Mazmuny

III BÖLÜM. JEZA

 

8 BAP. JEZA DIÝEN DÜŞÜNJE, ONUŇ MAKSATLARY WE GÖRNÜŞLERI

 

43-nji madda. Jeza diýen düşünje we onuň maksatlary

 

(1) Jeza edilen jenaýat üçin berilýän jeza temmisidir. Döwletiň mejbur ediş çäresi hökmünde, kazyýetiň hökümi bilen bellenilýän jeza, jenaýat etmekde günäli diýlip ykrar edilen adama ulanylýar we jenaýat kanunynda göz öňünde tutulyşy ýaly, ony hukuklaryndan we azatlyklardan mahrum etmekden ýa-da çäklendirmekden ybarat bolup durýar.

(2) Jeza durmuş adalatlylygyny dikeltmek, şeýle hem iş kesilen adamy düzetmek, täze jenaýatlaryň edilmeginiň öňüni almak maksatlary bilen ulanylýar.

 

44-nji madda. Jezanyň görnüşleri

 

(1) Jezanyň görnüşleri şular hasaplanýar:

a) ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek;

b) jerime;

ç) belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek;

d) döwlet  sylaglaryndan, harby we beýleki atlardan mahrum etmek;

e) düzediş işleri;

ä) belli bir  ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek;

f) emlägini muzdsuz almak;

g) azatlygy çäklendirmek;

h) azatlykdan mahrum etmek.

(2) Harby gullukçylara harby gulluk boýunça çäklendirmeler we harby-düzediş bölüminde saklamak görnüşindäki jeza çäresi ulanylyp bilner.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ____,____-nji madda)

 

45-nji madda. Esasy we goşmaça jezalar

 

(1) Düzediş işleri, harby gulluk boýunça çäklendirme, harby-düzediş bölüminde saklamak, azatlykdan mahrum etmek diňe esasy jezalar hökmünde ulanylýar.

(2) Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek, jerime salmak, belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek, belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek, azatlygy çäklendirmek esasy, şeýle hem goşmaça jezalar hökmünde ulanylýar.

(3) Döwlet sylaglaryndan, harby we ýörite atlardan, beýleki atlardan mahrum etmek, emlägini muzdsuz almak diňe goşmaça jeza hökmünde ulanylýar.

(2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ____,____-nji madda)

 

46-njy madda. Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek

 

(1) Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek, munuň özi ýetirilen zyýany hakykatdan-da aradan aýyrmakdan, maddy we ahlak taýdan zyýanyň öwezini dolmakdan we jebir çekenden jemagat öňünde ötunç soramakdan ybaratdyr.

(2) Ýetirilen zyýany düzetmek borjuny üstüne ýüklemek görnüşinde jeza, haçanda kazyýet ýetirilen zyýanyň möçberini, ony düzetmegiň hakyky mumkinçiliginiň bardygyny we günäkäriň şahsyýeti baradaky maglumatlary hasaba almak bilen iş kesilýäniň ýetirilen zyýany düzetmäge ukyplydygyny ykrar edýän halatynda bellenilip bilner.

(3) Eger iş kesilen adam ýetirilen zyýany düzetmek borjuny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan bolsa, onda kazyýet şol jezany jerime salmak ýa-da şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň haýsy maddasy bilen iş kesilen bolsa, şonda bellenilen çäklerde düzediş işleri bilen çalşyryp biler. Eger jezanyň görkezilen görnüşleri maddanyň sanksiýasynda göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda olar şu Kodeksiň 47 we 50 maddalarynda kesgitlenilen iň pes möçberde bellenilýär.

 

47-nji madda. Jerime

 

(1) Jerime şu Kodeks bilen göz öňünde tutulan çäklerde salynýan, jeza bellenilýän pursadyna çenli Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň belli bir sanyna laýyk gelýän möçberinde pul töletmekdir.

(2) Jerime zähmete hak tölemegiň ortaça aýlyk möçberiniň bäşisinden iki ýüzüsine çenli bolan möçberinde bellenilýär.

(3) Jerimäniň möçberi edilen jenaýatyň agyrlygyna baglylykda, iş kesileniň emläk ýagdaýy nazara alnyp, kazyýet tarapyndan bellenilýär.

(4) Jerime goşmaça jeza hökmünde, eger ol degişli jenaýat üçin gös-göni jogapkärçiligi kesgitleýän kadada diňe goşmaça jeza hökmünde göz öňünde tutulan bolsa, diňe şeýle halatlarda bellenilip bilner.

(5) Eger kazyýet tarapyndan esasy jeza çäresi hökmünde bellenilen jerimäni tölemekden bilkastlaýyn boýun gaçyrylan halatynda, jerime kazyýet tarapyndan şu Kodeksiň Aýratyn böleginiň degişli maddasynda ýa-da onuň degişli böleginde görkezilen jezanyň görnüşleri bilen çalşyrylyp bilner.

(6) Jerime özbaşdak girdejisi bolmadyk adamlara, şeýle hem çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara jeza hökmünde ulanylmaýar.

(2010-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., 4, 72-nji madda)

 

48-nji madda. Belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek

 

(1) Belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek, munuň özi döwlet gullugynda, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda, eýeçiligiň islendik görnüşlerindäki kärhanalarda ýa-da jemgyýetçilik birleşmelerinde belli bir wezipede işlemegi ýa-da belli bir professional ýa-da başga iş bilen meşgullanmagy gadagan etmekden ybaratdyr.

(2) Belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek esasy jeza hökmünde bir ýyldan bäş ýyla çenli möhlete, goşmaça jeza hökmünde bir ýyldan üç ýyla çenli möhlete bellenilýär.

(3) Belli bir wezipede işlemek ýa-da  belli bir iş bilen meşgullanmak hukugyndan mahrum etmek, eger günäkäriň eden jenaýatynyň häsiýeti boýunça we şahsyýeti hakyndaky maglumatlary hasaba almak bilen, onuň belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir professional ýa-da başga bir iş bilen meşgullanmak hukugyny onda galdyrmagy kazyýet mümkin däl diýip hasap eden ýagdaýynda, ol degişli jenaýat üçin jezanyň görnüşi hökmünde görkezilmedik halatlarynda-da goşmaça jeza hökmünde bellenilip bilner.

(4) Bu jeza jerimä we düzediş işlerine goşmaça jeza hökmünde bellenilende, şeýle hem şertleýin iş kesilende, onuň möhleti hökümiň kanuny güýje giren pursadyndan hasaplanylyp başlanýar. Bu jeza azatlykdan mahrum etmäge ýa-da harby-düzediş bölümine ibermäge goşmaça jeza hökmünde bellenilende, onuň möhleti esasy jezanyň dolan pursadyndan başlap hasaplanylýar.

 

49-njy madda. Döwlet sylaglaryndan, harby ýa-da beýleki atlardan mahrum etmek

 

(1) Agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat edenligi üçin iş kesilen halatynda, harby ýa-da beýleki ady bar bolan adam kazyýetiň hökümi boýunça şol atdan mahrum edilip bilner.

(2) Türkmenistanyň ordeni, medaly bilen sylaglanan ýa-da Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan dakylan hormatly ady ýa-da harby ady ýa-da başga bir ady bolan adama agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilen mahalynda, kazyýet höküm çykaranynda, günäkäriň şahsyýeti hakyndaky maglumatlary hasaba almak bilen iş kesilen adamy ordenden, medaldan, hormatly atdan, harby atdan ýa-da başga atdan mahrum etmek barada Türkmenistanyň Prezidentine teklip bermegiň maksada laýyklygy hakynda meseläni çözýär.

 

50-nji madda. Düzediş işleri

 

(1) Düzediş işleri iki aýdan iki ýyla çenli möhlet bilen bellenilýär we kazyýetiň hökümine laýyklykda, bu düzediş işleri iş kesilen adamyň işleýän ýerinde ýa-da iş kesilen adamyň ýaşaýan çägindäki beýleki ýerlerde geçirilýär. Düzediş işlerine höküm edilen adamyň gazanjyndan kazyýetiň höküminde bellenilen möçberde, gazanjyň bäş göteriminden ýigrimi göterimine çenli bolan möçberde döwletiň haýryna pul tutulyp alnyp galynýar.

(2) Düzediş işleri zähmet çekmäge ukypsyzlara, on alty ýaşyna ýetmedik adamlara, göwreli aýallara we çaga seretmek boýunça rugsatda bolýan aýallara, pensiýa ýaşyna ýeten adamlara, şeýle hem harby gullukçylara, okuwçylara we ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryna ulanylmaýar.

(3) Düzediş işlerinde bolmakdan zannyýamanlyk bilen boýun gaçyrýan mahalynda, jezany ýerine ýetirýän edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça kazyýet tarapyndan, düzediş işleriniň gutarmadyk möhletini azatlykdan mahrum etmegiň bir gününi düzediş işleriniň üç gününe hasaplamak bilen, azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jeza bilen çalşyrylyp biler.

(2011-nji ýylyň 26-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., 3, 55-nji madda)

 

51-nji madda. Harby gulluk boýunça çäklendirme

 

(1) Ofiserler düzüminden bolan harby gullukçylara, şeýle hem borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara iş kesilende şu Kodeks bilen göz öňünde tutulan halatlarda iki aýdan iki ýyla çenli möhlet bilen harby gulluk boýunça çäklendirme ulanylýar, şonuň ýaly-da kazyýet işiň ýagdaýyny we iş kesilen adamyň şahsyýetini nazara alyp, iki ýyldan ýokary bolmadyk möhlete azatlykdan mahrum etmegiň deregine hut şol möhlete harby gulluk boýunça çäklendirme ulanmagy maksada laýyk diýip hasaplan ýagdaýynda ulanylýar.

(2) Harby gulluk boýunça çäklendirmä iş kesilen adamyň pul girdejisinden kazyýetiň hökümi bilen bellenilen möçberde, bäş göteriminden ýigrimi göterimine çenli möçberde pul tutulyp, döwletiň girdejisine geçirilýär. Iş kesilen adam harby gulluk boýunça çäklendirme jezasyny çekýän döwründe onuň wezipesi, harby ady ýokarlandyrylyp bilinmez, jeza möhleti bolsa oňa nobatdaky harby ady dakmak üçin we köp wagt gulluk edeni üçin pensiýa bellemäge gulluk ediş möhleti hökmünde hasap edilmeýär.

 

511-nji madda. Belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek

 

(1) Belli bir ýerde  ýaşamak borjuny ýüklemek iş kesileni belli bir ýerde hökmany ýerleşdirmek bilen, ony ýaşaýan ýerinden  daşlaşdyrmakdan ybaratdyr.

(2) Belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek esasy jezasy hökmünde bäş ýyldan on bäş ýyla çenli möhlete we goşmaça jeza hökmünde  iki ýyldan bäş ýyla çenli möhlete bellenilýär.

(3) Jenaýat edilýänçä on sekiz ýaşy dolmadyk adamlar barasynda, şeýle hem birinji we ikinji topardaky maýyplar, pensiýa ýaşyna ýeten adamlar, göwreli aýallar we sekiz ýaşyna çenli çagalary bolan aýallar barasynda belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ulanylmaýar.

(4) Belli bir ýerde ýaşamak borjy ýüklenen jezany çekmekden zannyýamanlyk bilen boýun gaçyran we şu maksatlar bilen hökmany ýaşamaly ýerinden giden halatynda jezany ýerine ýetirýän edaranyň we jenaýat jezasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän edaranyň bilelikdäki teklipnamasy boýunça kazyýet öz kesgitlemesi bilen şeýle adamy azatlykdan mahrum etmek görnüşinde jezany çekmek üçin düzediş edarasyna ibermäge hukuklydyr. Şunda hökmany ýaşamaly ýerlerde bolnan wagt belli bir ýerde hökmany ýaşalan bir güni azatlykdan mahrum etmegiň bir gününe deň diýlip hasaba alynýar. Jezany çekmekden boýun gaçyrmak maksady bilen, hökmany ýaşamaly ýerini taşlap gidilen wagt belli bir ýerde hökmany ýaşamaly möhletiň hasabyna alynmaýar.

(5) Eger iş kesilip, belli bir ýerde ýaşamak borjy ýüklenilen adam jenaýat etse, kazyýet oňa şu Kodeksiň 64 maddasynyň kadalary boýunça jeza belleýär.

 

52-nji madda. Emlägi muzdsuz almak

 

(1) Emlägi muzdsuz almak iş kesilen adamyň şahsy eýeçiliginde durýan, kanun tarapyndan gadagan usul bilen edinilen emlägi döwlet eýeçiligine mejbury suratda mugt almakdan ybaratdyr.

(2) Emlägi muzdsuz almak betnebislik maksatlary bilen amala aşyrylan ortaça agyr, agyr we aýratyn agyr jenaýatlar üçin kesgitlenilýär we ol diňe jenaýat kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda bellenilip bilner.

(3) Iş kesilen adam üçin ýa-da onuň eklenjindäki adamlar üçin zerur bolan zatlar, şu Kodekse goşulýan Goşundyda berilýän sanawa laýyklykda muzdsuz alynmaga degişli däldir.

 

521 madda. Azatlygy çäklendirmek

 

(1) Azatlygy çäklendirmek, munuň özi kazyýet tarapyndan kesgitlenen iş kesileniň azatlygyny çäklendirýän borçlary oňa ýüklemekden ybaratdyr we ol bir ýyldan bäş ýyla çenli möhlete iş kesileni jemgyýetden üzňelikde saklamazdan onuň ýaşaýan ýeri boýunça jezany ýerine ýetirýän edaranyň gözegçiliginde çekilýär. Gaýry jezalar azatlygy çäklendirmek bilen çalşyrylan halatynda ol bir ýyldan az möhlete bellenilip bilner.

Azatlygy çäklendirmek görnüşinde jeza bellemek bilen kazyýet iş kesilene jezany ýerine ýetirýän edara habar bermezden hemişelik ýaşaýan, işleýän we okaýan ýerini üýtgetmezlik, kesgitlenilen ýerlere barmazlyk, okuwdan we işden boş wagtlary hemişelik ýaşaýan ýerini taşlap gitmezlik, jezany ýerine ýetirýän edaradan rugsatsyz başga ýerlere gitmezlik barada borçlary ýerine ýetirmegi ýükleýär. Kazyýet azatlygyny çäklendirmäge iş kesilene onuň düzelmegine ýardam edýän: arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da psihoaktiw maddalara baglylykdan, jynsy ýollar bilen geçýän kesellerden bejergi almak, maşgalasyny maddy taýdan goldamak we başga borçlary ýerine ýetirmegi hem ýükläp biler.

(2) Azatlygyny çäklendirmäge iş kesilen adam tarapyndan jezany çekmekden zandyýamanlyk bilen boýun gaçyrylan halatynda kazyýet azatlygy çäklendirmegiň çekilmedik möhletini şol möhlete azatlykdan mahrum etmek bilen çalşyryp biler. Şunda jeza azatlykdan mahrum etmegiň bir gününi azatlygy çäklendirmegiň bir güni hasabyndan ugur alnyp bellenýär.

(3) Azatlygy çäklendirmek jeza çäresi hökmünde agyr we aýratyn agyr jenaýat edendigi üçin iş kesilenlik aýyby bolan adamlara, harby gullukçylara, şeýle hem hemişelik ýaşaýan ýeri bolmadyk adamlara ulanylyp bilinmez.

(4) Azatlygy çäklendirmek görnüşindäki jezanyň çekilýän döwründe kazyýet iş kesileniň özüni alyp barşyna gözegçiligi amala aşyrýan edaranyň teklipnamasy boýunça iş kesilene öň bellenilen borçlary doly ýa-da bölekleýin ýatyryp biler.».

(Kodekse 521 maddany goşmaly 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ____,____-nji madda)

 

53-nji madda. Azatlykdan mahrum etmek

 

(1) Azatlykdan mahrum etmek iş kesileni düzediş edarasynda ýa-da türmä ýerleşdirmek arkaly ony üzňelikde saklamakdan ybaratdyr.

(2) Azatlykdan mahrum etmek alty aýdan on bäş ýyla çenli möhlet bilen bellenilýär. Şu Kodeksde  göz  öňünde  tutulan aýratyn halatlarda azatlykldan mahrum etmek ýigrimi bäş ýyla çenli möhlet bilen bellenilýär.

(3) Jenaýatlaryň umumy jemi boýunça we hökümleriň umumy jemi boýunça jeza bellenilende azatlykdan mahrum etmegiň möhletleri bölekleýin ýa-da doly goşulan halatynda, azatlykdan mahrum etmegiň ýokary möhleti on bäş ýyldan, şu Kodeksde göz öňünde tutulan aýratyn halatlarda ýigrimi bäş ýyldan artyk bolup bilmez.

 

54-nji madda. Harby-düzediş bölüminde saklamak

 

(1) Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar jenaýat kanunynda göz öňünde tutulan harby jenaýaty eden halatlarynda, olary üç aýdan iki ýyla çenli möhlet bilen harby-düzediş bölüminde saklamak bellenilýär, şeýle hem jenaýatyň häsiýeti we günakäriň şahsyýeti baradaky maglumatlar iki ýyldan ýokary bolmadyk möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jezany harby-düzediş bölüminde kazyýete çekileni saklamak bilen çalşyrmagyň mümkindigine şaýatlyk edýän halatlarynda olary harby-düzediş bölüminde saklamak bellenilýär.

(2) Azatlykdan mahrum etmäge derek harby-düzediş bölüminde saklanylanda şu bölümde saklamagyň möhleti bir güne bir gün hasabyndan kesgitlenilýär.

 

55-nji madda aýrylan.

 

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

 

ГЛАВА 8. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ

 

Статья 43. Понятие и цели наказания  

 

(1) Наказание есть кара за совершённое преступление. Как мера государственного принуждения наказание, назначаемое по приговору суда, применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

(2) Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

 

Статья 44. Виды наказания

 

(1) Видами наказания являются:

а) возложение обязанности загладить причинённый вред;  

b) штраф;

ç) лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью;

d) лишение государственных наград, воинских и других званий;

e) исправительные работы;

ä) возложение обязанности проживания в определённой местности;

f) конфискация имущества;

g) ограничение свободы;

h) лишение свободы.

(2) К военнослужащим может применяться наказание в виде ограничения по военной службе и содержания в военно-исправительной части.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 45. Основные и дополнительные наказания

 

(1) Исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в военно-исправительной части, лишение свободы применяются только в качестве основных наказаний.

(2) Возложение обязанности загладить причинённый вред, штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, возложение обязанности проживания в определённой местности, ограничение свободы применяются как в качестве основных, так и дополнительных наказаний.

 (3) Лишение государственных наград, воинских и других званий, конфискация имущества применяются только в качестве дополнительного наказания.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 46. Возложение обязанности загладить причинённый  вред

 

(1) Обязанность загладить причинённый вред состоит в непосредственном устранении причинённого вреда, возмещении материального и морального ущерба и принесении публичного извинения потерпевшему.

(2) Наказание в виде возложения обязанности загладить причинённый вред может быть назначено в случае, когда суд, учитывая характер вреда, наличие реальной возможности его загладить и данные о личности виновного, признает, что он способен устранить причинённый вред.

(3) Если осуждённый уклоняется от исполнения обязанности загладить причинённый вред, суд может заменить это наказание штрафом или исправительными работами в пределах установленных статьёй Особенной части настоящего Кодекса, по которой  лицо осуждено. Если указанные виды наказаний в санкции статьи не предусмотрены, они назначаются в минимальном размере, установленном статьями 47 и 50 настоящего Кодекса.

 

Статья 47. Штраф

 

(1) Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определённому количеству среднемесячных размеров оплаты труда, установленных законодательством Туркменистана на момент назначения наказания.

(2) Штраф устанавливается в размере от пяти до двухсот среднемесячных размеров оплаты труда.

(3) Размер штрафа определяется судом с учётом тяжести совершённого преступления и имущественного положения осуждённого.

(4) Штраф в качестве дополнительного наказания может назначаться только в случаях, если он предусмотрен как дополнительное наказание непосредственно в норме, устанавливающей ответственность за соответствующее преступление.

(5) В случае умышленного уклонения от уплаты штрафа, назначенного судом в качестве основного наказания, штраф может быть заменён судом видами наказания, указанными в соответствующей статье или соответствующей части статьи Особенной части настоящего Кодекса.

(6) Штраф в виде наказания не применяется к лицам, не имеющим самостоятельного дохода, а также к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 ноября 2010 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 4, ст.72)

 

Статья 48. Лишение права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью

 

(1) Лишение права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, на предприятиях любой формы собственности или в общественных объединениях либо заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью.

(2) Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от одного года до трёх лет в качестве дополнительного наказания.

(3) Лишение права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью может назначаться в качестве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не указано в качестве вида наказания за соответствующее преступление, если с учётом характера совершённого преступления и данных о личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определённую должность или заниматься определённой профессиональной или иной деятельностью.

(4) При назначении этого наказания в качестве дополнительного к штрафу и исправительным работам, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. При назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы или направлению в военно-исправительную часть его срок исчисляется с момента отбытия основного наказания.

 

Статья 49. Лишение государственных наград, воинского или другого звания

 

(1) При осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление лицо, имеющее воинское, или иное звание, может быть по приговору суда лишено этого звания.

(2) При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления лица, награждённого орденом, медалью Туркменистана или имеющего почётное звание, либо воинское или другое звание, присвоенное Президентом Туркменистана, суд при вынесении приговора с учётом данных о личности виновного решает вопрос о целесообразности внесения представления  Президенту Туркменистана о лишении осуждённого ордена, медали, почётного звания, воинского или другого звания.

 

Статья 50. Исправительные работы

 

(1) Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы осуждённого либо в иных местах на территории проживания осуждённого. Из заработка осуждённого к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

(2) Исправительные работы не применяются к нетрудоспособным, к лицам, не достигшим шестнадцати лет, к беременным женщинам и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, к лицам, достигшим пенсионного возраста, а также к военнослужащим, учащимся и студентам высших учебных заведений.

(3) В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ суд по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказания, и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, может неотбытый срок исправительных работ заменить наказанием в виде лишения свободы из расчёта один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

(В редакции Закона Туркменистана от 26 марта 2011 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст.20)

 

Статья 51. Ограничение по военной службе  

 

(1) Ограничение по военной службе применяется к осуждённым военнослужащим офицерского состава, а также военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, на срок от двух месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность осуждённого, найдёт целесообразным вместо лишения свободы на срок не свыше двух лет применить ограничение по военной службе на тот же срок.

(2) Из денежного содержания осуждённого к ограничению по военной службе производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе осуждённый не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания и для назначения пенсии.

 

Статья 511. Возложение обязанности проживания в определённой местности

 

(1) Возложение обязанности проживания в определённой местности состоит в удалении осуждённого из места его жительства с обязательным поселением в определённой местности.

(2) Возложение обязанности проживания в определённой местности устанавливается на срок от пяти до пятнадцати лет в качестве основного наказания и на срок от двух до пяти лет в качестве дополнительного наказания.

(3) Возложение обязанности проживания в определённой местности не применяется к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, а также к инвалидам первой и второй групп, лицам, достигшим пенсионного возраста, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет.

(4) В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности и выезда в этих целях из обязательного места проживания суд по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказания, и органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовного наказания, вправе своим определением направить такое лицо для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию. При этом время нахождения в местах обязательного проживания засчитывается в срок лишения свободы из расчёта один день обязательного проживания в определённой местности за один день лишения свободы. Время оставления места обязательного проживания в целях уклонения от отбывания наказания не засчитывается в срок обязательного проживания в определённой местности.

(5) Если осуждённый, на которого возложена обязанность проживания в определённой местности, совершил преступление, суд назначает ему наказание по правилам статьи 64 настоящего Кодекса.

 

Статья 52. Конфискация имущества

 

(1) Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осуждённого и приобретённого способом, запрещённым законом.

(2) Конфискация имущества устанавливается за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые с корыстной целью, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных уголовным законом.

(3) Не подлежит конфискации имущество, необходимое осуждённому или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, данному в Приложении к настоящему Кодексу.

 

Статья 521. Ограничение свободы

 

(1) Ограничение свободы состоит в наложении судом на осуждённого определённых обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его жительства под надзором органа, исполняющего наказание, сроком от одного года до пяти лет без изоляции от общества. В случае замены иного наказания ограничением свободы оно может быть назначено на срок менее одного года.

Суд, назначая наказание в виде ограничения свободы, возлагает на осуждённого исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы и учёбы без уведомления органа, исполняющего наказание, не посещать определённые места, в свободное от учёбы и работы время не покидать постоянное место жительства, не выезжать в другие местности без разрешения органа, исполняющего наказание. Суд может возложить на осуждённого к ограничению свободы исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению: пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или зависимости от психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путём, материально поддерживать семью.

(2) В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осуждённым к ограничению свободы, суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы на тот же срок. При этом наказание назначается исходя из расчёта - один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

(3) Ограничение свободы не может применяться к лицам, имеющим судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, к военнослужащим, а также к лицам, не имеющим постоянного места жительства.

(4) В период отбывания наказания в виде ограничения свободы суд по представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осуждённого, может отменить полностью или частично обязанности, ранее установленные осуждённому.

(Кодекс дополнен статьей 521 Законом Туркменистана от 9 ноября 2013 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № ___, ст.____)

 

Статья 53. Лишение свободы

 

(1) Лишение свободы состоит в изоляции осуждённого путём помещения его в исправительное учреждение или тюрьму.

(2) Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до пятнадцати лет. В исключительных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, лишение свободы устанавливается на срок до двадцати пяти лет.

(3) В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы не может превышать пятнадцати, а в исключительных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - двадцати пяти лет.

 

Статья 54. Содержание в военно-исправительной части

 

(1) Содержание в военно-исправительной части назначается на срок от трёх месяцев до двух лет военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в случаях, предусмотренных уголовным законом, за совершение воинского преступления, а также в случаях, когда характер преступления и данные о личности виновного свидетельствуют о возможности замены наказания в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осуждённого в военно-исправительной части.

(2) При содержании в военно-исправительной части взамен лишения свободы срок содержания в этой части определяется из расчёта день за день.

 

Статья 55 исключена.