Mazmuny

27 BAP. BILELIKDÄKI IŞ.
(ŞEREKET)

970 madda. Düşünje

Bilelikdäki iş (şereket) hakyndaky şertnama boýunça oňa gatnaşyjylar şertnamada kesgitlenen usul bilen umumy maksada ýetmekde özara ýardam etmäge borçlanýarlar.

971 madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama

1. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama ýazmaça formada ýa-da dil üsti bilen baglaşylyp bilner.
2. Ýazmaça formada baglaşylan şertnamalarda aşakdakylar bolmalydyr:
a) gatnaşyjylaryň ady we olaryň adresleri;
b) bilelikdäki işiň görnüşi hakyndaky maglumatlar we maksatlary;
w) gatnaşyjylaryň hukuklary we borçlary;
g) dolandyryş organlarynyň gurluşy we wezipeleri;
d) gatnaşyjylaryň arasynda girdejileri we ýitgileri paýlamagyň kadalary we şertleri;
ýe) şertnamadan çykmagyň tertibi;
j) işiň dowamlylygy;
z) şertnamany togtatmagyň we galan emlägi paýlamagyň tertibi.

972 madda. Gatnaşyjylaryň goýumlary

1. Bilelikdäki işe gatnaşyjylar şertnamada göz öňünde tutulan goýumlary geçirmelidirler. Eger goýumyň möçberi kesgitlenmese, onda gatnaşyjylar ony deň paýda geçirýärler.
2. Goýum hem pul bilen, hem emläk bilen, şeýle hem hyzmat bitirmek arkaly geçirilip bilner.

973 madda. Gatnaşyjylaryň umumy emlägi

1. Bilelikdäki işe gatnaşyjylaryň goýumlary we iş ýöredilende şereket üçin edinilen predmetler gatnaşyjylaryň, umumy emlägini düzýär.
2. Şereketiň emlägine girýän hukugyň esasynda edinilen emläk ýa-da şereketiň emlägine girýäň predmetiň ýok edilendigi, zaýalanmagy ýa-da alynmagy üçin öwezini dolmak hökmünde edinilen emläk hem şereketiň emlägidir.

974 madda. Paýyň üçünji şahsa berilmegine ýol bermezlik

1. Emläk ýa-da hukuk görnüşindäki paý gatnaşyjy tarapyndan beýleki gatnaşyjylaryň razylygy bolmazdan üçünji şahsa berlip bilinmez. Razylykdan ýüz öwürmäge diňe esasly sebäpler bolanda ýol berilýär.
2. Şertnamanyň galan gatnaşyjylary üçünji şahsa berilýän paýy edinmekde artykmaç hukuga eýedirler.

975 madda. Işleri ýöretmek

1. Şereketde we üçünji şahslar babatda wekilçilik işleri ýöretmek onuň ähli gatnaşyjylary bilen bilelikde amala aşyrylýar; her bir geleşigi amala aşyrmak üçin şerekete ähli gatnaşyjylaryň razyly talap edilýär. Eger şereketiň şertnamasyna laýyklykda karar sesleriň köplügi bilen kabul edilse, onda köplük goýumyň möçberi bilen däl-de, şesrekete gatnaşyjylaryň  umumy sanynyň esasynda kesgitlenýär.
2. Eger şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek oňa gatnaşyjylaryň hemmesine ýa-da birnäçesine şeýle ýagdaýda, ýagny her birine ýalňyzlykda hereket etmäge haky bolar ýaly ýagdaýda berilse, onda her bir gatnaşyjy geleşigi baglaşmagyň garşysyna beýlekilere öz garşylygyny mälim edip biler. Garşylyk bolan halatynda geleşik baglaşylyp bilinmez.
3. Eger şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek oňa gatnaşyjylaryň birine ýa-da birnäçesine berilse, onda şereketiň galan gatnaşyjylary işleri ýöretmekden çetleşdirilýär.
4. Eger muňa düýpli sebäp bolsa, şerekete gatnaşyjy galan gatnaşyjylaryň, köplüginiň karary bilen şereketiň şertnamasy boýunça işleri ýöretmek ygtyýarlyklaryndan mahrum edilip bilner; düýpli sebäp, hususan-da borçlaryň gödek bozulmagy ýa-da işleri göwnejaý ýöretmäge ukypsyzlygy bolup biler.
5. Şerekete gatnaşyjynyň, onuň işlerini dolandyryjynyň hukuklary we borçlary, eger şereketiň şertnamasynda başgaça bolmasa, tabşyryk şertnamasy hakyndaky kadalara laýyklykda kesgitlenýär.

976 madda. Girdejä we ýitgilere gatnaşmak

Eger gatnaşyjylaryň girdejidäki we ýitgilerdäki paýlary bellenilmese, onda her gatnaşyjy girdejä we ýitgilere öz goşandyna laýyklykda gatnaşýar.

977 madda. Gatnaşyjynyň hukuklarynyň geçirilmezligi

Şerekete gatnaşyjylaryň şertnama boýunça olaryň özara gatnaşyklaryndan gelip çykýan birek-biregi babatdaky talaplary üçünji şahsa berilmäge degişli däldir.

978 madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnamadan ýüz öwürmek

1. Eger şertnamada bilelikdäki işiň möhleti kesgitlenmese, gatnaşyjylaryň her biri islendik pursatda bilelikdäki işe gatnaşmakdan ýüz öwrüp biler. Eger möhlet kesgitlenmese, onda möhletiň gutarmagyna çenli şereketiň düzüminden çykmaga diňe düýpli sebäp bolanda ýol berilýär; hususanda, eger gatnaşyjylaryň biri şertnama boýunça onuň üstüne ýüklenen esasy borçlaryny öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen bozsa, ýa-da eger borçlaryny ýerine ýetirmek mümkin bolmasa, şeýle sebäp diýlip hasap edilýär.
2. Eger şerekete gatnaşyjylardan biri onuň düzüminden çyksa, şereketiň umumy emlägindäki onuň paýy galan gatnaşyjylara geçýär. Galan gatnaşyjylar çykan gatnaşyjynyň şerekete peýdalanmaga beren predmetlerini oňa gaýtarmaga we eger onuň çykan pursatynda bilelikdäki iş togtadylan bolsa, umumy emläk paýlanylanda onuň alyp biljegini oňa tölemäge borçludyrlar. Eger gatnaşyjylardan biriniň çykan pursatyna çenli şereketiň umumy emläginiň gymmaty umumy bergileri tölemek we goýumlary gaýtarmak üçin ýeterlik bolmasa, onda çykýan gatnaşyjy öz paýyna laýyklykda ýitgilerdäki ýetmeýän summany galan gatnaşyjylara bermäge borçludyr.
3. Ýokarda görkezilen kadalary üýtgedýän şertnamany ýatyrmak hukugyny çäklendirýän ýa-da ýatyrýan ylalaşyk ujypsyzdyr.

979 madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň esaslary

1. Aşakdakylar bilelikdäki işi togtatmagyň esaslarydyr:
a) bilelikdäki işiň şertnama arkaly kesgitlenen möhletiniň gutarmagy;
b) gatnaşyjylaryň karary;
w) şereketiň umumy emlägi boýunça batyp galmak hakynda önümçiligiň açylmagy;
g) bilelikdäki işiň şertnama arkaly bellenilen maksatlaryna ýetmegi ýa-da eger bu maksada ýetmek mümkin bolmasa.
2. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama arkaly ony togtatmagyň başga esaslary hem nazarda tutulyp bilner, ýagny:
a) şertnama gatnaşyjylardan biriniň aradan çykmagy;
b) şertnama gatnaşyjylardan biriniň batyp galmagy.

980 madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň tertibi

1. Bilelikdäki iş togtadylandan soň gatnaşyjylaryň arasynda şereketiň emlägini paýlamak geçirilýär. Bilelikdäki iş togtadylanda ýerine ýetirilmedik geleşikler tamamlanmalydyr.
2. Şereketiň umumy emläginden ozaly bilen umumy bergiler tölenilmelidir. Eger umumy emläk umumy bergileri tölemek üçin we goýumlary gaýtarmak üçin ýeterlik bolmasa, onda oňa gatnaşyjylar olaryň ýitgilerdäki paýlaryna deň ölçegde ýetmeýän summany geçirmäge borçludyr. Eger gatnaşyjylardan biri özüne düşýän summany geçirmäge ýagdaýy bolmasa, onda ol galan gatnaşyjylar tarapyndan şol gatnaşykda geçirilmelidir.

Глава 27. Совместная деятельность (товарищество)

Статья 970. Понятие

По договору о совместной деятельности (товарищество) его участники обязуются взаимно содействовать достижению общей цели способом, определенным в договоре.

Статья 971. Договор о совместной деятельности

1. Договор о совместной деятельности может быть заключен в письменной или устной форме.
2. Договор, заключенный в письменной форме, должен содержать:
а) наименование участников и их адреса;
б) данные о виде совместной деятельности и цели;
в) права и обязанности участников;
г) структуру и функции органов управления;
д) правила и условия распределения доходов и убытков между участниками;
е) порядок выхода из договора;
ж) продолжительность деятельности;
з) порядок прекращения договора и распределения оставшегося имущества.

Статья 972. Вклады участников

1. Участники совместной деятельности должны вносить предусмотренные договором вклады. Если размер вклада не определен, то участники вносят его в равной доле.
2. Вклад может быть внесен как деньгами, так и имуществом, а также предоставлением услуг.

Статья 973. Общее имущество участников

1. Вклады участников совместной деятельности и приобретенные для товарищества при ведении дел предметы составляют общее имущество участников.
2. Имуществом товарищества является также то, что было приобретено на основании права, входящего в имущество товарищества, или в качестве возмещения за уничтожение, повреждение или изъятие предмета, входящего в имущество товарищества.

Статья 974. Недопустимость передачи доли третьему лицу

1. Доля в виде имущества или права не может быть передана участником третьему лицу без согласия других участников. Отказ в согласии допускается только при наличии уважительных причин.
2. Остальные участники договора имеют преимущественное право приобретения доли, передаваемой третьему лицу.

Статья 975. Ведение дел

1. Ведение дел в товариществе и представительство в отношении с третьими лицами осуществляется совместно всеми его участниками; для осуществления каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если согласно договору товарищества решения принимаются большинством голосов, то большинство определяется на основе общего числа участников товарищества, а не размером вклада.
2. Если по договору товарищества ведение дел предоставлено всем или нескольким его участникам таким образом, что каждый вправе действовать единолично, то каждый участник может заявить возражение против заключения сделки другим. В случае возражения сделка не может быть заключена.
3. Если по договору товарищества ведение дел предоставлено одному или нескольким его участникам, то остальные участники товарищества отстраняются от ведения дел.
4. Участник товарищества, если на то имеется серьезная причина, может быть лишен предоставленных ему по договору товарищества полномочий на ведение дел решением большинства остальных участников; серьезной причиной может быть, в частности, грубое нарушение обязанностей или неспособность к надлежащему ведению дел.
5. Права и обязанности участника товарищества, управляющего его делами, определяются в соответствии с правилами о договоре поручения, если из договора товарищества не следует иного.

Статья 976. Участие в прибыли и убытках

Если доли участников в прибыли и убытках не установлены, то каждый участник имеет участие в прибыли и убытках  соответственно своему вкладу.

Статья 977. Непередаваемость прав участника

Требования участников товарищества по отношению друг к другу, вытекающие из их взаимоотношений по договору, не подлежат передаче третьим лицам.

Статья 978. Отказ от договора о совместной деятельности

1. Если в договоре не определен срок совместной деятельности, каждый из участников в любой момент может отказаться от участия в совместной деятельности. Если срок определен, то выход из состава товарищества до истечения срока допускается только при наличии серьезной причины; в частности такой причиной считается, если один из участников умышленно или по грубой неосторожности нарушит основные обязанности, возложенные на него по договору, или если исполнение обязанности станет невозможным.
2. Если один из участников товарищества выходит из его состава, то его доля в общем имуществе товарищества переходит к остальным участникам. Последние обязаны возвратить вышедшему участнику предметы, которые он передал в пользование товариществу и уплатить ему то, что он получил бы при разделе общего имущества в случае, если совместная деятельность была бы прекращена в момент его выхода. Если к моменту выхода одного из участников стоимости общего имущества товарищества недостаточно для покрытия общих долгов и для возврата вкладов, то выходящий участник обязан предоставить остальным участникам недостающую сумму в соответствии со своей долей в убытках
3. Соглашение, которое ограничивает или отменяет право расторжения договора во изменение вышеуказанных правил, ничтожно.

Статья 979. Основания прекращения совместной деятельности

1. Основаниями прекращения совместной деятельности является:
а) истечение определенного договором срока совместной деятельности;
б) решение участников;
в) открытие производства о банкротстве по общему имуществу товарищества;
г) достижение установленной договором цели совместной деятельности или если стало невозможным достижение этой цели.
2. Договором о совместной деятельности могут быть предусмотрены и иные основания его прекращения, как то:
а) смерть одного из участников договора;
б) банкротство одного из участников договора.

Статья 980. Порядок прекращения совместной деятельности

1. После прекращения совместной деятельности между участниками производится раздел имущества товарищества. При прекращении совместной деятельности должны быть завершены неисполненные сделки.

2. Из общего имущества товарищества прежде всего должны быть уплачены общие долги. Если общего имущества недостаточно для уплаты общих долгов и возвращения вкладов, то его участники обязаны внести недостающую сумму соразмерно их доли в убытках. Если один из участников не в состоянии внести приходящуюся на него сумму, то она должна быть внесена остальными участниками в том же соотношении.