Mazmuny

3 BÖLÜM. KANUN BOÝUNÇA BORÇNAMALY GATNAŞYKLAR

1 BAP. UMUMY HUKUKLAR

993 madda. Düşünje

Eger hukuk paýlary kesgitlemek bilen bilelikde birnäçe şahsa degişli bolsa, eger kanundan başgaça gelip çykmasa, şu babyň kadalary ulanylýar.

994 madda. Paýlaryň deňligi

Eger ýörite başgaça bellenilmese, her bir eýä deň paý degişlidir.

995 madda. Miwelere bolan hukuk

1. Her bir paýly eýä onuň paýyna deň ölçegde miweleriň bir bölegi degişlidir.
2. Her bir paýly eýe beýlekileriň peýdalanmagyna zyýan ýetirmezden bilelikdäki predmetden peýdalanmaga haklydyr.

996 madda. Umumy predmeti dolandyrmak

1. Paýly eýeler umumy predmeti bilelikde dolandyrýarlar.
2. Beýleki paýly eýeleriň razylygy bolmazdan her bir paýly eýe predmeti saklamak üçin zerur bolan çäreleri amala aşyrmaga haklydyr.

997 madda. Umumy predmet dolandyrylanda karar kabul etmek

1. Umumy predmetiň aýratynlyklaryna laýyklykda ony dolandyrmak we peýdalanmak hakyndaky karar sesleriň köplügi bilen kabul edilip bilner. Sesleriň köplügi paýlara laýyklykda hasaplanýar.
2. Eger bu köplügiň ylalaşygynda ýa-da kararynda düzgünleşdirilmese, her bir paýly eýe adalatlylyk garaýyşlaryna laýyklykda dolandyrmagy we peýdalanmagy talap edip biler.
3. Paýly eýeleriň razylygy bolmasa, onuň peýdalanyş paýyna bolan hukuklarynyň azaldylmagyna ýol berilmeýär.

998 madda. Umumy predmeti dolandyrmak kadalarynyň miras hakla degişli bolmagy

Eger paýly eýeler predmeti dolandyrmak we peýdalanmak kadalaryny kesgitleseler, onda bu kadalar miras hakly babatda hem degişlidir.

999 madda. Umumy predmete ygtyýar etmegiň tertibi

Her bir paýly eýe öz paýyna ygtyýar edip biler, umumy predmete ygtyýar etmek bolsa diňe bilelikde geçirilýär.

1000 madda. Umumy predmeti saklamak boýunça çykdajylar

Her bir paýly eýe beýleki paýly eýeler babatynda öz paýyna deň ölçegde, umumy predmet bilen baglanyşykly çykdajylary çekmäge borçludyr.

1001 madda. Umumy hukugy ýatyrmak

1. Her bir paýly eýe umumy hukugyň ýatyrylmagyny talap etmäge haklydyr.
2. Eger ylalaşyk arkaly ýatyrylmagyny talap etmek hukugy hemişelik aýrylsa ýa-da möhlet bilen çäklendirilse, onda ýatyrmak her niçik hem bolsa esasly sebäpler bolan mahalynda talap edilip bilner.
3. Ýatyrmagy talap etmek hukugynyň aýrylýan ýa-da bu kadalaryň garşysyna çäklendirilýän ylalaşyk hakyky däldir.

1002 madda. Umumy hukugy ýatyrmak hakyndaky ylalaşyk

Eger paýly eýeleriň umumy hukugyň ýatyrylmagyny talap etmek hukugy kesgitli möhlete aýrylsa, eger ylalaşykda başgaça kesgitlenmese, paýly eýe aradan çykan mahalynda ylalaşyk güýjüni ýitirýär.

1003 madda. Naturada paýlanylanda umumy hukugyň ýatyrylmagy

Eger umumy predmet (ýa-da predmetler) olaryň gymmatyny aşaklatmazdan bir kysymly böleklere bölünip bilinse, umumy hukuk naturada paýlamak bilen ýatyrylýar.
Paýly eýeleriň arasynda deň paýlary paýlamak bije boýunça geçirilýär.

1004 madda. Umumy hukugy eýeçilikden aýyrmak arkaly ýatyrmak

1. Eger naturada paýlamak aýrylsa, onda predmeti satmak, goýulan zady ýa-da ýer uçastogyny satmak we düşen serişdäni paýlamak arkaly umumy hukuk togtadylýar. Ýer uçastogy babatynda gozgalmaýan emlägi mejbury satmagyň kadalary ulanylýar. Eger umumy predmeti üçünji şahsa eýeçilikden aýyrmaklyk ýolberilmesiz bolsa, onda predmet paýly eýeleriň arasynda jemagat önündäki söwda bilen satylmalydyr.
2. Eger umumy predmet satylmadyk bolsa, her bir paýly eýe goşmaça söwdalary talap edip biler; eger goşmaça synanyşyk şowsuz gutarsa, şunda ol çykdajylaryň öwezini dolmalydyr.

1005 madda. Paýly eýeleriň raýdaşlyk jogapkärçiligi

1. Eger paýly eýeler şu Kodeksiň 1000 maddasyna laýyklykda öz paýlaryna proporsionallykda ýerine ýetirmeli bolsa ýa-da şeýle borçnamany ýerine ýetirmek maksady bilen öz üstüne alan talaba görä raýdaşlyk jogapkärçiligini çekseler, her bir paýly eýe umumy hukuk ýatyrylanda umumy predmetiň hasabyna berginiň üzülişmegini talap edip biler.
2. Eger berginiň öwezini dolmak üçin umumy predmeti satmak zerur bolsa, onda satmak şu Kodeksiň, 1004 maddasynyň kadalary boýunça geçirilýär.

1006 madda. Eýeler babatda talaplary kanagatlandyrmak

Eger paýly eýäniň beýleki paýly eýe babatynda umumy hukuga esaslanan talaby bolsa, onda bu hukuk togtadylanda umumy emlägiň bergidara berilmeli böleginden öz talabynyň öweziniň dolunmagyny talap edip biler.

1007 madda. Umumy hukuk ýatyrylanda paýly eýeleriň jogapkärçiligi

Eger umumy hukuk ýatyrylanda umumy predmet paýly eýeleriň birine berilse, onda beýleki paýly eýeleriň her biri öz paýyna laýyklykda zadynyň ýa-da hukugynyň ýetmezligi bilen baglanyşykly satyjy ýaly ýagdaýda jogapkärçilik çekýär.

1008 madda. Umumy hukugy ýatyrmak talabynyň hak isleýişini bildirmek wagty

Umumy hukugy ýatyrmak talabynyň hak isleýişini bildirmek wagty ýokdur.

2 BAP. KESEKINIŇ IŞLERINI TABŞYRYKSYZ ÝÖRETMEK

1009 madda. Kesekiniň işlerini ýöredijiniň borçlary

Başga şahsdan (eýelik ediji) tabşyryk almazdan ýa-da muňa ygtyýarlyklary bolmazdan onuň işlerini ýöredýän şahs (ýerine ýetiriji) işleri eýesiniň bähbitleriniň talap edişi ýaly, onun hakyky ýa-dýa çak edilýän erkini nazara almak bilen ýerine ýetirmäge borçludyr.

1010 madda. Howpuň öňüni almak maksady bilen işleri ýöretmek

 1. Eger işleri ýöretmegiň maksady eýelik edijä wehim salýan hakyky howpuň öňüni almak bolsa, onda ýerine ýetiriji niýeti ýa-da gödek geleňsizlik üçin jogapkärçilik çekýär.
2. Başga şahsa ýa-da emläge hakykatda wehim salan howpuň öňüni almakda ýerine ýetirijä ýetirilen zyýan ýerine ýetirijiniň hukuk borçlaryna hem girmeýän, zyýan howpy döreden şahs tarapyndan ýa-da ýerine ýetirijiniň halas etmek üçin çalşan şahsy tarapyndan tölenmelidir.

1011 madda. Habar bermek borjy

Ýerine ýetiriji işleri ýöretmegi öz üstüne alýandygy hakynda eýelik edijä ilkinji mümkinçilikde habar bermäge hem-de haýallyk etmek peýdasyz netijeleri getirmese onuň kararyňa garaşmaga borçludyr.

1012 madda. Ýerine ýetirilen iş hakynda hasabat bermek

Ýerine ýetiriji ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty eýelik edijä bermäge hem-de ýerine ýetirmek netijesinde ähli alnanlary oňa gaýtarmaga borçludyr.

1013 madda. Çykdajylary tölemek

Eger işleri ýöretmek eýelik edijiniň bähbitlerine we hakyky ýa-da çak edilýän erkine laýyk gelýän bolsa, onda ýerine ýetiriji çeken çykdajylarynyň tölenmegini talap etmäge haklydyr.

1014 madda. Çekilen çykdajylary tölemäge ýol bermezlik

Eger ýerine ýetirijiniň işleri ýöretmegi eýelik edijiniň bähbitlerine we hakyky ýa-da çak edilýän erkine garşy gelýän bolsa, onda ýerine ýetiriji çeken çykdajylarynyň tölenmegini talap edip bilmez. Eger ýerine ýetiriji bu hakda bilip bilen bolsa, ol ýerine ýetirmek bilen dörän zyýany tölemäge borçludyr.

1015 madda. Öz işlerini ýerine ýetirmek hakynda çaklamak

Eger kesekiniň işleri ýerine ýetirilende ýerine ýetiriji olary öz işi diýip çak etse, şu babyň kadalary ulanylmaýar.

3 BAP. ESASSYZ BAÝLAŞMAK

1016 madda. Yzyna gaýtarmak borjy

Şahs borçnamanyň başga şahs tarapyndan ýerine ýetirilmegi netijesinde ýa-da başga hili şol başga şahsyň hasabyna haýsydyr bir emlägi kanuny taýdan esassyz edinse, şol şahsa alnany gaýtarmaga borçludyr. Bu borçnama aşakdaky halatda hem bolýar, eger:
a) hukuk esasy ahyr soňunda aýrylsa ýa-da eger geleşigiň mazmunyna laýyk ýerine ýetirmäge gönükdirilen netije gazanylmasa;
b) talap babatda garşylyk bildirilse, onuň netijesinde talaby kanagatlandyrmak uzak möhlet içinde mumkin bolmasa.

1017 madda. Yzyna gaýtarmak talabynyň mümkin däldigi

Borçnamany ýerine ýetirmek maksady bilen berlen emläk yzyna gaýtarylmak üçin talap edilip bilinmez, eger:
a) borçnamany ýerine ýetiren şahs özüniň ýerine ýetirmäge borçly däldigini bilse;
b) ýerine ýetirmek ahlak borçdan ýa-da edepliligi berjaý etmek üçin amala aşyrylan bolsa;
w) hak isleýişi bildirmek wagty geçen bolsa.

1018 madda. Netijäniň gazanylmazlygy

Eger netijäniň gazanylmagy başdan mümkin bolmadyk bolsa we borçnamany ýerine ýetirýän şahs bu hakda bilen bolsa, ýa-da netijäniň gazanylmagyna ynsapsyzlyk bilen ýol bermedik bolsa, şeýle netijäni gazanmaga ýerine ýetirmäge gönükdirilen netijäniň gazanylmandygy sebäpli yzyna gaýtarmak hakyndaky talaba ýol berilmeýär.

1019 madda. Esassyz baýlaşmagy naturada yzyna gaýtarmak

1. Edinijiniň esassyz baýlaşmagyny düzýän emläk jebir çekene naturada gaýtarylmalydyr.
2. Ediniji islendik, şol sanda islendik tötänden, esassyz edinilen emlägiň onuň baýlaşmagyň esassyzlygy hakynda bilen ýa-da bilmeli bolandan soň bolup geçen kem gelme ýa-da ýaramazlaşma üçin jebir çekeniň öňünde jogap berýär. Şu pursata çenli ol diňe niýeti ýa-da gödek seresapsyzlygy üçin jogap berýär.

1020 madda. Esassyz baýlaşmagyň gymmatyny tölemek

1. Esassyz alnan emlägi naturada yzyna gaýtarmak mümkin bolmadyk halatynda, eger ediniji baýlaşmagyň esassyzdygy hakynda bilenden soň şobada onuň gymmatyny tölemese, ediniji ony edinen pursatynda bu emlägiň hakyky gymmatyny, şeýle hem emlägiň gymmatynyň soňraky üýtgemegi bilen dörän ýitgileri jebir çekene tölemelidir.
2. Kesekiniň emlägini ýa-da kesekiniň hyzmatlaryny edinmek niýeti bolmazdan ondan esassyz wagtlaýyň peýdalanan şahs şeýle peýdalanmagyň netijesinde tygşytlanyny peýdalanmak gutaran wagtynda bar bolan baha boýunça we onuň bolup geçen ýerinde jebir görene tölemelidir.

1021 madda. Hukugy başga şahsa esassyz bermegiň netijeleri

Talapnamany başga şahsa geçirmek ýa-da başga hili özüne degişli hukugy emläk däl ýa-da hakyky bolmadyk borçnamanyň esasynda başga şahsa geçirmek arkaly beren şahs öňki düzgüniň dikeldilmegini, şol sanda berlen hukugy tassyklaýan dokumentleriň özüne gaýtarylyp berilmegini talap etmäge haklydyr.

1022 madda. Alynmadyk girdejileri jebir görene tölemek

1. Emlägi esassyz alan şahs baýlaşmagyň esassyzlygy hakynda bilen ýa-da bilmeli wagtyndan başlap, bu emläkden alan ýa-da almaly ähli girdejilerini jebir görene gaýtaryp bermäge ýa-da tölemäge borçludyr.
2. Esassyz pul baýlaşmagynyň summasyna haçanda pul serişdelerini almagyň esassyzdygy hakynda edinijiniň bilen ýa-da bilmeli wagtyndan başlap kesekiniň serişdelerinden peýdalanandygy üçin prosentler goşulmaga degişlidir.

1023 madda. Gaýtarylyp berilmäge degişli emläge harajatlary tölemek

Esassyz alnan emläk yzyna gaýtarylanda ýa-da onuň gymmaty tölenende alyjy ýerine ýetirijiden alan peýdalaryny hasaplamak bilen onuň gaýtarmaga borçly girdejilerini edinen wagtyndan başlap emlägiň saklanandygy we abatlygy üçin çekilen zerur harajatlary tölemegi ýerine ýetirijiden talap etmäge haklydyr. Yzyna gaýtarylmaga degişli emlägi alyjy bilkastlaýyn saklan halatynda harajatlaryň öwezini dolmaga bolan hukuk ýitirilýär.

1024 madda. Hukuk esasynyň mälim bolan ýoklugyndaky ýokarlandyrylan jogapkärçilik

1. Eger alyjy alan pursatynda edinmek üçin kanuny esasyň ýokdugy hakynda bilýän bolsa ýa-da bu hakda bilse, onda esassyz baýlaşmagy yzyna gaýtarmak borjy edinilen pursatynda ýa-da şeýle esasyň ýokdugy hakynda alyjy bilen pursatynda, ýagny eger yzyna gaýtarmak hakyndaky talap şol pursatda sud önümçiligine kabul edilip alnandaky ýaly ýüze çykýar.
2. Eger alyjy ýerine ýetirmegi kabul etmek bilen kanun arkaly bellenilen gadagan edilmegi ýa-da oňat häsiýetleri bozsa, onda ol alan pursatyndan gaýtarmaga borçludyr.

1025 madda. Doly ygtyýarly bolmadyk şahsyň ygtyýar etmegi

1. Eger doly ygtyýarly bolmadyk şahs predmete ygtyýar etse we şeýle ygtyýar etmek doly ygtyýarly şahs üçin güýje eýe bolsa, onda doly ygtyýarly bolmadyk şahs şeýle ygtyýar etmegiň netijesinde ähli alnany doly ygtyýarly adama gaýtarmaga borçludyr. Eger ygtyýar etmegiň netijesi muzdsuz häsiýete eýe bolsa, onda bu borç şeýle ygtyýar etmegiň esasynda gös-göni hukuk peýdasyny alan şahsa ýüklenilýär.
2. Eger doly ygtyýarly bolmadyk şahsa doly ygtyýarly şahs babatda hakyky ýerine ýetirmek geçirilse, onda doly ygtyýarly bolmadyk şahs ýerine ýetirmek netijesinde alnany doly ygtyýarly şahsa gaýtarmaga borçludyr.

1026 madda. Kanunyň ýa-da oňat häsiýetleriň bozulmagynda ýerine ýetirmek

Eger ýerine ýetirmegiň maksady ýerine ýetirmegi kabul etmek netijesinde bu şahsyň kanuny ýa-da oňat häsiýetleri bozandygyny belli etse, ýerine ýetirmegi kabul eden şahs alnany gaýtarmaga degişlidir. Eger ýerine ýetirmegi amala aşyran şahsyň özi şu zeýilli bozulmada günäkär bolsa, yzyna gaýtarmak hakyndaky talaba ýol berilmeýär, muňa ýerine ýetirmek borçnamanyň, kabul edilmeginde bolan halatlary girmeýär; şoňa meňzeş borçnamany ýerine ýetirmek maksady bilen berleni yzyna gaýtarmak talabyna ýol berilmeýär.

Раздел 3. Обязательственные отношения по закону

Глава 1. Общие права

Статья 993. Понятие

Если право принадлежит нескольким лицам совместно с определением долей, применяются правила настоящей главы, если из закона не вытекает иное.

Статья 994. Равенство долей

Если специально не установлено иное, каждому собственнику принадлежит равная доля.

Статья 995. Право на плоды

1. Каждому долевому собственнику принадлежит соразмерная его доле часть плодов.
2. Каждый долевой собственник вправе пользоваться совместным предметом так, чтобы не наносить ущерба пользованию других.

Статья 996. Управление общим предметом

1. Общим предметом долевые собственники управляют совместно.
2. Каждый долевой собственник вправе осуществлять мероприятия, необходимые для хранения предмета, без согласия остальных долевых собственников.

Статья 997. Принятие решения при управлении общим предметом

1. Большинством голосов может быть принято решение об управлении и пользовании общим предметом в соответствии с его особенностями. Большинство голосов исчисляется в соответствии с долями.
2. Каждый долевой собственник может согласно соображениям справедливости потребовать управления и пользования, соответствующего интересам всех долевых собственников, если это не урегулировано соглашением или решением большинства.
3. Без согласия долевого собственника не допускается уменьшение его прав на долю пользования.

Статья 998. Распространение правил управления общим предметом на правопреемника

Если долевые собственники определили правила управления и пользования предметом, то эти правила распространяются и в отношении правопреемника.

Статья 999. Порядок распоряжения общим предметом

Каждый долевой собственник может распоряжаться своей долей, а распоряжение общим предметом производится только совместно.

Статья 1000. Расходы по содержанию общего предмета

Каждый долевой собственник в отношении других долевых собственников обязан нести расходы, связанные с общим предметом, соразмерно своей доле.

Статья 1001. Отмена общего права

1. Каждый долевой собственник вправе потребовать отмены общего права.
2. Если соглашением право требования отмены исключено навсегда или ограничено сроком, то отмена все же может быть потребована при наличии уважительных причин.
3. Недействительно соглашение, которым право требования отмены исключается или ограничивается в противовес этим правилам.

Статья 1002. Соглашение об отмене общего права

Если право долевых собственников требовать отмены общего права исключено на определенный срок, соглашение теряет силу в случае смерти долевого собственника, если соглашением не определено иное.

Статья 1003. Отмена общего права при делении в натуре

Общее право отменяется делением в натуре, если общий предмет (или предметы) могут быть разделены на однородные части без снижения их стоимости. Распределение равных долей между долевыми собственниками производится по жребию.

Статья 1004. Отмена общего права отчуждением

1. Если деление в натуре исключено, то общее право прекращается путем продажи предмета, продажи заложенной вещи или земельного участка и  распределением выручки. В отношении земельного участка применяются правила принудительной продажи недвижимого имущества. Если отчуждение общего предмета  третьему лицу недопустимо, то предмет должен быть продан с публичных торгов среди долевых собственников.
2. Если общий предмет не был продан, каждый долевой собственник может потребовать повторных торгов; при этом он должен покрыть расходы, если повторная попытка закончится безуспешно.

Статья 1005. Солидарная ответственность долевых собственников

1. Если долевые собственники несут солидарную ответственность по требованию, которое они в соответствии со статьей 1000 настоящего Кодекса должны исполнить пропорционально своим долям или взяли на себя с целью исполнить такое обязательство, каждый долевой собственник может при прекращении общего права потребовать, чтобы долг был погашен за счет общего предмета.
2. Если для покрытия долга необходима продажа общего предмета, то продажа производится по правилам статьи 1004 настоящего Кодекса.

Статья 1006. Удовлетворение требования в отношении сособственников

Если долевой собственник имеет основанное на общем праве требование в отношении другого долевого собственника, то при прекращении этого права он может потребовать покрытия своего требования из той части общего имущества, которая причитается должнику.

Статья 1007. Ответственность долевых собственников при прекращении общего права

Если при прекращении общего права общий предмет передается одному из долевых собственников, то каждый из оставшихся долевых собственников в соответствии со своей долей несет ответственность таким образом, как продавец в связи с недостатком вещи или права.

Статья 1008. Срок давности требования отмены общего права

Требование отмены общего права не имеет срока давности.

Глава 2. Ведение чужих дел без поручения

Статья 1009. Обязанности ведущего чужие дела

Лицо (исполнитель), которое ведет дела другого лица (владелец), не получив поручения от последнего или не имея на то иных полномочий, обязано вести дела так, как того требуют интересы владельца, с учетом его действительной или предполагаемой воли.

Статья 1010. Ведение дел с целью предотвращения опасности

1. Если целью ведения дел является предотвращение реальной опасности, угрожающей владельцу, то исполнитель несет ответственность только за умысел и грубую небрежность.
2. Исполнителю, которому был причинен вред при предотвращении опасности, реально угрожавшей другому лицу или имуществу, что не входило в правовые обязанности исполнителя, вред должен быть возмещен лицом, которое создало опасность, или лицом, блага которого исполнитель пытался спасти.

Статья 1011. Обязанность уведомления

Исполнитель обязан при первой возможности уведомить владельца о принятии на себя ведения дел  и подождать его решения, если промедление не вызовет невыгодных последствий.

Статья 1012. Представление отчета о выполненной работе

Исполнитель обязан представить владельцу отчет об исполнении и возвратить ему все полученное в результате исполнения.

Статья 1013. Возмещение расходов

Если ведение дел отвечает интересам и действительной или предполагаемой воле владельца, то исполнитель вправе требовать возмещения своих расходов.

Статья 1014. Недопустимость возмещения понесенных расходов

Исполнитель не может требовать возмещения понесенных расходов, если ведение им дел противоречит интересам и действительной или предполагаемой воле владельца. Если исполнитель мог знать об этом, он обязан возместить вызванный исполнением вред.

Статья 1015. Предположение об исполнении своих дел

Правила настоящей главы не применяются, если при ведении чужих дел исполнитель предполагал, что это были его дела.

Глава 3. Неосновательное обогащение

Статья 1016. Обязанность возврата

Лицо, которое без законного основания вследствие исполнения обязательства другим лицом или иным образом за счет последнего приобрело какое-либо имущество, обязано возвратить этому лицу полученное. Это обязательство имеет место и в том случае, если:
а) правовое основание отпало впоследствии либо если не достигнут результат, на который направлено исполнение в соответствии с содержанием сделки;
б) в отношении требования предъявлено возражение, вследствие которого удовлетворение требования было невозможным в течение длительного срока.

Статья 1017. Невозможность требования возврата

Имущество, предоставленное с целью исполнения обязательства, не может быть истребовано к возврату, если:
а) лицо, исполнившее обязательство, знало, что оно не обязано исполнять;
б) исполнение было осуществлено из морального долга или для соблюдения приличий;
в) истек срок исковой давности.

Статья 1018. Не достижение результата

Требование о возврате вследствие недостижения результата, на достижение которого было направлено исполнение, не допускается, если получение такого результата с самого начала представлялось невозможным и лицо, исполняющее обязательство, знало об этом или недобросовестно воспрепятствовало достижению результата.

Статья 1019. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел или грубую неосторожность.

Статья 1020. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Статья 1021. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании неимущественного или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Статья 1022. Возмещение потерпевшему неполученных доходов

1. Лицо, которое неосновательно получило имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств.

Статья 1023. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или возмещении его стоимости получатель вправе требовать от исполнителя возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда получатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Статья 1024. Повышенная ответственность при известном отсутствии правового основания

1. Если получатель в момент получения знает об отсутствии законного основания для приобретения или узнает об этом, то обязанность возврата неосновательного обогащения возникает в момент приобретения или в момент, когда получатель узнает об отсутствии такого основания, как если бы требование о возврате в этот момент было принято к судебному производству.
2. Если получатель принятием исполнения нарушит установленный законом запрет или добрые нравы, то он обязан к возврату с момента получения.

Статья 1025. Распоряжение неправомочного лица

1. Если неправомочное лицо распорядилось предметом и это распоряжение имеет силу для правомочного лица, то первое обязано возвратить правомочному лицу все полученное вследствие этого распоряжения. Если результат распоряжения имеет безвозмездный характер, то данная обязанность возлагается на лицо, которое непосредственно  извлекло правовую выгоду на основании такого распоряжения.
2. Если неправомочному лицу было произведено исполнение, которое действительно в отношении правомочного лица, то неправомочное лицо обязано возвратить правомочному лицу полученное вследствие  исполнения.

Статья 1026. Исполнение в нарушение закона или добрых нравов

Лицо, принявшее исполнение, обязано возвратить полученное, если цель исполнения была установлена таким образом, что вследствие принятия исполнения это лицо нарушило закон или добрые нравы. Требование о возврате не допускается, если лицо, осуществившее исполнение, само виновно в подобном нарушении, за исключением тех случаев, когда исполнение состояло в принятии обязательства; не допускается требование возврата того, что было предоставлено с целью исполнения подобного обязательства.