Mazmuny

24 BAP. ADYL KAZYÝETLIGE GARŞY JENAÝATLAR

 

189-njy madda. Adyl kazyýetligiň amala aşyrylmagyna we deslapky derňewiň önümçiligine päsgel bermek

 

(1) Adyl kazyýetligiň amala aşyrylmagyna päsgel bermek maksady bilen kazyýetiň işine haýsy-da bolsa bir görnüşde gatyşana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Işiň hemmetaraplaýyn, doly we obýektiw derňelmegine päsgel bermek maksady bilen prokuroryň, sülçiniň ýa-da anyklaýşy geçirýän adamyň işine haýsy-da bolsa bir görnüşde gatyşana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler öz gulluk ýagdaýyndan peýdalanan adam tarapyndan edilse,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

190-njy madda. Adyl kazyýetligi ýa-da deslapky derňewi amala aşyrýan adam babatynda haýbat atmak ýa-da zorlukly hereketler

 

(1) Kazyýetde işlere ýa-da materiallara garamak ýa-da deslapky derňew ýa-da anyklaýyş geçirmek bilen baglanyşykly kazy, kazyýet oturdaşy, prokuror, sülçi, anyklaýyş geçirýän adam, adwokat, bilermen, şeýle hem olaryň ýakyn adamlary babatda öldürmek, saglygyna zyýan ýetirmek, emlägini ýok etmek ýa-da zaýalamak haýbatyny atana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Kazyýetde işlere ýa-da materiallara garalmagy ýa-da deslapky derňew ýa-da anyklaýyş geçirmek bilen baglanyşykly şu maddanyň birinji böleginde görkezilen adamlaryň  jany ýa-da saglygy üçin howp bolmadyk zorlugy ulanana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Kazyýetde işlere ýa-da materiallara garalmagy ýa-da deslapky derňew ýa-da anyklaýyş geçirmek bilen baglanyşykly şu maddanyň birinji böleginde görkezilen adamlaryň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanana,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

191-nji madda. Kazyýeti äsgermezlik etmek

 

(1) Kazyýet seljerişine gatnaşyjylary masgaralap, kazyýeti äsgermezlik edene, ýa-da başlyklyk ediji kazynyň buýrugyna boýun egmezlik edene, eger munuň özi kazyýet mejlisiniň bozulmagyna eltse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça kazynyň ýa-da kazyýet oturdaşynyň işi bilen baglanyşykly olary masgaralap edilse, munuň üçin,

 zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

192-nji madda. Kazy, kazyýet oturdaşy, prokuror, sülçi ýa-da anyklaýyş geçirýän adam babatda töhmet atmak

 

(1) Adyl kazyýetligi amala aşyrmak boýunça kazynyň ýa-da kazyýet oturdaşynyň işi bilen baglanyşykly olar babatda töhmet atana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş prokuror, sülçi ýa-da anyklaýyş geçirýän adam babatynda deslapky derňew ýa-da anyklaýyş geçirmek bilen baglanyşykly edilse, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler adama agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlar etmekde aýyplamak bilen birlikde edilen bolsa,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

193-nji madda. Görnetin bigünä adamy jenaýat jogapkärçiligine çekmek

 

(1) Görnetin bigünä adamy jenaýat jogapkärçiligine çekene,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlar etmekde aýyplamak bilen birlikde edilen bolsa,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

194-njimadda. Jenaýat jogapkärçiliginden bikanun boşatmak

 

Prokuror, sülçi ýa-da anyklaýyş geçirýän adam tarapyndan jenaýat etmekde güman edilýän ýa-da aýyplanýan adam jenaýat jogapkärçiliginden bikanun boşadylsa,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

195-nji madda. Bikanun tutup saklamak, tussag astyna almak ýa-da tussag astynda saklamak

 

(1) Görnetin bikanun tutup saklana,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edilýär ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Görnetin bikanun tussag astyna alana ýa-da tussag astynda saklana,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler agyr netijelere getirse,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

196-njy madda. Tussaglykdan ýa-da azatlykdan mahrum ediliş ýerlerinden bikanun boşatmak

 

Tussaglykdan ýa-da azatlykdan mahrum ediliş ýerlerinden görnetin bikanun boşadana, şeýle hem tussaglykdan ýa-da azatlykdan mahrum ediliş ýerlerinden gaçmage ýardam edene,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

197-nji madda. Görkezme bermäge mejbur etmek

 

(1) Prokuror, sülçi ýa-da anyklaýyş geçirýän adam tarapyndan gorkuzmak, ýalan haýbat ýa-da gaýry bikanun hereketleri ulanmak arkaly güman edilýäniň, aýyplanýanyň, jebir çekeniň, şaýadyň görkezme bermäge ýa-da bilermeniň netije bermäge mejbur edilendigi üçin,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş şahsyýet babatda zorlugy ulanmak ýa-da oňa azar bermek bilen edilen bolsa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

198-nji madda. Görnetin adyl kazyýetligi bolmadyk hökümi, çözgüdi, kesgitnamany ýa-da karary çykarmak

 

(1) Kazy (kazylar) tarapyndan görnetin adyl kazyýetligi bolmadyk hökümiň, çözgüdiň, kesgitnamanyň ýa-da kararyň çykarylandygy üçin,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş kazyýetiň azatlykdan mahrum etmek barada bikanun höküm çykarmagy bilen baglanyşykly bolsa ýa-da agyr netijelere getirse,

üç ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

199-njy madda. Para ýa-da täjirçilige bermit bermek öjükdirmesi

 

Jenaýaty etmegiň ýa-da ýalan haýbatyň subutnamalaryny emeli usulda döretmek maksady bilen para ýa-da täjirçilige bermit bermek öjükdirmesi, meçew berene, ýagny, wezipeli adama ýa-da täjirçilik ýa-da gaýry guramalarda dolandyryjylyk wezipelerini ýerine ýetirýän adama, onuň razylygy bolmazdan, pullary, gymmatly kagyzlary, gaýry emlägi bermek ýa-da oňa emläk häsiýetindäki hyzmatlary bitirmek synanyşygyny edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

200-nji madda. Görnetin ýalan şugullamak

 

(1) Jenaýat edilendigi hakynda görnetin ýalan şugullana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereket adamy agyr, aýratyn agyr ýa-da korrupsiýa bilen bagly jenaýatlary etmekde aýyplamak bilen ýa-da aýyplamak üçin emeli subutnamalary döretmek bilen birlikde edilen bolsa, şeýle hem betnebislik maksady bilen edilen bolsa,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

201-nji madda. Görnetin ýalan görkezme bermek, bilermen netijesini çykarmak ýa-da nädogry terjime etmek

 

(1) Anyklaýyş ýa-da deslapky derňew geçirilýän mahalynda ýa-da kazyýetde şaýat ýa-da jebir çeken görnetin ýalan görkezme berse ýa-da bilermen görnetin ýalan netije çykarsa, şeýle hem şonuň ýaly halatlarda terjimeçi görnetin nädogry terjime etse,

bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly hereketler adamy agyr, aýratyn agyr ýa-da korrupsiýa bilen bagly jenaýatlary etmekde aýyplamak bilen ýa-da aýyplamak üçin emeli subutnamalary döretmek bilen, şeýle hem bet maksat bilen edilen bolsa,

iki ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

202-nji madda. Şaýadyň ýa-da jebir çekeniň görkezme bermekden boýun gaçyrmagy

 

Şaýat ýa-da jebir çeken görkezme bermekden boýun gaçyrsa, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden onusyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

Bellik.

Özüniň ýa-da öz ýakyn garyndaşlarynyň garşysyna görkezme bermekden boýun gaçyran adam jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinmez.

 

203-nji madda. Bermit bermek ýa-da galp görkezme bermäge ýa-da galp netije çykarmaga ýa-da nädogry  terjime etmäge mejbur etmek

 

(1) Şübhelenilýäni, aýyplanýany, şaýady, jebir çekeni galp görkezmeler berdirmek maksady bilen ýa-da bilermeni galp netije çykartmak ýa-da galp görkezme berdirmek maksady bilen, şeýle hem terjimeçini nädogry terjime etdirmek maksady bilen olara bermit berilmegi, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şübhelenilýäni, aýyplanýany, şaýady, jebir çekeni haýbat atmak, öldürmek howpuny salmak, şol adamlaryň ýa-da olaryň ýakyn adamlarynyň saglygyna zyýan ýetirmek, emlägini ýok etmek ýa-da zaýalamak howpy astynda galp görkeziş bermäge, bilermeni galp netije çykarmaga ýa-da terjimeçini nädogry terjime etmäge mejbur edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Görkezilen adamlaryň jany we saglygy üçin howply bolmadyk zorluk etmek arkaly amala aşyrylan şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmiş edene,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Görkezilen adamlaryň jany we saglygy üçin howply bolan zorluk etmek, şonuň ýaly-da korrupsiýa bilen bagly jenaýat etmekde aýyplamak arkaly amala aşyrylan şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmiş edene,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

204-nji madda. Deslapky derňewiň ýa-da anyklaýşyň maglumatlaryny aýan etmek

 

(1) Deslapky derňewiň ýa-da anyklaýşyň maglumatlaryny aýan etmegiň mümkin däldigi hakynda bellenilen tertipde duýdurylan adam tarapyndan, eger şol prokurordan, sülçüden ýa-da anyklaýyş  geçirýän adamdan birugsat aýan edilse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlet bilen düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şeýle hereket agyr netijelere getiren bolsa,

bäş ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

205 madda. Gulluk maglumatlarynyň aýan edilmegi

 

(1) Gullugy boýunça özlerine ynanylan ýa-da jenaýatyň ýüze çykmagy, jenaýatyň öňüniň alynmagy ýa-da edilen jenaýatyň derňelýän mahaly özlerine mälim bolan maglumatlary jenaýat iş ýöredişi alyp barýan edaralaryň işgäri tarapyndan aýan edilendigi üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edilýär ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli möçberde jerime salynýar.

 (2) Şonuň ýaly hereket, eger ol betnebislik ýa-da başga bir  şahsy bähbitlerden ugur alnyp edilen bolsa,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan hereketler agyr netijelere getiren bolsa,

iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

206-njy madda. Ýazgy geçirme (opis) ýa-da gozgamasyz edilen ýa-da muzdsuz alynmaga degişli emläk babatynda bikanun hereketler

 

(1) Ýazgy geçirilen ýa-da gozgamasyz edilen ýa-da muzdsuz alynmaga degişli emlägiň ynanylan adam tarapyndan harç edilendigi, alnandygy, gizlenendigi ýa-da bikanun berlendigi, şonuň ýaly-da gozgamasyz edilen pul serişdeleri (goýumlar) bilen bank operasiýalarynyň karz guramasynyň gullukçysy tarapyndan amala aşyrylandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Kazyýetiň hökümi boýunça muzdsuz alynmaga degişli emlägiň gizlenendigi üçin ýa-da öz haýryna geçirendigi üçin, şonuň ýaly-da emlägi muzdsuz almagy bellemek hakyndaky kazyýetiň kanuny güýjüne giren hökümini berjaý etmekden başgaça  boýun gaçyran,

zähmege hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

207-nji madda. Azatlykdan mahrum ediş ýerlerinden ýa-da tussaglykdan gaçmak

 

(1) Jezasyny çekýän ýa-da deslapky tussaglykda saklanylýan adamyň azatlykdan mahrum ediş ýerlerinden ýa-da tussaglykdan gaçandygy üçin,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle hereket:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek bilen, adamlaryň topary ýa-da guramaçylyklyk topar tarapyndan;

ç) adamyň jany ýa-da saglygy üçin howply bolan zorlugy ulanmak bilen;

d) ýarag ulanmak ýa-da ýarag hökmünde närseleri ulanmak bilen amala aşyrylandygy üçin,

üç ýyldan alty ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

2071–nji madda. Belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki jezany çekmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrmak

 

Belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki jezany çekmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salmak ýa-da üç ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Şu maddanyň manysy boýunça belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki jezany çekmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrmak diýlip şeýle bozulma üçin bir ýylyň dowamynda özi barasynda administratiw temmi çäreleri iki gezek ulanylan adam tarapyndan amala aşyrylan, jezanyň görkezilen görnüşini çekmekden boýun gaçyrylmagyna düşünilýär.

 

208-nji madda. Azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jeza çäresini çekmekden boýun gaçyrylmagy

 

Azatlykdan mahrum edilen ýeriň çäklerinden gysga wagtlaýyn çykyp gitmäge rugsat berlen, azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen adam jeza çekmek möhletini doldurmakdan boýun gaçyrsa,

bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

209-njy madda. Kazyýetiň çözgüdiniň ýerine ýetirilmezligi

 

Häkimiýetiň wekili, döwlet gullukçysy, şeýle hem täjirjilik ýa-da başga guramanyň gullukçysy tarapyndan kazyýetiň kanuny güýjüne giren hökümini, çözgüdini, kararyny ýa-da kesgitnamasyny ýerine ýetirmändigi üçin, şonuň ýaly-da olaryň ýerine ýetirilmegine garşylyk görkezýändigi üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

210-njy madda. Jenaýat hakynda habar bermezlik ýa-da ony ýaşyrmak

 

(1) Agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlary etmäge taýýarlyk görülýändigi ýa-da şol jenaýatlaryň edilendigi özüne äşgär mälim bolup, bu barada habar bermedige,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlary öňünden boýun bolman ýaşyrana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

ГЛАВА 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

 

Статья 189. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования

 

(1) Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые лицом с использованием своего служебного положения,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 190. Угроза или насильственные действия в отношении лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование

 

(1) Угроза убийством, причинением  вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, народного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде либо производством  предварительного расследования или дознания,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в части первой настоящей статьи, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде либо производством предварительного расследования или дознания,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в части первой настоящей статьи, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде либо производством предварительного расследования или дознания,   

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 

Статья 191. Неуважение к суду

 

(1) Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, либо в неподчинении распоряжению председательствующего судьи, если это привело к срыву судебного заседания,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года.

(2) То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи или народного заседателя в связи с их деятельностью по отправлению правосудия,

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 192. Клевета в отношении судьи, народного заседателя, прокурора, следователя или лица, производящего дознание

 

(1) Клевета в отношении судьи или народного заседателя в связи с их деятельностью по отправлению правосудия,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершённое в отношении прокурора, следователя или лица, производящего дознание в связи с производством предварительного расследования или дознания,

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединённые с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 193. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

 

(1) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, соединённое с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления,  

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

 

Статья 194. Незаконное освобождение от уголовной ответственности

 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, прокурором, следователем или лицом, производящим дознание,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет

 

Статья 195. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей

 

(1) Заведомо незаконное задержание,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 196. Незаконное освобождение из-под стражи или из мест лишения свободы

 

Заведомо незаконное освобождение из-под стражи или из мест лишения свободы, а равно содействие побегу из-под стражи или из мест лишения свободы,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 197. Принуждение к даче показаний

 

(1) Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче заключения путём применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора, следователя или лица, производящего дознание,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, соединённое с применением насилия или издевательства над личностью,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 198. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения, определения или постановления

 

(1) Вынесение судьёй (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения, определения или постановления,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

 

Статья 199. Провокация взятки или коммерческого подкупа

 

Провокация взятки или коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

 

Статья 200. Заведомо ложный донос

 

(1) Заведомо ложный донос о совершении преступления,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, соединённое с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или преступления, связанного с коррупцией либо с искусственным созданием доказательств обвинения, а равно совершённое с корыстной целью,

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 201. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод

 

(1) Заведомо ложные показания свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, данные при производстве дознания, предварительного следствия или в суде, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях,

наказываются исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Те же деяния, соединённые с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или преступления, связанного с коррупцией, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, а равно совершённые с корыстной целью,

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 202. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний

 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний,

наказывается штрафом в размере от пяти до десяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года.

Примечание

Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против самого себя или своих близких родственников.

 

Статья 203. Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или ложного заключения либо неправильному переводу

 

(1) Подкуп подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Принуждение подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению неправильного перевода, соединённое с шантажом, угрозой убийством, причинением  вреда здоровью, уничтожением или  повреждением имущества этих лиц или их близких,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершённое с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(4) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц, а равно с обвинением в совершении преступления, связанного с коррупцией,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 204. Разглашение данных предварительного расследования или дознания

 

(1) Разглашение данных предварительного расследования или дознания лицом, предупреждённым в установленном порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

 

Статья 205. Разглашение служебной информации

 

(1) Разглашение работником органов, ведущих уголовный процесс, информации, которая была доверена или стала известна этим лицам по службе или работе в связи с выявлением, пресечением или расследованием преступлений,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда.

(2) То же деяние, если оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 206. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации  

 

(1) Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершённое лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 207. Побег из мест лишения свободы или из-под стражи

 

(1) Побег из мест лишения свободы или из-под стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.  

2) То же деяние совершённое:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

 

Статья 2071. Злостное уклонение от отбывания наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности

 

Злостное уклонение от отбывания наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности,

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

Примечание

Под злостным уклонением от отбывания наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности по смыслу настоящей статьи понимается уклонение от отбывания указанного вида наказания, совершённое лицом, к которому дважды в течение одного года применялись меры административного взыскания за такое же нарушение.

 

Статья 208. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы

 

Уклонение от отбывания наказания лица, осуждённого к лишению свободы, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы мест лишения свободы,

наказывается лишением свободы на срок до одного года.

 

Статья 209. Неисполнение судебного решения

 

Неисполнение представителем власти, государственным служащим, а также служащим коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора, решения, постановления или определения суда, а равно воспрепятствование их исполнению,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 210. Несообщение о преступлении или его укрывательство

 

(1) Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершённом тяжком или особо тяжком преступлении,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) Заранее не обещанное укрывательство тяжких или особо тяжких преступлений,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до восьми лет.