Mazmuny

5 BÖLÜM. BAŞGA MIRASDARY BELLEMEK

1129 madda. Ätiýaçlyk mirasdar

1. Eger wesýet edijiniň bellän mirasdary miras ýüze çykýança ölse ýa-da mirasy almasa ýa miras hukugyndan mahrum edilen bolsa, şeýle ýagdaý üçin wesýet ediji wesýetnamada beýleki mirasdary (ätiýaçlyk) mirasdary bellemäge haklydyr.
2. Wesýetnama boýunça mirazdara derek bellenen başga mirasdaryň peýdasyna mirasdaryň ýüz döndermegine ýol berilmeýär.
3. Şu Kodeksiň 1129-1131 maddalaryna laýyklykda mirasdar bolup bilýän islendik şahs ätiýaçlyk (zapasdaky) mirasdary bolup biler.

Раздел 5. Подназначение наследника

Статья 1129. Запасной наследник

1. Завещатель вправе назвать в завещании другого наследника (запасного наследника) на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет наследства, либо будет лишен права наследования.
2. Отказ наследника по завещанию от наследства в пользу подназначенного вместо наследника лица не допускается.
3. Запасным наследником может быть любое лицо, которое согласно статьям 1129-1131 настоящего Кодекса может быть наследником.