Mazmuny

11 BAP. JEZADAN BOŞADYLMAGY

 

75-nji madda. Jezadan şertleýin-möhletinden öň boşadylmagy

 

(1) Düzediş işlerinde işletmek, harby gulluk boýunça çäklendirmeler, azatlykdan mahrum edilmek görnüşindäki jeza çekmek möhletini doldurýan ýa-da harby-düzediş bölüminde saklanylýan adam, eger onuň düzelmegi üçin kazyýetiň bellän jezasyny çekmegiň möhletiniň doldurylmagy zerur däl diýlip, kazyýet tarapyndan ykrar edilse, jezadan şertleýin möhletinden öň boşadylyp bilner. Şonda ol adam goşmaça jezadan doly ýa-da  bölekleýin boşadylyp bilner.

(2) Jezadan şertleýin-möhletinden öň boşatmagy ulanmak bilen, kazyýet şol adama şu Kodeksiň 68 maddasynyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan borçlary ýükläp biler, şol borçlary ol adam jeza çekmek möhletiniň galan böleginiň dowamynda ýerine ýetirmelidir.

(3) Jezadan şertleýin-möhletinden öň boşatmak iş kesilen adam tarapyndan hakyky jeza çekmek möhletiniň:

a) uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň ýarysyndan az bolmadyk bölegini doldurandan soň;

b) agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň üçden iki bölegini doldurandan soň;

ç) aýratyn agyr jenaýat üçin bellenilen jeza möhletiniň, şeýle hem ozal jezadan şertleýin-möhletinden öň boşadylan adama bellenilen jezanyň dörtden üç bölegini dolduranyndan soň, eger şertleýin-möhletinden öň boşatmak şu maddanyň altynjy böleginde göz öňünde tutulan esaslar boýunça ýatyrylan bolsa, ulanylyp bilner.

(4) Adamyň azatlykdan mahrum edilmek görnüşinde jezasyny çekmegiň hakyky möhleti alty aýdan az bolup bilmez.

(5) Şertleýin möhletinden öň boşatmak jezany ýerine ýetirýän edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça iş kesileniň jezasyny çekýän ýerinde ýerleşýän kazyýet tarapyndan ulanylýar.

(6) Şertleýin-möhletinden öň boşadylan adamyň özüni alyp barşyna gözegçilik içeri işler edaralary, harby gullukçylar babatda bolsa, harby bölümleriň we edaralaryň ýolbaşçylygy tarapyndan amala aşyrylýar.

(7) Eger jezanyň doldurylmadyk möhletiniň dowamynda:

a) iş kesilen adam jemgyýetçilik tertibini bozup, munuň üçin oňa administratiw temmi berleninde ýa-da oňa şertleýin-möhletinden öň boşatmak ulanylanda, kazyýet tarapyndan öz üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmekden bilgeşleýin boýun gaçyrsa, şonda kazyýet şu maddanyň bäşinji böleginde görkezilen edaralaryň bilelikdäki teklipnamasy boýunça şertleýin-möhletinden öň boşatmagy ýatyrmak we jeza çekmek möhletiniň doldurylman galdyrylan bölegini berjaý etmek hakynda karar kabul edýär;

b) iş kesilen seresapsyzlykdan täze jenaýaty amala aşyrsa, şeýle  ýagdaýda şertleýin-möhletinden öň boşatmagy ýatyrmak ýa-da saklamak baradaky mesele kazyýet tarapyndan çözülýär;

ç) iş kesilen bilkastlaýyn jenaýat etse, kazyýet oňa şu Kodeksiň 64 maddasynda göz öňünde tutulan tertipde jezany belleýär. Eger kazyýet şertleýin-möhletinden öň boşatmagy ýatyrsa, seresapsyzlyk zerarly jenaýaty  amala aşyran halatynda, jeza ýene şol düzgünler boýunça bellenilýär.

(8) Şertleýin-möhletinden  öň boşatmak şeýle adama ulanylmaýar:

ozal aýratyn agyr jenaýat edeni üçin iş kesilen we täzeden agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat eden adama;

aýratyn agyr residiw ýagdaýynda jenaýat edene.

 

751–nji madda aýrylan.

 

76-njy madda. Jeza möhletiniň doldurylmadyk bölegini onuň ýeňilräk görnüşi bilen çalşyrmak

 

(1) Uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça  agyr jenaýat üçin azatlykdan mahrum edilmek görnüşinde jeza möhletini doldurýan adamyň jeza möhletiniň doldurylmadyk galan bölegini jezany ýerine ýetirýän we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça kazyýet tarapyndan onuň jeza çekmek möhletini doldurýan döwründe özüni alyp baryş ýagdaýyny göz öňünde tutmak bilen, jezanyň ýeňilräk görnüşi bilen çalşyryp biler. Şonda ol adam goşmaça jezadan doly ýa-da bölekleýin boşadylyp bilner.

(2) Jeza möhletiniň doldurylmadyk galan bölegini onuň ýeňilräk görnüşi bilen çalşyrmak iş kesilen jezanyň hakyky möhletiniň azyndan üçden bir bölegini geçireninden soň ulanylyp bilner.

(3) Jeza möhletiniň doldurylman galan bölegi çalşyrylanda jezanyň degişli görnüşi üçin bellenilen möçberde, şu Kodeksiň 44 maddasynda sanalyp geçilen jezanyň degişli görnüşlerine laýyklykda, kazyýet islendik has ýumşak çäräni saýlap biler.

 

77-nji madda. Agyr kesellilik zerarly jezadan boşatmak

 

(1) Jenaýat edeninden soň öz hereketleriniň hakyky manysyna düşünmek ýa-da şolara erk edip bilmek mümkinçiliginden mahrum eden psihiki taýdan bozulma keseline uçran adam jezadan boşadylýar, jeza möhletini doldurýan adam bolsa, mundan beýläk möhletini doldurmakdan azat edilýär. Şeýle adama kazyýet lukmançylyk häsiýetli mejbury çäreleri belläp biler.

(2) Jenaýat edeninden soň, jeza möhletini doldurmaga päsgel berýän  başga  bir agyr kesele sezewar bolan adam kazyýet tarapyndan jeza möhletini doldurmakdan boşadylyp bilner.

(3) Jenaýat edeninden soň zähmet çekmäge bolan ukybyny ýitiren ýa-da pensiýa ýaşyna ýeten adamlar kazyýet tarapyndan düzediş işleri görnüşindäki jezadan boşadylyp bilner.

(4) Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen adamlar  sagalan halatynda, eger şu Kodeksiň 74 we 79 maddalarynda göz öňünde tutulan wagt möhleti geçmedik bolsa, jeza berilmegine degişli bolup biler.

 

78-nji madda. Göwreli aýallaryň we kiçi ýaşly çagalary bolan aýallaryň jezasyny çekmegini yza süýşürmek

 

(1) Iş kesilen göwreli aýallara we sekiz ýaşyna çenli çagalary bolan aýallara, şahsyýete garşy agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlar üçin bäş ýyldan ýokary möhlete iş kesilenlerden başgalaryna, kazyýet jeza möhletini doldurmagy çaga sekiz ýaşyna ýetýänçä yza süýşürip biler.

(2) Eger şu  maddanyň birinji böleginde görkezilen aýal iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edara tarapyndan duýduryş berlenden soňra çagadan ýüz öwürse ýa-da çagany terbiýelemekden boýun gaçyrmagyny dowam edýän halatynda, kazyýet şol edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça şol aýalyň jeza möhletini doldurmagynyň yza süýşürilmegini ýatyryp biler we iş kesilen aýaly kazyýetiň hökümine laýyklykda jeza möhletini doldurmak üçin bellenilen ýere iberip biler.

(3) Çaga sekiz ýaşyna ýetensoň, iş kesilen aýaly kazyýet iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça jeza möhletiniň galan bölegini doldurmakdan boşadýar ýa-da jezanyň galan bölegini has ýeňil görnüşi bilen çalşyrýar ýa-da iş kesilen aýaly jeza möhletiniň galan bölegini doldurmak üçin  degişli edara gaýtaryp eltmek hakynda karar kabul edýär.

(4) Eger iş kesilen aýal jezany doldurmak yza süýşürilen döwürde täze jenaýat etse, kazyýet şu Kodeksiň 64 maddasynda göz öňünde tutulan düzgünler boýunça oňa jeza belleýär.

 

79-njy madda. Aýyplaw höküminiň wagt möhletiniň geçmegi sebäpli jeza möhletini doldurmakdan boşatmak

 

(1) Jenaýat edendigi üçin iş kesilen adam eger aýyplaw höküm kanuny güýjüne giren gününden hasaplanylyp, şu aşakdaky möhletlerde ýerine ýetirilmedik bolsa, jeza çekmek möhletini doldurmakdan boşadylýar:

a) uly bolmadyk agyr jenaýat üçin iş kesilende iki ýyl;

b) ortaça agyr jenaýat üçin iş kesilende sekiz ýyl;

ç) agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilende on bäş ýyl möhletlerde ýerine ýetirilmedik bolsa.

(2) Eger iş kesilen adam jeza möhletini doldurmakdan boýun gaçyrýan bolsa, müddetiň dowamy wagtlaýyn togtadylýar. Şeýle halatda şol adam tutulan ýa-da onuň öz günäsini boýun alyp gelen pursadyndan wagt möhleti täzeden başlanýar. Günäkär adamyň jeza çekmek möhletini doldurmakdan boýun gaçyran pursadyna çenli geçen wagt möhleti diýlip hasaplanmaga degişlidir.

(3) Parahatçylyga we adamzadyň howpsuzlygyna garşy eden jenaýaty üçin iş kesilen adamlara wagt möhleti ulanylmaýar.

 

ГЛАВА 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ

 

Статья 75. Условно-досрочное освобождение от наказания

 

(1) Лицо, отбывающее наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, лишения свободы или содержания в военно-исправительной части может быть освобождено от наказания условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбытии назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от дополнительного наказания.

(2) Применяя условно-досрочное освобождение от наказания, суд может возложить на лицо обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 68 настоящего Кодекса, которые лицо должно выполнять в течение оставшейся неотбытой части наказания.

(3) Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено лишь после фактического отбывания наказания осуждённым:

а) не менее половины срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;

в) не менее трёх четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью шестой настоящей статьи.

(4) Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы не может быть менее шести месяцев.

(5) Условно-досрочное освобождение применяется судом по месту отбытия наказания осуждённым по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказаний органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания.

(6) Контроль за поведением лица, освобождённого условно-досрочно, осуществляется органами внутренних дел, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.

(7) Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:

а) осуждённый совершит нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклоняется от выполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, - суд по совместному представлению органов, указанных в части пятой настоящей статьи, постановляет об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания;

б) осуждённый совершит новое неосторожное преступление - вопрос об отмене или сохранении условно-досрочного освобождения решается судом;

в) осуждённый совершит умышленное преступление - суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 64 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения неосторожного преступления, если суд отменяет условно-досрочное освобождение.

(8) Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу:

ранее судимому за совершение особо тяжкого преступления и вновь совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление;

совершившему преступление при особо опасном рецидиве.

 

Статья 751 исключена.

 

Статья 76. Замена неотбытой части наказания более мягким

 

(1) Лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести, суд по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказаний, органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, с учётом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от дополнительного наказания.

(2) Замена неотбытой части наказания более мягким может быть применена после фактического отбытия осуждённым не менее одной трети срока наказания.

(3) При замене неотбытой части наказания суд может избрать любую более мягкую меру в соответствии с видами наказания,  перечисленными в статье 44 настоящего Кодекса, в пределах, установленных для соответствующего вида наказания.

 

Статья 77. Освобождение от наказания в связи с тяжёлой болезнью

 

(1) Лицо, заболевшее после совершения преступления психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактическое значение своих действий или руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Такому лицу суд может назначить принудительные меры медицинского характера.

(2) Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, судом может быть освобождено от отбывания наказания.

(3) Лица, утратившие трудоспособность либо достигшие пенсионного возраста после совершения преступления, судом могут быть освобождены от наказания в виде исправительных работ.

(4) Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в случае их выздоровления могут быть подвергнуты наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 74 и 79 настоящего Кодекса.

 

Статья 78. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей

 

(1) Осуждённым беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, кроме осуждённых к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребёнком восьмилетнего возраста.

(2) В случае, если осуждённая, указанная в части первой настоящей статьи, отказалась от ребёнка или продолжит уклоняться от воспитания ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осуждённой, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, суд может по совместному представлению этого органа и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, отменить отсрочку отбывания наказания и направить осуждённую для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

(3) По достижении ребёнком восьмилетнего возраста суд по совместному представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осуждённой и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, освобождает осуждённую от отбывания оставшейся части наказания или заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания, либо принимает решение о возвращении осуждённой в соответствующее учреждение для отбывания оставшейся части наказания.

(4) Если в период отсрочки отбывания наказания осуждённая совершит новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьёй 64 настоящего Кодекса.

 

Статья 79. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора  

 

(1) Лицо, осуждённое за преступление, освобождается от отбытия наказания, если обвинительный приговор не был приведён в исполнение в следующие сроки, считая со дня вступления его в законную силу:

а) два года - при осуждении за преступления небольшой тяжести;

б) восемь лет - при осуждении за преступление средней тяжести;

в) пятнадцать лет - при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление.

(2) Течение срока давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. Срок давности, истёкший к моменту уклонения лица от отбывания наказания, подлежит зачёту.

(3) К лицам, осуждённым за преступления против мира и безопасности человечества, сроки давности не применяются.