Mazmuny

X BÖLUM. DÖWLET HÄKIMIÝETI WE DOLANDYRYŞ EDARALARYNYŇ HEREKET ETMEGINIŇ

TERTIBINE GARŞY JENAÝATLAR

 

23 BAP. DÖWLET GULLUGYNYŇ BÄHBITLERINE

GARŞY JENAÝATLAR

 

181-nji madda. Wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanmak

 

(1) Wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanana, ýagny, wezipeli adam tarapyndan gulluk bähbitleriniň garşysyna öz gulluk ygtyýarlaryny hyýanatly peýdalanana, eger bu etmiş betnebislikli ýa-da gaýry şahsy bähbitden edilse we raýatlaryň, guramalaryň ýa-da döwletiň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň düýpli bozulmagyna getirse,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça  aýlyk möçberiniň ellisinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete  belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

1.Şu babyň maddalarynda wezipeli adamlar diýlip hemişelik, wagtlaýyn ýa-da ýörite ygtyýarlylyk boýunça häkimiýet wekilleriniň wezipelerini amala aşyrýan, şonuň ýaly-da döwlet edaralarynda, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda, döwlet kärhanalarynda, edaralarynda ýa-da guramalarynda, şeýle hem Ýaragly Güýçlerde, beýleki goşunlarda we harby birikmelerde guramaçylyk-serenjam berijilik, administratiw-hojalyk ýa-da gözegçilik-derňew ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirýän adamlar hasap edilýär.

2. Korrupsiýa bilen bagly jenaýatlar diýlip pul, gymmatlyklar, gaýry emläk ýa-da emläk häsiýetli hyzmatlar, gaýry emläk hukuklary görnüşinde peýda almak maksady bilen edilen şu Kodeksiň 181-nji, 184–187-nji maddalarynda, 228-nji maddasynyň üçünji böleginiň «ç» bendinde, 229-njy maddasynyň ikinji böleginiň «ç» bendinde, 242-nji maddasynyň ikinji böleginiň «ç» bendinde, 245-nji maddasynyň «ç» bendinde, 254-nji maddasynyň ikinji böleginiň «ç» bendinde we 358-nji maddasynda görkezilen jenaýatlar hasap edilýär.

3. Şu Kodeksde döwlet gullukçysy diýlip döwlet gullukçylarynyň wezipeleriniň sanawynda görkezilen wezipäni eýeleýän we döwlet gullugynyň wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça işi amala aşyrýan adam hasap edilýär. Döwlet edaralarynda işläp we şol edaralara tehniki taýdan hyzmat edýän ýa-da kömekçi wezipeleri ýerine ýetirýän adamlar döwlet gullukçylarynyň hataryna girmeýär.

4. Şu Kodeksde döwlet gullukçysyna deňleşdirilen adam diýlip Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde welaýat, etrap, şäher halk maslahatlaryna, Geňeşlere saýlanan, saýlawly döwlet wezipelerine dalaşgär hökmünde bellige alnan raýatlar, şeýle hem esaslyk maýasynda döwletiň paýy ýigrimi bäş göterimden az bolmadyk kärhanalarda we guramalarda guramaçylyk-serenjam berijilik, administratiw-hojalyk ýa-da gözegçilik-derňew ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirýän adamlar hasap edilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

1811 madda. Kasama dönüklik etmek

 

(1) Döwlet wezipesini eýeleýän adamyň gulluk ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanmagy bilen resmi taýdan kabul eden kasamyna dönüklik etmegi, eger bu etmiş betnebislikli ýa-da gaýry şahsy bähbitden edilse we raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, jemgyýetiň we döwletiň kanuny bähbitleriniň düýpli bozulmagyna getirse,

bäş ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyldan on ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(Kodekse 1811 maddany goşmaly 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,____-nji madda)

 

1812 madda. Ýeriň bikanun berilmegi

 

(1) Wezipeli adam tarapyndan ýer böleginiň ýere eýeçilik hukugynyň bozulyp berilmegi, şol sanda döwlet eýeçiligindäki ýer bölekleriniň bellenilen tertipde resmileşdirmezden kärendä ýa-da peýdalanmaga berilmegi, eger bu etmişler betnebislikden ýa-da gaýry şahsy bähbitler bilen edilen bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek  jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmiş, eger ol:

a) gaýtadan;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden ýüz ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, üç ýyla çenli möhlete azatlykdan  mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

1812-nji madda aýrylan - 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

182-nji madda. Wezipe ygtyýarlarynyň çäginden çykmak

 

(1) Wezipe ygtyýarlarynyň çäginden çykana, ýagny, wezipeli adam öz gulluk ygtyýarlarynyň çäklerinden göz-görtele çykýan hereketleri eden bolsa we raýatlaryň, guramalaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň ýa-da jemgyýetiň ýa-da döwletiň kanun boýunça goralýan bähbitleriniň, düýpli bozulmagyna getiren bolsa,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş  işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) jebir çekeniň şahsy  mertebesini kemsidýän hereketler bilen amala aşyrylsa;

b) fiziki zorlugy ulanmak bilen edilse;

ç) ýaragy ýa-da ýörite serişdeleri ulanmak bilen edilse;

d) agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ellisinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, bäş ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

1821-nji madda. Gynamak

 

(1) Gynamak, ýagny wezipeli adam ýa-da resmi taýdan çykyş edýän başga adam tarapyndan ýa-da olaryň habarlydygy we rugsat bermegi ýa-da sessiz razylygy bilen haýsydyr bir adama ondan ýa-da üçünji adamdan maglumatlary almak ýa-da boýun almagyny gazanmak, onuň ýa-da üçünji adamyň eden ýa-da onuň etmegi güman edilýän hereketi üçin ony jezalandyrmak, şeýle hem ony ýa-da üçünji adamy gorkuzmak ýa-da mejbur etmek maksady bilen ýa-da islendik häsiýetli kemsitmä esaslanýan islendik sebäp boýunça bilkastlaýyn ýiti agyry ýetirilendigi ýa-da fiziki ýa-da ahlak taýdan ejir çekdirilendigi üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger:

a) aýallar, kämillik ýaşyna ýetmedikler ýa-da maýyplygynyň alamatlary aç-açan bildirýän adamlar babatda edilse;

b) biçäre ýagdaýdadygy günäkäre görnetin bolup duran adam babatda ýa-da jebir çekeniň goragsyz ýagdaýdalygyndan peýdalanmak bilen edilse;

ç) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda edilse;

d) deslapdan dilleşmezden iki ýa-da şondan köp adam ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilse;

e) adamyň öz gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly şol adam ýa-da onuň ýakyn adamlary babatda edilse;

ä) ýaragy ýa-da ýörite serişdeleri (närseler, enjamlar, gurallar we beýlekiler) ulanmak bilen edilse;

f) uruş ýa-da uruş howpunyň abanýan, içerki syýasy durnuksyzlyk ýa-da beýleki islendik adatdan daşary ýa-da harby ýagdaý şertlerinde edilse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar seresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik

Kanuny hereketleriň netijesinde (zerur goranyş we beýlekiler) ýiti agyry ýetirilendigi ýa-da fiziki we ahlak taýdan ejir çekdirilendigi üçin adam jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinmez.

Kodekse 1821–nji maddany goşmaly 2012–nji ýylyň 4-nji awgustyndaky Türkmenistanyň Kanuny esasynda girizildi - (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., №__, ___nji madda)

 

183-nji madda. Wezipeli adamyň ygtyýarlyklaryny eýelemek

 

Wezipeli adam bolmadyk döwlet gullukçysy wezipeli adamyň ygtyýarlyklaryny eýelese we ol bu ygtyýarlyklary peýdalanmak bilen, raýatlaryň, guramalaryň ýa-da döwletiň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň düýpli bozulmagyna getiren hereketleri üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

184-nji madda. Para almak

 

(1) Para berýäniň ýa-da oňa wekilçilik edýänleriň peýdasyna iş bitirendigi (bitirmänligi) sebäpli wezipeli adamyň hut özüniň ýa-da arada durýan adamyň üsti bilen pul, gymmatly kagyzlar, başga emläk görnüşinde para alandygy ýa-da emläk häsiýetli peýda görendigi üçin, eger şeýle işi bitirmek (bitirmezlik) wezipeli adamyň gulluk ygtyýarlyklaryna girýän bolsa ýa-da gulluk ýagdaýynyň mümkinçiligi şol işi bitirmäge (bitirmezlige) täsirini ýetirip bilýän derejede bolsa,

üç ýyla çenli  belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan sekiz ýyla çenli möhlete belle bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek bilen, emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) gaýtadan edilse;

b) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilse;

ç) jogapkärli ýagdaýy eýeleýän wezipeli adam tarapyndan edilse;

d) gorkuzyp almak bilen para alynsa;

e) uly möçberde bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmiş, eger ol:

a) aýratyn uly möçberde;

b) jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilen bolsa,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, on ýyldan ýigrimi ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik:

1. Uly möçberdäki para diýlip zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýüzüsinden geçýän, aýratyn uly möçberde para diýlip bolsa zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsinden geçýän puluň möçberi, gymmatly kagyzlaryň, gaýry emlägiň ýa-da emläk häsiýetli peýdanyň gymmaty hasap edilýär.

2. Şu Kodeksiň 184, 185 we 186 maddalarynda gaýtadan diýlip şu maddalarda göz öňünde tutulan jenaýatlardan birini ýa-da köpüsini öň eden bolsa hasap edilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

185-nji madda. Para bermek

 

(1) Özi ýa-da arada duran adamyň üsti bilen wezipeli adama para berene,

 bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişi gaýtadan edene,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Eger para beren adam babatynda parany gorkuzyp almak bar bolsa ýa-da eger bu adam para bermek hakynda jenaýat işini gozgamaga hukugy bolan edara meýletin habar berse, para beren adam jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

186-njy madda. Para almak-bermekde arada durmak (dellalçylyk)

 

(1) Para almakda ýa-da bermekde arada durana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş gaýtadan ýa-da wezipeli adam tarapyndan edilse,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Para almakda ýa-da bermekde dellalçylygy ýerine ýetirýän adam, eger para almak-bermekde arada durmak hakynda jenaýat işini gozgamaga hukugy bolan edara ýa-da wezipeli adama meýletin habar berse, ol jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

187-nji madda. Gulluk galplygy

 

Gulluk galplygy, ýagny, wezipeli adam, şeýle hem wezipeli adam bolmadyk döwlet gullukçysy tarapyndan resmi resminamalara göz-görtele ýalan maglumatlaryň girizilmegi, şeýle hem görkezilen resminamalara olaryň hakyky mazmunyny ýoýan düzedişleriň girizilmegi üçin, eger bu etmişler betnebislikden ýa-da gaýry şahsy bähbitden edilse, munuň üçin,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edilýär ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek berilýär.

 

188-nji madda. Sowuk-salalyk

 

(1) Sowuk-salalyk edene, ýagny, wezipeli adamyň öz işine harsal ýa-da geleňsizlik bilen garamagy netijesinde ony ýerine ýetirmänligi ýa-da ýerine ýetirişiniň degişli suratda bolmanlygy üçin, eger munuň özi raýatlaryň, guramalaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň ýa-da jemgyýetiň ýa-da döwletiň kanun tarapyndan goralýan  bähbitleriniň düýpli bozulmagyna getiren bolsa, munuň üçin,

bäş ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edilýär ýa-da zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş seresapsyzlyk boýunça adamyň ölmegine ýa-da gaýry agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça  aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ýüzüsine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

 

ГЛАВА 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

 

Статья 181. Злоупотребление должностными  полномочиями  

 

(1) Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций или государства,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до трёх лет или без такового с возложением обязанности проживать в определённой местности сроком от пяти до восьми лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Примечание

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти, а равно выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или контрольно-ревизионные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, на государственных предприятиях, в учреждениях или организациях, а также в Вооружённых Силах, других войсках и воинских формированиях.

2. Преступлениями, связанными с коррупцией, считаются  преступления, предусмотренные статьями 181, 184-187, пунктом «ç» (в тексте на русском языке – «в») части третьей статьи 228, пунктом «ç» (в тексте на русском языке – «в») части второй статьи 229, пунктом «ç» (в тексте на русском языке - «в») части второй статьи 242, пунктом «ç» статьи 245, пунктом «ç» (в тексте на русском языке - «в») части второй статьи 254 и статьёй 358 настоящего Кодекса, совершённые с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3. В настоящем Кодексе государственным служащим считается лицо, занимающее должность, указанную в реестре должностей государственных служащих, и осуществляющее деятельность по реализации задач государственной службы. К государственным служащим не относятся лица, работающие в государственных органах и осуществляющие их техническое обслуживание либо выполняющие вспомогательные функции.

4. В настоящем Кодексе лицом, приравненным к государственному служащему, считаются граждане, избранные в велаятские, этрапские, городские халк маслахаты, Генгеши, зарегистрированные в качестве кандидатов на выборные государственные должности в порядке, установленном законодательством Туркменистана, а также лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или контрольно-ревизионные функции на предприятиях и в организациях, в уставном фонде которых доля государства составляет не менее двадцати пяти процентов.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 1811. Измена присяге

 

(1) Измена официально принятой присяге лицом, занимающим государственную должность, путём злоупотребления служебными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, повлёкшее тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(Кодекс дополнен статьей 1811 Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 1812. Незаконная передача земли

 

(1) Передача должностным лицом земельных участков с нарушением права собственности, в том числе передача в аренду или пользование земельных участков, находящихся в собственности государства, без оформления в установленном порядке, если эти деяния совершены из корыстной или  иной личной заинтересованности,

наказывается штрафом в размере от двадцати до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до трёх лет.

(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно совершено:

а) повторно;

b) группой лиц по предварительному сговору,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью на срок до трёх лет.».

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 1812 исключена (Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 182. Превышение должностных полномочий

 

(1) Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его служебных полномочий, и повлёкшее существенные нарушения прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, если оно:

а) сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями;

б) совершено с применением физического насилия;

в) совершено с применением оружия или специальных средств;

г) повлекло тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с возложением обязанности проживать в определенной местности сроком от пяти до восьми лет или лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

 

Статья 1821. Пытка

 

(1) Пытка, то есть умышленное причинение должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или с их ведома или молчаливого согласия какому-либо лицу сильной боли или физического или нравственного страдания в целях получения от него или от третьего лица сведений или признания, наказания его за действие, совершённое им или третьим лицом, или в совершении которого оно подозревается, а также запугивания или принуждения его или третьего лица, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

a) в отношении женщин, несовершеннолетних или лиц с явными признаками инвалидности;

b) в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии или с использованием беззащитного состояния потерпевшего;

ç) в отношении двух или более лиц;

d) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

e) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного или общественного  долга;

ä) с применением оружия или специальных средств (предметов, устройств, орудий и других);

f) в условиях войны или угрозы войны, внутренней политической нестабильности или другого любого чрезвычайного или военного положения,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они по неосторожности повлекли смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Примечание

Лицо не подлежит уголовной ответственности за причинение сильной боли или физического и нравственного страдания в результате законных действий (необходимая оборона и другое).

(Кодекс дополнен статьей 1821 Законом Туркменистана от 4 августа 2012 г. –Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 3, ст.66)

 

Статья 183. Присвоение полномочий должностного лица

 

Присвоение государственным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им с использованием этих полномочий действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций или государства,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или  исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 184. Получение взятки

 

(1) Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию)

наказывается возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) должностным лицом, занимающим ответственное положение;

г) с вымогательством взятки;

д) в крупном размере,

наказывается возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой или лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно совершено:

а) в особо крупном размере;

b) преступным сообществом,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

1. Крупным размером взятки признаются денежная сумма, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто среднемесячных размеров оплаты труда, а особо крупным размером взятки признаются денежная сумма, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие двести среднемесячных размеров оплаты труда.

2. Повторным в статьях 184, 185 и 186 настоящего Кодекса признаётся совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 185. Дача взятки

 

 (1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, совершённое повторно,  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если это лицо добровольно сообщило органу или должностному лицу, имеющим право возбудить уголовное дело о даче взятки.

 

Статья 186. Посредничество во взяточничестве

 

(1) Посредничество при получении или даче взятки,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, совершённое повторно либо должностным лицом,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с  конфискацией имущества или без таковой.

Примечание

Лицо, выполнявшее функции посредника при получении или даче взятки, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило органу или должностному лицу, имеющим право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

 

Статья 187. Служебный подлог

 

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 188. Халатность

 

(1) Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере от двадцати до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.