Mazmuny

25 BAP. DOLANDYRYŞ TERTIBINE GARŞY

JENAÝATLAR

 

211-nji madda. Hukuk goraýjy edaranyň işgäri ýa-da harby gullukçy babatda öldürmek haýbatynyň atylmagy ýa-da zorluk ulanylmagy

 

(1) Hukuk tertibini goramak boýunça öz borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşyklylykda hukuk goraýjy edaranyň işgäri, harby gullukçy ýa-da olaryň ýakyn adamlary babatda olary öldürmek haýbatynyň  atylandygy ýa-da  adamyň jany  ýa-da  saglygy  üçin  howply bolmadyk zorluk ulanylandygy üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen adamlaryň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorluk ulanana,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

212-nji madda. Häkimiýet wekilini masgaralamak

 

Öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda ýa-da şolaryň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşyklylykda häkimiýet wekilini jemagat öňünde masgaralana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden onusyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Häkimiýet wekili diýlip, döwlet häkimiýeti edarasyna wekilçilik edýän, hemişe ýa-da wagtlaýyn belli bir wezipeleri ýerine ýetirýän we öz ygtyýarlarynyň çäklerinde raýatlaryň köpüsi ýa-da ählisi ýa-da wezipeli adamlar üçin hökmany bolan hereketleri etmäge ýa-da buýruklary bermäge hukukdan peýdalanýan adam hasaplanylýar.

 

213-nji madda. Jemgyýetden üzňelikde saklamagy üpjün edýän edaranyň kadaly işinde bidüzgünçiligiň döredilmegi

 

(1) Azatlykdan mahrum edileniň bolýan ýeriniň ýa-da tussag saklanylýan ýeriň işgäri babatda azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jeza çekýän ýa-da tussaglykda saklanylýan adam tarapyndan zorluk edilmegi, şeýle hem şeýle adam tarapyndan iş kesilen babatda onuň düzelmegine päsgel bermek maksady bilen ýa-da onuň jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirýändigi üçin ar almak maksady bilen zorluk eden bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler gaýtadan edilen bolsa, deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan ýa-da adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak bilen edilen bolsa,

on ýyldan ýigrimi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

214-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet serhedinden bikanun geçilmegi

 

(1) Bellenilen resminamalary bolmazdan we degişli rugsady bolmazdan Türkmenistanyň goralýan Döwlet serhedinden geçene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyldan bäş ýyla çenli belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Gaýtadan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary bilen ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan zorluk ulanmak bilen ýa-da zorluk ulanmak haýbatyny atyp, Türkmenistanyň goralýan Döwlet serhedinden bikanun geçene,

iki ýyldan bäş ýyla çenli belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň güýji Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, syýasy gaçybatalga hukugyndan peýdalanmak üçin daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmegiň kadalaryny bozup, Türkmenistana gelen halatlaryna, eger şol adamlaryň hereketinde jenaýatyň başga alamaty ýok bolsa, degişli däldir.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

215-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet serhediniň kada-düzgüne ters üýtgedilmegi

 

(1) Türkmenistanyň Döwlet serhedini kada-düzgüne ters üýtgetmek maksady bilen serhet bellikleri aýrylan, ýeri üýtgedilen ýa-da ýok edilen bolsa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler gaýtadan edilen bolsa ýa-da agyr netijelere getiren bolsa,

dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

216-njy madda. Resmi resminamalar ýa-da döwlet sylaglary babatynda edilen bikanun hereketler

 

Hukuklary berýän ýa-da borçlardan boşadýan resmi resminamalary, Türkmenistanyň, SSSR-iň ýa-da Türkmenistan SSR-niň döwlet sylaglaryny satyn almak, satmak, çalyşmak ýa-da olary başga ýagdaýda birine muzdly bermek, munun üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

217-nji madda. Resminamalary, ştamplary, möhürleri ýa-da blanklary ogurlamak ýa-da zaýalamak

 

(1) Betnebislik ýa-da başga şahsy bähbitlerden ugur alyp, resmi resminamalary, ştamplary, möhürleri ýa-da blanklary ogurlamak, ýok etmek, zaýalamak ýa-da gizlemek, munuň üçin,

 zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Aýratyn möhüm ähmiýetli resminamalar, ştamplar, möhürler, blanklar babatda ýa-da agyr netijelere getiren şonuň ýaly hereketleriň amala aşyrylandygy üçin,

iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Raýatyň pasportyny ýa-da başga möhum şahsy resminamasyny ogurlana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

218-nji madda. Galp resminamalary, ştamplary, möhürleri, blankalary galplaşdyrmak, taýýarlamak, satmak ýa-da galplaşdyrylan resminamany ulanmak

 

(1) Hukuk berýän ýa-da borçlardan boşadýan şahadatnamanyň ýa-da başga resminamanyň ony peýdalanmak maksady bilen ýa-da şeýle resminamany satmak maksady bilen, şonuň ýaly-da şol maksatlar üçin galplaşdyrylan ştamplary, möhürleri, blanklary taýýarlana ýa-da satana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler gaýtadan edilende,

dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Görnetin galp resminamanyň peýdalanylandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

219-njy madda. Harby gulluga çagyrylyşdan boýun gaçyrylmagy

 

(1) Harby gulluga çagyrylyşdan boşadylmagy üçin Kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boýun gaçyrana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Öz synasyna şikes ýetirmek ýa-da kesellän bolup jögülik etmek, resminamalary galplaşdyrmak ýa-da başga ýalançylyk ýoly bilen şonuň ýaly etmişi edene,

bir ýyldan dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Mobilizasiýa boýunça ýa-da harby döwürde harby gulluga çagyrylyşdan boýun gaçyrana,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

220-nji madda. Wezipeli adamyň gulluk adyny ýa-da ygtyýarlygyny birugsat eýelemek

 

Wezipeli adamyň gulluk adynyň ýa-da ygtyýarlygynyň birugsat eýelenilmegi, şonuň bilen baglanyşyklylykda bolsa haýsydyr bir jemgyýetçilik taýdan howply hereket edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

221-nji madda. Eden-etdilik

 

Eden-etdilik edilmegi, ýagny, özüniň hakyky ýa-da çak edilýän hukugynyň özbaşdak we kanun ýa-da başga kadalaşdyryjy hukuk namasy tarapyndan bellenilen tertibi bozmak bilen amala aşyrylmagy raýata ýa-da gurama düýpli zyýan ýetirse,

zähmete hak tölemegi ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

222-nji madda. Administratiw gözegçilik kadalarynyň bilkastlaýyn bozulmagy

 

(1) Administratiw gözegçilik kadalaryny şeýle gözegçilige boýun egmezlik maksady bilen bilkastlaýyn bozana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Gözegçilik astynda saklanylýan adamyň administratiw gözegçilikden boýun gaçyrmak maksady bilen ýaşaýan ýerini özbaşdak taşlap gitmegi, şonuň ýaly-da azatlykdan mahrum ediş ýerinden boşadylan mahalynda administratiw gözegçiligi bellenilen adamyň kesgitlenilen möhletde esasly sebäpsiz özüne görkezilen ýaşaýan ýerine gelmezligi, munuň üçin,

bir ýyldan üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň birinji böleginiň manysy boýunça administratiw gözegçilik kadalarynyň bilkastlaýyn bozulmagy diýlip, şeýle düzgün bozulmalary üçin bir ýylyň dowamynda iki gezek administratiw temmi çärelerine sezewar edilen adam tarapyndan şol kadalaryň bozulmagyna düşünilýär.

 

223-nji madda. Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri guramagyň we geçirmegiň tertibiniň bozulmagy

 

Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri guramagyň we geçirmegiň kanun tarapyndan bellenilen tertibiniň bozulmagy, olaryň guramaçysyna şeýle hereketler üçin administratiw temmi çäreleri ulanylandan soň amala aşyrylan bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden onusyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da alty aýlyk azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

2231–nji madda aýrylan.

2232–nji madda aýrylan.

 

224-nji madda. Söwda gämisinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny bikanun galdyrmak

 

Söwda gämisinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna hukugy bolmazdan, şol baýdagyň galdyrylandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

225-nji madda. Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarym Aý nyşanlaryndan bikanun peýdalanmak

 

Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarym Aý nyşanlaryndan, şeýle hem Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarym Aýyň adyndan bikanun peýdalanana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

226-njy madda aýrylan - 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

 

ГЛАВА 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА

УПРАВЛЕНИЯ

 

Статья 211. Угроза убийством или применение насилия в отношении работника правоохранительного органа или военнослужащего  

 

(1) Угроза убийством или применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении работника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких в связи с исполнением ими обязанностей по охране правопорядка,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Применение насилия, опасного для жизни или здоровья лиц, указанных в части первой настоящей статьи,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статьи 212. Оскорбление представителя власти

 

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением,

наказывается штрафом в размере от пяти до десяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание

Представителем власти признаётся лицо, представляющее орган государственной власти, постоянно или временно осуществляющее определённые функции и в пределах своей компетенции пользующееся правом совершения действий или отдачи распоряжений, обязательных для большинства или всех граждан или должностных лиц.

 

Статья 213. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от  общества

 

(1) Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы либо содержащимся под стражей, а равно применение таким лицом насилия в отношении осуждённого с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за исполнение им общественной обязанности,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

 

Статья 214. Незаконное пересечение Государственной границы Туркменистана

 

(1) Пересечение охраняемой Государственной границы Туркменистана без установленных документов и надлежащего разрешения,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без таковой.

(2) Незаконное пересечение охраняемой Государственной границы Туркменистана, совершённое повторно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или угрозой его применения,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

Примечание

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Туркменистан с нарушением правил пересечения Государственной границы Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Туркменистана, если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 215. Противоправное изменение Государственной границы Туркменистана

 

(1) Изъятие, перемещение или уничтожение пограничных знаков в целях противоправного изменения Государственной границы Туркменистана,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно или повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок до четырёх лет.

 

Статья 216. Незаконные действия по отношению к официальным  документам или государственным наградам

 

Покупка, продажа, обмен или иная возмездная передача официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Туркменистана, СССР или Туркменской ССР,

наказываются штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 217. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей или бланков

 

(1) Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов, печатей или бланков, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказываются штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда  или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Те же деяния, совершённые в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности либо повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

(3) Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 218. Подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков или использование подложного документа  

 

(1) Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно,

наказываются лишением свободы на срок до четырёх лет.

(3) Использование заведомо подложного документа,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 219. Уклонение от призыва на военную службу

 

 (1) Уклонение от призыва на военную службу при  отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершённое посредством причинения себе телесного повреждения или путём симуляции болезни, посредством подлога документов или иным обманным путём,

наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырёх лет.

(3) Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

 

Статья 220. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица

 

Самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряжённое с совершением на этом основании каких-либо общественно опасных действий,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 221. Самоуправство

 

Самоуправство, то есть самовольное, с нарушением установленного законом или иным нормативным правовым актом порядка осуществление своего действительного или предполагаемого права, причинившее существенный вред гражданину либо организации,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати  среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 222. Злостное нарушение правил административного надзора

 

(1) Злостное нарушение правил административного надзора с целью уклонения от такого надзора,

наказывается исправительными работами на срок до  двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Самовольное оставление поднадзорным места жительства с целью уклонения от административного надзора, а равно неприбытие без уважительных причин в определённый срок к избранному месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы,

наказываются лишением свободы на срок от одного года до трёх лет.

Примечание

Под злостным нарушением правил административного надзора по смыслу части первой настоящей статьи понимается нарушение указанных правил, совершённое лицом, к которому дважды в течение одного года применялись меры административного взыскания за такие же нарушения.

 

Статья 223. Нарушение порядка организации и проведения  собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций

 

Нарушение установленного законом порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершённое организатором собрания,  митинга, уличного шествия или демонстрации после применения мер административного взыскания за такие же действия,

наказывается штрафом в размере от пяти  до десяти  среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до шести месяцев.

 

Статья 2231 исключена.

 

Статья 2232 исключена.

 

Статья 224. Незаконный подъём Государственного флага Туркменистана на торговом судне

 

Подъём Государственного флага Туркменистана на торговом судне без права на этот флаг,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти  среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 225. Незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца

 

Незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца, а равно наименованием Красного Креста и Красного Полумесяца,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года.

 

Статья 226 исключена (Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)