Mazmuny

XI BÖLÜM. YKDYSADYÝET ÇYGRYNDAKY JENAÝATLAR

 

26 BAP. EÝEÇILIGE GARŞY JENAÝATLAR

 

227-nji madda. Ogurlyk

 

(1) Ogurlyk edene, ýagny, başga biriniň emlägini gizlinlik bilen ogurlana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu aşakdaky ýagdaýlarda ogurlyk edene:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa;

b) gaýtadan;

ç) ýaşaýyş jaýyna, başga jaýa ýa-da zat saklanylýan jaýa girilip ogurlyk edilen bolsa;

d) edilen ogurlyk raýata ep-esli möçberde zyýan ýetiren bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şeýle ýagdaýlarda ogurlyk edene:

a) uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) guramaçylykly topar tarapyndan ogurlyk edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, alty ýyldan on iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şular ýaly ýagdaýda ogurlyk edene:

a) aýratyn uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan ogurlyk edene,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellikler.

1. Şu Kodeksiň maddalarynda ogurlyk diýlip, kesekiniň emläginiň kada-düzgüne ters ýol bilen mugt alynmagyna we (ýa-da) günäkäriň ýa-da başga adamlaryň peýdasyna geçirilmegine, betnebislik maksatlary bilen amala aşyrylyp, hususyýetçä ýa-da şol emlägiň başga eýesine zyýan ýetirilmegine düşünilýär.

2. Şu babyň maddalarynda görkezilen emlägiň uly möçberi diýlip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän emlägiň bahasy; aýratyn uly möçberi diýlip bolsa, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsinden geçýän emlägiň bahasy hasap edilýär.

Ýetirilen zyýanyň möçberi hasaplanylan mahalynda zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberi diýlip, jenaýat edilen pursatyna çenli Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen iş hakynyň ortaça derejesine düşünilýär, uzaga çeken we dowam edýän jenaýatlar boýunça bolsa, degişlilikde jenaýatçylykly hereketiň gutaran pursatyna çenli ýa-da iň soňky jenaýat edilen pursata çenli kanun tarapyndan bellenilen iş hakynyň ortaça derejesine düşünilýär.

3. Şu Kodeksiň 227-233  maddalarynda gaýtadan edilen jenaýat diýlip, şu maddalarda göz öňünde tutulan jenaýatlardan birini ýa-da birnäçesini ozal eden adam tarapyndan edilen jenaýat hasap edilýär, şeýle hem şu Kodeksiň garakçylyk üçin, radioaktiw materiallaryny ogurlamak ýa-da gorkuzyp almak, ýaragy, ok-därileri, partlaýjy maddalary ýa-da partladyş enjamlaryny ogurlamak ýa-da gorkuzyp almak, neşe serişdeleri ýa-da psihotropiýa maddalaryny ogurlamak ýa-da gorkuzyp almak üçin jogapkärçiligi göz öňünde tutýan maddalardaky jenaýatlardan birini ozal eden adam tarapyndan edilen jenaýat hasap edilýär.

 

228-nji madda. Kezzapçylyk

 

(1) Aldamak ýa-da ynamy hyýanatly peýdalanmak ýoly bilen başga biriniň emlägini eýeläne ýa-da şol emläge bolan hukugy alana, ýagny kezzapçylyk edene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan altmyşysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu ýagdaýlarda kezzapçylyk edene,

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa;

b)gaýtadan;

ç) raýata ep-esli möçberde zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa, munuň üçin,

bir ýyldan iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Aşakdaky ýagdaýlarda kezzapçylyk edene:

a) uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) guramaçylykly topar tarapyndan;

ç) döwlet gullukçysy ýa-da oňa deňleşdirilen adam tarapyndan öz gulluk ýagdaýyny peýdalanmak arkaly edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Kezzapçylyk netijesinde aýratyn uly möçberde zyýan ýetirilen bolsa, munuň üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2010-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., 4, 72-nji madda)

 

229-njy madda. Ynanylan emlägiň eýelenmegi ýa-da harç edilmegi

 

(1) Günäkäre ynanylan ýa-da onuň garamagynda duran başga biriniň emlägini eýeläne ýa-da harçlana, ýagny ogurlana,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan altmyşysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek, ýa-da üç ýyla çenli möhlet bilen belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu ýagdaýlarda amala aşyrylan şonuň ýaly hereketler:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa;

b) gaýtadan;

ç) döwlet gullukçysy ýa-da oňa deňleşdirilen adam tarapyndan öz gulluk ýagdaýyny peýdalanmak arkaly;

d) raýata ep-esli möçberde zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa, munuň üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça  aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan ýedi ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketleri amala aşyryp, uly möçberde zyýan ýetirene,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden ýüz ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji, ikinji ýa-da üçünji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler şu aşakdaky ýaly ýagdaýlarda amala aşyrylanda:

a) aýratyn uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilen bolsa, munuň üçin,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, alty ýyldan on iki ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, alty ýyldan on iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan jenaýatlary ilkinji gezek eden adam jenaýatyň üstüni açmaga ýardam eden we ýetirilen zeleliň öwezini dolan bolsa, ol azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezadan boşadylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

230-nji madda. Talaňçylyk

 

(1) Talaňçylyk edene, ýagny, kesekiniň emlägini aç-açan ogurlana,

bir ýyldan iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu aşakdaky ýagdaýlarda talaňçylyk edene:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa;

b) gaýtadan;

ç) ýaşaýyş jaýyna, başga jaýa ýa-da zat saklanylýan jaýa girmek bilen;

d) jebir çeken adamyň ömri ýa-da saglygy üçin howply bolmadyk zorlugy ulanmak bilen ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen;

e) raýata ep-esli möçberde zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Talaňçylyk şular ýaly ýagdaýlarda amala aşyrylanda:

a) uly möçberde;

b) guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, alty ýyldan on iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu aşakdaky ýagdaýlarda talaňçylyk amala aşyrylanda:

a) aýratyn uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

231-nji madda. Garakçylyk

 

(1) Başga biriniň emlägini almak maksady bilen, adamyň jany üçin ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen birlikde çozuş (garakçylyk) edene,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan garakçylyk:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

b) ýaşaýyş jaýyna, başga jaýa ýa-da zat saklanylýan jaýa girmek bilen;

ç) ýarag ulanmak ýa-da ýarag hökmünde başga zatlary ulanmak arkaly;

d) gaýtadan;

e) rayata ep-esli möçberde zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu aşakdaky ýagdaýlarda garakçylyk amala aşyrylanda:

a) uly möçberli zyýan ýetirmek bilen;

b) guramaçylykly topar tarapyndan garakçylyk edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, alty ýyldan on iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şular ýaly ýagdaýlarda garakçylyk edilende:

a) aýratyn uly möçberde zyýan ýetirmek bilen;

b) jenaýatçy toparlanyşyk tarapyndan;

ç) jebir çekeniň saglygyna agyr şikes ýetirmek bilen garakçylyk edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

232-nji madda. Gorkuzyp almak

 

(1) Jebir çekene ýa-da onuň ýakyn adamlaryna kesekiniň emlägini ýa-da emläge bolan ýa-da emläge degişli başga hili hereketleri etmek hukugynyň özüne berilmegini zorluk ulanmak ýa-da kesekiniň emlägini ýok etmek ýa-da zaýalamak howpy astynda, şonuň ýaly-da jebir çekeni ýa-da onuň ýakyn adamlaryny masgaralaýan maglumatlary ýaýratmak howpy astynda talap edene (gorkuzyp alana),

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

b) gaýtadan;

ç) zorluk ulanmak arkaly edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şeýle ýagdaýlarda gorkuzyp almagy amala aşyrana:

a) guramaçylykly topar tarapyndan ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan;

b) jebir çekeniň saglygyna agyr zyýan ýetirmek bilen edilen bolsa;

ç) uly möçberdäki emlägi almak maksady bilen edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

233-nji madda. Aýratyn gymmatlygy bar bolan närseleriň ogurlanylmagy

 

(1) Haýsy ýol bilen alnandygyna garamazdan, aýratyn möhüm taryhy, ylmy, çeperçilik ýa-da medeni gymmatlygy bolan närseleriň ýa-da resminamalaryň ogurlanylandygy üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) gaýtadan;

b) guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilen bolsa;

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

234-nji madda. Başga biriniň ulag serişdesini bikanun eýelemek

 

(1) Başga biriniň ulag serişdesiniň bikanun eýelenmegi (alnyp gaçylmagy), şunda ogurlamak maksady ýok bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

ç) jebir çekeniň ömri ýa-da saglygy üçin howply bolmadyk zorlugy ulanmak bilen ýa-da şeýle zorlugy ulanmak haýbatyny atmak bilen;

d) uly möçberli zyýan ýetirmek bilen;

e) zat saklanylýan jaýa girmek bilen edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça  aýlyk möçberiniň ellisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler jebir çekeniň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak ýa-da şeýle zorlugy haýbatyny  atyp amala aşyrylsa,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

235-nji madda. Emlägi bilkastlaýyn ýok etmek ýa-da zaýalamak

 

(1) Kesekiniň emlägini bilkastlaýyn ýok edip ýa-da zaýalap, ep-esli zyýan ýetirene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden ýigrimi bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler:

a) otlamak, partlatmak arkaly ýa-da umumy howply başga hili usul bilen amala aşyrylanda;

b) seresapsyzlyk sebäpli adamyň heläk bolmagyna ýa-da başga agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

236-njy madda. Seresapsyzlyk zerarly emlägiň ýok edilmegi ýa-da zaýalanylmagy

 

(1) Başga biriniň emlägini seresapsyzlyk zerarly uly möçberde ýok edene ýa-da zaýalana,

ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden on bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Ot bilen ýa-da ýokary howply başga bir zat bilen seresapsyzlyk sebäpli amala aşyrylan ýa-da agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereketleri edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

237-nji madda. Görnetin jenaýatçylyk ýoly bilen ele salnan emlägiň satyn alynmagy ýa-da satylmagy

 

(1) Görnetin jenaýatçylyk ýoly bilen ele salnan emlägi öňünden boýun bolman satyn alana ýa-da saklana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketleri uly möçberde edene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan ýetmiş bäşisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Görnetin jenaýatçylyk ýoly bilen ele salnan emlägi öňünden boýun bolman satana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň kyrkysyndan ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan hereketi şu aşakdaky ýagdaýlarda edene:

a) gaýtadan;

b) uly möçberlerde;

ç) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilen bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu madda görnetin jenaýatçylykly ýol bilen ele salnan emlägiň gymmaty zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberinden geçýän halatynda ulanylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

 РАЗДЕЛ ХI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

 

ГЛАВА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

 

Статья 227. Кража

 

(1) Кража, то есть тайное хищение чужого имущества,

наказывается штрафом в размере от десяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Кража, совершённая:

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) повторно;

в) с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище;

г) с причинением ущерба гражданину в значительном размере,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Кража, совершённая:

а) с причинением ущерба в крупном размере;

б) организованной группой,  

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(4) Кража, совершённая:

а) с причинением ущерба в особо крупном размере;

б) преступным сообществом;

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.  

Примечание

1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимается противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, совершённое с корыстной целью, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Крупным размером в статьях настоящей главы признаётся стоимость имущества, превышающая сто среднемесячных размеров оплаты труда; особо крупным - двести среднемесячных размеров оплаты труда.

При исчислении размера причиненного ущерба под среднемесячным размером оплаты труда понимается средний уровень заработной платы, установленный законодательством Туркменистана на момент совершения преступления, а по длящимся и продолжаемым преступлениям - соответственно на момент  окончания преступного деяния или на момент совершения последнего преступления.

3. Повторным в статьях 227-233 настоящего Кодекса признаётся совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также статьями настоящего Кодекса, предусматривающими ответственность за бандитизм, хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.

 

Статья 228. Мошенничество

 

(1) Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием,

наказывается штрафом в размере от тридцати до шестидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Мошенничество, совершённое:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с причинением ущерба гражданину в значительном размере,

наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества  или без таковой.

(3) Мошенничество, совершённое:

а) с причинением ущерба в крупном размере;

б) организованной группой,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

в) с использованием своего служебного положения государственным служащим или лицом, приравненным к нему;

(4) Мошенничество, совершённое с причинением ущерба в особо крупном размере,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 229. Присвоение или растрата

 

(1) Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении,

наказывается штрафом в размере от тридцати до шестидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) Те же деяния, совершённые:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с использованием своего служебного положения государственным служащим или лицом, приравненным к нему;

г) с причинением ущерба гражданину в значительном размере,

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой или возложением обязанности проживать в определённой местности на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Деяния, предусмотренные частями  первой или второй  настоящей статьи, совершённые с причинением ущерба в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от ста до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой или возложением обязанности проживать в определённой местности на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой.

 (4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённые:

а) с причинением ущерба в особо крупном размере;

б) организованной группой или преступным сообществом,

наказываются возложением обязанности проживать в определённой местности  на срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы  на срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества  или без таковой.

Примечание

Лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, освобождается от наказания в виде лишения свободы, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причинённый ущерб.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 230. Грабёж

 

(1) Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества,

наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Грабеж, совершённый:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия;

д) с причинением ущерба гражданину в значительном размере,  

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Грабёж, совершённый:

а) в крупном размере;

б) организованной группой,

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(4) Грабеж, совершённый:

а) с причинением ущерба в особо крупном размере;

б) преступным сообществом,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 231. Разбой

 

(1) Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,

наказывается  лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Разбой, совершённый:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище;

в) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

г) повторно;

д) с причинением ущерба гражданину в значительном размере,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Разбой, совершённый:

а) с причинением ущерба в крупном размере;

б) организованной группой,

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(4) Разбой, совершённый:

а) с причинением ущерба в особо крупном размере;

б) преступным сообществом;

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 232. Вымогательство

 

(1) Вымогательство, то есть требование  передачи чужого имущества или права на имущество или совершения каких-либо других действий имущественного характера под угрозой применения насилия над потерпевшим или его близкими либо уничтожения или  повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до четырёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершённое:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с применением насилия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Вымогательство, совершённое:

а) организованной группой или преступным сообществом;

б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

в) в целях получения имущества в крупных размерах,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 233. Хищение предметов, имеющих особую ценность

 

(1) Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную  ценность, независимо от способа хищения,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершённое:

а) повторно;

б) организованной группой или преступным сообществом,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Статья 234. Неправомерное завладение чужим транспортным средством

 

(1) Неправомерное завладение чужим транспортным средством без цели его хищения (угон),

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, совершённое:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия, не опасного дня жизни или здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия;

г) с причинением ущерба в крупном размере;

д) с проникновением в хранилище,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 

Статья 235. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб,

наказывается штрафом в размере от пяти до двадцати пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния:

а) совершённые путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

б) повлёкшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 236. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

 

(1) Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые по неосторожности,

наказывается возложением обязанности загладить причинённый вред или штрафом в размере от пяти до пятнадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иным источником повышенной опасности либо повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 237. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём

 

(1) Заранее не обещанное приобретение или хранение имущества, заведомо добытого преступным путём,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года.

(2) Те же деяния, совершённые в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от тридцати до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(3) Заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём,

наказывается штрафом в размере от сорока до ста среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(4) Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершённое:

а) повторно;

б) в крупных размерах;

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание

Настоящая статья применяется в случаях, когда стоимость имущества, добытого заведомо преступным путём, превышает среднемесячный размер оплаты труда.

 (В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)