Mazmuny

9 BAP. JEZANYŇ GÖRNÜŞINIŇ WE MÖÇBERINIŇ

 BELLENILMEGI

 

56-njy madda. Jeza bellemegiň umumy esaslary

 

(1) Jenaýat etmekde günäli diýlip kazyýet tarapyndan ykrar edilen adama şu Kodeksiň Umumy böleginiň düzgünlerini hasaba almak bilen, şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasy tarapyndan bellenilen çäklerde kesgitlenilýän jeza bellenilýär.

(2) Edilen jenaýat üçin şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasynda göz öňünde tutulandakydan jezanyň has berk görnüşi, şu Kodeksiň 63 we 64 maddalaryna laýyklykda, jenaýatlaryň umumy jemi boýunça we  hökümleriň umumy jemi boýunça bellenilip bilner. Edilen jenaýat üçin jenaýat kanunynda göz öňünde tutulandakydan jezanyň has ýeňil görnüşini bellemek üçin esas şu Kodeksiň 59 maddasy tarapyndan kesgitlenilýär.

(3) Jezanyň görnüşi we möçberi bellenilen wagtynda jenaýatyň häsiýeti we agyrlygy, şeýle jenaýat etmegiň maksatlary we äheňleri, netijeleri, jogapkärçiligi ýenilleşdirýän we agyrlaşdyrýan ýagdaýlary, günäkäriň şahsyýeti, şeýle hem bellenilen jezanyň günäkäriň jezasyny çekeninden soňra durmuşyň adaty şertlerine gaýtadan uýgunlaşmagyna we onuň maşgalasynyň durmuş şertlerine ýetirjek täsiri göz öňünde tutulýar.

(4) Jenaýat eden adama adalatly jeza bellenilmelidir we onuň düzelmegi üçin zerur we ýeterlikli bolmalydyr.

 

57-nji madda. Jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän ýagdaýlar

 

(1) Şu aşakdaky ýagdaýlar jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän ýagdaýlar diýlip hasap edilýär:

a) uly bolmadyk agyr jenaýatyň ilkinji gezek edilmegi;

b) günäkär kämillik ýaşyna ýetmedik bolsa;

ç) göwrelilik;

d) günäkäriň köp çagaly maşgalasynyň ýa-da kiçi ýaşly çagalarynyň bolmagy;

d) kyn durmuş ýagdaýlarynyň gabat gelmegi zerarly jenaýatyň edilmegi;

ä) jenaýat haýbat atmagyň, gorkuzmagyň, mejbur etmegiň täsiri astynda ýa-da maddy, gulluk taýdan garaşlylyk ýa-da başga bir garaşlylyk zerarly edilen bolsa, şeýle hem jenaýatçylykly ýa-da bikanun buýrugy ýa-da görkezmäni ýerine ýetiren halatynda edilen bolsa;

f) zorluk ulanmak, erbet masgaralamak sebäpli ýüze çykan güýçli ruhy tolgunmanyň täsiri astynda ýa-da jebir çekeniň başga bikanun hereketleri netijesinde jenaýat edilen bolsa;

g) zerur  goranyşyň kanunylygynyň şertleriniň bozulan ýagdaýynda, jenaýat eden adamy saklanda, ýiti zerurlyk ýüze çykanda, esasly töwekgelçilik ýagdaýynda jenaýat edilmegi;

h) psihiki taýdan syrkawlyk ýagdaýynyň täsiri astynda ýa-da psihiki ösüşinde yza galmagy, akyly düzüwligi aradan aýyrmaýan ýagdaýynda jenaýat edilen bolsa;

i) jebir çekeniň hukuga ters gelýän hereketleri ýa-da ahlaksyzlygy jenaýat edilmegi üçin sebäp bolan bolsa;

j) günä boýun alnyp gelnen halatynda, jenaýatyň üstüniň açylmagyna, jenaýata beýleki gatnaşanlary paş etmäge, jenaýat netijesinde edinilen emlägi gözläp tapmaga işjeň ýardam edilmegi;

ž) jenaýat edilmeginiň gös-göni yz ýanynda jebir çekene lukmançylyk we başga kömekleriň berilmegi, jenaýat zerarly maddy we ahlak taýdan ýetirilen zyýanyň öweziniň meýletin dolunmagy ýa-da düzedilmegi, jebir çekene ýetirilen zeleli düzetmek üçin gönükdirilen beýleki hereketler.

(2) Eger şu maddanyň birinji böleginde görkezilen ýagdaý jenaýat kanunynyň edilen jenaýat üçin jogapkärçiligi hakyndaky degişli maddasynda göz öňünde tutulan bolsa, onda şol ýagdaý jezany ýeňilleşdirýän ýagdaý hökmünde gaýtadan göz öňünde tutulyp bilinmez.

(3) Jeza bellenilende şu maddanyň birinji böleginde görkezilmedik ýagdaýlar hem ýeňilleşdirýän ýagdaýlar hökmünde göz öňünde tutulyp bilner.

 

58-nji madda. Jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan ýagdaýlar

 

(1) Jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan ýagdaýlar diýlip, şular ykrar edilýär:

a) jenaýatlaryň gaýtadan edilmegi, jenaýatlaryň gaýtalanmagy, pişe görnüşinde jenaýatlaryň edilmegi;

b) edilen jenaýatyň agyr netijelere getirmegi;

ç) iki ýa-da şondan-da köp adam bolup deslapdan dilleşmezden jenaýatyň edilmegi, deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň toparynyň, guramaçylykly toparyň ýa-da jenaýatçylykly bileleşigiň düzüminde jenaýatyň edilmegi;

d) jenaýat etmekde aýratyn işjeň gatnaşan bolsa;

e) psihiki taýdan syrkawlyk zerarly bozulmalardan ejir çekýändigi günäkäre görnetin mälim bolan ýa-da serhoş ýagdaýynda bolan adamlary, şeýle hem jenaýat jogapkärçiligine ýaşy ýetmedik adamlary jenaýat etmäge çekmegi;

ä) milli ýa-da dini duşmançylyk bahanasy boýunça, beýleki adamlaryň kanuny hereketleri üçin ar almak sebäbi boýunça, şeýle hem başga bir jenaýatyň edilmegini aňsatlaşdyrmak ýa-da jenaýatyň üstüni basyrmak maksady bilen jenaýatyň edilmegi;   

h) göwrelidigi günäkäre görnetin mälim bolan aýal babatynda jenaýat edilen bolsa, şeýle hem ýaş çaga, beýleki  goragsyz ýa-da biçäre ýagdaýda galan adamlar babatynda ýa-da günäkäre garaşly bolan adam babatynda jenaýatyň edilmegi;

g) aýratyn rеhimsizlik bilen, masgaralamak bilen ýa-da jebir çekene ýa-da onuň ýakynlaryna ezýet bermek bilen jenaýatyň edilmegi;

i) ýarag ulanmak arkaly ýa-da fiziki ýa-da psihiki zorluk ulanmak arkaly jenaýatyň edilmegi;

j) adatdan daşary ýagdaýyň şertlerini, tebigy ýa-da başga jemgyýetçilik betbagtçylygyny peýdalanmak arkaly, şeýle hem köpçülikleýin bidüzgünçilikler mahalynda jenaýatyň edilmegi;

ž) gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirýän adam babatynda jenaýatyň edilmegi;

k) jenaýat umumy howply usul bilen edilen bolsa;

l) jenaýatyň betnebislikli meýiller bilen edilmegi.

(2) Eger şu maddanyň birinji böleginde görkezilen  ýagdaý şu Kodeksiň degişli  maddasy tarapyndan edilen jenaýat üçin jogapkärçiligi hakyndaky degişli maddasynda göz öňünde tutulan bolsa, onda şol ýagdaý jezany agyrlaşdyrýan ýagdaý hökmünde gaýtadan hasaba alnyp bilinmez.

(3) Jeza bellenilende, işiň ýagdaýlaryna baglylykda, şu maddanyň  birinji böleginde sanalyp geçilen ýagdaýlary jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan  ýagdaýlar diýip hasap etmezlige kazyýetiň haky bardyr.

 

59-njy madda. Edilen jenaýat üçiň göz öňünde tutulan jezadan has ýeňilrägini bellemek

 

1) Etmişiň maksatlary we delilleri, günäkäriň gatnaşygy, jenaýat edilen mahaly ýa-da jenaýat edilip gutarylandan soňra, onuň özüni alyp barşy we etmişiň jemgyýetçilik howpunyň derejesini ep-esli peseldýän beýleki ýagdaýlar, şeýle hem toparlaýyn jenaýatçylyk gatnaşyjynyň topar bolup edilen jenaýatyň  üstüni açmaga işjeň ýardam bermegi bilen baglanyşykly aýratyn ýagdaýlar bolan mahalynda:

a) günäkäre jenaýat kanunynyň degişli maddasynda göz öňünde tutulan aşak çäkden-de pes bolan jeza bellenilip bilner ýa-da kazyýet şol maddada göz öňünde tutulandakydan jezanyň has ýeňil görnüşini belläp biler;

b) kazyýet hökmany jeza hökmünde göz öňünde tutulan goşmaça jezany ulanman biler.

(2) Käbir ýeňilleşdirýän ýagdaýlar, şeýle hem şu Kodeksiň 57 maddasynda görkezilen ýagdaýlar tutuşlygyna aýratyn ýagdaýlar hökmünde ykrar edilip bilner.

 

60-njy madda. Gutarylmadyk jenaýat üçin jezanyň bellenilmegi

 

(1) Gutarylmadyk jenaýat üçin jeza bellenilende, haýsy sebäplere görä jenaýatyň soňuna çenli alnyp barylmandygynyň ýagdaýlary göz öňünde tutulýar.

(2) Jenaýata taýýarlyk üçin jeza jenaýat kanunynyň degişli maddasynda gutarylan jenaýat üçin göz öňünde tutulýan jezanyň has berk görnüşiniň möçberiniň ýarsyndan köp bolup bilmez.

(3) Jenaýat kastyna düşülendigi üçin jeza jenaýat kanunynyň degişli maddasynda gutarylan jenaýat üçin göz öňünde tutulýan jezanyň has berk görnüşiniň möçberiniň dörtden üç böleginden köp bolup bilmez.

 

61-nji madda. Bilelikde edilen jenaýat üçin jezanyň bellenilmegi

 

(1) Bilelikde amala aşyrylan jenaýat üçin jeza bellenilende, adamyň ony amala aşyrmaga gatnaşygynyň häsiýeti we hakykatda onuň näderejede gatnaşandygy, jenaýatyň maksadyna ýetmek üçin şol gatnaşygynyň ähmiýeti, ýetirilen ýa-da ýetirilip bilinjek zyýanyň häsiýetine we möçberine onuň täsiri göz öňünde tutulýar.

(2) Şärikleriň biriniň etmişi we şahsyýeti bilen baglanyşykly ýeňilleşdirýän ýa-da agyrlaşdyrýan ýagdaýlar diňe şol gatnaşyja jeza bellenilende göz öňünde tutulýar.

 

62-nji madda. Residiw halatynda jezanyň bellenilmegi

 

(1) Residiw halatynda, howply residiw we aýratyn howply residiw halatynda jeza bellenilende ozalky jezanyň, düzediş täsiriniň ýeterlik bolmandygyna görä, amala aşyrylan jenaýatlaryň sany, häsiýeti, agyrlygy we netijeleri, ýagdaýlar, şeýle hem täze jenaýatlaryň häsiýeti, agyrlygy we netijeleri göz öňünde tutulýar.

(2) Residiwde jeza amala aşyrylan jenaýat üçin jenaýat kanuny tarapyndan göz öňünde tutulan jezanyň degişli görnüşiniň iň ýokary möçberiniň ýarysyndan pes bolmaly däldir; howply residiwde jeza amala aşyrylan jenaýat üçin göz öňünde tutulýan has berk jezanyň ýokary möçberiniň üçden iki böleginden pes bolmaly däldir, aýratyn howply residiwde jeza amala aşyrylan jenaýat üçin göz öňünde tutulýan has berk jezanyň ýokary möçberiniň dörtden üç böleginden pes bolmaly däldir.

(3) Şu Kodeksiň 59 maddasynda göz öňünde tutulan aýratyn ýagdaýlar bar bolan halatynda, residiw mahalynda, howply residiwde we aýratyn howply residiwde jeza şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan çäklendirmeleri hasaba almazdan bellenilýär.

 

63-nji madda. Jenaýatlaryň umumy jemi  boýunça jezanyň bellenilmegi

 

(1) Jenaýatlaryň umumy jeminde her bir jenaýat üçin aýratynlykda jeza bellenilýär.

(2) Eger jenaýatlaryň umumy jemine uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýat goşulýan bolsa, onda onçakly berk bolmadyk jezany has berk jeza bilen gurşap almagy ýa-da jezalaryň bölekleýin ýa-da dolulygyna goşulmagy arkaly gutarnykly jeza bellenilýär. Şeýle halatlarda jezalar goşulanda gutarnykly jeza amala aşyrylan jenaýatlaryň iň agyry üçin göz öňünde tutulýan iň ýokary jezadan ýokary bolup bilmez.

(3) Eger amala aşyrylan jenaýatlaryň umumy jemine agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat goşulýan bolsa, onda jezalary bölekleýin ýa-da dolulygyna goşmak arkaly gutarnykly jeza bellenýär. Şeýle edilende azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki gutarnykly jeza amala aşyrylan jenaýatlaryň iň agyry üçin göz öňünde tutulan iň ýokary jezadan ýokary bolup bilmez.

 (4) Esasy jezanyň üstüne goşmaça jezalar goşulyp bilner. Gutarnykly goşmaça jeza bölekleýin ýa-da dolulygyna goşulan mahalynda şu Kodeksiň Umumy bölegi tarapyndan jezanyň şol görnüşi üçin bellenilen iň ýokary möhletden ýa-da möçberden ýokary bolup bilmez.

(5) Eger iş boýunça höküm çykarylandan soň iş kesilen adamyň birinji iş boýunça höküm çykarylmazyndan öň başga jenaýat etmekde hem gunäkärdigi takyklanylsa, onda jeza bermek edil şol düzgünler boýunça bellenilýär. Şu halatda birinji höküm boýunça çekilen jeza möhleti berlen jezanyň gutarnykly möhletine hasap edilýär.

(2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № , -nji madda)

 

64-nji madda. Hökümleriň umumy jemi boýunça jezanyň bellenilmegi

 

(1) Hökümleriň umumy jemi boýunça jeza bellenilende, soňky höküm boýunça bellenilen jezanyň üstüne öňki höküm boýunça jezanyň çekilip gutarylmadyk bölegi doly ýa-da kem-käsleýin suratda goşulýar.

(2) Hökümleriň umumy jemi boýunça gutarnykly jeza, eger ol harby-düzediş bölümine ibermekden ýa-da azatlykdan mahrum etmekden pes bolmadyk halatynda, şu Kodeksiň Umumy bölegi tarapyndan jezanyň şu görnüşleri üçin bellenilen ýokary möhletinden ýa-da möçberinden ýokary bolmaly däldir.

(3) Hökümleriň umumy jemi boýunça azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki gutarnykly jeza, soňky höküm boýunça jenaýat üçin jenaýat kanunynda göz öňünde tutulan jezanyň iň ýokary möhletinden artyk bolup biler, ýöne on bäş ýyldan, şu Kodeksde  göz öňünde tutulan aýratyn halatlarda bolsa  ýigrimi bäş  ýyldan  köp bolmaly däldir.

(4) Hökümleriň umumy jemi boýunça gutarnykly jeza täze amala aşyrylan jenaýat üçin bellenilen jezadan, şeýle hem öňki höküm boýunça jezanyň çekilip gutarylmadyk böleginden köp bolmalydyr.

(5) Hökümleriň umumy jemi boýunça jeza bellenilen mahalynda onuň üstüne goşmaça jezalary goşmak şu Kodeksiň 63 maddasynyň dördünji bölegi tarapyndan göz öňünde tutulan düzgünler boýunça geçirilýär.

 

65-nji madda. Jezalar goşulan mahalynda şolaryň möhletlerini kesgitlemegiň tertibi

 

(1) Jenaýatlaryň umumy jemi boýunça we hökümleriň umumy jemi boýunça jezalar goşulan mahalynda azatlykdan mahrum etmegiň bir gününe şu aşakdakylar laýyk gelýär:

a) harby-düzediş bölüminde bir gün saklanylmagy;

b) belli bir ýerde ýaşamak borjy ýüklenilmegiň bir güni;

ç) düzediş işleriniň ýa-da harby gulluk boýunça çäklendirmeleriň üç güni.

(2) Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek, jerime salmak, emlägini muzdsuz almak, döwlet sylaglaryndan, harby ýa-da beýleki atlardan mahrum etmek, şeýle hem belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek görnüşindäki jeza azatlykdan mahrum etmek, harby-düzediş bölüminde saklamak, harby gulluk boýunça çäklendirmeler ýa-da düzediş işleri bilen goşulanda olar özbaşdak ýerine ýetirilýär.

 

66-njy madda. Jeza möhletleriniň hasaplanmagy we jezalaryň hasaba alynmagy

 

(1) Belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek, düzediş işleri, harby gullugy boýunça çäklendirmeler, harby-düzediş bölüminde saklamak, belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek, azatlykdan mahrum etmek möhletleri aýlarda we ýyllarda hasaplanylýar.

(2) Şu maddanyn birinji böleginde görkezilen jezalar çalşyrylanda ýa-da goşulanda, şeýle hem jeza hasaba alnanda möhletler gün hasaby bilen hasaplanyp bilner.

(3) Anyklaýyş, deslapky derňew we kazyýet işine garalýan döwürde tussaglykda saklanylmagyň her güni azatlykdan mahrum edilmeginiň iki gününiň ýa-da tussaglykda saklanmagyň bir güni belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemegiň iki gününiň ýa-da tussaglykda saklamagyň bir güni harby-düzediş bölüminde saklamagyň iki gününiň hasabyna jeza möhleti hasap edilýär.

(4) Daşary ýurtda amala aşyrylan jenaýat üçin kazyýetiň hökümi bilen bellenilen hökümiň kanuny güýje girmegine çenli tussaglykda saklanylmagy we azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jeza möhletini doldurýan wagty her güni bir güne hasap edilýär.

(5) Tussaglykda saklanylýan iş kesilene jerime, belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek görnüşindäki jeza çärelerini bellän mahalynda, tussaglykda saklanylan möhleti nazara alyp, kazyýet bellenilen jezany ýeňilleşdirýär ýa-da ol jezany çekmekden boşadýar.

(6) Düzediş işlerine iş kesilen adamyň tussaglykda saklanylýan wagty kazyýetiň hökümi bilen bellenilen jeza möhletine tussaglykda bolýan bir güni düzediş  işleriniň üç gününe barabar hasaplanylýar.

 

67-nji madda. Azatlykdan mahrum etmäge iş kesilenlere düzediş edarasynyň görnüşiniň bellenilmegi

 

(1) Bilkastlaýyn jenaýat üçin iş kesilenlere jeza çekmek möhletini doldurmak azatlykdan mahrum etmek görnüşinde şu aşakdaky ýaly bellenilýär:

a) bilkastlaýyn edilen uly bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýatlar üçin ilkinji gezek azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen erkek adamlar, şeýle-de ilkinji gezek bilkastlaýyn edilen jenaýatlar üçin, ýa-da residiw, ýa-da howply residiw halatynda edilen jenaýatlar üçin azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen aýallar umumy düzgünli düzediş edaralarynda;

b) bilkastlaýyn edilen agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýatlar üçin ilkinji gezek azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen, ýa-da residiw, ýa-da howply residiw halatynda edilen jenaýatlar üçin iş kesilip, ozal bilkastlaýyn eden jenaýaty üçin azatlykdan mahrum edilmek görnüşindäki jezany çeken erkek adamlar, şeýle-de aýratyn howply residiw halatynda edilen jenaýatlar üçin azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen aýallar berk düzgünli düzediş edaralarynda;

ç) jenaýatlaryň aýratyn howply residiwinde edilen jenaýatlar üçin azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen erkek adamlar aýratyn düzgünli düzediş edaralarynda.

(2) On sekiz ýaşyna ýeten, aýratyn agyr jenaýat üçin sekiz ýyldan ýokary möhlete iş kesilen adamlara, şeýle hem aýratyn howply residiw halatynda bellenilen jeza möhletiniň belli bir bölegini, ýöne bäş ýyldan köp bolmadyk möhlet bilen türmede tussaglykda saklamak bellenilip bilner.

(3) Azatlykdan mahrum edilmäge iş kesilen kämillik ýaşyna ýetmedikler jeza möhletini terbiýeleýiş edaralarynda doldurýarlar.

(4) Seresapsyzlyk sebäpli jenaýat edip, iş kesilen adamlara azatlykdan mahrum edilmek görnüşindäki jeza möhletini doldurmak düzediş edaralaryna mejbury göçürilip eltilen ýerlerinde bellenilýär.

(5) Höküm bilen bellenilen düzediş edarasynyň görnüşini üýtgetmek Türkmenistanyň jenaýat-ýerine ýetiriş kanunçylygyna laýyklykda kazyýet tarapyndan geçirilýär.

(2011-nji ýylyň 26-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 3, 55-nji madda)

 

68-nji madda. Şertleýin iş kesmek

 

(1) Eger kazyýet jezany azatlykdan mahrum etmek ýa-da harby-düzediş bölüminde saklamak görnüşinde belläp, iş kesileni jeza möhletini doldurmazdan düzetmegiň mümkindigi hakyndaky netijä gelse, onda ol bellenilen jezany şertleýin hasaplamak hakynda karar çykarýar.

(2) Şertleýin iş kesilen halatynda kazyýet amala aşyrylan jenaýatyň häsiýetini, agyrlygyny we getiren netijelerini, ýagdaýlary ýeňilleşdirýän we agyrlaşdyrýan, günäkäriň şahsyýeti baradaky maglumatlary nazara alýar. Aýratyn agyr jenaýat eden adamlara şertleýin iş kesmek ulanylmaýar.

(3) Şertleýin iş kesilene kazyýet synag möhletini belleýär, şol möhletiň dowamynda iş kesilen adam özüni alyp barşy bilen özüniň düzelendigini subut etmelidir. Harby-düzediş bölüminde saklamaga ýa-da bir ýyl möhlete çenli azatlykdan mahrum etmäge iş kesilen halatynda, synag möhleti alty aýdan az we üç ýyldan ýokary bolmaly däldir, bir ýyldan ýokary möhlete azatlykdan mahrum  etmäge iş kesilen halatynda bolsa, dokuz aýdan az we bäş ýyldan  ýokary bolmaly däldir.

(4) Şertleýin iş kesilen mahalynda goşmaça jezalar bellenilip bilner.

(5) Kazyýet şertleýin iş kesmegi belläp, käbir borçlary ýerine ýetirmegi iş kesileniň üstüne ýükläp biler, ýagny, ýetirilen zyýany düzetmek, işe ýa-da okuwa girmek, şertleýin iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edarasyndan rugsatsyz hemişelik ýaşaýan ýerini üýtgetmezlik, käbir ýerlere  barmazlyk, belli bir wagtdan soň öz ýaşaýan ýerinde bolmak, arakhorlykdan, neşekeşlikden, toksikomaniýadan ýa-da weneriki keselden bejermegi geçmek, maşgalany maddy taýdan goldamagy amala aşyrmak. Kazyýet şertleýin iş kesileniň üstüne onuň düzelmegine ýardam berip biljek başga borçlary ýerine ýetirmegi hem ýükläp biler.

(6) Şertleýin iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçilik içeri işler edarasy tarapyndan amala aşyrylýar, harby gullukçylar babatynda bolsa, harby bölümleriň we edaralaryň ýolbaşçylygy tarapyndan amala aşyrylýar.

(7) Synag möhletiniň dowamynda kazyýet şertleýin iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edaranyň ýazyp bermegi boýunça adam üçin ozal bellenilen borçnamalary doly ýa-da kem-käsleýin ýatyryp biler ýa-da şolaryň üstüne goşup biler.

 

69-njy madda. Şertleýin iş kesilmegi ýatyrmak ýa-da synag möhletini uzaltmak

 

(1) Eger şertleýin iş kesilen adam synag möhletiniň gutarmagyna çenli özüni alyp barşy bilen düzelendigini subut etse, kazyýet şertleýin iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça şertleýin iş kesmegi ýatyrmak hakynda we iş kesilen adamdan iş kesilenlik aýbyny aýyrmak hakynda karar kabul edip biler.

(2) Eger-de şertleýin iş kesilen adam öz üstüne ýüklenen borçlary ýerine  ýetirmekden boýun gaçyrýan bolsa ýa-da jemgyýetçilik tertibini bozsa, şonuň üçin oňa administratiw temmi berlen bolsa, kazyýet şu maddanyň birinji böleginde görkezilen we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça synag möhletini uzaldyp biler, ýöne ol uzaldyş bir ýyldan ýokary bolmaly däldir.

(3) Synag möhletiniň dowamynda iş kesilen adam kazyýet tarapyndan öz üstüne ýüklenen borçlary yzygiderli ýa-da bilkastlaýyn ýerine ýetirmändigi üçin kazyýet şu maddanyň birinji böleginde görkezilen edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça şertleýin iş kesmegi ýatyrmak we höküm boýunça bellenilen jezany ýerine ýetirmek barada karara gelýär.

(4) Synag möhletiniň dowamynda şertleýin iş kesilen adam tarapyndan täze, seresapsyzlyk sebäpli jenaýat edilen bolsa, şertleýin iş kesilmegini ýatyrmak ýa-da saklamak hakyndaky mesele kazyýet tarapyndan çözülýär.

(5) Synag möhletiniň dowamynda şertleýin iş kesilen adam tarapyndan bilkastlaýyn jenaýat edilen halatynda, kazyýet oňa şu Kodeksiň 64 maddasynda göz öňünde tutulan kadalar boýunça jeza belleýär. Eger-de kazyýet şertleýin iş kesmegi ýatyrýan bolsa, seresapsyzlyk sebäpli täze jenaýat edilen halatynda, şol düzgünler boýunça hem jeza bellenilýär.

 

691 -njy madda aýrylan.

 

 

ГЛАВА 9. НАЗНАЧЕНИЕ ВИДА И РАЗМЕРА

НАКАЗАНИЯ

 

Статья 56. Общие начала назначения наказания   

 

(1) Лицу, признанному судом виновным в совершении преступления, назначается наказание, определяемое в пределах, установленных соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса, с учётом положений Общей части настоящего Кодекса.

(2) Более строгий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса за совершённое преступление, может быть назначен по совокупности преступлений и совокупности приговоров в соответствии со статьями 63 и 64 настоящего Кодекса. Основание для назначения вида наказания более мягкого, чем предусмотренного уголовным законом за совершённое преступление, определяется статьёй 59 настоящего Кодекса.

(3) При назначении вида и размера наказания учитываются характер и тяжесть преступления, цели и мотивы его совершения, последствия, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на ресоциализацию виновного и условия жизни его семьи.

(4) Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено справедливое наказание, необходимое и достаточное для его исправления.

 

Статья 57. Обстоятельства, смягчающие ответственность

 

(1) Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести;

б) несовершеннолетие виновного;

в) беременность;

г) наличие у виновного многодетной семьи или малолетних детей;

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств;

е) совершение преступления под влиянием шантажа, угрозы, принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, а также в случае исполнения преступного или незаконного приказа или распоряжения;

ж) совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного насилием, тяжким оскорблением или иными неправомерными действиями потерпевшего;

з) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, при крайней необходимости, обоснованном риске;

и) совершение преступления под влиянием болезненного психического состояния или отставания в психическом развитии, не исключающего вменяемости;

к) противоправность или аморальность действий потерпевшего, явившихся поводом для совершения преступления;

л) явка с повинной, активное содействие раскрытию преступления, изобличению других участников преступления и розыску имущества, приобретённого в результате преступления;

м) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение или устранение материального и морального вреда, причинённого преступлением, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему.

(2) Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи, предусмотрено соответствующей статьей уголовного закона об ответственности за совершённое преступление, оно не может повторно учитываться в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

(3) При назначении наказания  могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не указанные в части первой настоящей статьи.

 

Статья 58. Обстоятельства, отягчающие ответственность

 

(1) Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

а) повторность совершения преступлений, рецидив, совершение преступлений в виде промысла;

б) причинение преступлением тяжких последствий;

в) совершение преступления двумя и более лицами без предварительного сговора, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества;

г) особо активная роль в совершении преступления;

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые заведомо для виновного страдают болезненными психическими расстройствами либо находились в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная  ответственность;

е) совершение преступления по мотиву национальной или религиозной вражды, мести за правомерные действия других лиц, а также с целью облегчить или  скрыть другое преступление;

ж) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находившегося в зависимости от виновного;

з) совершение преступления с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или его близких;

и) совершение преступления с использованием оружия или применением физического или психического насилия;

к) совершение преступления с использованием условий чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых  беспорядках;

л) совершение преступления в отношении лица, выполняющего служебный или общественный долг;

м) совершение преступления общеопасным способом;

н) совершение преступления из корыстных побуждений.

(2) Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи, предусмотрено соответствующей статьей настоящего Кодекса об ответственности за совершённое преступление, оно не может повторно учитываться в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность.

(3) При назначении наказания суд вправе в зависимости от обстоятельств дела не признать отягчающими обстоятельства, перечисленные в части первой настоящей статьи.

 

Статья 59. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренного за данное преступление

 

(1) При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время совершения или после окончания преступления и других обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяния, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию совершённых группой преступлений:

а) наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьёй уголовного закона, либо суд может назначить более мягкий вид наказания, нежели предусмотрен этой статьёй;

б) суд может не применять дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного.

(2) Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность обстоятельств, предусмотренных статьёй 57 настоящего Кодекса.

 

Статья 60. Назначение наказания  за неоконченное преступление

 

(1) При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

(2) Наказание за приготовление к преступлению не может превышать половины размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй уголовного закона за оконченное преступление.

(3) Наказание за покушение на преступление не может превышать трёх четвертей размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй уголовного закона за оконченное преступление.

 

Статья 61. Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии

 

(1) При назначении наказания за преступление, совершённое в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причинённого или возможного вреда.

(2) Смягчающие или отягчающие обстоятельства, связанные с деянием и личностью одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только  этому соучастнику.

 

Статья 62. Назначение наказания при рецидиве

 

(1) При назначении наказания в случае рецидива, опасного рецидива и особо опасного рецидива учитываются число, характер, тяжесть и последствия совершённых преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер, тяжесть и последствия новых преступлений.

(2) Наказание при рецидиве не может быть ниже половины максимального размера наказания соответствующего вида, предусмотренного уголовным законом за совершённое преступление; при опасном  рецидиве - не менее двух третей, в случае особо опасного рецидива - не менее трёх четвертей максимального размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершённое преступление.

(3) В случае наличия исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 59 настоящего Кодекса, наказание при рецидиве, опасном рецидиве, особо опасном рецидиве назначается без учёта ограничений, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

 

Статья 63. Назначение наказания по совокупности преступлений

 

(1) При совокупности преступлений назначается наказание отдельно за каждое преступление.

(2) Если  совокупность преступлений включает преступление  небольшой или средней тяжести, то окончательное наказание назначается путём поглощения менее строгого наказания более строгим либо путём частичного или полного сложения наказаний. В этих случаях при сложении окончательное наказание не может превышать максимального наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

(3) Если совокупность преступлений включает тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путём частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать максимальное наказание, которое предусмотрено за совершённое наиболее тяжкое преступление.

(4) К основным наказаниям могут быть присоединены дополнительные наказания. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении не может превышать максимального срока или размера, установленных для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

(5) По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в окончательный срок наказания засчитывается наказание, отбытое по первому приговору.

(В редакции Закона Туркменистана от 3 мая 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № __, ст.__)

 

Статья 64. Назначение наказания по совокупности приговоров  

 

(1) При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

(2) Окончательное наказание по  совокупности приговоров в случае, если оно не менее строгое, чем направление в военно-исправительную часть или лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера наказаний, установленных для данных видов наказаний Общей частью настоящего Кодекса.

(3) Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы может быть выше максимального срока наказания, предусмотренного уголовным законом за преступление по последнему приговору, но не более пятнадцати лет, а в исключительных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - не более двадцати пяти лет.

(4) Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершённое преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

(5) Присоединение дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров производится по правилам, предусмотренным частью четвёртой статьи 63 настоящего Кодекса.

 

Статья 65. Порядок определения сроков наказания при их сложении

 

(1) При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствует:

а) один день содержания в военно-исправительной части;

б) один день проживания при возложении обязанности проживания в определённой местности;

в) три дня  исправительных работ или ограничения по военной службе.

(2) Наказание в виде возложения обязанности загладить причинённый вред, штрафа, конфискации имущества, лишения государственных наград, воинских или других званий, возложения обязанности проживания в определённой местности, а также лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью при сложении их с лишением свободы, содержанием в военно-исправительной части, ограничением по военной службе или исправительными работами приводятся в исполнение самостоятельно.

 

Статья 66. Исчисление сроков наказания и зачёт наказаний

 

(1) Сроки лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания  в военно-исправительной части, возложения обязанности проживания в определённой местности, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах.

(2) При замене или сложении наказаний, указанных в части первой настоящей статьи, а также при зачёте наказания сроки могут исчисляться в днях.

(3) Содержание под стражей в период дознания,  предварительного следствия и судебного разбирательства засчитывается в срок наказания из расчёта один день содержания под стражей за два дня лишения свободы или один день содержания под стражей за два дня возложения обязанности проживания в определённой местности либо один день содержания под стражей за два дня содержания в военно-исправительной части.

(4) Содержание под стражей до вступления приговора в законную силу и отбытие наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором суда за преступление, совершённое за границей, засчитывается из расчёта день за день.

(5) При назначении осужденному, содержащемуся под стражей, наказания в виде штрафа, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой  деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или освобождает от его отбывания.

(6) Время содержания под стражей лица, осуждённого к исправительным работам, засчитывается в срок назначенного приговором суда наказания из расчёта один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.

 

Статья 67. Назначение осуждённым к лишению свободы вида исправительного учреждения   

 

(1) Осуждённым за умышленные преступления отбывание наказания в виде лишения свободы назначается:

а) мужчинам, впервые осуждённым к лишению свободы за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, а также женщинам, впервые осуждённым к лишению свободы за умышленные преступления или за преступления при рецидиве, или при опасном рецидиве, - в исправительных колониях общего режима;

b) мужчинам, впервые осуждённым к лишению свободы за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления или за преступления, совершённые при рецидиве или опасном рецидиве, отбывшим ранее наказание в виде лишения свободы за умышленные преступления, а также женщинам, осуждённым к лишению свободы за преступления, совершённые при особо опасном рецидиве, - в исправительных колониях строгого режима;

ç) мужчинам, осуждённым к лишению свободы за преступления, совершённые при особо опасном рецидиве преступлений, - в исправительных колониях особого режима.».

(2) Лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста, осуждённым на срок свыше восьми лет за особо тяжкое преступление, а также в случае особо опасного рецидива может быть назначено отбывание в тюрьме части срока наказания, но не более пяти лет.

(3) Несовершеннолетние, осуждённые к лишению свободы, отбывают наказание в воспитательной колонии.

(4) Осуждённым за преступления, совершённые по неосторожности, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в колониях-поселениях.

(5) Изменение вида исправительного учреждения, назначенного приговором, производится судом в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1 , ст.20)

 

Статья 68. Условное осуждение

 

(1) Если назначив наказание в виде лишения свободы, или содержания  в военно-исправительной части, суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

(2) При назначении условного осуждения суд учитывает характер, тяжесть и последствия совершённого преступления, данные о личности виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства. К лицам, совершившим особо тяжкое преступление, условное осуждение не применяется.

(3) При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого осуждённый должен своим поведением доказать свое исправление. В случае осуждения к содержанию в военно-исправительной части или лишению свободы на срок до одного года испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трёх лет, а в случае осуждения к лишению свободы на срок свыше одного года - не менее девяти месяцев и не более пяти лет.

(4) При назначении условного осуждения могут быть назначены дополнительные наказания.

(5) Суд, назначая условное осуждение, может возложить на осуждённого выполнение определённых обязанностей: устранить причинённый вред, поступить на работу или учёбу, не менять постоянного места жительства без разрешения органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, не посещать определённые места, находиться после наступления определённого времени по месту жительства, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно осуждённого выполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

(6) Контроль за поведением условно осуждённого осуществляется органами внутренних дел, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.

(7) В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, может отменить полностью или частично либо дополнить обязанности, ранее установленные для осуждённого.

 

Статья 69. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока

 

(1) Если до истечения испытательного срока условно осуждённый своим поведением доказал свое исправление, суд по совместному представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, может постановить об отмене условного осуждения и снятии с осуждённого судимости.

(2) Если условно осуждённый уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей или совершит нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, суд по совместному представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.

(3) В случае систематического или злостного неисполнения осуждённым в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд по совместному представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного по приговору.

(4) В случае совершения условно осуждённым в течение испытательного срока нового неосторожного преступления вопрос об отмене или сохранении условного осуждения решается судом.

(5) В случае совершения условно осуждённым в течение испытательного срока умышленного преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьёй 64 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения нового неосторожного преступления, если суд отменяет условное осуждение.

 

Статья 691 исключена.