Mazmuny

V BÖLÜM. KÄMILLIK ÝAŞYNA

ÝETMEDIKLERIŇ JOGAPKÄRÇILIGI

 

13 BAP. KÄMILLIK ÝAŞYNA ÝETMEDIKLERIŇ JENAÝAT JOGAPKÄRÇILIGINIŇ WE JEZASYNYŇ AÝRATYNLYKLARY

 

82-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jenaýat jogapkärçiligi

 

(1) Jenaýaty amala aşyran pursadynda on dört ýaşyny dolduran, ýöne on sekiz ýaşy doldurmadyklar, kämillik ýaşyna ýetmedik adamlar diýlip ykrar edilýär. Degişli ýaşa ýetilen pursat doglan senesine gabat gelýän günüň yz ýanyndaky günüň başlanýan wagty hasaplanylýar.

(2) On sekiz ýaşyna çenli jenaýat eden adamyň jenaýat jogapkärçiligi şu Kodeksiň şu bölüminiň maddalary we umumy düzgünleri arkaly kesgitlenilýär.

(3) Jenaýaty amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmediklere jeza çäresi ýa-da terbiýeçilik täsirli mejbury çäreler ulanylyp bilner.

 

83-nji madda. Jezanyň bellenilmegi

 

(1) Kämillik ýaşyna ýetmedige jeza bellenilende onuň ýaşaýyş we terbiýeleniş şertleri, psihiki ösüş derejesi, şahsyýetiň beýleki aýratynlyklary, jenaýatyň äheňi, şeýle hem uly ýaşly adamlaryň we beýleki kämillik ýaşyna ýetmedikleriň täsiri göz öňünde tutulýar.

(2) Kämillik ýaşyna ýetmezlik jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän ýagdaý hökmünde jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän we agyrlaşdyrýan beýleki ýagdaýlar bilen bilelikde göz öňünde tutulýar.

(3) Jenaýaty eden kämillik ýaşyna ýetmedige şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasy tarapyndan bellenilýän çäklerde kesgitlenýän jeza alty aýa çenli möhlete tapgyrlara bölmek bilen bellenýär, şunda jezany ýerine ýetirýän edaranyň teklipnamasy boýunça kazyýet tarapyndan nobatdaky tapgyr üçin jeza bellenende öň bellenen jeza ýa-da şondan ýeňil jeza ýa-da terbiýeçilik täsirli mejbury çäreler ulanylyp bilner.

(4) Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik tarapyndan edilen jenaýatyň anyk ýagdaýlaryny, onuň psihiki ösüşini, durmuş we ýaşaýyş şertlerini, saglyk ýagdaýyny we bilim derejesini, şeýle hem şu Kodeksiň 59-njy maddasynda kesgitlenilen gaýry ýagdaýlary hasaba alyp, oňa şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasynda göz öňünde tutulan jezanyň ýerine onuň azatlygy çäklendirmek görnüşini bellemek bilen çäklenip biler.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

84 madda. Jezanyň görnüşleri

 

Kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin jezanyň görnüşleri şulardyr:

a) jerime;

b) düzediş işleri;

ç) azatlygy çäklendirmek;

d) azatlykdan mahrum etmek.».

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

85-nji madda. Jerime

 

Jerime diňe özbaşdak girdejisi bar bolan kämillik ýaşyna ýetmedikler babatda ulanylýar we zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň ikisinden ellisine çenli bolan möçberde bellenilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

86-njy madda. Düzediş işleri

 

(1) Düzediş işleri diňe on alty ýaşyna ýeten, zähmet çekmäge ukyply kämillik ýaşyna ýetmediklere özleriniň iş ýerlerinde, eger kämillik ýaşyna ýetmedik işlemeýän we okamaýan bolsa, iş kesileniň ýaşaýan ýeriniň çägindäki başga ýerlerde alty aýa çenli möhlet bilen ulanylýar.

(2) Kämillik ýaşyna ýetmedikler düzediş işleriniň möhletini doldurmakdan bilkastlaýyn boýun gaçyran ýagdaýynda kazyýet düzediş işleriniň doldurylmadyk möhletini azatlykdan mahrum etmek bilen çalşyryp biler, emma onuň möhleti dört aýdan köp bolmaly däldir. Düzediş işlerini azatlykdan mahrum etmek bilen çalşyrmak şu Kodeksiň 50 maddasynyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan düzgünler boýunça geçirilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

861 madda. Azatlygy çäklendirmek

 

Kämillik ýaşyna ýetmediklere azatlygy çäklendirmek bir ýyldan iki ýyla çenli möhlete bellenýär.

(Kodekse 861 maddany goşmaly 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ___,____-nji madda)

 

87-nji madda. Azatlykdan mahrum etmek

 

(1) Kämillik ýaşyna ýetmedikleri azatlykdan mahrum etmek on  ýyldan ýokary bolmadyk möhlete, aýratyn agyr jenaýat üçin bolsa on bäş ýyldan ýokary bolmadyk möhlete bellenilýär.

(2) Uly bolmadyk agyr jenaýatlary ilkinji gezek amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmediklere azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jeza bellenmeýär.

(3) Höküm çykarylan pursadynda on sekiz ýaşyna ýetmedik adama terbiýeleýiş edarasynda azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jeza möhletini doldurmak bellenilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

88-nji madda. Jezadan boşatmak

 

Uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýaty birinji gezek amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmedigi, eger amal eden etmişiniň we onuň netijesiniň häsiýeti, şahsyýeti hem-de onuň işiniň başga ýagdaýlary hakyndaky maglumatlar boýunça onuň düzelmegi jezany ulanmazdan mümkin bolsa, kazyýet jezadan boşadyp we oňa terbiýeçilik häsiýetli mejbury çäreleri ulanyp biler.

(2011-nji ýylyň 26-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 20-nji madda)

 

89-njy madda. Terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri ulanmak

 

(1) Uly bolmadyk agyr jenaýaty birinji gezek amala aşyran kämillik ýaşyna ýetmedik adam, eger onuň düzelmegini terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri ulanmak ýoly bilen gazanyp bolmagy mümkin diýlip ykrar edilse, jenaýat jogapkärçiliginden boşadylyp bilner.

(2) Kämillik ýaşyna ýetmedige terbiýeçilik täsirli şu aşakdaky çäreler bellenilip bilner:

a) duýduryş;

b) ata-eneleriniň, olaryň ýerini tutýanlaryň ýa-da içeri işler edaralarynyň gözegçiligi astyna bermek;

ç) ýetiren zyýanyny düzetmek borjuny üstüne ýüklemek;

d) boş wagtyny çäklendirmek we özüni alyp barşyna aýratyn talaplary bellemek.

(3) Kämillik ýaşyna ýetmedige bir wagtyň özünde terbiýeçilik täsirli  mejbury çäreleriň birnäçesini bellemek bolar. Şu maddanyň ikinji böleginiň «b» we «d» tesimlerinde göz öňünde tutulan terbiýeçilik täsirli mejbury çäreleri ulanmagyň möhletiniň dowamlylygy şol çäreleri bellän edara tarapyndan kesgitlenýär.

(4) Terbiýeçilik täsirli özüne bellenilen mejbury çärelerde göz öňünde tutulan talaplary kämillik ýaşyna ýetmedigiň yzygiderli ýerine ýetirmeýän ýagdaýynda bu çäre ygtyýarly döwlet edarasynyň teklipnamasy boýunça ýatyrylýar we materiallar kämillik ýaşyna ýetmedigi jenaýat jogapkärçiligine çekmek üçin iberilýär.

 

90-njy madda. Terbiýeçilik  täsirli mejbury çäreleriň mazmuny

 

(1) Duýduryş kämillik ýaşyna ýetmedige onuň etmişi bilen ýetirilen zyýany we jenaýat kanunda göz öňünde tutulan etmişleri gaýtalamak bilen ýetirilen zyýanyň netijelerini düşündirmekden ybaratdyr.

(2) Gözegçilik astyna bermek kämillik ýaşyna ýetmedige terbiýeçilik täsirli we onuň özüni alyp barşyna gözegçilik borçlaryny şu Kodeksiň 89 maddasynyň ikinji böleginde görkezilen adamlaryň üstüne ýüklemekden ybaratdyr.

(3) Ýetiren zyýanyny düzetmek borjuny üstüne ýüklemek kämillik ýaşyna ýetmedigiň emläk ýagdaýyny we onda degişli zähmet endikleriniň bardygyny hasaba almak bilen bellenilýär.

(4) Boş  wagtyny çäklendirmek käbir ýerlere barmagy, boş wagtyň belli bir görnüşlerini peýdalanmagy, hususan-da mehaniki ulag serişdesini sürmek bilen baglanyşykly peýdalanmagy, gije-gündiziň belli bir wagtyndan soň öýünden daşarda  bolmagy gadagan etmegi, içeri işler edaralarynyň rugsady bolmasa, başga ýerlere gitmegi çäklendirmegi göz öňünde tutup biler. Şeýle hem kämillik ýaşyna ýetmedige okuw mekdebine gaýdyp barmak ýa-da ygtyýarly döwlet edarasynyň kömegi bilen işe ýerleşmek babatda talap bildirilip bilner.

Bu sanaw gutarnykly däldir.  

 

91-nji madda. Jezadan şertleýin-möhletinden öň boşatmak

 

Düzediş işlerinde işletmäge ýa-da azatlykdan marhum edilmäge iş kesilen kämillik ýaşyna ýetmedik babatda jezadan şertleýin-möhletinden öň boşatmagy:

a) uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň azyndan dörtden birini;

b) agyr jenaýat üçin bellenilen jeza  möhletiniň azyndan üçden birini;

ç) aýratyn agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň azyndan üçden ikisini hakyky çekeninden soň ulanyp bolar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

92-nji madda. Müddet (wagt möhleti)

 

On sekiz ýaşy dolmanka jenaýat eden adamy jenaýat jogapkärçiliginden ýa-da jezadan wagt möhletiniň geçmegi bilen baglanyşyklylykda boşatmak şu Kodeksiň 74 we 79 maddalarynda göz öňünde tutulandakysyndan üç esse az möhleti ulanmak bilen geçirilýär.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № ____,____-nji madda)

 

93-nji madda. Iş kesilenlik aýbynyň öz-özünden aýrylýan möhleti

 

On sekiz ýaşy dolmanka jenaýat eden adamlar üçin iş kesilenlik aýbynyň öz-özünden aýrylýan möhleti şu Kodeksiň 81 maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulyşy boýunça kemeldilýär we degişlilikde şulara deňdir:

a) uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat üçin azatlykdan mahrum etmek möhletini dolduranyndan soň bir ýyla;

b) agyr jenaýat üçin jeza möhletini dolduranyndan soň üç ýyla;

ç) aýratyn agyr jenaýat üçin jeza möhletini dolduranyndan soň bäş ýyla.

 

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 

ГЛАВА 13. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 

Статья 82. Уголовная ответственность несовершеннолетних

 

(1) Несовершеннолетними признаются лица, которым к моменту совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет. Моментом достижения соответствующего возраста считается начало следующего дня после дня, на который приходится дата рождения.

(2) Уголовная ответственность лиц в возрасте до восемнадцати лет, совершивших  преступления, определяется статьями данного раздела и общими положениями настоящего Кодекса.

(3) Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия.

 

Статья 83. Назначение наказания

 

(1) При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, степень психического развития, иные особенности личности, мотивы преступления, а также влияние взрослых лиц и других несовершеннолетних.

(2) Несовершеннолетие как обстоятельство, смягчающее ответственность, учитывается в совокупности с другими обстоятельствами, смягчающими и отягчающими ответственность.

(3) Несовершеннолетнему, совершившему преступление, назначается наказание, определяемое в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, с разделением на этапы сроком до шести месяцев, при этом при назначении судом наказания для очередного этапа по представлению органа, исполняющего наказание, может применяться ранее назначенное наказание или более лёгкое наказание или принудительные меры воспитательного воздействия.

(4) Суд с учётом конкретных обстоятельств преступления, совершённого несовершеннолетним, его психического развития, бытовых и жилищных условий, состояния здоровья и уровня образования, а также иных обстоятельств, определённых статьёй 59 настоящего Кодекса, вместо назначения ему наказания, предусмотренного соответствующей статьёй настоящего Кодекса, может ограничиться назначением наказания в виде ограничения свободы.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 84. Виды наказания

 

Видами наказания для несовершеннолетних являются:

а) штраф;

b) исправительные работы;

ç) ограничение свободы;

d) лишение свободы.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 85. Штраф

 

Штраф применяется только к несовершеннолетним, имеющим самостоятельный доход, и назначается в размере от двух до пятидесяти среднемесячных размеров оплаты труда.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 86. Исправительные работы

 

(1) Исправительные работы применяются только к достигшим шестнадцатилетнего возраста трудоспособным несовершеннолетним по месту их работы, а если несовершеннолетний не работает и не учится, в иных местах в районе жительства осуждённого - на срок до шести месяцев.

(2) В случае злостного уклонения несовершеннолетнего от отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбытый срок исправительных работ лишением свободы, но на срок не более четырёх месяцев. Замена исправительных работ лишением свободы производится по правилам, предусмотренным частью четвёртой статьи 50 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 861. Ограничение свободы

 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок от одного года до двух лет.

(Кодекс дополнен статьей 861 Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 87. Лишение свободы

 

(1) Лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок не свыше десяти лет, а за особо тяжкие преступления - не свыше пятнадцати лет.

(2) Не назначается наказание в виде лишения свободы несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.

(3) Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора восемнадцати лет, назначается в воспитательной  колонии.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 88. Освобождение от наказания

 

Несовершеннолетнего, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если по характеру совершённого

деяния и его последствиям, данным о личности и иным обстоятельствам дела его исправление возможно без применения наказания, суд может освободить его от наказания и применить к нему принудительные меры воспитательного характера.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №  1 , ст.20)

 

Статья 89. Применение принудительных мер воспитательного воздействия

 

(1) Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного воздействия.

(2) Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;

б) передача под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или органов внутренних дел;

в) возложение обязанности загладить причинённый вред;

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению.

(3) Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Продолжительность срока применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается органом, назначающим эти меры.

(4) В случае систематического неисполнения несовершеннолетним требований, предусмотренных назначенной ему принудительной мерой воспитательного воздействия, эта мера по представлению уполномоченного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

 

Статья 90. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия

 

(1) Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причинённого его деянием, и последствий повторного совершения деяний, предусмотренных уголовным законом.

(2) Передача под надзор состоит в возложении на лиц, указанных в части второй статьи 89 настоящего Кодекса, обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.

(3) Возложение  обязанности загладить причинённый вред назначается с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

(4) Ограничение досуга может предусматривать запрет на посещение определённых мест, использование определённых форм досуга, в частности, связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определённого времени суток, выезда в другие местности без разрешения органов внутренних дел. Несовершеннолетнему могут быть предъявлены также требования возвратиться в учебное заведение либо трудоустроиться с помощью уполномоченного государственного органа.

Настоящий перечень не является исчерпывающим.

 

Статья 91. Условно-досрочное освобождение от наказания

 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к несовершеннолетним, осуждённым к исправительным работам или лишению свободы, после фактического отбытия:

а) не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;

б) не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 92. Сроки давности

 

Освобождение лиц, совершивших преступление до достижения  возраста восемнадцати  лет, от уголовной ответственности или от наказания в связи с истечением сроков давности производится с применением сроков в три раза меньших, чем предусмотренные статьями 74 и 79 настоящего Кодекса.  

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 93. Сроки погашения судимости

 

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные частью второй статьи 81 настоящего Кодекса, сокращаются и соответственно равны:

а) одному году - после отбытия лишения свободы за преступление небольшой  или средней тяжести;

б) трём годам - после отбытия наказания за тяжкое преступление;

в) пяти годам - после отбытия наказания за особо тяжкое преступление.