Mazmuny

26 BAP. BERGI BORÇNAMALARY

§ 1. Görkezijä bergi borçnamalary

950 madda. Düşünje

1. Eger şahs özünde dokumenti saklaýjynyň ýerine ýetirmek borçnamasy bolan dokumenti (görkeziji üçin bergi borçnamasy) berse, onda saklaýjy bu şahsdan ýerine ýetirmegi talap edip biler, muňa haçanda saklaýjynyň dokumente ygtyýar etmäge hakynyň bolmadyk halatlary girmeýär.
2. Dokumente degişli ýazgyny girizmek arkaly ýörite formany berjaý etmäge baglylykda dokumentdäki goluň hakykylygy goýlup bilner. Gol tehniki taýdan mümkin bolan islendik usul bilen ýerine ýetirilip bilner.

951 madda. Dokumenti beren şahsyň garşylygy

Dokumenti beren şahs bergi borçnamasyny saklaýja diňe ony bermegiň hakykylygyna dahylly ýa-da dokumentiň tekstinden gelip çykýan, ýa-da dokumenti beren şahs bilen dokumenti saklaýjynyň arasyndaky gös-göni gatnaşyklara esaslanan garşylyklary bildirip biler.

952 madda. Hukuklaryň geçiş kadalary

1. Dokument arkaly berlen hukuk gozgalýan zatlary bermegiň bellenilen kadalaryna laýyklykda geçýär. Hukuk üçünji şahs bilen baglaşylan şertnama boýunça hem berlip bilner.
2. Dokumenti doly ygtyýarly saklaýjy diýlip haýsydyr bir ýol bilen ýitirilen dokumenti edinen şahs hasap edilýär, muňa haçanda onuň bu dokumenti edinip, bet niýet ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket eden halatlary girmeýär.

953 madda. Görkezijä nägilelikler (pretenziýalar)

1. Dokumenti beren şahs bergi borçnamasyny onuň bermändigini islendik saklaýjy bilen bergi borçnamasynyň hakykylygyny jedelleşip biler. Ol mundan başga-da, dokumentden gelip çykýan islendik garşylykly talaby saklaýja bildirip biler.
2. Eger dokumenti beren şahs dokumente gol çekmek üçin tehniki serişdelerini peýdalansa, ol eýesi babatda bu serişdäni ulanmak hukugyna eýe däldigine salgylanyp bilmez, muňa edinijiniň galplyk hakynda bilen ýa-da harsal çemeleşen halatlary girmeýär.
3. Eger dokument ilkibaşky saklaýjy tarapyndan başga şahsa berilse, onda dokumentni beren şahs indiki saklaýja onuň ilkibaşky saklaýjy bilen gös-göni gatnaşyklaryndan gelip çykýan garşylykly talaby öňe sürüp bilmez, muňa dokumenti soňraky saklaýjynyň bet niýet ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen bergidaryň zyýanyna hereket eden halatlary girmeýär.
4. Eger garşylykly talap gös-göni gatnaşyklardan gelip çykmasa, diňe eýeçilikden aýyrmak arkaly ýa-da ony edinmekde bet niýet bilen hereket etmek ýa-da gödek seresapsyzlyga ýol bermek bilen dokumenti eýeçilige edilen saklaýja garşylykly talap bildirilip bilner.

954 madda. Dokumenti beren şahsyň borçlary

1. Dokumenti beren şahs diňe özüne gymmatly kagyzlar berlende öz borçnamasyny ýerine ýetirmäge borçludyr.
2. Eger bergidar öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmese we saklaýjynyň päk ýürekli däldigini subul etmäge mümkinçiligi bolsa, onda ol borçnamany ýerine ýegirýän saklaýjynyň öňünde öz borçnamalaryndan boşadylýar.

955 madda. Ady ýazylan dokumenti özgertmek

Görkeziji üçin bergi borçnamasyny belli bir doly ygtyýarly şahsyň adyna bolan dokumenti özgertmek işi diňe dokumenti beren şahs tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Ýöne dokumenti beren şahs şeýle özgertmä borçly däldir.

956 madda. Gaýtadan bermek

Eger görkezijä berlen bergi borçnamasy zaýalanmak netijesinde mundan beýläk dolanyşyga ýaramsyz bolsa, onda bergi borçnamasynyň esasy mazmunyny we tapawutlandyryjy alamatlaryny anyk belli etmek mumkinçiliginde ony saklaýjy zaýa bolan dokumenti yzyna gaýtaranda özüne täze bergi borçnamasynyň berilmegini dokumenti beren şahsdan talap edip biler. Saklaýjy ähli çykdajylary çekýär we olary awans bilen tölemelidir.

957 madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamak

1. Görkeziji üçin ýitirilen ýa-da ýok edilen bergi borçnamasy eger dokumentde başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, sud tarapyndan güýjüni ýitiren diýlip yglan edilip bilner.
2. Dokumenti beren şahs soňky saklaýjynyň talap etmegi boýunça işe sudda garamak üçin we tölegleri geçirmegi gadagan etmek üçin zerur bolan ähli maglumatlary oňa bermäge hem-de zerur şahadatnamalary bermäge borçludyr. Soňky saklaýjy şahadatnamalary bermek boýunça çykdajylary awans bilen töleýär.

958 madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamagyň netijeleri

Eger görkeziji üçin bergi borçnamasy güýjüni ýitiren diýlip hasap edilse, onda peýdasyna bu dokumentiň hereketini togtatmak hakynda karar çykarylan şahs, dokumentden talap bildirmek hukugyna garamazdan, dokumenti beren şahsdan güýjüni ýitiren diýlip hasap edilen dokumentiň ýerine görkeziji üçin täze bergi borçnamasynyň berilmegini talap edip biler. Şol şahs ähli çykdajylary çekýär we olary awans bilen tölemelidir.

959 madda. Hak isleýişi bildirmek wagty

1. Görkeziji üçin bergi borçnamasyndan gelip çykýan talap dokument boýunça ýerine ýetirmek möhleti gelip ýetenden soň otuz ýylyň geçmegi bilen togtaýar.
2. Dokumentiň özünde ony beren şahs başga hili dowamlylygy we görkezilen möhletiniň başlanýan wagtyny belläp biler.
3. Hak isleýişi bildirmek wagtynyň başlanýan wagty we onuň dowamy dokumenti görkezen şahsyň peýdasyna tölegleriň geçirilmegini gadagan etmek hakyndaky beýannamanyň saklaýjy tarapyndan girizimegi bilen togtadylýar.

960 madda. Kreditory görkezmezden görkeziji üçin bergi borçnamalary

Eger şahs kreditoryň ady agözalmadyk bergi borçnamasyny berse, onuň saklaýjy babatdaky borçnamany öz üstüne almagy hyýal edendigine şaýatlyk ediji ýagdaýlarda, şu Kodeksiň 950 maddasynyň 1 punktunyň 952 - 954 hem-de 959 maddalarynyň kadalary ulanylýar.

§ 2. Orderlik bergi borçnamalary

961madda. Düşünje

1. Bergi dokumentini beren şahs agözalan adama dokumenti görkezende tölegi wada berse, orderlik bergi borçnamasy görnüşinde berlip bilner.
2. Gol tehniki taýdan islendik mümkin bolan serişde bilen ýerine ýetirilip bilner.

962 madda. Indossament

1. Hukuk indossament arkaly we dokümenti bermek bilen  berlip bilner.
2. Indossament dokumentde edilýär ýa-da oňa goşulýar.
3. Indossament indossatoryň adyndan görkezme talap etmeýär we diňe gollardan  ybarat (blanket indossamenti) bolup biler. Doly ygtyýarly eýesi öz adyndan ýa-da kesekiniň adyndan blanket indossamentini dolduryp biler, doldurylmadyk dokumenti berip ýa-da onuň özi belli bir şahsa onuň soňraky indossirlenilmegini geçirip biler.

963 madda. Hukugyň geçmegi

Eger orderlik bergi dokumenti indossamentiň esasynda edinilse, degişlilikde şu Kodeksiň 953 maddasy ulanylýar.

964 madda. Ýerine ýetirmek talaby

Yzygiderli indossamentler arkaly tassyklanylan order bergi borçnamasyny saklaýjy wada laýyklykda gol çekilen dokumenti bermegiň ornuna ýerine ýetirmegi talap edip biler, muňa onuň ygtyýarlyklarynyň bolmadyk halatlary girmeýär.

965 madda. Doly ygtyýarly bolmadyk şahsa tölegiň netijeleri

Yzygiderli indossamentler arkaly öz hukugyny subut eden doly ygtyýarly bolmadyk şahsa töleg, eger bergidar öňünden niýet edip ýa-da gödek seresapsyzlyk boýunça hereket etmedik bolsa, ony boşadýar.

966 madda. Dokumenti çalyşmak we güýjüni ýitirmek

Eger order bergi borçnamasynda uly gymmatly talaplar kepillendirilse, bergi dokumentini görkezijä çalyşýan we bu dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasap edýän dokumenti bermegiň kadalary degişlilikde ulanylýar.

967 madda. Talaplaryň hak isleýişini bildirmek wagty

Orderlik bergi borçnamalaryndan gelip çykýan talaplaryň hak islegini bildirmek wagty babatynda görkeziji üçin bergi borçnamalary babatynda hereket edýän kadalar ulanylýar.

§ 3. Şahsy bergi borçnamalary

968 madda. Düşünje

1. Belli bir şahsyň adyna düzülen dokumentler bergidara diňe dokumenti tabşyrmagyň, ýerine töleg ýüklemek şerti bilen berlip bilner.
2. Eger başgaça kesgitlenmese, dokumentde görkezilen hukuk bu hukuk üçin bellenilen kadalar boýunça berilýär.
3. Eger başgaça kesgitlenmese, eger dokument ýitirilse ýa-da ýok edilse, ol aýratyn önümçilik tertibinde güýjüni ýitiren diýlip yglan edilýär. Az-kem gymmatly hukugy özünde saklaýan dokumentler ýitirilende bu kada ulanylmaýar.

969 madda. Geleşigiň we tölegiň hakyky bolmagynyň şertleri

Eger belli bir ada ýazylan dokumentde wada berlen tölegiň islendik görkezijä geçirilip bilinjekdigi baradaky görkezme bolsa, onda bergidar bilen dokumenti saklaýjynyň arasyndaky islendik geleşik, edil töleg ýaly, eger bergidar öňünden bilkastlaýyň ýa-da gödek seresapsyzlyk bilen hereket etmedik bolsa, hakykydyr.

Глава 26. Долговые обязательства

§ 1. Долговое обязательство на предъявителя

Статья 950. Понятие

1. Если лицо выдало документ, в котором содержится обязательство произвести исполнение держателю документа (долговое обязательство на предъявителя), то держатель может потребовать от этого лица исполнения, за исключением тех случаев, когда держатель не вправе распоряжаться документом.
2. Действительность подписи на документе может быть поставлена в зависимость от соблюдения  специальной формы посредством внесения в документ соответствующей записи. Подпись может быть исполнена любым технически возможным способом.

Статья 951. Возражения лица, выдавшего документ

Лицо, выдавшее документ, может предъявить держателю долгового обязательства только те возражения, которые касаются действительности его выдачи, либо вытекают из текста документа, либо основаны на непосредственных отношениях между лицом, выдавшим документ, и держателем документа.

Статья 952. Правила перехода прав

1. Предоставленное документом право переходит согласно установленным правилам передачи движимых вещей. Право может быть передано также по договору, заключенному с третьим лицом.
2. Правомерным держателем документа считается лицо, которое приобрело утерянный каким-либо путем документ, за исключением случаев, когда оно, приобретая этот документ, действовало по злому умыслу или грубой неосторожности.

Статья 953. Претензии к предъявителю

1. Лицо, выдавшее документ, может оспорить действительность долгового обязательства с любым держателем, доказывая, что оно не выдавало долгового обязательства. Кроме того, оно может предъявить держателю любое встречное требование, которое вытекает из документа.
2. Если лицо, выдавшее документ, для подписания документа использует технические средства, оно не может в отношении владельца ссылаться на то, что не имел права использовать это средство, кроме случаев, когда приобретатель знал о подлоге или поступил небрежно.
3. Если документ передан первоначальным держателем другому лицу, то лицо, выдавшее документ, не может выдвигать последующему держателю встречное требование, вытекающее из его непосредственных отношений с первоначальным держателем, кроме случаев, когда последующий держатель документа действовал в ущерб должнику со злым умыслом или грубой неосторожностью.
4. Если встречное требование не вытекает из непосредственных отношений, оно может быть предъявлено только тому держателю, который приобрел в собственность  документ путем отчуждения и при его приобретении действовал со злым умыслом или допустил грубую неосторожность.

Статья 954. Обязанности лица, выдавшего документ

1. Лицо, выдавшее документ, обязано исполнить свое обязательство только тогда, когда ему передают ценную бумагу.
2. Должник, исполняющий обязательства перед держателем, освобождается от своих обязательств, если он не действовал преднамеренно или по грубой неосторожности и имеет возможность доказать недобросовестность держателя.

Статья 955. Преобразование в именной документ

Преобразование долгового обязательства на предъявителя в документ на имя определенного правомочного лица может быть осуществлено только лицом, выдавшим документ. Однако последнее не обязано к такому преобразованию.

Статья 956. Повторная выдача

Если долговое обязательство на предъявителя вследствие повреждения становится непригодным к дальнейшему обращению, то, при возможности с достоверностью установить основное содержание и отличительные признаки долгового обязательства, его держатель может потребовать от лица, выдавшего документ, предоставления ему нового долгового обязательства при условии возврата поврежденного документа. Держатель несет все расходы и должен оплатить их авансом.

Статья 957. Признание документа утратившим силу

1. Утраченное или уничтоженное долговое обязательство на предъявителя может быть объявлено утратившим силу судом, если в документе не было предусмотрено иное.
2. Лицо, выдавшее документ, обязано по требованию последнего держателя предоставить ему все сведения, необходимые для рассмотрения дела в суде и для запрещения производить платежи, и выдать необходимые свидетельства. Последний держатель авансом оплачивает расходы по выдаче свидетельств.

Статья 958. Последствия признания документа утратившим силу

Если долговое обязательство на предъявителя было признано утратившим силу, то лицо, в пользу которого вынесено решение о прекращении действия этого документа, независимо от права на предъявление требования из документа может потребовать от лица, выдавшего документ, выдачи нового долгового обязательства на предъявителя взамен документа, признанного утратившим силу. Данное лицо несет все расходы и должно оплатить их авансом.

Статья 959. Срок давности

1. Требование, вытекающее из долгового обязательства на предъявителя, прекращается по истечении тридцати лет после наступления срока исполнения по документу.
2. В самом документе лицо, его выдавшее, может установить иную продолжительность и иное начало течения срока предъявления.
3. Начало срока давности и его течение приостанавливаются внесением держателем заявления о запрете производства платежей в пользу лица, предъявившего документ.

Статья 960. Долговые обязательства на предъявителя без указания кредитора

Если лицо выдает долговое обязательство, в котором не назван кредитор, при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что оно имело намерение взять на себя обязательство в отношении держателя, то соответственно применяются правила пункта 1 статьи 950, статей 952-954 и 959 настоящего Кодекса.

§ 2. Ордерные долговые обязательства

Статья 961. Понятие

1. Долговой документ, которым лицо, его выдавшее, обещает выплату названному лицу при предъявлении документа, может быть выдан в виде ордерного долгового обязательства.
2. Подпись может быть исполнена любым технически возможным средством.

Статья 962. Индоссамент

1. Право может быть передано путем индоссамента и выдачей документа.
2. Индоссамент делается на документе или прилагается к нему.
3. Индоссамент не требует указания имени индоссатора и может состоять только из подписи (бланкетный индоссамент). Полномочный владелец может заполнить бланкетный индоссамент от своего или чужого имени, выдать незаполненный документ или сам произвести его последующее индоссирование на определенное лицо.

Статья 963. Переход прав

Если ордерский долговой документ приобретен на основании индоссамента, соответственно применяется статья 953 настоящего Кодекса.

Статья 964. Требование исполнения

Держатель ордерного долгового обязательства, удостоверенного посредством последовательных индоссаментов, может потребовать исполнения взамен сдачи подписанного документа согласно обещанию, кроме случаев, когда он не имеет на это полномочий.

Статья 965. Последствия уплаты неполномочному лицу

Платеж неуполномоченному лицу, доказавшему свое право посредством последовательных индоссаментов, освобождает должника, если он не действовал преднамеренно или по грубой неосторожности.

Статья 966. Замена документа и утрата им силы

Если в ордерном долговом обязательстве гарантированы требования со значительной стоимостью, соответственно применяются правила выдачи документа, заменяющего долговой документ на предъявителя, и признания этого документа утратившим силу.

Статья 967. Срок давности требований

В отношении срока давности требований, вытекающих из ордерных долговых обязательств, применяются правила, действующие в отношении долговых обязательств на предъявителя.

§ 3. Личные долговые обязательства

Статья 968. Понятие

1. Документы, составленные на имя определенного лица, могут быть выданы под условием, что на должника будет возложена выплата только взамен сдачи документа.
2. Если не определено иное, указанное в документе право передается по правилам, установленным для этого права.
3. Если документ утерян или уничтожен, он объявляется утратившим силу в порядке особого производства, если не предусмотрено иное. Это правило не применяется при утере документов, содержащих права с незначительной стоимостью.

Статья 969. Условия действительности сделки и платежа

Если документ, выписанный на определенное имя, содержит указание, что обещанная выплата может быть произведена любому предъявителю, то любая сделка между должником и держателем документа, так же, как и платеж, действительна, если должник не действовал умышленно или по грубой неосторожности.