Mazmuny

24 BAP. ZAMUNLYK

931 madda. Düşünje

1. Zamunlyk şertnamasy boýunça zamun bolýan üçünji şahsyň kreditorynyň öňünde soňky tarapyndan öz borçnamalaryny ýetirmegi üçin jogap berjekdigine borçlanýar.
2. Zamunlyk geljekki ýa-da şertli borçnamalar babatda hem berlip bilner.

932 madda. Ýazmaça forma

1. Zamunlygyň hakyky bolmagy üçin zamun bolýanyň, ýazmaça arzasy we zamun bolýanyň mukdar taýdan iň uly kesgitlenen jogapkärçilik summasynyň zamunlyk hakyndaky dokumentde görkezilmegi zerurdyr.
2. Eger kimdir biri öz professional işini ýerine ýetirmeginiň çäklerinde zamunlyk hakynda mälim etse, ýazmaça formanyň berjaý edilmegi hökman däldir.

933 madda. Zamun bolýanyň borçnamasynyň möçberi

1. Zamun bolýanyň borçnamalarynyň möçberini bellemek üçin baş borçnamanyň mazmuny kesgitleýji bolup durýar. Eger baş borçnama baş bergidaryň günäsiniň ýa-da gijikdirilmegi netijesinde üýtgedilse hem şol ulanylýar. Zamun bellenilenden soň baş bergidar tarapyndan amala aşyrylan geleşik zamun bolujynyň borçnamalarynyň möçberine täsir etmeýär.
2. Zamun bolýan şertnamany ýatyrmak babatda we sud seljerişi boýunça çykdajylary çekýär, ol kreditora baş bergidar tarapyndan tölenmelidir.

934 madda. Zamun bolýanyň ýüz döndermegi

Kreditor baş bergidar babatda mejbur ýerine ýetirmegiň netijesiz synanyşyklaryny amala aşyrýança, zamun bolýan kreditora ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.

935 madda. Zamun bolýanyň raýdaşlyk jogapkärçiligi

Eger zamun bolýan öz üstüne raýdaşlyk ýa-da başga deň ähmiýetli görnüşdäki jogapkärçiligi alsa, eger baş bergidar tölegi gijä goýsa ýa-da netijesiz duýdurylsa ýa-da onuň tölege ukypsyzdygy görnüp dursa, onda oňa mejbury töletmäge synanyşyksyz talap bildirilip bilner.

936 madda. Zamun bolýanyň birnäçesi

Eger birnäçe şahs şol bir borçnama boýunça zamunlyk berse, onda olar hatda öz üstlerine zamunlygy bilelikde alsalar hem, olar raýdaş bergidarlar hökmünde jogap berýärler.

937 madda. Öňki kreditorlar tarapyndan alnan borçnama üçin jogapkärçilik

Öňki kreditorlar tarapyndan öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge kreditoryň öňünde borç edilen zamun bolýan adaty zamun bolýanyň baş bergidar bilen bilelikde bolşy ýaly, olar bilelikde jogapkärçilik çekýär.

938 madda. Zamun bolýanyň jogapkärçilik çäkleri

1. Zamun bolýan ähli halatlarda diňe zamunlyk hakyndaky dokumentde görkezilen iň ýokary summanyň çäklerinde jogapkärçilik çekýär.
2. Başga ylalaşyk bolmadyk mahalynda, zamun bolýan aşakdakylar üçin ýokarda görkezilen iň ýokary summanyň çäklerinde jogapkärçilik çekýär, ýagny:
a) baş borçnama laýyk gelýän summa, hususanda, baş bergidaryň günäsi bilen ýa-da tölegiň gijikdirilmegi netijesinde esasy bergi üýtgände. Şertleşik puşmana puly ýa-da şertnama tamamlananda göz öňünde tutulan zyýanyň umumy summasy üçin ol, diňe şeýle halatda, eger bu babatda ýörite ylalaşylan bolsa, jogapkärçilik çekýär;
b) eger zamun bolýanyň borçnamalary ýerine ýetirmek arkaly olardan gaça durmaga mümkinçiligi bolsa, baş bergidarlara tölenmäge degişli şertnamany togtatmak boýunça çykdajylar we sud harajatlary üçin;
w) eger bu göni ylalaşylsa, şertnama laýyklykda baş bergidar tarapyndan tölenmäge degişli prosentler üçin jogapkärçilik çekýär.

939 madda. Zamun bolýanyň garşylygy

1.Zamun bolýan baş bepgidara degişli ähli garşylyklaryny kreditora bildirip biler. Baş bergidar aradan çykan halatynda,zamun bolýan borçnama boýunça mirasdaryň çäklendirilen jogapkärçiligine salgylanyp bilmez.
2. Eger baş bergidar garşylyk bildirmekden ýüz dönderse, onda zamun bolýan garşylyk bildirmek hukugyny ýitirmeýär.

940 madda. Talapnamalaryň hasaba goşulmagyna jedelleşilmegine we mümkinçiligine edilýän salgylanmalara garşylyk bildirmek

1. Baş bergidaryň borçnamasynyň esasynda ýatan geleşige onuň jedelleşmäge hakynyň bolýandygyna görä, zamun bolýan kreditora ýerine ýetirmekden ýüz dönderip biler.
2. Baş bergidaryň tutup almaga degişli talabynyň garşysyna öz talabyny hasaba goşmak arkaly kanagatlanma almaga kreditoryň mümkinçiligi barka, şu zeýilli hukuk zamun bolýanyň tarapynda diýlip ykrar edilýär.

941 madda. Zamun bolýanyň jogapkärçiligini azaltmak

Eger kreditor zamun bolýanyň zyýanyna girew hukuklaryny ýa-da üpjünçiligiň gaýry serişdelerini ýa-da ýeňillikleri azaltsa, onda zamun bolýanyň jogapkärçiligi ýokarda görkezilen azaldylmaga laýyk gelýän summada azaldylýar.

942 madda. Baş bergidar tarapyndan tölegi gijä goýmagyň netijeleri

1. Eger baş bergidar tölegi gijä goýsa, kreditor bu hakda zamun bolýana habar bermelidir. Kreditor zamun bolýanyň talap etmegi bilen esasy berginiň ýagdaýy hakyndaky maglumatlary oňa bermelidir.
2. Eger kreditor bu hereketlerden birini ýerine ýetirmese, ol berjaý etmezligiň zyýan ýetirip biljek möçberinde zamun bolýanyň garşysyna öz talabyna bolan hukugyny ýitirýär.

943 madda. Möhletsiz zamunlyk mahalynda şertnamany togtatmak

1. Eger zamunlyk möhletsiz bolsa, zamun bolýan şertnamany togtatmagyň üç aýlyk möhletini berjaý etmäge borçludyr.
2. Möhletli zamunlykda bäş ýylyň geçmegi bilen üç aýlyk möhleti berjaý etmek arkaly şertnama togtadylyp bilner.
3. Şertnama bir taraplaýyn togtadylanda zamun bolýan togtadylmagyna çenli alnan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge borçludyr.

944 madda. Zamun bolýanyň boşatmak hakyndaky talaby

1.Eger zamun bolýan baş bergidaryň tabşyrygy boýunça zamunlyk berse ýa-da ol zamunlyk bermegi netijesinde kesekiniň işini tabşyryksyz ýöretmek    hakyndaky düzgünlere laýyklykda ynanyjynyň, baş bergidar babatdaky hukuklaryna eýe bolsa, onda ol zamunlykdan boşatmagy baş bergidardan talap edip biler, eger:
a) baş bergidaryň emläk ýagdaýy düýpli ýaramazlaşsa;
b) zamunlyk berlenden soň baş bergidaryň ýaşaýan ýeriniň, dörän kärhananyň, ýerleşýän ýeriniň ýa-da baş bergidaryň bolýan ýeriniň üýtgemegi netijesinde baş bergidar babatdaky sud seljermesi düýpli çylşyrymlaşsa;
w) kreditor zamun bolýan babatda mejbury ýerine ýetirmek hakynda suduň çözgudini gazansa.
2. Eger baş borçnamany ýerine ýetirmegiň möhleti heniz gelip ýetmese, onda baş bergidar boşatmagyň ýerine zamun bolýana degişli üpjünçiligi berip biler.

945 madda. Talabyň zamun bolýana geçmegi

Zamun bolýanyň kreditory kanagatlandyrandygyna görä, kreditoryň baş bergidar babatdaky talaby oňa geçýär. Talabyň geçmegi kreditoryň zyýanyna amala aşyrylyp bilinmez. Baş bergidaryň onuň bilen zamun bolýanyň hukuk gatnaşyklaryna esaslanan garşylygy şunuň bilen galtaşmaýar.

Глава 24. Поручительство

Статья 931. Понятие

1. По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним своих обязательств.
2. Поручительство может быть дано также и в отношении будущего или условного обязательства.

Статья 932. Письменная форма

1. Для действительности поручительства необходимо письменное заявление поручителя и указание в документе о поручительстве максимальной  количественно определенной суммы ответственности поручителя.
2. Если кто-либо в пределах исполнения своей профессиональной деятельности заявит о поручительстве, соблюдение письменной формы необязательно.

Статья 933. Объем обязательства поручителя

1. Для установления объема обязательств поручителя определяющим является содержание главного обязательства. То же применяется и в случае, если главное обязательство будет изменено вследствие вины или просрочки главного должника. Сделка, совершенная главным должником после установления поручительства, не влияет на объем обязательств поручителя.
2. Поручитель несет расходы по расторжению договора и судебному разбирательству, которые должны быть возмещены кредитору главным должником.

Статья 934. Отказ поручителя

Поручитель может отказать кредитору в исполнении, пока кредитор не осуществит безрезультатной попытки принудительного исполнения в отношении главного должника.

Статья 935. Солидарная ответственность поручителя

Если поручитель берет на себя ответственность солидарно или в ином равнозначном виде, то ему может быть предъявлено требование и без попытки принудительного взыскания, если главный должник просрочил выплату или был безрезультатно предупрежден либо его неплатежеспособность очевидна.

Статья 936. Несколько поручителей

Если несколько лиц дают поручительство по одному и тому же обязательству, то они отвечают как солидарные должники, даже если они не приняли на себя поручительство совместно.

Статья 937. Ответственность за обязательства, взятые предыдущими кредиторами

Поручитель, обязавшийся перед кредитором исполнить обязательства, взятые на себя предыдущими кредиторами, также несет ответственность вместе с ними как обычный поручитель вместе с главным должником.

Статья 938. Пределы ответственности поручителя

1. Поручитель во всех случаях несет ответственность только в пределах максимальной суммы, указанной в документе о поручительстве.
2. При отсутствии иного соглашения поручитель несет ответственность в пределах вышеуказанной максимальной суммы за:
а) сумму, соответствующую главному обязательству, в частности и тогда, когда основной долг изменился по вине главного должника или вследствие просрочки выплаты. За договорную неустойку или общую сумму вреда, которая предусмотрена к окончанию договора, он несет ответственность только в случае, если это специально согласовано;
б) расходы по прекращению договора и судебные издержки, которые подлежат возмещению главным должникам, если поручитель имел возможность избежать их путем исполнения обязательства;
в) проценты, подлежащие выплате главным должником согласно договору, если это было прямо согласовано.

Статья 939. Возражения поручителя

1. Поручитель может предъявить кредитору все возражения, принадлежащие главному должнику. В случае смерти главного должника поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследника по обязательству.
2. Поручитель не утрачивает права на возражения, если главный должник откажется от них.

Статья 940. Возражения со ссылкой на оспоримость и возможность зачета

1. Поручитель может отказать кредитору в исполнении, пока главный должник вправе оспаривать сделку, лежащую в основе его обязательства.
2. Аналогичное право признается за поручителем, пока кредитор имеет возможность получить удовлетворение путем зачета своего требования против подлежащего взысканию требования главного должника.

Статья 941. Уменьшение ответственности поручителя

Если кредитор в ущерб поручителю уменьшает залоговые права или иные средства обеспечения или льготы, то ответственность поручителя уменьшается на сумму, соответствующую вышеуказанному уменьшению.

Статья 942. Последствия просрочки выплаты главным должником

1. Если главный должник просрочил выплату, кредитор должен сообщить об этом поручителю. Кредитор по требованию поручителя в любое время должен предоставлять ему сведения о состоянии основного долга.
2. Если кредитор не выполнит одного из этих действий, то он теряет право на свои требования против поручителя в размере, в котором могло повлечь вред неисполнение.

Статья 943. Прекращение договора при бессрочном поручительстве

1. Если поручительство является бессрочным, поручитель обязан соблюдать трехмесячный срок прекращения договора.
2. При срочном поручительстве по истечении пяти лет договор может быть прекращен с соблюдением трехмесячного срока.
3. При одностороннем прекращении договора поручитель обязан исполнить обязательства, взятые до прекращения.

Статья 944. Требования поручителя об освобождении

1. Если поручитель дал поручительство по поручению главного должника или он вследствие дачи поручительства имеет права поверенного по отношению к главному должнику в соответствии с предписаниями о ведении чужих дел без поручения, то он может потребовать от главного должника освобождения от поручительства, если:
а) имущественное положение главного должника существенно ухудшилось;
б) судебное разбирательство в отношении главного должника существенно осложнилось вследствие изменения места жительства, места нахождения предприятия или места пребывания главного должника, наступившими после предоставления поручительства;
в) кредитор добился решения суда о принудительном исполнении в отношении поручителя.
2. Если срок исполнения главного обязательства еще не наступил, то главный должник может взамен освобождения предоставить поручителю соответствующее обеспечение.

Статья 945. Переход требования к поручителю

Поскольку поручитель удовлетворил кредитора, постольку требование кредитора в отношении главного должника переходит к нему. Переход требования не может быть осуществлен в ущерб кредитору. Возражения главного должника, основанные на правоотношении между ним и поручителем, этим не затрагиваются.