Mazmuny

IX BÖLÜM. DÖWLETE GARŞY JENAÝATLAR

 

22 BAP. DÖWLETE GARŞY JENAÝATLAR

 

171-nji madda. Döwlete dönüklik etmek

 

Döwlete dönüklik etmek, ýagny, Türkmenistanyň raýaty tarapyndan Türkmenistanyň garaşsyzlygyna, bütewiligine, territorial eldegrilmesizligine, döwlet howpsuzlygyna, bitaraplygyna ýa-da goranmak ukybyna zyýan ýetirip, duşmançylykly işi geçirmekde içalylyk edene, daşary ýurt döwletine döwlet syryny berene ýa-da başga hili kömek berene,

on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

172-nji madda. Içalylyk

 

Döwlet syryny düzýän maglumatlary daşary ýurt döwletine, daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine berene, şonuň ýaly-da olary bermek maksady bilen toplana, ogurlana ýa-da saklana, şeýle hem daşary ýurt razwedkasynyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň, döwlet özbaşdaklygynyň, bitaraplygynyň, çäk bitewüliginiň, milli howpsuzlygynyň ýa-da goranmak ukybynyň zyýanyna peýdalanmak üçin başga materiallary toplana we berene, eger bu hereketler daşary ýurtly ýa-da raýatlygy bolmadyk adam tarapyndan edilen bolsa, oňa,

on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

173-nji madda. Ýykgynçylyk (diwersiýa)

 

(1) Ýykgynçylyk (diwersiýa), ýagny, Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň işini ýa-da jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýyny durnuklaşdyrmazlyk ýa-da ykdysadyýetini ýa-da goranyş ukybyny opurmak maksady bilen adamlary ýok etmäge, olaryň saglygyna şikes ýetirmäge, eýeçiligi zaýalamaga ýa-da ýok etmäge gönükdirilen hereketleri  edene,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getirse,

on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

174-nji madda. Häkimiýeti basyp almak maksady bilen dildüwşük etmek

 

(1) Häkimiýeti zorlukly basyp almak we (ýa-da) konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmek maksady bilen dildüwşük edene,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çelli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş adamyň ölmegine ýa-da başga agyr netijelere getirse,

on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

175-nji madda. Konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmäge bolan çagyryşlar

 

(1) Häkimýeti zorlukly basyp almaga we (ýa-da) konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmäge bolan köpçülikleýin çagyryşlary edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş gaýtadan ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdelerini peýdalanmak bilen edilse,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum  etmek jezasy berilýär.

 

176-njy madda. Türkmenistanyň Prezidentine kast etmek

 

(1) Türkmenistanyň Prezidentiniň janyna we saglygyna kast edene,

on bäş ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Türkmenistanyň Prezidenti babatda kemsidene ýa-da töhmet atana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

177-nji madda Durmuş, milli ýa-da dini duşmançylygy döretmek

 

(1) Durmuş, milli, etniki, jyns ýa-da dini duşmançylygy ýa-da agzalalygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmäge gönükdirilen bilkastlaýyn hereketleri edene, şeýle hem raýatlaryň dine garaýşyna, durmuş, milli, etniki ýa-da jynsy degişliliginiň alamatlary boýunça olaryň aýratyn ýa-da doly bahaly däldigini wagyz edene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler köpçülikleýiň habar beriş serişdeleni peýdalanmak bilen edilse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyldan dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler fiziki zorluk ulanyp ýa-da ony ulanmak howpuny salyp edilse, şeýle hem guramaçylykly topar tarapyndan edilse,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

178-nji madda. Döwlet nyşanlarynyň hormatyny gaçyrmak

 

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň, Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň (gerbiniň) ýa-da Türkmenistanyň Döwlet senasynyň (gimniniň) hormatyny gaçyrana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

179 madda. Döwlet syrlaryny bikanun ýol bilen almak,

                      aýan etmek we ýaýratmak

(1) Şu Kodeksiň 171 (döwlete dönüklik etmek) we 172 (içalylyk) maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlaryň alamatlary bolmazdan resminamalary ogurlamak, döwlet syryna ygtyýary bolan adama ýa-da onuň ýakyn adamlaryna bermit bermek ýa-da olary gorkuzmak, aragatnaşyk serişdelerinden gerekli maglumatlary tutmak, kompýuter ulgamyna ýa-da toruna bikanun girmek, ýörite tehniki serişdeleri peýdalanmak ýa-da başga bikanun usullar arkaly döwlet syrlaryny düzýän maglumatlary toplana, şonuň ýaly-da bikanun toplanan döwlet syrlaryny düzýän maglumatlary ýaýradana,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Düzüminde döwlet syry bolan maglumatlar gulluk ýa-da iş boýunça özüne ynanylan ýa-da mälim bolan adam tarapyndan şeýle maglumatlaryň aýan edilmegi, eger şunda şu Kodeksiň 171 (döwlete dönüklik etmek) maddasynda göz öňünde tutulan jenaýatyň alamatlary bolmasa,

iki ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmişleriň edilmegi bilen düzüminde gulluk syry bolan maglumatlaryň aýan edilmegi, eger olar agyr netijelere getiren bolsa,

iki ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ___,___-nji madda)

 

 

180 madda. Döwlet syrlary bolan resminamalaryň,

                      zatlaryň ýitirilmegi

(1) Gulluk ýa-da iş boýunça özüne ynanylan döwlet syry bolan resminamalary ýa-da kompýuter maglumatlaryny, şonuň ýaly-da döwlet syry bolup durýan maglumatly zatlary ýitiren adama, eger-de şol görkezilen resminamalar, kompýuter maglumatlary ýa-da zatlar saklamagyň bellenilen kadalarynyň bozulmagynda ýitirilen bolsa,

iki ýyla çenli düzediş  işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar agyr netijelere getiren bolsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň iki ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş  işlerinde işletmek ýa-da dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişleriň edilmegi bilen düzüminde gulluk syry bolan maglumatlaryň ýitirilmegi, eger olar agyr netijelere getiren bolsa,

iki ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bir ýüzüsine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş  işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № ___,___-nji madda)

 

РАЗДЕЛ IХ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА

 

ГЛАВА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА

 

Статья 171. Измена государству

 

Измена государству, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности в ущерб независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной безопасности, нейтралитету или обороноспособности Туркменистана, совершённая гражданином Туркменистана,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати  пяти лет.

 

Статья 172. Шпионаж

 

Передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб независимости, государственному суверенитету, нейтралитету, территориальной целостности, национальной безопасности или обороноспособности Туркменистана, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет.

 

Статья 173. Диверсия

 

(1) Диверсия, то есть действия, направленные на уничтожение людей, нанесение вреда их здоровью, повреждение или уничтожение собственности с целью дестабилизации деятельности государственных органов или общественно-политической обстановки либо подрыва экономики или обороноспособности Туркменистана,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(2) То же деяние, повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет.

 

Статья 174. Заговор с целью захвата власти

 

(1) Заговор с целью насильственного захвата власти и (или) насильственного изменения конституционного строя,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(2) То же деяние, повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет.

 

Статья 175. Призывы к насильственному изменению конституционного строя

 

(1) Публичные призывы к насильственному захвату власти и (или) насильственному изменению конституционного строя,

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, совершённое повторно или организованной группой или с использованием средств массовой информации,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 176. Посягательства на Президента Туркменистана

 

(1) Посягательство на жизнь и здоровье Президента Туркменистана,

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет.

(2) Оскорбление или клевета в отношении Президента Туркменистана,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 177. Возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды

 

(1) Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной вражды или розни, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, национальной, этнической или расовой принадлежности,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации,

наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок от двух до четырёх лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые с применением физического насилия или угрозой его применения, а равно совершённые организованной группой,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

 

Статья 178. Надругательство над символами государства

 

Надругательство над Государственным флагом Туркменистана, Государственным гербом Туркменистана или Государственным гимном Туркменистана,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 179.  Получение незаконным путём

                        государственных секретов, их разглашение

                        и распространение

(1) Сбор сведений, составляющих государственные секреты, путём похищения документов, подкупа лиц, имеющих допуск к государственным секретам, или их близких или угроз в их отношении, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств или иным незаконным способом, а равно распространение сведений, составляющих государственные секреты, собранных незаконным путём, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 171 (измена государству) и 172 (шпионаж),

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(2) Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 171 (измена государству),

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(4) Разглашение сведений, составляющих служебную тайну, путём совершения деяний, предусмотренных частью второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)

 

Статья 180.   Утрата документов, предметов, содержащих

                         государственные секреты

(1) Утрата документов или компьютерных сведений, содержащих государственную тайну, а равно предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом, которому они были доверены по службе или работе, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил хранения указанных документов, компьютерных сведений или предметов,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия,

наказываются штрафом в размере до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до четырёх лет.

(3) Утрата сведений, составляющих служебную тайну, путём совершения деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия,

наказывается штрафом в размере до ста среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет или без такового или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № ___, ст.___)