Mazmuny

AÝRATYN BÖLEK

 

VII BÖLÜM. ŞAHSYÝETE GARŞY JENAÝATLAR

 

16 BAP. JANA WE SAGLYGA GARŞY JENAÝATLAR

 

101-nji madda. Bilkastlaýyn adam öldürmek

 

(1) Bilkastlaýyn adam öldürmek,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, sekiz ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Bilkastaýyn adam öldürmek:

a) iki ýa-da şondan-da köp adamy;

b) öz gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny amala aşyrmagy bilen baglanyşykly adamy ýa-da onuň ýakyn adamlaryny;

ç) garawsyzlygy günäkäre görnetin bolup duran adamy, şeýle hem adamy ogurlamak ýa-da girewine almak bilen baglanyşyklylykda;

d) göwreliligi günäkäre görnetin bolup duran aýaly;

e) zorlamak ýa-da jyns häsiýetli zorlukly hereketler bilen baglanyşyklylykda;

ä) aýratyn zalymlyk bilen;

f) köp adamlaryň jany üçin görnetin howply usul bilen;

g) deslapdan dilleşmezden iki ýa-da şondan-da köp adam ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary, guramaçylykly topar ýa-da jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan;

h) betnebislik niýeti bilen, şeýle hem hakyna tutma boýunça;

i) bozgakçylyk niýeti bilen;

j) başga jenaýaty ýaşyrmak ýa-da onuň amala aşyrylmagyny ýeňilleşdirmek maksady bilen;

ž) durmuş, milli, jyns ýa-da dini ýigrenç ýa-da duşmançylykly garamak bilen;

k) gan almak maksady bilen;

l) gaýtadan, şu Kodeksiň 102 we 103 maddalarynda göz öňünde tutulan etmişler muňa girmeýär;

m) aýratyn howply residiwde,

iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän, on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., , -nji madda)

 

102-nji madda. Gazaplanma ýagdaýynda adam öldürmek

 

Jebir çekeniň zorluk ulanmagy, masgaralamagy ýa-da agyr kemsitmegi ýa-da gaýry bikanun ýa-da ahlaksyz hereketleri (hereketsizligi), şeýle hem jebir çekeniň yzygiderli hukuga ters gelýän ýa-da özüni ahlaksyz alyp barmagy bilen baglylykda dörän uzak wagtlap akyly maýyp ediji ýagdaý netijesinde birden dörän güýçli ruhy tolgunmasy (gazaplanmasy) ýagdaýynda adam öldürene,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

103-nji madda. Zerur goranyş çäklerinden çykmak ýa-da jenaýat eden adamy tutmak üçin zerur çäklerden çykmak bilen, adam öldürmek

 

(1) Zerur goranyş çäklerinden çykmak bilen, bilkastlaýyn adam öldürene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Jenaýat eden adamy tutmak üçin zerur çärelerden çykylyp, ony bilkastlaýyn öldürene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

104-nji madda. Enäniň ýaňy dogran çagasyny bilkastlaýyn öldürmegi

 

Çaga dogurýan wagtynda ýa-da gös-göni çaga dogranyndan soň, ýaňy dogran çagasyny bilkastlaýyn öldüren enä,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

105-nji madda. Seresapsyzlyk boýunça adam öldürmek

 

(1) Seresapsyzlyk boýunça adam öldürene,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Seresapsyzlyk boýunça iki we şondan-da köp adam öldürene,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

106-njy madda. Öz-özüňi öldürmäge maýyl etmek we öz-özüňi öldürmäge mejbur etmek

 

(1) Öz-özüňi öldürmäge maýyl etmek, ýagny, ynandyrmak, aldatmak arkaly ýa-da başga ýol bilen beýleki adamda öz-özüňi öldürmegi ýüregine düwmegi oýarsa, eger şol adam öz-özüni öldürip, janyndan dynsa ýa-da oňa kast etse,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Adama haýbat atmak, töhmet atmak, çydamsyz güne salmak ýa-da onuň şahsy mertebesini birsyhly kemsitmek bilen, ony öz-özüňi öldürmäge mejbur edene ýa-da öz-özüňi öldürmek kastyna düşürene,

bäş  ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmişi, kämillik ýaşyna ýetmedik babatda edene,

sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

107-nji madda. Saglyga bilkastlaýyn agyr şikes ýetirmek

 

(1) Syna bilkastlaýyn agyr şikes ýetirilmegi adamyň janyna howp salsa ýa-da şonuň netijesinde adam görmekden, geplemekden, eşitmekden galsa, ýa-da haýsydyr bir organyny ýitirse ýa-da haýsy-da bolsa bir organy işlemekden kesilse ýa-da ýüzi düzedip bolmajak bedroýlyga sezewar edilse, şeýle hem saglygyna, jany üçin howply bolan başga bir zyýan ýetip, umumy işe ýarawlylygynyň azyndan üçden bir bölegini uzak wagtlaýyn ýitirse ýa-da professional işe ýarawlylygyny doly ýitirse ýa-da göwresinden çagasy aýrylsa ýa-da  psihiki kesele ýoluksa,

üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) göwreliligi günäkäre görnetin bolup duran aýal babatynda;

b) adamyň öz gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly şol adam ýa-da onuň ýakyn adamlary babatynda;

ç) deslapdan dilleşmezden iki ýa-da şondan-da köp adam tarapyndan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan;

d) azap bermek ýa-da jebir bermek häsiýetindäki usul bilen;

e) umumy howply usul bilen;

ä) bozgakçylyk niýetleri bilen;

f) durmuş, milli, jyns ýa-da dini ýigrenç ýa-da duşmançylyk bilen;

g) guramaçylykly topar tarapyndan;

h) iki ýa-da köp adam babatynda;

i) gaýtadan edilse,

bäş ýyldan on ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler jenaýatçylykly bileleşik tarapyndan edilse ýa-da seresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine eltse,

alty ýyldan on bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., , -nji madda)

 

108-nji madda. Saglyga bilkastlaýyn orta agyrlykdaky şikes ýetirmek

 

(1) Syna bilkastlaýyn şikes ýetirilmegi ýa-da saglyga gaýry zyýan ýetirilmegi adamyň jany üçin howply bolmasa we şu Kodeksiň 107 maddasynda göz öňünde tutulan netijelere getirmese, ýöne saglyga uzak wagtlaýyn zyýan ýetiren ýa-da umumy işe ýarawlylygyň üçden bir böleginden azynyň ep-esli wagtlap ýitirilmegine getiren bolsa, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden kyrkysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 (2) Şonuň ýaly etmiş, eger:

a) göwreliligi günäkäre görnetin bolup duran aýal babatda;

b) iki ýa-da şondan-da köp adam babatda;

ç) adamyň öz gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly şol adam ýa-da onuň ýakyn adamlary babatda;

d) iki ýa-da şondan-da köp adam tarapyndan deslapdan dilleşmezden ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlar  topary tarapyndan;

e) azap bermek ýa-da jebir bermek häsiýetindäki usul bilen;

ä) bozgakçylyk niýeti bilen;

f) durmuş, milli, jyns ýa-da dini ýigrenç ýa-da duşmançylyk bilen;

g) gaýtadan edilse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da bäş ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky we 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

109-njy madda. Gazaplanma ýagdaýynda saglyga bilkastlaýyn agyr ýa-da ortaça agyr şikes ýetirmek

 

Jebir çekeniň zorluk etmegi, masgaralamagy ýa-da gaty kemsitmegi netijesinde ýa-da gaýry kanuna ters gelýän ýa-da ahlaksyz hereketleri (hereketsizligi), şonuň ýaly-da jebir çekeniň yzygiderli hukuga ters gelýän ýa-da özüni ahlaksyz alyp barmagy bilen döran uzak wagtlap akyla zeper ýetirýän ýagdaý netijesinde birden dörän güýçli ruhy tolgunmasy (gazaplanmasy) ýagdaýynda saglyga bilkastlaýyn agyr ýa-da ortaça agyr şikes ýetirene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

110-njy madda. Zerur goranyş çäklerinden çykmak bilen ýa-da jenaýat eden adam tutulanda saglyga bilkastlaýyn agyr ýa-da ortaça agyr şikes ýetirilmegi

 

(1) Zerur goranyş çäklerinden çykmak bilen, saglyga bilkastlaýyn agyr ýa-da ortaça agyr şikes ýetirene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da bir ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Jenaýat eden adamy tutmak üçin zerur bolan çäklerden çykmak bilen, onuň, saglygyna bilkastlaýyn agyr ýa-da ortaça agyr şikes ýetirene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden otuzysyna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

111-nji madda. Saglyga bilkastlaýyn ýeňil şikes ýetirilmegi

 

Syna bilkastlaýyn ýeňil şikesiň ýa-da saglyga başga zyýanyň ýetirilmegi saglyga gysga wagtlaýyn zyýan ýetirilmegine ýa-da umumy işe ýarawlylyk wagtynyň birneme ýitirilmegine getiren bolsa,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da alty aýa çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

112-nji madda aýrylan - 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № __,__-nji madda)

 

113-nji madda. Horlamak

 

(1) Adamy birsyhly urmak ýa-da gaýry zorlukly usul bilen fiziki ýa-da psihiki ezýetler berilse, ýöne ol şu Kodeksiň 107 we 108 maddalarynda göz öňünde tutulan netijelere getirmese, munuň üçin,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Amala aşyrylan şeýle etmişler, eger:

a) göwreliligi gunäkäre görnetin bolup duran aýal babatda edilse;

b) adamyň öz gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly şol adam ýa-da onuň ýakyn adamlary babatda;

ç) kämillik ýaşyna ýetmedik babatda ýa-da biçäre ýagdaýdadygy günäkäre görnetin bolup duran ýa-da günäkäre maddy ýa-da başga hili garaşly bolan adam babatda, şeýle hem ogurlanan ýa-da girew hökmünde tutulan adam babatda;

d) deslapdan dilleşmezden iki ýa-da şondan-da köp adam tarapyndan ýa-da deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilse;

e) jebir çekdirmek arkaly;

ä) durmuş, milli, jyns ýa-da dini ýigrenç ýa-da duşmançylyk bilen edilse,

üç ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

114-nji madda. Garaşlylyk ýagdaýynda ýa-da biçäre ýagdaýda bolan adama ýowuz çemeleşmek

 

(1) Garaşlylyk ýagdaýynda ýa-da kesellidigi, maýypdygy ýa-da gartaşandygy üçin biçäre ýagdaýda bolan adama ýowuz çemeleşene,

bir ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger seresapsyzlyk boýunça adamyň ölümine ýa-da başga agyr netijelere getirse,

dört ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

115 madda. Saglyga seresapsyzlyk bilen agyr şikes ýetirmek

 

Saglyga seresapsyzlyk bilen agyr şikes ýetirene,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden  ellisine çenli möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

116-njy madda. Öldürmek ýa-da saglyga agyr şikes ýetirmek haýbatyny atmak

 

Öldürmek ýa-da saglyga agyr şikes ýetirmek haýbatyny atana, eger bu haýbatyň amala aşyrylmagyndan ätiýaç etmek üçin esas bar bolsa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

117-nji madda. Weneriki keseli ýokuşdyrmak

 

(1) Özünde ýokançly weneriki keseliň bardygyny bilse-de, bu keseli başga adama ýokuşdyrana,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ýigrimisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişi iki ýa-da şondan-da köp adam ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik babatda edene,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

118-nji madda aýrylan - 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., __,__-nji madda)

 

119-njy madda. SPID keselini ýokuşdyrmak

 

(1) Başga adamy SPID keselini ýokuşdyrmak howpuna görnetin goýana,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2) Özünde SPID keseliniň bardygyny bilse-de, bu keseli başga adama ýokuşdyrana,

bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan etmişi iki ýa-da şondan-da köp adam, ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedik babatda edene,

sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Lukman kärli ýa-da farmasewtik işgäriň öz professional borçlaryny degişli ýagdaýda ýerine ýetirmezligi netijesinde SPID keselini başga adama ýokuşdyrsa,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

120-nji madda. Bikanun abort etmek

 

(1) Degişli ugurda ýokary lukmançylyk bilimi bolan adam tarapyndan hassahanadan ýa-da beýleki kesel bejeriş jaýyndan başga ýerde ýa-da kesel bejeriş jaýynda, ýöne bikanun esasda abort edilse, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan otuzysyna çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Degişli ugurda ýokary lukmançylyk bilimi bolmadyk adam tarapyndan abort edilse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da bir ýyldan iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(3) Şu maddanyň birinji ýa-da ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler gaýtadan edilse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(4) Şu maddanyň birinji, ikinji ýa-da üçünji böleklerinde göz öňünde tutulan etmişler eger seresapsyzlyk bilen jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr ýa-da ortaça agyr şikes  ýetirse, munuň üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

121-nji madda. Keselli adama kömek bermezlik

 

(1) Keselli adama kanuna ýa-da ýörite kada laýyklykda kömek bermäge borçly adam tarapyndan oňa esassyz sebäp bilen kömek berilmezligi onuň saglygyna orta agyrlykda şikes ýetirse,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ýigrimisinden ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger seresapsyzlyk boýunça keselliniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

122-nji madda. Lukmançylyk işgäriniň professional borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmezligi

 

(1) Lukmançylyk işgäri tarapyndan professional borçlaryny ýerine ýetirmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirmezligi, olara äsgermezlik edilmegi ýa-da päk ýürek bilen garalmazlygy netijesinde saglyga ortaça agyrlykda şikes ýetirilse,

bäş ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmişler, eger olar saglyga agyr şikes ýetirse ýa-da seresapsyzlyk bilen jebir çekeniň ölmegine getirse, munuň üçin,

üç ýyla çenli belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

123 madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny we saglygyny goramak boýunça borçlaryň göwnejaý ýerine ýetirilmezligi

 

Gulluk boýunça borçlar ýüklenen çagalar ýa-da ýetginjekler edarasynyň işgäri tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedikleriň janyny we saglygyny goramak boýunça professional borçlaryň ýerine ýetirilmezligi  ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi, olara äsgermezlik edilmegi ýa-da päk ýürek bilen garalmazlygy, eger bu etmişler seresapsyzlyk bilen kämillik ýaşyna ýetmedigiň ölmegine ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirilmegine getiren bolsa,

üç ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum edip ýa-da mahrum etmän, üç ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ___,___-nji madda)

 

124-nji madda. Bikanun lukmançylyk etmek

 

(1) Ýörite rugsady ýa-da degişli lukmançylyk bilimi bolmadyk adamyň lukmançylyk etmegi seresapsyzlyk bilen saglyga ortaça agyrlykda şikes ýetirse, munuň üçin,

zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň onusyndan ellisine çenli bolan möçberde jerime salynýar ýa-da iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek jezasy berilýär.

(2) Şonuň ýaly etmiş, eger seresapsyzlyk bilen jebir çekeniň ölmegine getirse ýa-da onuň saglygyna agyr şikes ýetirse,

üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

125-njimadda. Howp astynda galdyrmak

 

Jany we saglygy üçin howply ýagdaýda bolan we özüniň ýaşlygy, garrylygy, keselliligi zerarly ýa-da özüniň biçäreligi sebäpli özüni gorap saklamak üçin çäre görmek mümkinçiliginden mahrum bolan adamyny göz-görtele kömeksiz galdyran adama, eger jebir çekene kömek bermäge günäkäriň mümkinçiligi bolan bolsa we ol barada alada etmäge borçly bolan bolsa ýa-da günäkäriň özi jebir çekeni onuň jany üçin howply ýagdaýa salan bolsa, oňa,

iki ýyla çenli düzediş işlerinde işletmek ýa-da iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

 

ГЛАВА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

 

Статья 101. Умышленное убийство

 

(1) Умышленное убийство,

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Умышленное убийство:

а) двух или более лиц;

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебного или общественного долга;

в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека либо захватом заложника;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д) сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

е) совершённое с особой жестокостью;

ж) совершённое способом, заведомо опасным для жизни многих людей;

з) совершённое двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или  преступным сообществом:

и) из корыстных побуждений, а равно по найму;

к) из хулиганских побуждений;

л) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

м) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды;

н) на почве кровной мести;

о) совершённое повторно, за исключением деяний, предусмотренных статьями 102 и 103 настоящего Кодекса;

п) совершённое при особо опасном рецидиве,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

 

Статья 102. Убийство, совершённое в состоянии аффекта

 

Убийство, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 103. Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

 

(1) Умышленное убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Умышленное убийство лица, совершившего преступление, при превышении мер, необходимых для его задержания,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

 

Статья 104. Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка

 

Умышленное убийство матерью своего новорождённого ребёнка, совершённое во время родов или непосредственно после родов,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 105. Причинение смерти по неосторожности

 

(1) Причинение смерти по неосторожности,

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

(2) Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 106. Склонение к самоубийству и доведение до самоубийства

 

(1) Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путём уговора, обмана или иным путём, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путём угроз, клеветы, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего,

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

 

Статья 107. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  

 

(1) Умышленное причинение телесного повреждения, опасного для жизни или повлёкшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, либо выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего его расстройство, соединённое со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с полной утратой профессиональной трудоспособности, либо повлёкшее за собой прерывание беременности, или психическую болезнь,

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного или общественного долга;

в) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

г) способом, носившим характер мучения или истязания;

д) общеопасным способом;

е) из хулиганских побуждений;

ж) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды;

з) организованной группой;

и) в отношении двух или более лиц;

к) повторно,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые преступным сообществом либо повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего,

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

 

Статья 108. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести

 

(1) Умышленное причинение телесного повреждения либо иного вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных статьёй 107 настоящего Кодекса, но вызвавших длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) То же деяние, если оно совершено:

а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

б) в отношении двух или более лиц;

в) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного или общественного долга;

г) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

д) способом, носившим характер мучения или истязания;

е) из хулиганских побуждений;

ж) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды;

з) повторно,

наказывается штрафом в размере от двадцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до пяти лет.

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 109. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта

 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения либо иного вреда здоровью, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего,

наказывается штрафом в размере от двадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 110. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при задержании лица, совершившего преступление

 

(1) Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны,

наказывается штрафом в размере до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до одного года.

(2) Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лица, совершившего преступление, при превышении мер, необходимых для его задержания,

наказывается штрафом в размере от двадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 111. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

 

Умышленное причинение телесного повреждения либо иного вреда здоровью, повлёкшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до шести месяцев.

 

Статья 112 исключена (Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 113. Истязание

 

(1) Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иным насильственным способом, если это не повлекло последствий, предусмотренных статьями 107 и 108 настоящего Кодекса,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, если они совершены:

а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии  беременности;

б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного или общественного долга;

в) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;

г) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

д) путём пытки;

е) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти или вражды,

наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

 

Статья 114. Жестокое обращение с лицом, находящимся в зависимом положении или беспомощном состоянии

 

(1) Жестокое обращение с лицом, находящимся в зависимом положении либо в беспомощном состоянии в силу болезни, инвалидности или преклонного возраста,

наказывается исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или  иные тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет.

 

Статья 115. Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью

 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью,  

наказывается штрафом в размере от двадцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 116. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

 

Статья 117. Заражение венерической болезнью

 

(1) Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни,

наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершённое в отношении двух или более лиц либо несовершеннолетнего,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

 

Статья 118 исключена (Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 119. Заражение заболеванием СПИД

 

(1) Заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

(2) Заражение другого лица заболеванием СПИД лицом, знавшим о наличии у него этой болезни,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершённые в отношении двух или более лиц либо несовершеннолетнего,

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

(4) Заражение другого лица заболеванием СПИД вследствие ненадлежащего выполнения медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 120. Незаконное производство аборта

 

(1) Производство аборта лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, вне больницы или другого лечебного заведения или в лечебном заведении, но без законного основания,

наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля,

наказывается штрафом в размере от десяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок от одного  года до двух лет или лишением свободы на  срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые повторно,

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они по неосторожности повлекли смерть потерпевшей либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда её здоровью,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 121. Неоказание помощи больному  

 

(1) Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или специальным правилом, повлёкшее причинение вреда здоровью средней тяжести,

наказывается штрафом в размере от двадцати до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью,

наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 122. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником

 

(1) Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, вызвавшее причинение вреда здоровью средней тяжести,

наказывается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, если они повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего,

наказываются лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

 

Статья 123. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних

 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних работником детского или подросткового учреждения, на которого такие обязанности возложены по службе, небрежное или недобросовестное отношение к ним, если оно повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего либо причинение тяжкого вреда его здоровью,

наказываются  лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.___)

 

Статья 124. Незаконное врачевание

 

(1) Занятие врачеванием лицом, не имеющим на то специального разрешения или надлежащего медицинского образования, повлёкшее по неосторожности  причинение вреда здоровью средней тяжести,

наказывается штрафом в размере от десяти до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение тяжкого вреда его здоровью,

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

 

Статья 125. Оставление в опасности

 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности  принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни состояние,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением  свободы на срок до двух лет.