlardan gaýtarylyp getirilmedik daşary ýurt walýutasyndaky serişdeleriň möçberi zähmete hak tölemegiň, ortaça aýlyk möçberiniň üç müňünden geçýän bolsa, onda şu maddada göz öňünde tutulan hereketler uly möçberde amala aşyrylan diýlip hasap edilýär.

 

261-nji madda. Gümrük töleglerini tölemekden boýun gaçyrylmagy

 

Uly möçberdäki gümrük töleglerini tölemekden boýun gaçyrylandygy üçin,

zähmete hak tölemegin ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger tölenmedik gümrük tölegleriniň bahasy zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden geçýän bolsa, ol uly möçberdäki gümrük töleglerini tölemekden boýun gaçyrylmagy diýlip hasap edilýär.

 

262-nji madda. Fiziki şahsyň salgytlary tölemekden boýun gaçyrmagy

 

(1) Fiziki şahsyň girdejileri ýa-da beýleki salgyt salynýan zatlary bilkastlaýyn ýaşyrmak ýa-da azaldyp görkezmek arkaly, salgytlary tölemekden boýun gaçyrmagy, şonuň ýaly-da göz-görtele ýoýlan maglumatlary salgyt beýannamasyna, hasaby ýörediş resminamalara girizmegi uly möçberde salgytlary tölemekden boýun gaçyrmaga getiren bolsa,

zähmete häk tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jesazy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) aýratyn uly möçberde edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jesazy berilýär.

Bellik:

1. Eger tölenilmedik salgydyň bir ýylda hasaplanylan mukdary zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüz ellisinden geçýän bolsa, ol fiziki şahsyň uly möçberdäki salgydy tölemekden boýun gaçyrmagy diýlip hasap edilýär.

2. Eger tölenilmedik salgydyň bir ýylda hasaplanylan mukdary zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäş ýüzüsinden geçýän bolsa, ol fiziki şahsyň aýratyn uly möçberdäki salgydy tölemekden boýun gaçyrmagy diýlip hasap edilýär.

3. Eger şu maddada göz öňünde tutulan jenaýaty ilkinji gezek eden adam jenaýatyň üstüniň açylmagyna ýardam beren bolsa we ýetirilen zeleliň öwezini dolulygyna dolsa, ol azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezadan boşadylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

263-nji madda. Guramalardan salgytlary tölemekden boýun  gaçyrylmagy

 

(1) Maliýe resminamalaryna girdejiler ýa-da çykdajylar hakynda göz-görtele ýoýlan maglumatlary girizmek ýoly bilen ýa-da maliýe resminamalaryny ýok etmek arkaly we salgyt salynýan beýleki zatlaryň ýaşyrylmagy ýa-da başga usul bilen guramalardan salgytlary uly möçberde tölemekden boýun gaçyrylmagyna getiren bolsa,

üç ýyla çenli möhlet bilen belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edilip zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar, ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça  adamlaryň topary tarapyndan;

ç) aýratyn uly möçberde  edilen bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden iki ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jesazy berilýär.

Bellik:

1. Eger  tölenilmedik salgydyň bir ýylda hasaplanylan mukdary zähmete  hak tölemegiň  ortaça aýlyk möçberiniň bir müňüsinden geçýän bolsa, ol guramalardan uly möçberdäki salgydy tölemekden boýun gaçyrylmagy diýlip hasap edilýär.

2. Eger tölenilmedik salgydyň bir ýylda hasaplanylan mukdary zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki müň bäş ýüzüsinden geçýän bolsa, ol guramalardan aýratyn uly möçberdäki salgydy tölemekden boýun gaçyrylmagy diýlip hasap edilýär.

3. Eger şu maddada göz öňünde tutulan jenaýaty ilkinji gezek eden wezipeli adam jenaýatyň üstüni açmaga ýardam etse we ýetirilen zeleliň öwezini dolulygyna dolsa, ol azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezadan boşadylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

264 madda. Sarp edijileri aldamak

 

Harytlaryň ýerlenilmegini, işleriň ýerine ýetirilmegini we hyzmatlaryň edilmegini amala aşyrýan şahslar tarapyndan kem ölçenilmegi, kem çekilmegi, artyk hasaplanylmagy, harydyň (işiň, hyzmatyň) sarp ediş alamatlaryna, hiline degişlilikde ýalňyşdyrylmagy ýa-da sarp edijileriň gaýry usulda aldanylmagy, eger olar:

a) bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmi ulanylandan soň bir ýylyň dowamynda gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) uly möçberde edilen bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ýetmişisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on ikisinden geçýän möçberde sarp edijilere ýetirilen zyýan sarp edijileri uly möçberde aldamak diýlip hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

265 madda. Söwda düzgünleriniň bozulmagy

 

(1) Bellenilen düzgünleri bozup, döwlet söwdasynyň (jemgyýetçilik iýmiti) kärhanalarynyň (guramalarynyň) ammarlaryndan, bazalaryndan, dükanlaryndan we kömekçi jaýlaryndan harytlaryň satylandygy, şonuň ýaly-da harytlaryň sarp edijilerden gizlenilip saklanylmagy, eger olar:

a) bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmi ulanylandan soň bir ýylyň dowamynda gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) uly möçberde edilen bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar:

a) guramaçylykly topar tarapyndan;

b) aýratyn uly möçberde edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

1. Azyk önümleriniň zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden az bolmadyk möçberi, beýleki harytlaryň zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden az bolmadyk möçberi harytlaryň uly möçberde satylmagy ýa-da gizlenilip saklanylmagy diýlip hasap edilýär.

2. Azyk önümleriniň zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden az bolmadyk möçberi, beýleki harytlaryň zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden az bolmadyk möçberi harytlaryň aýratyn uly möçberde satylmagy ýa-da gizlenilip saklanylmagy diýlip hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

266-njy madda. Poçta töleg bellikleriniň we gatnaw resminamalarynyň galplaşdyrylmagy

 

rnetin galp poçta töleg bellikleriniň, halkara gaýtargy kuponlarynyň, belgi maşynlarynyň çap basmasynyň ýa-da ştempelleriň, şonuň ýaly-da demir ýol, suw, howa ýa-da awtomobil ulaglarynda ýolagçylary gatnatmak ýa-da ýük daşamak üçin niýetlenen biletleriniň we başga resminamalarynyň satmak maksady bilen ýasalmagy ýa-da satylmagy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

ГЛАВА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 238. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

 

Неправомерный отказ в регистрации субъекта предпринимательской деятельности либо уклонение от его регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определённой деятельности либо уклонение от его выдачи, противозаконное ограничение прав индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, а равно незаконное вмешательство в их деятельность, если эти действия совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения,

наказываются лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от пяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 239. Незаконная предпринимательская деятельность

 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние:

a) совершено группой лиц по предварительному сговору;

b) сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

В настоящей статье доходом в особо крупном размере признаётся доход, полученный в течение одного года, сумма которого превышает пятьсот среднемесячных размеров оплаты труда.

 (В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 240. Незаконная банковская деятельность

 

(1) Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального  разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

(2) То же деяние:

а) совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

В настоящей статье доходом в крупном размере признаётся доход, сумма которого превышает сто среднемесячных размеров оплаты труда, доходом в особо крупном размере - доход, сумма которого превышает двести среднемесячных размеров оплаты труда.

 (В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 241. Лжепредпринимательство

 

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение  кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещённой деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 242. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путем

 

(1) Совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными  заведомо незаконным путём, а равно использование  указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества с целью придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 (2) Те же деяния, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с использованием своего служебного положения государственным служащим или лицом, приравненным к нему;

(3) Деяния, указанные в части первой и второй настоящей статьи, в отношении денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, совершённые в крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества.

Примечание

Крупным размером денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, указанным в настоящей статье, признаётся сумма, превышающая сто среднемесячных размеров оплаты труда.

(В редакции Законов Туркменистана от 26 марта и 4 августа 2011 г. и 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 20,  № 3 , ст.55, 2014 г., № __, ст. __. )

 

Статья 243. Незаконное получение кредита

 

(1) Незаконное получение кредита, то есть получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если эти действия причинили ущерб кредитору в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно использование не по прямому назначению правомерно полученного государственного целевого кредита, если эти деяния причинили ущерб в крупном размере гражданам, организациям или государству,

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 

Статья 244. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

 

Злостное уклонение руководителя организации, индивидуального предпринимателя или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного решения,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

Кредиторской задолженностью в крупном размере признаётся задолженность индивидуального предпринимателя или гражданина  в сумме, превышающей сто среднемесячных размеров оплаты труда, а организации - в сумме, превышающей двести среднемесячных размеров оплаты труда.

 

Статья 245. Монополистические действия и ограничение конкуренции

 

Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции путём сговора или согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти правонарушения;

b) с применением насилия или угрозой его применения;

ç) с использованием служебного положения;

d) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 2451. Манипулирование рынком ценных бумаг

 

(1) Манипулирование рынком ценных бумаг, то есть распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений, оказывающих влияние либо способных оказать влияние на спрос и предложение, цену ценных бумаг либо объём торгов, а равно совершение сделок с ценными бумагами по цене, имеющей существенное отклонение от цены, действовавшей на такие же ценные бумаги на торгах, организованных в тот же день, при условии, что сделки были совершены от имени или за счёт лиц или их сотрудников, между которыми существовала предварительная договорённость о таковом, если эти действия совершены из корыстной или иной личной заинтересованности с причинением ущерба другим участникам рынка ценных бумаг,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до  двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) повторно;

b) с использованием служебного положения;

ç) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

 (Кодекс дополнен статьей 2451 Законом Туркменистана от 4 августа 2011 г. –Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.55)

 

Статья 246. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения

 

(1) Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) повторно;

б) с применением насилия;

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 247. Незаконное использование товарного знака

 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, зарегистрированного наименования фирмы, наименования места происхождения товара или маркировки товара, если эти действия причинили ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными  работами на  срок до двух лет.

 

Статья 248. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

 

(1) Незаконное изготовление, сбыт или использование  государственного пробирного клейма, а равно его подделка, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой,

наказываются штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 249. Заведомо ложная реклама

 

Использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершённое из корыстной заинтересованности, причинившее значительный ущерб,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 250. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или  банковскую тайну

 

(1) Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путём похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой  или банковской тайной, либо их близких, перехвата в средствах связи, а равно иным способом с целью разглашения либо незаконного использования этих сведений,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 2501. Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг

 

(1) Проведение инсайдерских сделок на рынке ценных бумаг, то есть осуществление сделок или операций с использованием инсайдерской информации без согласия эмитентa, если эти действия совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Те же деяния:

а) совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

b) сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере,   

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

Под инсайдерской информацией понимается информация, которая не является общедоступной, в том числе в определённый период времени, а также об эмитенте или ценных бумагах, эмиссированных им, если эта информация ставит лиц, обладающих ею в силу служебного положения, трудовых обязанностей или заключённых договоров в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка ценных бумаг.

 (Кодекс дополнен статьей 2501 Законом Туркменистана от 4 августа 2011 г. –Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.55)

 

Статья 251. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии)

 

Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную информацию, или утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба инвестору в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 252. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

 

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Туркменистана, металлических монет, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в национальной валюте Туркменистана, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) повторно;

б) в крупном размере;

в) организованной группой,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

Если размер изготовленных или реализованных поддельных банковских билетов, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в национальной валюте Туркменистана, иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, указанных в настоящей статье, превышает сто среднемесячных размеров оплаты труда, то оно признаётся совершённым в крупном размере.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 253. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчётных карт и иных платёжных документов

 

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчётных карт, а также иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой,

наказываются лишением свободы на срок от четырёх до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 254. Контрабанда

 

(1) Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Туркменистана товаров или иных предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, за исключением товаров и предметов, указанных в части третьей настоящей статьи, совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжённое с недекларированием или недостоверным декларированием,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или исправительными работами на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) должностным лицом с использованием своего служебного положения или лицом, освобождённым от таможенного контроля;

г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3)Перемещение через таможенную границу Туркменистана наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, орудий, используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества в крупных размерах, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, стратегически важных сырьевых товаров, культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(4) Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершённое:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) должностным лицом с использованием своего служебного положения или лицом, освобождённым от таможенного контроля;

г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

1.Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признаётся совершённым в крупном размере, если стоимость перемещённых товаров превышает тридцать среднемесячных размеров оплаты труда.

2. Перечень лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, и их крупный размер, устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 1 марта 2014г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 255. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

 

 (1) Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Туркменистана, а равно их незаконная перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) повторно;

б) в крупном размере;

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказываются штрафом в размере от семидесяти пяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершёнными в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых совершён незаконный оборот, превышает сто среднемесячных размеров оплаты труда.

 

Статья 256. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

 

Уклонение от обязательной сдачи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также ископаемых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней, совершённое в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

Примечание

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней признаётся совершённым в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных государству, превышает пятьдесят среднемесячных размеров оплаты труда.

 

Статья 257. Неправомерные действия при банкротстве

 

(1) Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учётных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства, причинившие ущерб в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника или индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили ущерб в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати  пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 258. Преднамеренное банкротство  

 

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатёжеспособности, совершённое руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее ущерб в крупном размере или иные тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 259. Фиктивное банкротство

 

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или уменьшения размера долгов, а равно для неуплаты долгов, причинившее ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 260. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

 

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Туркменистана обязательному перечислению на счета в уполномоченном банке Туркменистана,

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признаётся совершённым в крупном размере, если сумма невозвращённых средств в иностранной валюте превышает три тысячи среднемесячных размеров  оплаты труда.

 

Статья 261. Уклонение от уплаты таможенных платежей

 

Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершённым в крупном размере, если стоимость неуплаченных таможенных платежей превышает пятьдесят среднемесячных размеров оплаты труда.

 

Статья 262. Уклонение физических лиц от уплаты налогов

 

(1) Умышленное сокрытие или занижение физическим лицом доходов или других объектов налогообложения, а равно включение в налоговую декларацию, расчётные документы заведомо искажённых данных, повлёкших неуплату налогов в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от тридцати до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

Примечание

1. Уклонение от уплаты налогов физическим лицом признается совершённым в крупном размере, если сумма неуплаченного налога, исчисленного за один год, превышает двести пятьдесят среднемесячных размеров оплаты труда.

2. Уклонение от уплаты налогов физическим лицом признается совершённым в особо крупном размере, если сумма неуплаченного налога, исчисленного за один год, превышает пятьсот среднемесячных размеров оплаты труда.

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьёй, освобождается от наказания в виде лишения свободы, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причинённый ущерб.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 263. Уклонение от уплаты налогов с организаций

 

(1) Уклонение от уплаты налогов с организаций путём включения в финансовые документы заведомо искажённых данных о доходах или расходах, посредством уничтожения финансовых документов и путём сокрытия других объектов налогообложения или иным способом, совершённое в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Примечание

1. Уклонение от уплаты налогов с организаций признаётся совершённым в крупном размере, если сумма неуплаченного налога, исчислённого за один год, превышает одну тысячу среднемесячных размеров оплаты труда.

2. Уклонение от уплаты налогов с организаций признаётся совершённым в особо крупном размере, если сумма неуплаченного налога, исчислённого за один год превышает две тысячи пятьсот среднемесячных размеров оплаты труда.

3. Должностное лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьёй, освобождается от наказания в виде лишения свободы, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причинённый ущерб.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 264. Обман потребителей

 

Обмеривание, обвешивание, обсчёт, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или обман потребителей иным способом лицами, осуществляющими реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуги, если они совершены:  

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти правонарушения;

b) группой лиц по предварительному сговору;

ç) в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от двадцати до семидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового и с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

Обманом потребителей в крупном размере признаётся обман, причинивший потребителям ущерб в сумме, превышающей двенадцать среднемесячных размеров оплаты труда.».

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 265. Нарушение правил торговли

 

(1) Продажа товаров со складов, баз, магазинов и подсобных помещений предприятий (организаций) государственной торговли (общественного питания) в нарушение установленных правил, а равно сокрытие товаров от покупателей, если оно совершено:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти правонарушения;

b) группой лиц по предварительному сговору;

ç) в крупном размере,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

a) организованной группой;

b) в особо крупном размере,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

1. Крупным размером продажи или сокрытия товаров признаётся продажа или сокрытие продуктов питания на сумму не менее двадцати среднемесячных размеров оплаты труда, других товаров - не менее пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда.

2. Особо крупным размером продажи или сокрытия товаров  признаётся продажа или сокрытие продуктов питания на сумму не менее пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда, других товаров - не менее ста среднемесячных размеров оплаты труда.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 266. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных документов

 

Изготовление с целью сбыта или сбыт заведомо поддельных знаков почтовой оплаты, международных ответных купонов, оттисков маркировальных машин либо штемпелей, а равно билетов и иных  документов на проезд пассажиров или провоз грузов железнодорожным, водным, воздушным либо автомобильным транспортом,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати  среднемесячных размеров оплаты труда или  исправительными работами  на срок  до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.