Mazmuny

20 BAP. KÄMILLIK ÝAŞYNA ÝETMEDIKLERIŇ,

MAŞGALANYŇ WE AHLAKLYLYGYŇ

GARŞYSYNA JENAÝATLAR

 

155-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedigi jenaýat etmäge çekmek

 

(1) On sekiz ýaşyna ýeten adam jenaýat etmäge kämillik ýaşyna ýetmedigi çekse,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Ata-ene, bilim-terbiýeçilik işgäri ýa-da kanun arkaly kämillik ýaşyna ýetmedik hakda alada etmek borçlary üstüne ýüklenen başga adam tarapyndan  şonuň ýaly etmiş edilse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler fiziki zorluk ulanmak ýa-da ony ulanmak haýbatyny atmak bilen amala aşyrylsa,

dört ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Kämillik ýaşyna ýetmedigi guramaçylykly jenaýatçylykly topara ýa-da jenaýatçylykly bileleşige çekmek bilen ýa-da aýratyn agyr jenaýaty etmäge çekmek bilen baglanyşykly şu maddanyň birinji, ikinji ýa-da üçünji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler üçin,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

156 madda. Kämillik ýaşyna ýetmedigi jemgyýete garşy hereketler etmäge çekmek

 

On sekiz ýaşyna ýeten adam kämillik ýaşyna ýetmedigi spirtli içgileri yzygiderli içmäge, seri dumanladyjy maddalary bikanun ulanmaga, sergezdançylyk ýa-da gedaýçylyk bilen meşgullanmaga çekse, eger olar:

a) bu hukuk bozulmalary üçin administratiw temmi ulanylandan soň bir ýylyň dowamynda gaýtadan;

b) fiziki zorluk ulanmak ýa-da ony ulanmak haýbatyny atmak bilen edilen bolsa,  

dört ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

157 madda. Perzentlige almak syrynyň aýan edilmegi

 

Gulluk ýa-da wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykda özüne mälim bolan çaganyň perzentlige alynmagynyň syryny ýaşyrynlykda saklamaga borçly adam tarapyndan çagany perzentlige alanlaryň erkiniň garşysyna çagany perzentlige almak syrynyň aýan edilmegi,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

158-nji madda. Hossarlyk hukuklaryndan hyýanatly peýdalanmak

 

Hossarçylygy, howandarçylygy ýa-da patronatlygy hossarlyk edilýäniň ýa-da patronatlyk edilýäniň zyýanyna betnebis üçin peýdalanana, şeýle hem hossarlyk ýa-da patronatlyk edilýäni gözegçiliksiz we zerur kömeksiz galdyrana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

159-nji madda. Kämillik ýaşyna etmedigi terbiýelemek boýunça borçlary zannyýamanlyk bilen bozmak

 

Kämillik ýaşyna ýetmedigi terbiýelemek hakynda onuň ata-enesi tarapyndan ýa-da şeýle borç ýüklenen adam tarapyndan aladalanmak borçlaryny zannyýamanlyk bilen bozulmagy, şonuň ýaly-da okuw ýa-da terbiýeçilik mekdebiniň bilim-terbiýeçilik işgäri ýa-da başga işgäri tarapyndan bozana, eger şeýle etmiş kämillik ýaşyna ýetmedik bilen ýowuz daramak bilen utgaşdyrylsa ýa-da onuň saglygyna düýpli zyýan ýetirse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

160-njy madda. Çagalary ýa-da işe ýarawsyz ata-eneleri ekläp-saklamak üçin serişdeleri tölemekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrmak

 

(1) Ata-eneleriň kemala gelmedik çagalary, şonuň ýaly-da on sekiz ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalary ekläp-saklamak üçin kazyýetiň çözgüdi boýunça serişde tölemeklikden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrandygy üçin,

zähmete hak tölemegine ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň kazyýetiň çözgüdi boýunça zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamak üçin serişde tölemekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrandygy üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň on bäşisinden otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

161-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedigi terbiýelemek wezipesi üstüne ýüklenen adamyň hukuklaryny zannyýamanlyk bilen bozmak

 

Kämillik ýaşyna ýetmedigiň ýa-da ony terbiýelemek wezipesi üstüne ýüklenen adamyň namysyny we mertebesini zorlugy ulanmak ýa-da kemsitmek bilen, ata-enäniň ýa-da kazyýetiň çözgüdi boýunça kämillik ýaşyna ýetmedigiň, berlen başga adamynyň hukuklaryny zannyýamanlyk bilen bozana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

 

162-nji madda. Aýal-gyzlary nikalaşmaga mejbur etmek ýa-da olaryň nikalaşmagyna päsgel bermek

 

(1) Aýal-gyzlary nikalaşmaga ýa-da nikaly ýaşamagyny dowam etdirmäge mejbur edene, şonuň ýaly-da zorluk edip ýa-da zorlugy ulanmak haýbatyny atyp, aýal-gyzlaryň özleriniň halan adamsyna durmuşa çykmagyna päsgel berene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Nika ýaşyna ýetmedik adamy hakykat ýüzünde nikalaşmaga mejbur edene,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

163-nji madda. Köp aýallylyk

 

Köp aýallylyk, ýagny, iki aýal ýa-da birnäçe aýal bilen bile ýaşap, umumy hojalygy bilelikde ýöredene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,___-nji madda)

 

164-nji madda. Pornografik zatlary taýýarlamak ýa-da ýaýratmak

 

(1) Pornografik çap neşirlerini we gaýry zatlary görkezmek ýa-da ýaýratmak maksady bilen taýýarlana, şeýle hem şolary görkezene, söwdasyny edene ýa-da başga hili ýaýradana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler gaýtadan, guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilse, munuň üçin,

emlägini muzdsuz alyp ýa-da muzdsuz alman, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

165-nji madda. Mazaryň hormatyny gaçyrmak

 

(1) Mazaryň hormatyny gaçyrana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Mazaryň hormatyny gaçyryp, ýadygärlikleriň ýa mazaryň üstündäki ýa-da içindäki beýleki zatlary talana ýa-da meýdiň hormatyny gaçyrana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

166-njy madda. Taryhy we medeni ýadygärlikleri bilkastlaýyn ýok etmek, ýykmak ýa-da zaýalamak

 

Döwletiň goragy astyna alnan taryhy we medeni ýadygärlikleri ýa tebigy obýektlerini bilkastlaýyn ýok edene, ýykana ýa-da zaýalana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek, ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

ГЛАВА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

СЕМЬИ И НРАВСТВЕННОСТИ

 

Статья 155. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

 

(1) Вовлечение несовершеннолетнего лица в совершение преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, совершённое родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложена обязанность заботиться о несовершеннолетнем,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые с применением физического насилия или угрозы его применения,

наказываются лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет.

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего лица в организованную преступную группу или преступное сообщество либо в совершение особо тяжкого преступления,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

 

Статья 156. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий

 

Вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое употребление спиртных напитков, незаконное употребление одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, если они совершены:

a) повторно в течение одного года после применения административного взыскания за эти правонарушения;

b) с применением физического насилия или угрозы его применения,

наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 157. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя (удочерителя), совершённое лицом, которому она стала известной в связи с выполнением им служебных или должностных обязанностей, обязанным хранить в тайне факт усыновления (удочерения),

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 158. Злоупотребление опекунскими правами

 

Использование опеки, попечительства или патроната в корыстных целях во вред опекаемому или патронируемому, а равно оставление подопечного или патронируемого без надзора и необходимой помощи,

наказываются штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 159. Злостное нарушение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего

 

Злостное нарушение обязанности заботиться о воспитании несовершеннолетнего родителем или лицом, на которое возложена эта обязанность, а равно педагогом или другим работником учебного или воспитательного учреждения, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним или повлекло причинение существенного вреда его здоровью,

наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 160. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

 

(1) Злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей,

наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 161. Злостное нарушение прав лица, на которое возложено воспитание несовершеннолетнего

 

Злостное нарушение прав родителя или иного лица, которому по решению суда передан несовершеннолетний, совершённое с применением насилия либо унижением чести и достоинства несовершеннолетнего или лица, на которое возложено его воспитание,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

 

Статья 162. Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак

 

(1) Принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства, а равно воспрепятствование женщине вступить в брак по своему выбору, соединённое с насилием или угрозой применения насилия,

наказывается штрафом в размере от двадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Принуждение лица, не достигшего брачного возраста, к вступлению в фактически брачные отношения,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 163. Многожёнство

 

Многожёнство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами при совместном ведении общего хозяйства,

наказывается штрафом в размере от двадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 164. Изготовление или распространение порнографических предметов

 

(1) Изготовление с целью демонстрации или распространения, а равно демонстрация, торговля или иное распространение порнографических печатных изданий и иных предметов,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершённые повторно, организованной группой или преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без такового.

 

Статья 165. Надругательство над могилой

 

(1) Надругательство над могилой,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Надругательство над могилой, сопряжённое с похищением памятников или иных предметов, находящихся на могиле или в могиле, или надругательство над трупом,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 166. Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории и культуры

 

Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории и культуры либо природных объектов, взятых под охрану государства,

наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.