Mazmuny

17 BAP. ŞAHSYÝETIŇ AZATLYGYNA, NAMYSYNA WE MERTEBESINE GARŞY JENAÝATLAR

 

126-njy madda. Adamy ogurlamak

 

(1) Adamy ogurlana,

dört ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilse;

b) gaýtadan edilse;

ç) adamyň jany we saglygy üçin howply bolan zorluk ulanmak ýa-da şeýle zorlugy ulanmak howpuny salmak bilen edilse;   

d) ýarag ýa-da ýarag hökmünde peýdalanylýan başga närseleri ulanmak bilen edilse;

e) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda edilse;

ä) ogurlanan adamy Türkmenistanyň serhedinden daşyna çykarmak ýa-da Türkmenistanyň serhedinden yzyna gaýtaryp getirmek bilen bagly bolsa;

f) göwreliligi günäkäre görnetin bolup duran aýal babatda edilse;

g) transplantasiýa maksatlary üçin ogurlanan adamyň organlaryny ýa-da dokumasyny almak bilen bagly bolsa;

h) betnebislik niýet bilen edilse;

on ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger:

a) jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilse;

b) seresapsyzlyk bilen jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse ýa-da başga agyr netijelere getirse;

ç) kämillik ýaşyna ýetmedik babatda edilse,

on bäş ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Ogurlanan adamy meýletin boşadan şahs, eger onuň hereketinde başga jenaýatyň alamaty bolmasa, ol jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

127-nji madda. Hakykat ýüzünde nikalaşmak maksady bilen aýal-gyzlary alyp gaçmak

 

Aýal-gyzlaryň erk-islegine garamazdan, olar bilen hakykat ýüzünde nikalaşmak üçin olary zorluk bilen alyp gaçana,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

128-nji madda. Çagany çalşyrmak

 

Çagany bilkastlaýyn çalşyrana,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

129-njy madda. Azatlykdan bikanun mahrum etmek

 

(1) Adamy alyp gaçmak bilen baglanyşykly bolman, ony azatlykdan bikanun mahrum edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilse;

b) gaýtadan edilse;

ç) jany we saglygy üçin howply bolan zorluk ulanmak bilen edilse;

d) ýarag ýa-da ýarag hökmünde ulanylýan beýleki närseleri ulanmak bilen edilse;

e) kämillik ýaşyna ýetmedik babatda edilse;

ä) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda edilse,

 üç ýyldan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar seresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse ýa-da gaýry agyr netijelere getirse,

dört ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

1291-njy madda. Adam söwdasy

 

(1) Adam söwdasy, ýagny peýdalanmak maksady bilen adamy satyn almak-satmak ýa-da ony yrmak, daşamak, başga birine bermek, gizlemek ýa-da almak,

dört ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş:

а) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda edilse;

b) kämillik ýaşyna ýetmedigi görnetin bolsa;

ç) gulluk ygtyýarlyklaryny peýdalanmak arkaly edilse;

d) jebir çekeni Türkmenistanyň döwlet serhedinden daşyna bikanun çykarylmagy ýa-da Türkmenistanyň döwlet serhedinden daşarda bikanun saklamak bilen bagly bolsa;

e) zorluk ulanmak bilen ýa-da şony ulanmak haýbatyny atmak bilen edilse;

ä) transplantasiýa maksatlary üçin jebir çekeniň organlaryny ýa-da dokumasyny almak bilen bagly bolsa,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler:

a) seresapsyzlyk bilen jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse ýa-da başga agyr netijelere getirse;

b) birnäçe adamyň jany üçin ýa-da saglygy üçin howply usul bilen edilse;

ç) jenaýatçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilse,

on bäş ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik:

1. Şu maddanyň birinji böleginde we ikinji böleginiň “a” bendinde görkezilen etmişi eden adam jebir çekeni meýletin azat etse we edilen jenaýatyň üstüniň açylmagyna ýardam etse, eger onuň hereketlerinde gaýry jenaýat alamatlary bolmasa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

2. Şu maddadaky adamy peýdalanmak diýlip, başga adamlar tarapyndan jelepçilik bilen meşgullanylmagyna we gaýry seksual (jyns) görnüşindäki ulanylmagyna, gulçylyk zähmetine (hyzmata), mejbury ýadaýyna düşünilýär.

 

130-njy madda. Girewine almak

 

(1) Şu Kodeksiň 232 (gorkuzyp almak) we 271 (terrorçylyk) maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlaryň alamatlary bolmazdan girewine alnany azat etmegiň şerti hökmünde döwleti, halkara guramasyny, ýuridik ýa-da fiziki şahsy haýsydyr bir hereketi amala aşyrmaga ýa-da bu hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga mejbur etmek maksady bilen öldürmek ýa-da syna şikes ýetirmek howpuny salyp, adamy girew hökmünde tutana ýa-da saklana,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger:

a) deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary ýa-da guramaçylykly topar tarapyndan edilse;

b) gaýtadan edilse;

ç) fiziki zorluk ulanmak bilen edilse;

d) ýarag ýa-da ýarag hökmünde peýdalanylýan başga närseleri ulanmak bilen edilse,

e) kämillik ýaşyna ýetmedik babatynda edilse;

ä) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda edilse,

sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler, eger:

a) jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilse;

b) seresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse ýa-da gaýry agyr netijelere getirse,

on ýyldan ýigrimi ýyla çeili azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Bellik.

Girewine alnany meýletin azat eden adam, eger onuň hereketlerinde  gaýry jenaýat alamatlary bolmasa, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylýar.

 

131-nji madda. Görnetin sagdyn adamy mejbury  bejermek

 

(1) Psihiatriýa ýatymlaýyn ýa-da ýapyk görnüşli gaýry kesel bejeriş jaýyna şeýle bejerişe görnetin mätäçlik çekmeýän adamy ýerleşdirene,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş seresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse ýa-da gaýry agyr netijelere getirse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

132 madda. Töhmet

 

(1) Töhmet atana, ýagny başga bir adamyň namysyna degýän we mertebesini kemsidýän ýa-da abraýyny gaçyrýan görnetin ýalan maglumatlary ýaýradana, eger bu köpçülikleýin çykyşda, köpçülige çykarylan eserde ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde amala aşyrylan bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar.

(2) Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan etmişler, eger olar agyr netijelere getiren ýa-da aýratyn agyr ýa-da korrupsiýa bilen bagly jenaýat etmekde aýyplamak bilen birlikde amala aşyrylan bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň otuzysyndan ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

133-nji madda aýrylan - 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

ГЛАВА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ,

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

 

Статья 126. Похищение человека

 

(1) Похищение человека,

наказывается лишением свободы на срок от четырёх до десяти лет.

(2) То же деяние, совершённое:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повторно;

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой применения такого насилия;

г) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении двух и более лиц;

е) связанное с незаконным вывозом похищенного за пределы границы или незаконным возвращением его из-за границы;

ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

и) в целях изъятия у похищенного органов или тканей для трансплантации;

к) из корыстных побуждений,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они совершены:

а) преступным сообществом;

б) по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия;

в) в отношении несовершеннолетнего,

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет.

Примечание

Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 

Статья 127. Похищение женщины с целью вступления в фактически брачные отношения

 

Похищение женщины вопреки её воле для вступления с ней в фактически брачные отношения,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

 

Статья 128. Подмена ребёнка  

 

Умышленная подмена ребёнка,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 129. Незаконное лишение свободы

 

(1) Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершённое:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повторно;

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья;

г) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении несовершеннолетнего;

е) в отношении двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет.  

 

Статья 1291. Торговля людьми

 

(1) Торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, укрывание или передача другому лицу, совершённое в целях его эксплуатации,

наказывается лишением свободы на срок от четырёх до десяти лет.

(2) То же деяние, совершённое:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении лица, заведомо для виновного являющегося несовершеннолетним;

в) с использованием служебных полномочий;

г) связанное с незаконным вывозом похищенного за пределы Государственной границы Туркменистана или незаконным удержанием его за пределами Государственной границы Туркменистана;

д) с применением насилия или угрозы его применения;

е) в целях изъятия у похищенного органов или тканей для трансплантации,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

а) если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия;

б) если совершены способом, опасным для жизни и здоровья нескольких лиц;

в) преступной группой или преступным сообществом,

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет.

Примечание

1. Лицо, совершившее деяние, указанное в части первой и пункте «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и содействовавшее раскрытию совершённого преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование его другими лицами в целях занятия проституцией и иные формы его сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

 

Статья 130. Захват заложника

 

(1) Захват или удержание лица в качестве заложника, соединённое с угрозой убийством либо причинением телесных повреждений, совершённые в целях принуждения государства, международной организации, юридического или физического лица совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 232 (вымогательство) и 271 (терроризм) настоящего Кодекса,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повторно;

в) с применением физического насилия;  

г) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении несовершеннолетнего;

е) в отношении двух или более лиц,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) преступным сообществом;

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинили тяжкий вред его здоровью либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.   

Примечание

Лицо, добровольно освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

 

Статья 131. Принудительное лечение заведомо здорового человека

 

(1) Помещение в психиатрический стационар либо в иное лечебное заведение закрытого типа лица, заведомо не нуждающегося в такой форме лечения,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 132. Клевета

 

(1) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, унижающих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, если она осуществлена в публичном выступлении, публично выставленном произведении или средствах массовой информации,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда.

(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли за собой тяжкие последствия либо осуществлены совместно с обвинением в совершении особо тяжкого преступления либо преступления, связанного с коррупцией,

наказываются штрафом в размере от тридцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до трёх лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. и 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 133 исключена (Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)