Mazmuny

4-nji BÖLÜM. EMLÄK HUKUKLARYNYŇ KÖPÇÜLIKLEÝIN DOLANDYRYLMAGY

1065-nji madda. Emläk hukuklaryny dolandyrmak boýunça guramalar

Hukuklaryň subýektleriniň emläk hukuklaryny köpçülikleýin esasda dolandyrýan guramalary döretmäge haky bardyr. Şeýle guramalary döretmegiň tertibi we olaryň ygtyýarlylyklary Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýär.

РАЗДЕЛ 4. КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ

Статья 1065. Организации по управлению имущественными правами

Субъекты прав вправе создавать организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе. Порядок создания таких организаций и пределы их полномочий определяются законодательством Туркменистана.