Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda

 

Şu Kanun harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýyny, şeýle-de harby gullukçylaryň we harby gullukdan boşan raýatlaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň hukuk we durmuş taýdan goraglylygy babatda döwlet syýasatynyň esaslaryny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýynyň hukuk esaslary

 

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýynyň hukuk esaslary Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan we şu Kanundan, harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýyny düzgünleşdirýän beýleki hukuk namalaryndan ybaratdyr.

 

2-nji madda. Şu Kanunyň hereket ediş çygry

 

1. Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde, beýleki goşunlarynda we harby edaralarynda hem-de kanun boýunça harby gulluk göz öňünde tutulan ministrliklerinde ýa-da pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda harby gullugy geçýän harby gullukçylara (mundan beýläk ‒ harby gullukçylar), harby gullukdan boşan raýatlara, şeýle hem olaryň maşgala agzalaryna degişlidir.

Harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlara harby gullukçynyň hukuk ýagdaýy şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki hukuk namalarynda göz öňünde tutulan halatlarda hem-de tertipde degişli edilýär.

2. Harby gullukçylaryň, harby gullukdan boşan raýatlaryň maşgala agzalary diýlip:

1) olar bilen bile ýaşaýan aýaly ýa-da äri;

2) kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary;

3) 18 ýaşdan geçen, ýöne 18 ýaşyna ýetmänkä maýyp bolan çagalary;

4) ýokary okuw mekdeplerinde okaýan, 24 ýaşyna ýetmedik çagalary;

5) şeýle hem harby gullukçylaryň eklenjindäki beýleki adamlar hasap edilýär.

 

3-nji madda. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy

 

1. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy – munuň özi harby gullukçylaryň döwlet tarapyndan kepillendirlen hukuklarynyň, azatlyklarynyň, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen borçlarynyň we jogapkärçiliginiň belli bir jemidir.

2. Harby gullukçylaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň, borçlarynyň hem jogapkärçiliginiň mazmuny we göwrümi olaryň harby gullugyň borçlaryny ýerine ýetirýän ýa-da ýerine ýetirmeýän mahalyndadyklary bilen bagly bolup durýar.

3. Harby gullukçylaryň jemgyýetdäki hukuk ýagdaýynyň aýratynlyklary öňlerinde goýlan wezipeleri islendik şertlerde, sol sanda janyny töwekgellige salmak arkaly gürrüňsiz ýerine ýetirmek zerurlygy bilen bagly bolup, döwleti ýaragly goramak boýunça olaryň üstüne ýüklenen borçlar bilen kesgitlenýär.

4. Harby gullukçylaryň käbir umumyraýat hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirmeleri olaryň harby gullugy geçmeginiň aýratynlyklary bilen baglanyşyklydyr, göz öňünde tutulan çäklendirmeler şu Kanun, Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary bilen bellenilýär we olaryň öwezi harby gullukçylara berilýän degişli ýeňillikler bilen dolunýar.

5. Harby gullukçylara:

1) ofiserler, harby okuw mekdepleriniň talyplary, diňleýjileri, harby gulluga borçnama boýunça giren seržantlar, starşinalar, esgerler we matroslar (mundan beýläk – harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar);

2) harby gullugy çagyryş boýunça geçýän seržantlar, starşinalar, esgerler we matroslar, şeýle hem harby okuw mekdepleriniň talyplary harby gullugy geçmek hakyndaky borçnamany bermänkä (mundan beýläk – harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylar) degişlidirler.

Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, harby gullugy çagyryş boýunça geçýän ofiserler öz hukuk ýagdaýy boýunça harby gullugy borçnama boýunça geçýän ofiserlere deňleşdirilýärler.

6. Harby gullukçylara olaryň şahsyýetini hem hukuk ýagdaýyny tassyklaýan resminamalar berilýär.

7. Harby gullukçylaryň harby döwürdäki hem-de adatdan daşary ýagdaý şertlerindäki hukuk ýagdaýynyň aýratynlyklary «Harby ýagdaý hakynda», «Goranmak hakynda», «Türkmenistanda mobilizasion taýýarlygy we mobilizasiýa hakynda», «Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda» Türkmenistanyň kanunlary bilen düzgünleşdirilýär.

8. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, kärhanalar, edaralar we guramalar öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde harby gullukçylara, harby gullukdan boşan raýatlara hem-de olaryň maşgala agzalaryna durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça goşmaça ýeňillikleri belläp bilerler.

 

4-nji madda. Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýyna eýe bolýan raýatlar

 

1. Harby gulluga başlanlaryndan soň raýatlar (çagyryş boýunça harby gullukçylar üçin çagyryş nokadyndan ugradylan gününden başlap) harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýyna eýe bolýarlar we harby gullugy tamamlanlaryndan soň (harby hasaba durmak üçin buýruk hatda bellenen möhletden gijä galman) ony ýitirýärler.

2. Ýesir alnan, şeýle hem bitarap ýurtlarda internirlenen harby gullukçylarda harby gullukçynyň hukuk ýagdaýy saklanyp galýar. Döwlet häkimiýet edaralary we harby serkerdelik halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, harby gullukçylary azat etmek we olaryň Watanyna gaýdyp gelmegi barada çäreleri görmäge borçludyrlar.

3. Iş kesilip, azatlykdan mahrum edilen mahalynda harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy bilen göz öňünde tutulan durmuş goraglylygynyň üpjün edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde bes edilýär ýa-da çäklendirilýär.

 

5-nji madda. Harby gullukçylaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygynyň kepillikleri

 

1. Şu Kanun bilen harby gullukçylara hukuk we durmuş taýdan goraglylygynyň, şeýle hem eýeleýän harby wezipelerini, dakylan harby atlaryny, harby gullugyň umumy dowamlylygyny, amala aşyrýan wezipelerini, harby gullugy geçmegiň şertlerini we tertibini nazara almak bilen, üpjünçiligiň maddy we beýleki görnüşleriniň bir bitewi ulgamy bellenilýär.

2. Harby gullukçylaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygy döwletiň wezipesi bolup durýar we şulary göz öňünde tutýar:

1) döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, harby dolandyryş edaralary tarapyndan harby gullukçylaryň hukuklarynyň, ýeňillikleriniň, kepillikleriniň we öwezini dolunmalaryny almagynyň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegini;

2) harby gullukçylaryň durmuş taýdan goraglylygynyň kämilleşdirilmegini;

3) harby gullukçylaryň janyny we saglygyny goramagy, şeýle hem harby gullugyň häsiýetine hem-de jemgyýetde eýeleýän ornuna laýyk gelýän durmuş şertlerini döretmäge gönükdirilen beýleki çäreleriň geçirilmegini.

3. Harby gullukçylaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek boýunça şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan çäreler harby gullukdan boşan raýatlara, şol sanda öňki SSSR-iň Ýaragly Güýçlerinden boşan raýatlara hem-de harby gullukçylaryň maşgala agzalaryna şeýle derejede degişlidir.

4. Şu Kanuna laýyklykda durmuş ýeňilliklerine, hukuklaryna we kepilliklerine eýe bolan harby gullukçylar, harby gullukdan boşan raýatlar hem-de olaryň maşgala agzalary, eger Türkmenistanyň kanunlary bilen başgaça bellenilmedik bolsa, beýleki raýatlara bellenen durmuş ýeňilliklerinden, hukuklaryndan we kepilliklerinden hem peýdalanmaga hukuklydyrlar. Eger görkezilen adamlar birnäçe esaslar boýunça bir wagtda şol bir durmuş ýeňilligine, hukuga we kepillige eýe bolsalar, onda olara özleriniň islegine görä, bir esas boýunça durmuş ýeňilligi, hukugy ýa-da kepilligi berilýär.

5. Zenan harby gullukçylar eneligi we çagalygy goramak bilen bagly Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen durmuş hukuklaryndan we kepilliklerinden peýdalanýarlar.

Zenan harby gullukçylar üçin bellenen eneligi we çagalygy goramak bilen bagly durmuş hukuklary we kepillikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde erkek harby gullukçylara hem degişli edilip bilner.

 

II BAP. HARBY GULLUKÇYLARYŇ, HARBY GULLUKDAN BOŞAN RAÝATLARYŇ WE OLARYŇ MAŞGALA AGZALARYNYŇ HUKUKLARYNY GORAMAGYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI

 

6-njy madda. Harby gullukçylaryň hukuklaryny, azatlyklaryny, at-abraýyny we mertebesini goramak

 

1. Harby gullukçylaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň, at-abraýynyň we mertebesiniň goralmagy döwlet tarapyndan kepillendirilýär.

2. Harby gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilmegi bilen baglylykda harby gullukçylaryň janyna, saglygyna, at-abraýyna, mertebesine we emlägine kast etmek we kast etmek haýbatyny atmak ýa-da şol hereketleri olaryň ýakyn garyndaşlary babatynda amala aşyrmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçilige eltýär.

3. Kanun arkaly ygtyýarly edilen adamlardan başga hiç kimiň harby gullukçylaryň gulluk işine gatyşmaga hukugy ýokdur.

4. Diňe Türkmenistanyň kanunlarynda hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda göz öňünde tutulan esaslara laýyklykda harby gullukçylar tutulyp saklanylyp ýa-da tussag edilip, şol sanda wagtlaýyn harby tussaghanada saklanyp bilner.

 

7-nji madda. Harby gullukçylaryň erkin hereket etmäge we ýaşaýan ýerini saýlap almaga hukugy

 

1. Harby gullukçylar erkin hereket etmäge hukugyny harby bölümleriň söweşjeň taýýarlygyny saklamagyň hem-de harby gullukçylaryň öz gulluk ýerine öz wagtynda gelmegini üpjün etmegiň zerurlygyny nazara alyp amala aşyrýarlar.

2. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň harby bölümleriň çäklerinde hem-de harby bölümlerden garnizonlara goýberilende şolaryň çäklerinde erkin hereket etmäge hukugy bardyr.

3. Harby gullukçylara harby gullugy geçýän garnizonlarynyň çäklerinden daşyna çykmaga Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda kesgitlenen tertipde, Türkmenistanyň çäginden daşyna çykmaga bolsa, Türkmenistanyň kanunlarynda bellenen tertipde rugsat berilýär.

4. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylaryň harby gullugyň geçilişiniň şertleri, harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň saglyk ýagdaýy (harby-lukmançylyk toparynyň beren netijenamasy esasynda) hem-de Borçnama boýunça harby gullugy geçmegiň tertibi hakynda Düzgünnamada bellenilýän beýleki esaslar boýunça harby gulluk edýän ýerini üýtgetmäge, şol sanda başga ýere geçirilmegi tertibinde üýtgetmäge hukugy bardyr.

5. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylaryň harby gulluk edýän ýeri üýtgände, şeýle hem harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetilmegi, saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleri bilen baglanyşykly harby gullukdan boşadylanda, olaryň döwlet okuw mekdeplerinde okaýan, terbiýelenýän, çagalar bagyna gatnaýan maşgala agzalary özleriniň islegleri boýunça harby gullukçynyň harby gullugy geçmäge ýa-da ýaşamaga gelen täze ýeriniň golaýynda ýerleşýän okuw mekdeplerine (şeýle okuw mekdepleri bar bolsa), çagalar bagyna geçirilýärler we kabul edilýärler.

Şeýle hem harby gullukçylaryň aýaly (äri) ozalky gulluk eden      ýa-da ýaşan ýerinde işleýän hünäri boýunça soňky baran ýerinde bellenen tertipde işe kabul edilýär.

 

8-nji madda. Harby gullukçylaryň dine uýmak erkinligi

 

1. Harby gullukçylar dine bolan garaýyşlaryny özbaşdak kesgitleýärler we bu barada ynam-ygtykatlaryny beýan edýärler, şeýle hem olar özleriniň gullukdan boş wagtlary dini ybadatlara gatnaşmaga we dini däp-dessurlary berjaý etmäge hukuklydyrlar.

2. Harby gullukçylaryň öz dini garaýyşlaryny esas edinip, öz gulluk borçlaryny berjaý etmekden boýun gaçyrmaga hem-de gulluk ygtyýarlyklaryny ol ýa-da beýleki bir dine garaýşy wagyz-nesihat etmek üçin peýdalanmaga hukugy ýokdur.

3. Harby gullukçylar dini nyşanlary we dini edebiýaty ýekelikde ulanyp bilerler.

4. Harby bölümlerde dini guramalaryň döredilmegine ýol berilmeýär.

 

9-njy madda. Harby gullukçylaryň söz azatlygyna, erk-islegini erkin beýan etmäge, ýygnaklara, ýygnanyşyklara, ýörişlere gatnaşmaga bolan hukugy

 

 

1. Harby gullukçylar söz azatlygy, pikirini hem ynam-ygtykadyny beýan etmek hukugyny, maglumatlary almak hem ýaýratmak baradaky hukugyny amala aşyranda döwlet syryny we gulluk syry aýan etmeli däldirler, serkerdeleriň (başlyklaryň) beren buýruklaryny seljermeli we tankyt etmeli däldirler.

2. Harby gullukçylaryň gullukdan boş wagtlary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde ýygnaklara, ýygnanyşyklara, ýörişlere we beýleki köpçülik çärelerine gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

10-njy madda. Harby gullukçylaryň jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gatnaşmaga bolan hukugy

 

1. Harby gullukçylaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we şu Kanuna laýyklykda wekilçilikli häkimiýet edaralaryna saýlamaga hem saýlanmaga hukugy bardyr.

Wekilçilikli häkimiýet edaralaryna saýlanan harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýynyň aýratynlyklary Türkmenistanyň kanunlary bilen kesgitlenilýär.

2. Harby gullukçylaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we şu Kanuna laýyklykda, jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gös-göni, şeýle-de erkin saýlanan wekilleriniň üsti bilen gatnaşmaga hukugy bardyr.

3. Harby gullukçylar syýasy maksatlary yzarlamaýan jemgyýetçilik birleşikleriniň düzüminde durup hem-de harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmeýän wagtlary olaryň işine gatnaşyp bilerler.

4. Harby gulluga borçnama boýunça girýän ýa-da harby gulluga çagyrylýan raýatlar syýasy partiýalarda we syýasy maksatlary yzarlaýan jemgyýetçilik birleşiklerinde öz agzalyklaryny togtatmaga borçludyrlar.

 

11-nji madda. Harby gullukçylaryň zähmet çekmäge bolan hukugy

 

1. Harby gullukçylar zähmet çekmäge bolan hukugyny harby gullugy geçmekleri bilen durmuşa geçirýärler.

2. Döwlet harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara şu aşakdakylary kepillendirýär:

1) alan hünär derejesine, gulluk edende gazanan netijelerine laýyklykda we bäsleşik esasynda harby wezipeleri eýelemegini hem-de wezipesiniň ýokarlanmagy bilen täze gulluga geçirilmegini;

2) harby gullugyň bähbitlerini hem-de özleriniň islegini nazara alyp, hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny.

3. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň gulluk işiniň häsiýetine görä gulluk boýunça bir wezipeden başga wezipä geçirilmegi olaryň hünär derejesi hem-de gulluk zerurlygy bilen kesgitlenýär.

4. Raýatlaryň çagyryş boýunça we borçnama boýunça harby gullukda bolan wagty olaryň umumy zähmet iş döwrüne hem-de hünäri boýunça iş döwrüne goşulýar, şunda harby gullukda bolnan bir aýy işiň bir aýyna deňleşdirilen hasabyndan ugur alynýar.

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen halatlarynda harby gullukda bolnan wagt ýeňillikli tertipde hasaplanyp bilner.

5. Howa ýa-da ekologiýa şertleri ýaramsyz ýerlerde, şeýle hem harby gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilmegi jany we saglygy üçin ýokary howplulyk bilen baglanyşykly bolan degişli harby wezipelerde harby gullugy geçýän harby gullukçylara Türkmenistanyň kanunçylygynda goşmaça ýeňillikler bellenilýär.

6. Harby gulluk borçlaryny ýerine ýetiren mahalynda wepat bolan harby gullukçylaryň maşgala agzalary deň derejeli iş önümçiliginde we hünär derejesinde iş ýerleri ýa-da işgärleriň sany gysgaldylanda işde galmakda artykmaçlyklardan peýdalanýarlar, şeýle hem iş bilen üpjün edýän edaralar tarapyndan hünär taýýarlygyna, hünärini ýokarlandyrmaga we gaýtadan taýýarlamaga ilkinji nobatda iberilmegine hukuklydyrlar.

7. Harby gullukçylaryň, şeýle-de harby gullukçylaryň aýallarynyň (ärleriniň) çagalaryna arza bilen ýüz tutulandan soň bir aýyň dowamynda mekdebe çenli bilim bermegi üpjün edýän edaralarda orunlaryň berilmegi kepillendirilýär.

8. Harby gullukçylara harby gullugynyň daşyndan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işlemäge ýol berilmeýär, eger harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegine päsgel bermeýän bolsa, ylmy, mugallymçylyk we döredijilik işi bilen meşgullanýan halatlary muňa girmeýär. Harby gullukçylaryň telekeçilik işini amala aşyrmakda öz gulluk ýagdaýyny peýdalanyp, ýuridik we fiziki şahslara ýardam etmegi, şeýle hem munuň üçin hak-heşdek we ýeňillikler almagy gadagandyr.

9. Harby gullukçylaryň öz harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekleri bilen şertlendirilmedik işleri ýerine ýetirmäge çekilmegine Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenen halatlarda ýol berilýär. Şu halatlarda harby gullukçylara şol işleri ýerine ýetirýän beýleki raýatlar üçin göz öňünde tutulan ýeňillikler degişli edilýär.

 

12-nji madda. Harby gullukçylaryň gulluk wagty we olaryň dynç almaga bolan hukugy

 

1. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylaryň her hepdedäki gulluk wagtynyň umumy dowamlylygy şu maddanyň dördünji böleginde görkezilenden başga halatlarda, Türkmenistanyň Zähmet kodeksi bilen bellenen hepdelik iş wagtynyň kadaly dowamlylygyndan artyk bolmaly däldir.

2. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge hepdelik gulluk wagtynyň bellenen dowamlylygyndan artyk çekilende we munuň öwezini hepdäniň beýleki günlerinde dynç bermek bilen dolup bolmaýan mahalynda, şol artyk wagtyň hemmesi jemlenilip, harby gullukçylara goşmaça dynç günleri hökmünde berilýär, bu günler olaryň esasy rugsadyna birikdirilip bilner ýa-da şol günler tölenilýär. Şu halatlarda gulluk wagtynyň hasabyny ýöretmegiň hem-de goşmaça dynç günlerini bermegiň tertibi Borçnama boýunça harby gullugy geçmegiň tertibi hakynda Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

3. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň gulluk wagtynyň dowamlylygy Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynyň talaplaryna laýyklykda harby bölümleriň içki tertip-düzgüni we gün tertibi esasynda kesgitlenilýär, şunda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda kesgitlenilýän halatlardan başga halatlarda, harby gullukçylar dynç alar ýaly her gün azyndan sekiz sagatdan az bolmadyk, şahsy zerurlyklary üçin hem iki sagat wagt berilýär.

4. Söweş nobatçylygy (söweşjeň gulluk), tälimler, gämileriň ýörişleri hem-de Türkmenistanyň Goranmak ministri tarapyndan hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan sanawy kesgitlenilýän beýleki çäreler zerur bolşuna görä, hepdelik gulluk wagtynyň umumy dowamlylygyny çäklendirmezden geçirilýär.

5. Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara we harby okuw mekdeplerinde hem-de okuw harby bölümlerinde harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara, beýleki harby gullukçylara bolşy ýaly, her hepdede bir gije-gündizden az bolmadyk dynç berilýär.

Dynç günleri harby gullukçylara dynç we baýramçylyk günlerinde berilýär, şol günlerde olar harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge çekilen mahalynda bolsa, dynç güni Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda kesgitlenýän tertipde hepdäniň beýleki günlerinde berilýär.

6. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda, her ýylky esasy rugsat hem-de rugsatlaryň beýleki görnüşleri berilýär.

Harby gullukçylaryň her ýylky esasy rugsadynyň dowamlylygy rugsady geçirjek ýerine baryp gelmek üçin gerek bolan gije-gündiz wagta artdyrylýar.

7. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylara gullukda gazanan söweşjeň we hünär üstünlikleri üçin harby bölümiň serkerdesiniň teklibi esasynda, höweslendirmek görnüşinde 10 gije-gündize çenli rugsat berilýär.

 

13-nji madda. Harby gullukçylaryň pul hak-heşdegi

 

1. Harby gullukçylaryň pul hak-heşdegi eýeleýän harby wezipesine laýyklykda her aýda alýan aýlygyndan (mundan beýläk harby wezipesi boýunça aýlygy) hem-de harby adyna laýyklykda her aýda alýan aýlygyndan (mundan beýläk harby ady boýunça aýlygy) ybarat bolýar, şolar hem harby gullukçylaryň aýda alýan pul hak-heşdek aýlygyny (mundan beýläk pul hak-heşdegi) ybarat edýär, mundan başga-da, aýda alýan we başga hili goşmaça pullaryndan(mundan beýläk goşmaça hak) hem-de beýleki goşmaça pul haklaryndan (mundan beýläk tölegler) ybarat bolýar.

2. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara harby wezipeler we harby atlar boýunça berilýän aýlyklaryň, goşmaça haklaryň we tölegleriň möçberleri Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklibi boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Harby gullukçylaryň wezipe aýlyk haklarynyň möçberleri Türkmenistanyň hukuk namalary we harby bölümleriň tassyklanan wezipe sanawy esasynda kesgitlenilýär.

4. Borçnama boýunça harby gullukçylaryň aýlyk wezipe iş haklaryna gulluk eden ýyllary üçin göterimleriň möçberleri:

1 ýyldan 2 ýyla çenli – 5 göterim;

2 ýyldan 5 ýyla çenli – 10 göterim;

5 ýyldan 10 ýyla çenli – 15 göterim;

10 ýyldan 15 ýyla çenli – 20 göterim;

15 ýyldan 20 ýyla çenli – 25 göterim;

20 ýyldan 25 ýyla çenli – 30 göterim;

25 ýyldan ýokary – 35 göterim.

Bellenen göterimler harby gullukçylaryň harby ady boýunça hem-de eýeleýän esasy ýa-da wagtlaýyn ýerine ýetirýän wezipe işi boýunça iş haklaryna laýyklykda hasaplanylýar.

5. Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen döwlet häkimiýet edaralaryna, halkara guramalaryna harby däl wezipelere bellenen, şonuň ýaly-da bellenilen tertipde döwlet häkimiýet edaralaryna ýa-da jemgyýetçilik birleşiklerinde ýolbaşçy wezipä saýlanan harby gullukçylaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda harby gullukçylar üçin göz öňünde tutulan harby ady boýunça berilýän aýlyklary, hukuk     hem-de durmuş kepillendirmeleri saklanyp galýar we görkezilen kepillikler olaryň wezipelere bellenen we saýlanan iş ýerleri boýunça üpjün edilýär.

Şunda harby gullukçynyň görkezilen wezipelerde ygtyýarlyklarynyň amala aşyrylmagy tamamlanandan soň, onuň harby gullugy öňki eýelän wezipesinde dowam etdirmäge ýa-da möhletinden öň harby gullukdan boşamaga hukugy bardyr.

6. Harby gullukçylary pul hak-heşdegi bilen üpjün etmegiň tertibi Türkmenistanyň Goranmak ministrligi hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan kesgitlenýär.

7. Döwlet gullukçylarynyň aýlyk haklarynyň möçberi ýokarlanan ýagdaýynda harby gullukçylaryň pul hak-heşdeginiň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda deň ölçeglilikde ýokarlanýar.

 

14-nji madda. Harby gullukçylara goşmaça pul tölegleri

 

1. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylara, harby okuw mekdepleriniň talyplaryna ýarawsyzlygy sebäpli (harby-lukmançylyk toparynyň beren netijenamasy esasynda) rugsada giden mahalynda, olaryň alýan bir aýlyk hak-heşdeginden az bolmadyk möçberde pul tölenilýär.

2. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara täze harby gulluk ýerine geçmegi ýa-da harby bölümiň başga ýere geçirilmegi bilen baglylykda täze ýaşaýyş ýerine geçenlerinde aşakda görkezilen tölegler tölenilýär:

1) harby gullukçynyň we onuň maşgala agzalarynyň ýol kireýiniň bahasy;

2) emlägi daşamak boýunça çykdajylar;

3) harby gullukçynyň we onuň maşgala agzalarynyň ýolda bolýan wagty üçin gündelik çykdajylar;

4) ýola taýýarlyk görmek we täze ýaşaýyş ýerinde ýerleşmek üçin gerek bolan günlerine, ýöne alty günden köp bolmadyk möçberde pul hak-heşdegi, şeýle hem ýolda bolýan wagty üçin pul hak-heşdegi;

5) harby gullukça we göçýän her bir maşgala agzasyna birwagtlaýyn kömek puly.

Görkezilen tölegleriň möçberleri we olary tölemegiň tertibi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

3. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylara harby gullugy dowam etdirmek üçin başga ýere geçirilmegi sebäpli başga ýere göçülende kesgitli stawkalar (ýolda bolnan her gün üçin berilýän gije-gündizlik puly) möçberinde pul tölenýär.

4. Gulluk iş saparyna iberilýän harby gullukçylara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möçberlerde we tertipde gulluk iş sapar çykdajylary tölenilýär.

5. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylaryň gulluk eden döwri üçin dakylan harby adyna laýyklykda hem-de esasy ýa-da wagtlaýyn ýerine ýetirýän wezipesi boýunça şol günki pul üpjünçiligine (aýlyk haklaryna) laýyklykda, aýlyk hakynyň berilýän gününde, aýlyk hak-heşdeklerini hasaplamak bilen aýlyk haklarynyň üstüne her aýda göterim goşmaça pullary gulluk eden döwri üçin tölenilýär.

Görkezilen göterim goşmaça pullaryny bellemek üçin gulluk eden döwrüniň hasaplanylyşynyň tertibi Türkmenistanyň kanunlary bilen kesgitlenilýär.

 

15-nji madda. Harby gullukçylaryň azyk we goş-golam bilen üpjünçiligi

 

1. Harby gullukçylaryň azyk üpjünçiligi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Harby gullukçylaryň azyk üpjünçiligi hakyndaky Düzgünnama laýyklykda amala aşyrylýar hem-de çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar, şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan sanawy tassyklanan borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylaryň aýry-aýry toparlary üçin olaryň harby gullugy geçýän ýerleri boýunça iýmitini guramakdan ybaratdyr.

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar rugsada ýa-da gulluk iş saparyna gidenlerinde ýolda bolýan wagty üçin olar gury azyk paýy bilen üpjün edilýärler.

2. Harby gullukçylar harby gullugy geçmegiň şertlerine baglylykda hem-de Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Harby gullukçylaryň goş-golam üpjünçiligi hakyndaky Düzgünnama laýyklykda goş-golam bilen üpjün edilýärler.

 

16-njy madda. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş jaýyna bolan hukugy

 

1. Döwlet harby gullukçylara ýaşaýyş jaýlarynyň berilmegine kepil geçýär.

Döwlete degişli bolan ýaşaýyş jaý gaznasyndan Türkmenistanyň Goranmak ministrligine, beýleki ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna ulanmak üçin berlen ýaşaýyş jaýlarynyň hasabyna şоlaryň goşunlarynda borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara hem-de olar bilen bile ýaşaýan maşgala agzalaryna täze harby gulluk ýerine gelen gününden başlap üç aýdan gijä galman, Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksinde göz öňünde tutulan kadalar boýunça ýaşaýyş jaýlary berilýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen harby gullukçylara harby gullugyň ilkinji bäş ýylynda (harby okuw mekdeplerinde okalan wagt muňa girmeýär) gulluk ýaşaýyş jaýy ýa-da umumy ýaşaýyş jaýy berilýär. Şol möhletiň içinde olaryň harby gulluga girmezden ozal eýelän ýaşaýyş jaýlaryna bolan hukugy olarda hem-de olaryň maşgala agzalarynda saklanyp galýar. Olar harby gulluga çagyrylmanka (girmänkä) ýaşan ýerinde özleriniň ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäçleriň sanawlaryndan çykarylyp bilinmez. Harby gullugy şol möhletden artyk dowam etdiren mahalynda, olara ýaşaýyş jaýlary umumy esaslarda berilýär.

3. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün bolsalar, onda harby gullugy geçýän döwründe olaryň ýaşaýyş jaý meýdanynyň şu Kanunda hem-de Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kanunçylygynda bellenilen kadalara laýyklykda özleriniň ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmaga hukugy bardyr.

4. Türkmenistanyň hukuk namalaryna laýyklykda, harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlaryndan ipoteka karzy boýunça öýleri edinmäge ýa-da harby gullugy geçýän ýerinde hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýer bölegini almaga hukuk berilýär.

5. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalary ýaşaýyş jaýlaryny alýançalar öz isleglerine görä, harby gullugy geçýän ýeri boýunça harby bölümleriň salgylary boýunça ýazga durýarlar.

Şol harby gullukçylara we olaryň maşgala agzalaryna ýaşaýyş jaýlaryny alýançalar wagtlaýyn ýaşamaga ýaramly ýaşaýyş jaýlary ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlary berilýär. Harby gullugy geçýän döwründe borçnama boýunça harby gullukçyny döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyndan ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmäge mümkinçiligiň bolmadyk halatynda, harby bölümler harby gullukçylary we olaryň maşgala agzalaryny ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek üçin jaýlary kärendesine almalydyrlar ýa-da harby gullukçylaryň islegine görä ýaşaýyş jaýy kireýine almak şertnamasynda şertleşilen möçberler boýunça ýaşaýyş jaýy üçin çykarylan çykdajylaryň öwezini  dolmalydyrlar.

6. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň wagtlaýyn ýaşamagy üçin ýaramly ýaşaýyş jaýlaryny kireýine almagyna ýardam bermäge borçludyrlar.

7. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara bellenen tertipde berlen döwlet ýaşaýyş jaý gaznalaryna degişli jaýlardaky ýaşaýyş öýleri Türkmenistanyň Goranmak ministrligine    hem-de kanun boýunça harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna berkidilýär. Şol görkezilen ýaşaýyş öýleri boşan mahalynda, olara ýene-de harby gullukçylar bilen olaryň maşgalalary ýerleşdirilýär.

8. Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, saglyk ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby gullukdan boşan raýatlary (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 10 ýyl we şondan köp bolsa) hem-de olaryň maşgala agzalaryny ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bellenen kadalara görä ýaşaýyş jaýlary bilen olaryň hemişelik ýaşamak üçin saýlap alan ýerinde ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäçleriň sanawlaryna girizmek üçin arza berlen gününden beýläk bir ýylyň dowamynda üpjün edýärler. Ýaşaýyş jaýlarynyň tabşyrylandygy hem-de ozalky ýaşan jaýyndan çykylandygy hakyndaky resminamalary şol raýatlar we olaryň maşgala agzalary hemişelik ýaşaýyş jaýlaryny alanlarynda görkezýärler.

9. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetip, boşamagyna üç ýyl galanda ýa-da saglyk ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby gullukdan boşan ýyly serkerdeleriň (başlyklaryň) haýyşnamalary esasynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan olar ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäçleriň sanawlaryna girizilýär.

10. Polkownik (1-nji derejeli kapitan) we şondan ýokary harby ady bolan ofiserlere bellenen kadadan artyk goşmaça ýaşaýyş jaý meýdany berilýär, onuň möçberi bolsa kada boýunça bir adama berilýän ýaşaýyş jaý meýdanynyň möçberinden az bolmaly däldir. Şeýle hukuk harby okuw mekdepleriniň, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ätiýaçlykdaky serkerdelerini we raýat goranyşynyň şepagat uýalaryny taýýarlamak boýunça okuw merkeziniň harby gullukçy-mugallymlaryna, alymlyk derejesi ýa-da alymlyk ady bolan ylmy işgärlere hem berilýär. Ýokarda agzalan harby gullukçylar harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi sebäpli, saglyk ýagdaýyna görä ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby gullukdan boşanlaryndan soň hem goşmaça ýaşaýyş jaý meýdany ýa-da goşmaça jaý baradaky hukugy özünde saklap galýarlar.

Goşmaça ýaşaýyş jaý meýdanyny bermegiň tertibi hem-de şertleri Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilýär.

11. Harby gullugy geçmek üçin daşary ýurda iberilen harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylaryň döwlet we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýaşaýyş jaý gaznalaryna degişli jaýlarda ýaşap oturan ýaşaýyş jaýlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, olaryň – daşary ýurtda bolan ähli döwründe eldegrilmesiz (bronlanan) edilip goýulýar. Ýaşaýyş jaýlary eldegrilmesiz (bronlanan) edilip goýlan harby gullukçylara täze gulluk edýän ýerinde gulluk ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlary berilýär.

12. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar, şeýle hem harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli harby gullukdan boşadylan raýatlar (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 20 ýyl we şondan köp bolsa) we olaryň bile ýaşaýan maşgala agzalary eýeleýän ýaşaýyş jaýy we edilýän jemagat-durmuş hyzmatlary (jemagat, elektrik energiýasy, suw, gaz we beýlekiler) boýunça tölegler amala aşyrylanda ýaşaýyş jaý gaznasynyň degişliligine we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan 50 göterim möçberinde ýeňillikden peýdalanýarlar.

13. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylar Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynyň talaplaryna laýyklykda ýerleşdirilýärler. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň, harby okuw mekdepleriniň talyplarynyň harby gulluga çagyrylmanka (girmänkä) eýeläp oturan ýaşaýyş jaýlary olaryň özlerinde saklanyp galýar. Olar ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäçleriň sanawlaryndan çykarylyp bilinmez.

14. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara hem-de harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşan adamlara (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 10 ýyl we şondan köp bolsa), şeýle hem harby gullugy geçmäge ýurduň daşyna iberilenlere ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmaklary üçin ýer böleklerini ilkinji nobatda bermäge borçludyrlar.

 

17-nji madda. Harby gullukçylaryň saglygyny goramaga, lukmançylyk kömegini almaga bolan hukugy

 

1. Döwlet harby gullukçylaryň saglygynyň goragyny, şeýle-de olaryň lukmançylyk kömegini almagyny kepillendirýär.

2. Harby gullukçylaryň saglygyny goramak işi sagdyn harby gulluk, durmuş şertleriniň döredilmegi hem-de howply harby gulluk ýagdaýlaryny çäklendirmek baradaky çäreler ulgamy arkaly üpjün edilýär, bu ulgam bolsa serkerdeleriň (başlyklaryň) Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralary bilen arkalaşykda bolmagy bilen amala aşyrylýar.

3. Harby gullukçylaryň janyny we saglygyny goramak hakynda alada etmek serkerdeleriň (başlyklaryň) borjudyr. Harby tälim we söweş taýýarlygy boýunça beýleki çäreler geçirilende, harby gulluk borçlary ýerine ýetirilende, ýarag we harby tehnika ulanylanda, degişli işler geçirilende howpsuzlyk baradaky talaplary üpjün etmek wezipesi olaryň üstüne ýüklenilýär.

4. Harby-lukmançylyk bölümçelerinde, bölümlerinde hem edaralarynda (mundan beýläk – harby-lukmançylyk edaralarynda) harby gullukçylaryň tölegsiz lukmançylyk kömegini almaga hukugy bardyr. Harby gullukçylaryň harby gullugy geçýän ýerinde ýa-da ýaşaýan ýerinde harby-lukmançylyk edaralary ýa-da olaryň degişli bölümleri ýa-da ýörite lukmançylyk enjamlary bolmadyk halatynda, şeýle hem gaýragoýulmasyz halatlarda Türkmenistanyň saglygy goraýyş edaralarynda olara lukmançylyk kömegi päsgelçiliksiz  hem-de tölegsiz berilmelidir. Harby gullukçylaryň özüni bejertmek üçin eden çykdajylarynyň öwezi Türkmenistanyň Goranmak ministrligi hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan dolunmalydyr.

5. Harby gullukçylar her ýyl lukmançylyk barlagyndan geçýärler, olar bilen kesel bejeriş-öňüni alyş çäreleri geçirilýär.

6. Ofiserleriň maşgala agzalary, şeýle hem olaryň eklenjindäki adamlar harby-lukmançylyk edaralarynda tölegsiz lukmançylyk kömegini almaga hukuklydyrlar. Harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýan ýerinde harby-lukmançylyk edaralary ýa-da olaryň degişli bölümleri, ýa-da ýörite lukmançylyk enjamlary bolmadyk mahalynda, şeýle hem gaýragoýulmasyz halatlarda lukmançylyk kömegi saglygy goraýyş edaralarynda umumy esaslarda berilýär.

7. Harby şäherjiklerde ýerleşen harby gullukçylara sanitariýa-epidemiologiýa üpjünçiligini Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň harby-lukmançylyk gulluklary amala aşyrýarlar. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň epidemiýa garşy-sanitariýa edaralary epidemiologiýa garşy sanitariýa çärelerini harby bölümlerde geçirmekde hem-de pudaklaýyn sanitariýa gözegçiligini amala aşyrmakda tölegsiz kömek bermelidirler.

8. Harby gullukçylaryň (çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylardan we harby okuw mekdepleriniň talyplaryndan başgalaryň) esasy we goşmaça rugsatlary döwründe Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şypahanalarynda, sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde özleriniň saglygyna seredilmegi we guramaçylykly dynç almagy ýeňillikli şertlerde üpjün edilýär.

9. Harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly şikes alan (ýaralanan, synasyna şikes ýeten, seňselän) ýa-da kesellän harby gullukçylaryň, şeýle hem harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly wepat bolan harby gullukçylaryň aýallarynyň (ärleriniň), 18 ýaşa ýetmedik çagalarynyň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýa-da Türkmenistanyň beýleki ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şypahana-dynç alyş we sagaldyş edaralarynda ýylda bir gezek tölegsiz saglygyny dikeltmäge hukugy bardyr.

10. Harby gulluk borçlaryny ýerine ýetiren mahaly şikes alan (ýaralanan, synasyna şikes ýeten, seňselän) ýa-da kesellän harby gullukçylaryň hassahanadaky bejergiden soň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz önünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şypahana dynç alyş hem-de sagaldyş edaralaryna harby-lukmançylyk toparynyň çykaran netijenamasyna laýyklykda, ýollanma hatyny nobatsyz almaga hukugy bardyr.

11. Harby gullukçylar we harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşan raýatlar, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlar we olara deňleşdirilen adamlar, harby gullugyň weteranlary lukmançylyk kömegini almakda we şypahanalarda özüni bejertmekde artykmaçlyk hukugyna eýedirler.

12. Şu maddanyň 4-nji, 5-nji we 7-nji böleklerinde görkezilen harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň hukuklary hem-de ýeňillikleri harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşan uly we ýokary derejeli ofiserlere (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 20 ýyl we şondan köp bolsa) hem-de olaryň maşgala agzalaryna hem degişli edilýär.

 

18-nji madda. Eýeçilik hukugy

 

1. Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda, harby gullukçylaryň eýeçiliginde emlägi bolup biler, olaryň eýelik etmäge, öz emlägine we beýleki eýeçilik obýektlerine eýelik etmäge, olardan peýdalanmaga hem-de olara ygtyýar etmäge hukugy bardyr.

2. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak üçin oba ýerlerinde mellek ýeri, özbaşdak ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin bolsa şäherlerde, şäherçelerde we obalarda ýer bölekleri berilmelidir.

3. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylara (eger olaryň harby gulluk eden umumy wagty 20 ýyla ýeten we şondan köp bolsa) ýaşy boýunça harby gullukdan boşamagyna üç ýyl galanda, şeýle hem harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşan raýatlara (eger olaryň harby gulluk eden umumy wagty 20 ýyl we şondan köp bolsa) harby serkerdeligiň ýa-da harby wekilleriň teklipnamasy boýunça, olaryň ýaşamak üçin saýlap alan ýerindäki ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak we şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak üçin hususy eýeçilige ýer bölekleri berilýär.

 

19-njy madda. Harby gullukçylaryň ätiýaçlandyryş kepillendirmeleri we olara ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyna bolan hukugy

 

1. Harby gullukçylar we harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlar harby gullugy (harby ýygnanyşyklary) geçýän döwründe wepat bolan (aradan çykan) ýa-da şikes alan (ýaralanan, synasyna şikes ýeten, seňselän), kesellän halatlary üçin hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişlidirler.

Ätiýaçlandyrmagyň we ätiýaçlandyryş pullaryny tölemegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

2. Harby gullukçylar (harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlar) özleriniň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda (harby ýygnanyşyklarda) wepat bolan (aradan çykan) halatynda ýa-da olar özleriniň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda (harby ýygnanyşyklarda) maýyp bolmagy (ýaralanmagy, synasyna şikes ýetmegi, seňselemegi), kesele ýolukmagy netijesinde harby gullukdan boşan gününden beýläk bir ýyl geçmänkä aradan çykan halatynda, aradan çykanyň mirasdarlary bolup durýan maşgala agzalaryna deň paýda aradan çykanyň ýyllyk zähmet hakynyň 10 essesi möçberinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna birwagtlaýyn kömek puly tölenilýär.

3. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary harby gullukçylaryň olaryň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly, ýagny harby bölümiň çäginde we onuň çäginiň daşynda saglygyna zyýan ýetirilmegi, şikes almagy, hünär aýratynlygy bilen bagly bolan kesel ýa-da saglyga başga hili zeper ýetmegi bilen ýetirilen zyýan üçin maddy jogapkärçilik çekýärler. Jebir çekeniň ýitgisiniň öweziniň dolunmagy harby gullukçynyň zähmete ukyplylygyny ýitirmegi ýa-da ukyplylygynyň peselmegi netijesinde ýitiren pul hak-heşdeginiň ýa-da onuň belli bir böleginiň möçberinde pul tölenilmeginden, şeýle-de harby gullugyň howpsuz şertleriniň berjaý edilmändigi sebäpli harby bölümiň günäsi bilen bolanlygy subut edilse, saglyga zyýan ýetmegiň netijesinde edilen goşmaça çykdajylaryň öwezini dolmakdan ybaratdyr.

4. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, borçnama boýunça harby gullugy geçip ýören wagtynda wepat bolan (aradan çykan) harby gullukçynyň zähmete ukypsyz maşgala agzalaryna we eklenjinde bolan adamlara harby gullukçynyň harby wezipesi boýunça aýlygy bilen ekleýjisini ýitirendigi sebäpli durmuş üpjünçiligi edaralary tarapyndan tölenilýän pensiýanyň aratapawudy möçberinde, onuň özüne degişli bölegini hasap etmezden, ýetirilen maddy zyýanyň her aýda öwezini dolýarlar.

5. Harby gullugy geçýän we harby ýygnanyşyklara çagyrylan wagtynda wepat bolan ýa-da şikes almagy (ýaralanmagy, synasyna şikes ýetmegi, seňselemegi), kesellemegi zerarly aradan çykan harby gullukçylar, harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlar harby gullugyň geçilýän (harby ýygnanyşyklaryň geçirilýän) ýerinde ýa-da olaryň garyndaşlarynyň islegine görä, başga ýerde jaýlanylýarlar. Aradan çykanyň jesedini äkitmäge taýýarlyk görmek, äkitmek, jaýlamak, guburüsti ýadygärligi ýasamak we oturtmak bilen baglanyşykly edilen çykdajylar Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hasabyna amala aşyrylýar.

6. Şu maddanyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan düzgünler harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşan raýatlara (eger olaryň harby gullukda bolan umumy wagty 25 ýyla ýetse we şondan köp bolsa), şeýle hem Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlara we olara deňleşdirilen beýleki raýatlara, şeýle hem harby borjuny ýerine ýetiren wagty görkezen edermenligi we merdanalygy üçin döwlet sylaglary bilen sylaglanan adamlara, döwlet pensiýa üpjünçiliginde duranlara degişli edilýär.

7. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň maşgala agzalaryna tölenýän birwagtlaýyn kömek pulunyň möçberi şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda, olaryň wepat bolan (aradan çykan), maýyp bolan (ýaralanan, synasyna şikes ýeten, seňselän) güni durmuş töleglerini we beýleki tölegleri hasaplamak üçin bellenilen binýatlyk mukdaryň 120 essesi möçberinde hasaplanylýar.

8. Harby gullukçylaryň özleriniň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly (harby gullugy geçen döwründe alnanlar muňa degişli däl) maýyp bolmagy (ýaralanmagy, synasyna şikes ýetmegi, seňselemegi), kesele ýolukmagy netijesinde olaryň şondan beýläk harby gullugy geçmäge mümkinçiligi bolmadyk mahalynda olara 5 aýlyk hak-heşdegi möçberinde, eger maýyplyk bellenilen bolsa ýyllyk zähmet haklarynyň:

I – topar maýyplara üç essesi,

II – topar maýyplara iki essesi,

III – topar maýyplara bir essesi

möçberinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna birwagtlaýyn kömek puly tölenilýär.

9. Öz gulluk borçlaryny ýerine ýetiren döwründe harby gullukçynyň saglygyna keseki adamlaryň (ýuridik we fiziki şahslaryň) günäsi boýunça ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezi Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde dolunýar.

10. Eger harby gullukçylaryň mundan beýläk harby gullugy geçmäge mümkinçiliginiň bolmazlygyna getiren maýyplygy (ýaralanmagy, synasyna şikes ýetmegi, seňselemegi), kesellemegi netijesinde wepat bolmagyna (aradan çykmagyna) olaryň bilkastlaýyn jenaýat etmeginiň, spirtli içgileri, neşe serişdelerini, psihotrop ýa-da seri dumanladyjy maddalary ulanmagy netijesinde serhoş bolmagynyň, ätiýaçlandyryş puluny almak ýa-da harby gullugy geçmekden boýun gaçyrmak maksady bilen synasyna zeper ýetirmeginiň sebäp bolandygy bellenen tertipde anyklanan bolsa, onda öwezini dolunma pullary tölenilmeýär.

11. Merhum jaýlananda oňa harby hormat goýup, hoşlaşmagyň tertibi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalary bilen kesgitlenýär.

 

20-nji madda. Harby gullukçylaryň bilim almaga bolan hukugy we medeniýet babatda hukuklary

 

1. Harby gullugy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar orta ýa-da ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaga hukuga eýedirler. Görkezilen adamlaryň orta ýa-da ýokary okuw mekdeplerinde bilim almagynyň kadalary Borçnama boýunça harby gullugy geçmegiň tertibi hakynda Düzgünnama bilen bellenilýär.

2. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylara raýat okuw mekdeplerinde okamaga rugsat berilmeýär.

3. Eger raýatlar başlangyç hünär, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okaýan wagtlary harby gulluga çagyrylan bolsalar, harby gullukdan boşanlarynda olarda harby gulluga çagyrylmanka bilim alan okuw mekdeplerinde okuwyny dowam etdirmek hukugy saklanyp galýar.

4. Harby gullukdan boşan raýatlar başlangyç hünär, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerine hem-de ýokary okuw mekdepleriniň taýýarlaýyş bölümlerine okuwa girmekde artykmaçlyk hukugyndan peýdalanýarlar.

5. Ugry boýunça harby hünär taýýarlyga kysymdaş ýörite orta         ýa-da ýokary raýat bilimi bar bolan harby gullukçylar, şol hünär boýunça harby gullugy geçen mahallarynda degişli orta ýa-da ýokary harby okuw mekdeplerini tamamlan harby gullukçylar bilen bilimi boýunça deňleşdirilýärler.

6. Ýokary we orta harby okuw mekdepleri ýörite bilim beriş maksatnamasy bilen birlikde kysymdaş (utgaşyk) raýat pudaklarynda hünärmenleri taýýarlamak barada bilim beriş maksatnamalaryny hem durmuşa geçirýärler hem-de okuwy gutaranlara bilim hakyndaky degişli resminamalary berýärler.

7. Ýokary harby okuw mekdeplerini tamamlan we okuw mekdeplerine mugallym hökmünde işe kabul edilen raýatlar bilimi we zähmete hak tölenilişi boýunça ýokary okuw mekdeplerini tamamlan raýatlar bilen deňleşdirilýärler.

8. Harby gullukçylar harby bölümleriň ýerleşýän ýerinde sport desgalaryndan we kitaphanalaryň hyzmatlaryndan tölegsiz peýdalanýarlar.

9. Serkerdeler (başlyklar) harby gullukçylara watançylyk, ahlak,etiki we estetiki terbiýe bermek barada çäreler ulgamyny işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga, olarda milli däp-dessurlara, dile hormat goýmak endigini kemala getirmek, höwesjeň döredijiligi ösdürmek üçin şertleri döretmäge borçludyrlar.

 

21-nji madda. Ulaglarda gatnamaga we poçta ýollanmalaryny ibermäge bolan hukuk

 

1. Harby gullukçylaryň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hasabyna tölenilýän demir ýol, howa we suw, awtomobil ulag serişdeleri (taksiden başga) arkaly şu halatlarda gatnamaga hukugy bardyr:

1) gulluk iş saparyna gidilende we gaýdylanda;

2) täze harby gulluk ýerine geçirilendigi bilen baglanyşykly;

3) esasy dynç alyş rugsadyny geçirýän ýerlerine (ýylda bir gezek) gidilende we gelnende;

4) keselini bejertmäge gidilende we yzyna gaýdylanda;

5) harby gullukdan boşanda saýlap alan ýaşajak ýerine gidilende.

2. Harby gullukçylar gulluk iş saparlaryna, täze harby gulluk ýerine gidende, şeýle hem esasy dynç alyş rugsadyny geçirýän ýerine gidende we yzyna gaýdyp gelende ulagyň ähli görnüşi üçin gatnaw resminamalaryny nobatsyz almak hukugyndan peýdalanýarlar. Şunda borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar iş saparyna iberilende iş saparyň şahadatnamasy esasynda özlerine myhmanhanalarda ýer berkidip goýmak (bronlamak) we ony nobatsyz almak hukugyndan peýdalanýarlar.

3. Harby gullukçylaryň, harby gullukdan boşan raýatlaryň, olaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistanyň çäginde gatnamagy hem-de olaryň öz emläginiň daşalmagy bilen we gulluk iş saparyna iberilende myhmanhanalarda ýer berkidip goýmagy (bronlamagy) bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hasabyna dolunýar.

4. Söweş hereketleri netijesinde maýyp bolan harby gullukçylar, söweş hereketlerine gatnaşanlar hem-de şolar bilen deňleşdirilen adamlar, harby gullugyň weteranlary, şeýle hem harby gullugy geçýän döwründe wepat bolan ýa-da nam-nyşansyz ýiten harby gullukçylaryň ata-enesi ýaşaýan ýerlerinde jemgyýetçilik awtoulag serişdeleriniň ähli görnüşinde (taksiden başga) tölegsiz gatnamak hukugyndan peýdalanýarlar.

5. Harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylaryň hatlaryny we ýollanmalaryny (harby bölümler tarapyndan iberilýän) tölegsiz ibermäge hukugy bardyr, şeýle hem olaryň adyna ýazylan hatlar harby gullugy geçýän ýerine tölegsiz iberilýär.

 

22-nji madda. Harby gullukçylaryň bikanun hereketler barada şikaýat etmäge bolan hukugy

 

1. Harby gullukçylaryň Türkmenistanyň kanunlarynda bellenen tertipde kazyýete ýüz tutmak arkaly öz hukuklaryny hem kanuny bähbitlerini goramaga hukugy bardyr.

2. Harby dolandyryş edaralarynyň we serkerdeleriň (başlyklaryň) kada-kanuna bikanun çözgütleri hem-de hereketleri Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda göz öňünde tutulan tertipde şikaýat edilip bilner.

3. Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar harby gullugy geçmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça kazyýete arza  ýa-da şikaýat bilen ýüz tutanlarynda döwlet pajyny tölemekden boşadylýarlar.

 

23-nji madda. Raýatlaryň harby gullukdan boşamagy we olaryň işe ýerleşdirilmegi

 

1. Harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi netijesinde harby gullukdan pensiýa almak hukugy berilmän boşan harby gullukçylara boşandan soň bir ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de kanun boýunça özlerinde harby   gulluk göz öňünde tutulan beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hasabyna harby ady üçin berilýän hak saklanyp galýar.

2. Çagyryş boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylar harby gullukdan boşanlarynda, olara durmuş töleglerini we beýleki tölegleri hasaplamak üçin binýatlyk mukdaryna deň möçberde, eger olar ýetim bolsa ýa-da olaryň hossarlary we howandarlary bolmasa – bellenen durmuş töleglerini we beýleki tölegleri hasaplamak üçin binýatlyk mukdaryň bäş essesi möçberinde birwagtlaýyn kömek puly berilýär.

3. Harby gullukdan boşan raýatlara hem-de olaryň maşgala agzalaryna işe ýerleşmek we durmuş taýdan üpjünçilik boýunça şu goşmaça hukuklar bellenilýär:

 

1) ilaty iş bilen üpjün etmek gullugyna ýüz tutan gününden beýläk bir aýdan gijä goýman, olaryň hünärleri göz öňünde tutulyp iş bilen üpjün edilmegi;

2) harby gulluga çagyrylmazdan (girmezden) öň döwlet kärhanalarynda we edaralarynda işlän raýatlarda şol öňki kärhanalaryna we edaralaryna işe girmek hukugynyň saklanyp galmagy;

3) harby gullukdan boşan harby gullukçylaryň ýüz tutan pursadyndan beýläk bir aýdan gijä goýman, mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalarynyň ýerleşdirilmegi.

4. Harby gullukdan boşadylmagy ýa-da boşadylmagynyň esaslary bilen razylaşmadyk mahalynda, harby gullukçylaryň harby gullukda bolmagynyň tamamlanan gününden başlap bir aýyň dowamynda ýokarda duran serkerdelige şikaýat etmäge ýa-da kazyýete ýüz tutmaga hukuklary bardyr.

 

24-nji madda. Harby gullukçylaryň ekleýjisini ýitiren maşgala agzalaryny durmuş taýdan goramak

 

1. Ekleýjisini ýitirenligi üçin harby gullukçylaryň maşgala agzalaryna Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine laýyklykda, ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa bellenilýär.

2. Harby gullukçylaryň ekleýjisini ýitiren maşgala agzalary mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama berlende döwlet pajyny tölemekden boşadylýarlar.

3. Harby gullukçylaryň ekleýjisini ýitiren maşgalalary başga ýaşaýyş jaýlary berilmezden, eýeläp oturan ýaşaýyş jaýlaryndan çykarylyp bilinmez. Harby gullukçylaryň maşgalalarynda harby gullukçylaryň wepat bolan (aradan çykan) gününe çenli peýdalanan hyzmatlary üçin: ýaşaýyş jaýy üçin, durmuş hyzmatlary üçin tölegler boýunça ýeňillikler, şeýle hem ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak baradaky hukugy saklanyp galýar.

4. Harby gullukçylaryň ekleýjisini ýitiren maşgala agzalary ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýer böleklerini almakda artykmaçlyk hukugyndan peýdalanýarlar. Olara hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak we abatlaýyş işlerini geçirmek üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän tertipde ýeňillikli şertlerde karz almaga hukuk berilýär.

5. Harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda wepat bolan (aradan çykan) harby gullukçylaryň ata-enelerine hem-de başga biri bilen nikalaşmadyk aýallaryna (ärlerine) tölegsiz lukmançylyk kömegini almak hukugy berilýär.

6. Wepat bolan (aradan çykan) uly we ýokary derejeli serkerdeleriň, şol sanda harby gullukda bolmagyň aňryçäk ýaşyna ýetmegi, saglyk ýagdaýy ýa-da guramaçylyk-wezipe çäreleriniň geçirilmegi sebäpli, harby gullukdan boşanlaryň aýallarynda (ärlerinde) olaryň wepat bolan (aradan çykan) gününe çenli peýdalanyp gelen lukmançylyk kömeginiň berilmegi, özlerini şypahanalarda bejertmegi boýunça berlen ýeňillikler saklanyp galýar.

 

25-nji madda. Pensiýa üpjünçiligine bolan hukuk

 

Harby gullukdan boşan raýatlaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde pensiýa üpjünçiligine hukugy bardyr.

 

26-njy madda. Harby gullukçylaryň fiziki güýji, ýörite serişdeleri ulanmaga, ýaragy ulanmaga we peýdalanmaga bolan hukugy

 

Harby gullukçylaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen halatlarda we tertipde fiziki güýji, ýörite serişdeleri ulanmaga, ýaragy götermäge, ýanynda saklamaga, ulanmaga we peýdalanmaga, şeýle hem söweşjeň we ýörite tehnikany peýdalanmaga hukugy bardyr.

 

III BAP. HARBY GULLUKÇYLARYŇ BORÇLARY

 

27-nji madda. Harby gullukçylaryň umumy borçlary

 

1. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygyny we çäk bitewüligini gorap saklamak, döwlet howpsuzlygyny üpjün etmek, harby çozuşa gaýtawul bermek, şeýle hem Türkmenistanyň halkara borçnamalaryna laýyklykda bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek harby borjuň düýp manysyny düzýär we harby gullukçylary şulara borçly edýär:

1) harby kasama wepaly bolmaga, öz halkyňa janyň-teniň bilen gulluk etmäge, öz Watanyňy mertlerçe we başarjaň goramaga;

2) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we beýleki kanunlaryny, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynyň talaplaryny pugta berjaý etmäge, serkerdeleriň (başlyklaryň) buýruklaryny gürrüňsiz ýerine ýetirmäge;

3) öz halkyny goraýjylaryň mertebesine we söweşjeň şöhratyna, harby adynyň abraýyna we goşundaky ýoldaşlyk däbine sarpa goýmaga;

4) harby ussatlygyny kämilleşdirmäge, ýaragy we harby tehnikany ulanmak üçin hemişe taýýarlykda saklamaga, harby emlägi aýawly saklamaga;

5) tertip-düzgünli, hüşgär bolmaga, döwlet we gulluk syryny gorap saklamaga;

6) Türkmenistan tarapyndan harby babatda ykrar edilen halkara hukugynyň kadalaryny berjaý etmäge .

2. Harby gullukçy «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan halatlarda harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän hasap edilýär.

 

28-nji madda. Harby gullukçylaryň wezipe we ýörite borçlary

 

1. Harby gullukçylaryň wezipe borçlary hem-de olary ýerine ýetirmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalary we beýleki hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

2. Serkerdeler (başlyklar) parahatçylykly hem-de harby döwürde hemişe söweşjeň we mobilizasion taýýarlygyň saklanmagyna, söweş wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine, söweşjeň taýýarlyga, şahsy düzüme terbiýe berilmegine, onuň harby düzgün-nyzamlylygyna, harby gullugyň howpsuzlygyna, ýaraglaryň, harby tehnikanyň we emlägiň ýagdaýyna hem-de abat saklanmagyna, maddy, tehniki, lukmançylyk, maliýe, durmuş taýdan üpjün edilmegine jogap berýärler.

3. Söweşjeň nobatçylykda (söweş gullugynda), gije-gündizlik we garnizon tabşyryklarynda (narýadlarynda) duran, tebigy betbagtçylyklaryň zyýanly netijelerini ýok etmek üçin, şeýle hem beýleki adatdan daşary ýagdaýlarda çekilen harby gullukçylar ýörite borçlary ýerine ýetirýärler. Ýörite borçlar we olary ýerine ýetirmegiň tertibi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalary we beýleki hukuk namalary bilen bellenilýär.

4. Harby gullukçylaryň ýörite borçlary ýerine ýetirmekleri üçin, olara Türkmenistanyň hukuk namalary hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalary bilen bellenen goşmaça hukuklar (ýarag, güýç ulanmak, hökmany ýerine ýetirilmeli talaplary bildirmek, pugta bellenen adamlara boýun egmek we ş.m.) berlip bilner.

 

IV BAP. HARBY GULLUKÇYLARYŇ

JOGAPKÄRÇILIGI

 

29-njy madda. Harby gullukçylaryň hukuk bozulmalary üçin jogapkärçiligi

 

1. Harby gullukçylar hukuk bozulmalaryň häsiýetine we agyrlygyna baglylykda düzgün-nyzam, raýat-hukuk, maddy, administratiw ýa-da jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.

2. Harby gullukçylar harby düzgün-nyzamy, ahlak kadalaryny we harby ar-namysy bozmak bilen baglylykda eden etmişleri üçin Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalarynda kesgitlenen esaslara we tertibe görä düzgün-nyzam jogapkärçiligini çekýärler.

3. Harby gullukçylar administratiw hukuk bozulmalary üçin Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine laýyklykda umumy esaslarda jogapkärçilik çekýärler. Şunda olar babatynda administratiw taýdan tussag etmek çäreleri, harby gullugy çagyryş boýunça geçýän harby gullukçylar barada bolsa, jerime ulanylyp bilinmez.

4. Harby gullukçylar harby gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilen mahalynda döwlete ýetirilen maddy zyýan üçin «Harby gullukçylaryň maddy jogapkärçiligi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda maddy jogapkärçilige çekilýärler.

5. Türkmenistanyň Raýat kodeksinde göz öňünde tutulan borçlaryň ýerine ýetirilmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirilmändigi, döwlete, gaýry fiziki we ýuridik şahslara ýetirilen zyýan üçin harby gullukçylar raýat-hukuk jogapkärçiligini çekýärler.

6. Harby gullukçylar jenaýat edendigi üçin Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine laýyklykda jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.

 

30-njy madda. Jemgyýetçilik täsir ediş çäreleri

 

1. Harby gullukçylar harby düzgün-nyzamyň we jemgyýetçilik tertibiniň bozulmagy bilen baglanyşykly etmişler üçin, şeýle hem ahlak kadalarynyň we harby ar-namysyň bozulmagy üçin jemgyýetçilik täsir ediş çärelerine sezewar edilip bilner – şahsy düzümiň ýygnaklarynda ara alnyp maslahatlaşylyp, ofiserleriň eden etmişlerine bolsa – ofiserler ar-namys kazyýetleri tarapyndan garalyp bilner.

2. Harby gullukçylaryň etmişlerini ara alyp maslahatlaşmagyň hem-de olara garalmagyň we olar barada jemgyýetçilik täsir ediş çärelerini ulanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby Tertipnamalary we Türkmenistanyň beýleki hukuk namalary bilen bellenilýär.

 

31-nji madda. Harby gullukçylar babatda kazyýet önümçiligini ýöretmek

 

1. Harby gullukçylaryň gatnaşýan raýat işleri boýunça, şeýle-de olaryň jenaýat jogapkärçiligine çekilmekleri bilen baglylykda kazyýet işini ýöretmek Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Jenaýat işi boýunça tussag edilen harby gullukçy wagtlaýyn harby tussaghanada ýa-da deslapky tussag ediş ýerlerinde raýat şahslardan aýry saklanylýar.

3. Harby gullukçylara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde ýuridiki kömegi almaga hukuk üpjün edilýär.

 

V BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

32-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

33-nji madda. Käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek

 

Şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1) 2009-njy ýylyň 30-njy awgustynda kabul edilen «Harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň statusy we sosial taýdan goralyşy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny  (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 3, 63-nji madda);

2) 2011-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda kabul edilen «Harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň statusy we sosial taýdan goralyşy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 4, 77-nji madda);

3) 2012-nji ýylyň 31-nji martynda kabul edilen «Harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň statusy we sosial taýdan goralyşy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 45- nji madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                Gurbanguly

     Prezidenti                                                 Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 25-nji noýabry.

№ 655-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О статусе военнослужащих

 

 

Настоящий Закон определяет статус военнослужащих, а также основы государственной политики в области правовой и социальной защищённости военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Правовая основа статуса военнослужащих

 

Правовой основой статуса военнослужащих являются Конституция Туркменистана, настоящий Закон и иные правовые акты Туркменистана, регулирующие статус военнослужащих.

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на военнослужащих, проходящих военную службу  в Вооружённых Силах Туркменистана, других войсках и военных органах, а также министерствах или ведомствах, в которых законом предусмотрена военная служба (далее ‒ военнослужащие), на граждан, уволенных с военной службы, а также на членов их семей.

На граждан, призванных на военные сборы, статус военнослужащих распространяется в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и другими правовыми актами Туркменистана.

2. К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, относятся:

1) проживающие вместе с ними супруга или супруг;

2) несовершеннолетние дети;

3) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

4) дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся в  высших учебных заведениях;

5) а также иные лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

 

Статья 3. Статус военнослужащих

 

1. Статус военнослужащих - это есть определённая совокупность прав, свобод, гарантированных государством, обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных законодательством Туркменистана.

2. Содержание и объём прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся они или не находятся при исполнении обязанностей военной службы.

3. Особенности правового статуса военнослужащих в обществе определяются возложенными на них обязанностями по вооружённой защите государства, связанными с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни.

4. Ограничения некоторых общегражданских прав и свобод военнослужащих связаны с особенностями прохождения ими военной службы, указанные ограничения устанавливаются настоящим Законом, другими законодательными актами Туркменистана и компенсируются соответствующими льготами, предоставляемыми военнослужащим.

5. К военнослужащим относятся:

1) офицеры, курсанты, слушатели военных учебных заведений, сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу по обязательству (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству);

2) сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных учебных заведений до дачи обязательства (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву).  

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему статусу приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по обязательству, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

6. Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие личность и статус военнослужащих.

7. Особенности статуса военнослужащих в военное время и в условиях чрезвычайного положения регулируются законами Туркменистана «О военном положении», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Туркменистане», «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

8. Местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пределах своих полномочий могут устанавливать военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей дополнительные льготы по улучшению социальных условий.

 

Статья 4. Граждане, приобретающие статус военнослужащих

 

1. Граждане приобретают статус военнослужащих с началом военной службы (для военнослужащих по призыву - со дня отправки из сборного пункта) и утрачивают его с окончанием военной службы (не позднее срока, установленного в предписании для  постановки на воинский учёт).

2. За военнослужащими, захваченными в плен, а также интернированными в нейтральных странах, сохраняется статус военнослужащих. Органы государственной власти и военное командование обязаны в соответствии с общепризнанными нормами международного права принимать меры по освобождению военнослужащих и их возвращению на Родину.  

3. При осуждении военнослужащих к лишению свободы  обеспечение их социальной защищённости, предусмотренной статусом военнослужащих, прекращается или ограничивается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Гарантии правовой и социальной защищённости военнослужащих

 

1. Для военнослужащих настоящим Законом устанавливается единая система правовой и социальной защищённости, а также материального и иных видов обеспечения с учётом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, осуществляемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы.

2. Правовая и социальная защищённость военнослужащих   является функцией государства и предусматривает:

1) реализацию прав, льгот, гарантий и возможностей получения компенсаций военнослужащих органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами военного управления;  

2) совершенствование социальной защищённости военнослужащих;

3) охрану  жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни военнослужащих, соответствующих характеру военной службы и её роли в обществе.

3. Меры по обеспечению правовой и социальной защищённости военнослужащих,  предусмотренные частью второй настоящей статьи, в той же степени относятся к гражданам, уволенным с военной службы, в том числе из Вооружённых Сил бывшего СССР, а также  к членам семей военнослужащих.

4. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, имеющие право на социальные льготы, права и гарантии в соответствии с настоящим Законом, вправе пользоваться также иными социальными льготами, правами и гарантиями, установленными для других граждан, если иное не установлено законодательством Туркменистана. Если указанные лица одновременно имеют право на получение одной и той же социальной льготы, права или гарантии по нескольким основаниям, то им предоставляются по их выбору социальная льгота, право или гарантия по одному основанию.

5. Военнослужащие-женщины пользуются социальными правами и гарантиями, связанными с охраной материнства и детства, установленными законодательством Туркменистана.

Социальные права и гарантии, связанные с охраной материнства и детства, установленные для военнослужащих-женщин, в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, могут распространяться и на военнослужащих-мужчин.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

 

Статья 6. Защита прав, свобод, чести и достоинства военнослужащих

 

1. Защита прав, свобод, чести, и достоинства военнослужащих гарантируется государством.

2. Посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы или совершение указанных действий в отношении его близких влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

3. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, кроме лиц, уполномоченных на то законом.

4. Военнослужащие могут быть задержаны или подвергнуты аресту, в том числе с содержанием на гауптвахте, только по основаниям, предусмотренным законами Туркменистана и воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

 

Статья 7. Свобода передвижения военнослужащих и право выбора ими места жительства

 

1. Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учётом необходимости поддержания боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия военнослужащих к месту службы.

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вправе свободно передвигаться в расположении воинских частей и в пределах гарнизонов, в которые они уволены из расположения воинских частей.

3. Выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, на территории которых они проходят военную службу, разрешается в порядке, определяемом воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана, а за пределы Туркменистана - в порядке, установленном законами Туркменистана.

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, с учётом условий прохождения военной службы, состояния здоровья военнослужащих и членов их семей (на основании заключения военно-врачебной комиссии) и по иным основаниям, устанавливаемым Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству, имеют право на изменение места военной службы, в том числе с переводом в другую местность.

5. При изменении места военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, а также при увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся, воспитывающиеся в государственных учебных заведениях, посещающие детские сады, по их желанию переводятся и принимаются (при наличии подобных учебных заведений) в учебные заведения, детские сады, ближайшие к новому месту военной службы или жительства.

Также супруга (супруг) военнослужащего (военнослужащей) принимается на работу по последнему месту службы по той же специальности по которой трудилась (трудился) по прежнему месту службы или проживания.

 

Статья 8. Свобода вероисповедания военнослужащих

 

1. Военнослужащие самостоятельно определяют своё отношение к религии и выражают свои убеждения об этом, а также в свободное от службы время вправе участвовать в богослужениях  и соблюдать религиозные обряды.

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения своих служебных обязанностей по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии.

3. Религиозная символика и религиозная литература  используются военнослужащими индивидуально.

4. Создание религиозных организаций в воинских частях не допускается.

 

Статья 9. Право военнослужащих на свободу слова, волеизъявления, на участие в собраниях, митингах и демонстрациях

 

1. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению информации, не должны разглашать государственную и служебную тайну, обсуждать и критиковать приказы командиров (начальников).

2. Военнослужащие имеют право в свободное от службы  время в порядке, установленном законодательством Туркменистана, участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.  

 

Статья 10. Право военнослужащих на участие в управлении делами общества и государства

 

1. Военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в представительные органы власти в соответствии с Конституцией Туркменистана и настоящим Законом.

Особенности правового положения военнослужащих, избранных в представительные органы власти, определяются законами Туркменистана.

2. Военнослужащие в соответствии с Конституцией Туркменистана и настоящим Законом имеют право участвовать в управлении делами общества и государства  как непосредственно, так и через своих свободно избранных представителей.  

3. Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы.

4. Граждане, поступающие на военную службу по  обязательству или призываемые на военную службу, обязаны приостановить своё членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели.

 

Статья 11. Право военнослужащих на труд

 

1. Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы.

2. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству:

1) занятие воинских должностей и перемещение по службе с повышением в должности в соответствии с полученной профессиональной квалификацией, результатами, достигнутыми в служебной деятельности, и на конкурсной основе;

2) повышение профессиональной квалификации с учётом интересов военной службы и их собственного выбора.

3. Характер служебной деятельности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, перемещение их по службе определяются профессиональной квалификацией и служебной необходимостью.

4. Время нахождения граждан на военной службе по призыву и по обязательству засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж работы по специальности из расчёта один месяц военной службы за один месяц работы.

В случаях, установленных законодательством Туркменистана, время нахождения на военной службе может исчисляться в льготном порядке.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также на соответствующих воинских должностях, на которых исполнение обязанностей военной службы связано с вредными условиями или повышенной опасностью для жизни и здоровья, законодательством Туркменистана устанавливаются дополнительные льготы.  

6. Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, при равной производительности труда и квалификации пользуются правом преимущественного оставления на работе при сокращении численности или штата работников, а также правом на первоочередное направление их органами государственной службы занятости населения на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку.

7. Детям военнослужащих, а также детям супругов военнослужащих гарантируется предоставление мест в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, в течение одного месяца со дня подачи заявления.

8. Военнослужащие не вправе совмещать военную службу с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы. Военнослужащим запрещается оказывать содействие физическим и юридическим лицам с использованием служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности, а также получать за это вознаграждения и льготы.  

9. Привлечение военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы, допускается в случаях, установленных законодательством Туркменистана. При этом на военнослужащих распространяются льготы, предусмотренные для других граждан, выполняющих эти работы.

 

Статья 12. Служебное время военнослужащих и их право на отдых  

 

1. Общая продолжительность еженедельного служебного рабочего времени военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, за исключением случаев, указанных в части четвёртой настоящей статьи, не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную Трудовым  кодексом Туркменистана.

2. В случае привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени и невозможности компенсировать это отдыхом в другие дни недели такое время суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных дней отдыха, которые могут быть присоединены к основному отпуску, либо эти дни оплачиваются. В этих случаях порядок ведения расчёта служебного времени и порядок предоставления дополнительных дней отдыха определяются Положением о прохождении военной службы по обязательству.

3. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня воинских частей в соответствии с требованиями воинских уставов Вооружённых Сил Туркменистана. При этом им ежедневно, за исключением случаев, определяемых воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана, предоставляются не менее восьми часов для отдыха и двух часов личного времени.

4. Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых определяется Министром обороны Туркменистана, руководителями других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, проводятся при необходимости, без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству в военных учебных заведениях и учебных воинских частях,  как и остальным военнослужащим, предоставляются не менее одних суток отдыха еженедельно.

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а в случае привлечения их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется в другие дни недели в порядке, определяемом воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

6. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, согласно Трудовому кодексу Туркменистана ежегодно предоставляются основной отпуск и другие виды отпусков.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к месту отпуска и обратно.  

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, за боевые и профессиональные успехи в службе по представлению командира воинской части в виде поощрения предоставляется отпуск продолжительностью до 10 суток.

 

Статья 13. Денежное довольствие военнослужащих

 

1. Денежное довольствие военнослужащих состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (далее - оклад по воинской должности) и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (далее - оклад по воинскому званию), которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащих (далее - оклад денежного содержания), и, кроме того, месячных и иных надбавок (далее - надбавки) и других дополнительных денежных выплат (далее - выплаты).

2. Размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, надбавок и выплат определяются Президентом Туркменистана по представлению Министерства обороны Туркменистана, других министерств и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба.

3. Размеры должностных окладов военнослужащих определяются на основании правовых актов Туркменистана и утверждённых штатов воинских частей.

4. Размеры процентной надбавки к окладам месячного денежного содержания за выслугу лет военнослужащим по обязательству:

от 1 года до 2 лет - 5 %;

от 2 лет до 5 лет - 10 %;

от 5 лет до 10 лет - 15 %;

от 10 лет до 15 лет - 20 %;

от 15 лет до 20 лет - 25 %;

от 20 лет до 25 лет - 30 %;

более 25 лет - 35 %.

Указанная процентная надбавка исчисляется  в соответствии с выплачиваемыми окладами по воинскому званию и основной или временно исполняемой должности.

5. За военнослужащими, назначенными актами Президента Туркменистана на невоинскую должность в органы государственной власти, в международные организации, а равно избранными в установленном порядке в органы государственной власти или на руководящую должность в общественных объединениях, сохраняются оклады по воинскому званию, правовые и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Туркменистана для военнослужащих, указанные гарантии обеспечиваются по месту их работы.

При этом по окончании срока исполнения полномочий военнослужащий вправе продолжить военную службу в ранее занимаемой должности или досрочно уволиться с военной службы.

6. Порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием определяется Министерством обороны Туркменистана и другими министерствами и ведомствами Туркменистана, в которых законом предусматривается военная служба.

7. При повышении размеров заработной платы государственных служащих размеры денежного содержания военнослужащих в соответствии с законодательством Туркменистана повышаются в той же пропорции.

 

Статья 14. Дополнительные денежные выплаты военнослужащим

 

1. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам военных учебных заведений при убытии в отпуск по болезни (на основании заключения военно-врачебной комиссии) производится выплата в размере не менее одного оклада денежного содержания.

2. При переезде военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, на новое место жительства в связи с переводом к новому месту военной службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения) производятся выплаты:

1) стоимость проезда военнослужащего и членов его семьи;

2) расходы по провозу имущества;

3) суточные военнослужащему и членам его семьи за время нахождения в пути;

4) денежное содержание за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства, но не более чем за шесть дней, а также за время нахождения в пути;

5) единовременное пособие на самого военнослужащего и на каждого переезжающего члена семьи.

Размеры и порядок осуществления указанных выплат устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. При переезде военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в связи с переводом к новому месту военной службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения) им производится выплата в размере твердой ставки (суточные).

4. Военнослужащим, направляемым в командировку, производятся выплаты на командировочные расходы в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Туркменистана для командированных работников.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, с учётом ежемесячного денежного содержания выплачивается процентная надбавка за выслугу лет к окладам по воинскому званию и основной или временно исполняемой должности, соответствующая  денежному обеспечению на день выплаты.

Порядок исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки определяется законами Туркменистана.

 

 Статья 15. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих

 

1. Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется в соответствии с Положением о продовольственном обеспечении военнослужащих, утверждаемым Президентом Туркменистана, и состоит в организации питания по месту военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по обязательству, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

При убытии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в отпуск или служебную командировку, они на время пребывания в дороге  обеспечиваются сухим пайком.

2. Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной службы и в соответствии с Положением о вещевом обеспечении военнослужащих, утверждаемым Президентом Туркменистана.

 

Статья 16. Право военнослужащих на жилище

 

1. Государство гарантирует предоставление военнослужащим жилых помещений.

Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству и совместно с ними проживающим членам семей за счёт государственного жилищного фонда, переданного в пользование Министерству обороны Туркменистана и другим министерствам и ведомствам Туркменистана, в войсках которых они проходят военную службу, не позднее трёхмесячного срока со дня прибытия к новому месту военной службы предоставляются жилые помещения по нормам, предусмотренным Жилищным кодексом Туркменистана.

2. Военнослужащим, указанным в части первой настоящей статьи, на первые пять лет военной службы (не считая времени обучения в военных учебных заведениях) предоставляются служебные жилые помещения или общежития. В течение этого срока за ними и членами их семей сохраняется право на жилые помещения, занимаемые до поступления на военную службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства до призыва (поступления) на военную службу. При продолжении военной службы свыше этих сроков им предоставляются жилые помещения на общих основаниях.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, обеспеченные жилыми помещениями, в период прохождения военной службы имеют право на улучшение жилищных условий с учётом норм жилой площади, установленных настоящим Законом и жилищным законодательством Туркменистана.

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, в соответствии с  правовыми актами Туркменистана предоставляется право на приобретение по ипотечным кредитам квартир в жилых домах повышенной комфортности и улучшенной планировки либо получение земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов по месту военной службы.

5. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, и члены их семей до получения жилых помещений прописываются по их желанию по адресам воинских частей.

Указанным военнослужащим и членам их семей до получения жилых помещений предоставляются пригодные для временного проживания жилые помещения или общежития. В случае отсутствия таких жилых помещений воинские части обязаны арендовать их для обеспечения военнослужащих и членов их семей или по желанию военнослужащих выплачивать денежную компенсацию за наём жилых помещений в размерах, оговорённых договором найма жилья.

6. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие военнослужащим в предоставлении в наём жилых помещений, пригодных для временного проживания военнослужащих и членов их семей.

7. Жилые помещения в домах государственного жилищного фонда, предоставленные в установленном порядке военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, закрепляются за Министерством обороны Туркменистана, другими министерствами и ведомствами Туркменистана, в войсках которых военнослужащие проходят военную службу. Указанные жилые помещения при их освобождении заселяются также военнослужащими и их семьями.

8. Граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (при общей продолжительности военной службы 10 и более лет), и члены их семей обеспечиваются местными органами исполнительной власти жилыми помещениями по установленным нормам в течение года со дня подачи заявления для включения в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий по избранному постоянному месту жительства. Документы о сдаче жилых помещений и выписке с прежнего места жительства указанными гражданами и членами их семей представляются при получении постоянной жилой площади.

9. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, за три года до увольнения по достижении предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями на основании ходатайства командиров (начальников) включаются органами местной исполнительной власти в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий.

10. Офицерам в воинском звании полковника (капитана первого ранга) и выше предоставляется сверх установленной нормы дополнительная жилая площадь размером не менее нормы жилой площади на одного человека. Такое же право предоставляется командирам  Вооружённых Сил Туркменистана,  находящимся в запасе и военнослужащим-преподавателям учебного центра по подготовке медицинских сестёр гражданской обороны, научным работникам, имеющим научные степени или учёные звания. Право на дополнительную жилую площадь или дополнительную комнату сохраняется за указанными военнослужащими и после увольнения с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Порядок и условия предоставления дополнительной жилой площади устанавливаются законами Туркменистана.

11. За военнослужащими, проходящими военную службу по обязательству, направленными для прохождения военной службы за пределы государства, занимаемые ими жилые помещения в домах государственного и ведомственного жилищных фондов в соответствии с законодательством Туркменистана бронируются на всё время их пребывания за пределами государства. Военнослужащим, за которыми бронируются жилые помещения, на новом месте военной службы предоставляются служебные жилые помещения или общежития.

12. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (общий срок военной службы которых составляет 20 лет и более), и проживающие с ними члены их семей пользуются льготами в размере 50 процентов при оплате занимаемой ими жилой площади, и оказываемых им коммунально-бытовых услуг (коммунальные платежи, пользование электроэнергией, водой, газом и другое) независимо от принадлежности и формы собственности жилищного фонда.

13. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в соответствии с требованиями воинских уставов Вооружённых Сил Туркменистана. За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных учебных заведений сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий.

14. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, и гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (общая продолжительность военной службы которых составляет 10 и более лет), а также проходящим военную службу за границей, органы местной исполнительной власти обязаны в первоочередном порядке выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов.

 

Статья 17. Право военнослужащих на охрану здоровья, медицинскую помощь

 

1. Государство гарантирует военнослужащим защиту здоровья, а также получение медицинской помощи.

2. Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием здоровых условий военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной службы, которые осуществляются командирами (начальниками) во взаимодействии с органами государственной власти  Туркменистана.

3. Забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих - обязанность командиров (начальников). На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении учений, других мероприятий по боевой подготовке, при исполнении обязанностей военной службы, эксплуатации вооружения и военной техники, производстве работ.

4. Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях (далее - военно-медицинские учреждения). При отсутствии по месту военной службы или по месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений или при отсутствии в них соответствующих отделений либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь оказывается беспрепятственно и бесплатно в системе государственных учреждений здравоохранения. Затраченные на лечение средства должны быть возмещены военнослужащим Министерством обороны Туркменистана, другими министерствами и ведомствами Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба.

5. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское обследование, с ними проводятся лечебно-профилактические мероприятия.

6. Члены семей офицеров, а также лица, находящиеся на их иждивении, имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. При отсутствии по месту жительства членов семей военнослужащих военно-медицинских учреждений или при отсутствии в них соответствующих отделений либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь оказывается в учреждениях здравоохранения на общих основаниях.

7.°Санитарно-эпидемиологическое обеспечение военнослужащих, расквартированных в военных городках, производится военно-медицинскими службами Министерства обороны Туркменистана, других министерств и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба. Санитарно-эпидемиологические учреждения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана должны оказывать бесплатную помощь в проведении в воинских частях санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и осуществлении ведомственного санитарного надзора.

8. Военнослужащие (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и курсантов военных учебных заведений) во время основного и дополнительных отпусков обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом на льготных условиях  в санаториях, домах отдыха   или в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Министерства обороны Туркменистана, других министерств  и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба.

9. Военнослужащие, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, а также жёны (мужья), дети, не достигшие 18-летнего возраста, военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право один раз в год на восстановление здоровья в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях   Министерства обороны Туркменистана, других министерств  и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба, или других министерств и ведомств Туркменистана бесплатно.  

10. Военнослужащие, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, после госпитального лечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии имеют право на внеочередное получение путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Министерства обороны Туркменистана, других министерств и ведомств Туркменистана, в которых законом предусмотрена военная служба.  

11. Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ветераны военной службы имеют преимущественное право на получение медицинской помощи и санаторное лечение.

12. Права и льготы военнослужащих и членов их семей, указанные в  частях четвёртой, пятой и седьмой настоящей статьи, распространяются на старших офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (общая продолжительность военной службы которых составляет 20 и более лет), и на членов их семей.  

 

Статья 18. Право собственности

 

1. Военнослужащие имеют право иметь собственность, владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и другими объектами собственности в соответствии с законами Туркменистана.

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству, в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в сельской местности должны передаваться приусадебные земли для ведения личного подсобного хозяйства, а для самостоятельного строительства - земельные участки в городах, посёлках и сёлах.

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по обязательству (общая продолжительность военной службы которых составляет 20 и более лет), за три года до увольнения с военной службы по возрасту, а также гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (общая продолжительность военной службы которых составляет 20 и более лет), по представлению военного командования или военных комиссаров местными органами исполнительной власти по избранному месту жительства в соответствии с законодательством Туркменистана передаются в частную собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

 

Статья 19. Страховые гарантии военнослужащим и их право на возмещение причинённого ущерба

 

1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели (смерти) или увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы (военных сборов).

Порядок страхования и выплаты страховых сумм устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

2. В случае гибели (смерти) военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), наступившей при исполнении ими обязанностей военной службы (на военных сборах), либо их смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (окончания военных сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (на военных сборах), членам семей, являющихся наследниками умершего, за счёт средств Министерства обороны и других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, выплачивается (в равных долях) единовременное пособие в десятикратном размере годовой заработной платы умершего.

3. Министерство обороны Туркменистана и другие министерства и ведомства, в которых законом предусмотрена военная служба, несут материальную ответственность за ущерб, причинённый здоровью военнослужащих увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими обязанностей военной службы, происшедшими как на территории воинской части, так и за её пределами. Возмещение ущерба состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в размере денежного содержания или соответствующей его части, которой он лишился вследствие утраты трудоспособности или её снижения, а также в компенсации дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, если доказано, что ущерб причинён воинской частью вследствие необеспечения ею безопасных условий службы.

4. Министерство обороны Туркменистана и другие министерства и ведомства, в которых законом предусмотрена военная служба, в соответствии с законодательством Туркменистана возмещают материальный ущерб нетрудоспособным членам семьи и лицам, состоящим на иждивении умершего (погибшего) военнослужащего, проходившего службу по обязательству, в размере разницы между его ежемесячным денежным довольствием и пенсией по потере кормильца, выдаваемой органами социального обеспечения, ежемесячно, за вычетом доли, приходящейся на него самого.

5. Погребение военнослужащих и граждан, призванных на сборы, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, производится по месту военной службы (военных сборов) или по желанию их родственников в другом месте. Расходы, связанные с подготовкой к перевозке, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника, осуществляются за счёт Министерства обороны Туркменистана, других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба.

6. Положения, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, распространяются на граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (имеющих общую продолжительность военной службы 25 и более лет), а также на участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, на лиц, которые за проявленные храбрость и мужество при прохождении военной службы удостоены государственных наград и состоят на пенсионном обеспечении.

7. Единовременное пособие, выплачиваемое членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, исчисляется в стодвадцатикратном размере базовой величины установленной для исчисления социальных и иных выплат на день гибели (смерти), получения увечья (ранения, травмы, контузии).

8. При получении военнослужащими в связи с исполнением ими обязанностей военной службы увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшего прохождения военной службы (кроме полученных во время военной службы), им выплачивается единовременное пособие в размере пяти окладов денежного содержания, если они признаны инвалидами:

I группы - трёхкратном;

II группы - двукратном;

III группы - однократном размере годового заработка за счёт средств Министерства обороны и других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба.

9. Ущерб (вред), причинённый здоровью работника при исполнении им своих служебных обязанностей по вине посторонних лиц (физических и юридических), возмещается лицу в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Туркменистана.

10. Пособие не выплачивается, если в установленном порядке доказано, что случаи гибели (смерти) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающие для военнослужащих возможность дальнейшего прохождения военной службы, наступили: при совершении им умышленного преступления, по причине употребления спиртных напитков, наркотических веществ, психотропных или токсических средств, с целью получения страховой суммы или уклонения от военной службы.

11. Порядок отдания воинских почестей при погребении определяется воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

 

Статья 20. Право на образование и права в области культуры

 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, обладают правом обучаться в средних или высших военных учебных заведениях. Правила получения образования указанными лицами в средних или высших военных учебных заведениях  устанавливаются Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству.

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских учебных заведениях не разрешается.

3. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в  начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в том учебном заведении, где они обучались до призыва.

4. Граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным правом поступления в начальные профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения и на подготовительные отделения высших учебных заведений.

5. Военнослужащие, имеющие среднее или высшее специальное гражданское образование, родственное по профилю подготовки военной специальности, при прохождении военной службы по этой специальности приравниваются по образованию к военнослужащим, окончившим соответствующие   средние  или высшие военные учебные заведения.

6. Высшие и средние военные учебные заведения одновременно со специальной образовательной программой реализуют образовательные программы по подготовке специалистов в родственных (смежных) гражданских отраслях и выдают выпускникам соответствующие документы об образовании.

7. Граждане, окончившие высшие военные учебные заведения и принятые на работу в учебные заведения в качестве преподавателей, приравниваются по образованию и оплате труда к гражданам, окончившим высшие педагогические учебные заведения.

8. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются спортивными сооружениями и услугами библиотек.

9. Командиры (начальники) обязаны разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по патриотическому, нравственному, этическому и эстетическому воспитанию военнослужащих, прививать им уважение к национальным традициям, языку, создавать условия для развития самодеятельного творчества.

 

Статья 21. Право проезда на транспорте и на почтовые отправления

 

1. Военнослужащие имеют право на проезд, оплачиваемый за счёт Министерства обороны и других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, железнодорожным, воздушным и водным, автомобильным транспортом (кроме такси):

1) в командировки и обратно;

2) в связи с переводом к новому месту военной службы;

3)  к местам основного отпуска (один раз в год туда и обратно);

4) на лечение и обратно;

5) к избранному месту жительства при увольнении с военной службы.

2. Военнослужащие пользуются правом внеочередного приобретения проездных документов на все виды транспорта при следовании в служебные командировки, к новому месту военной службы, а также к месту отпуска и обратно. При этом военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, направляемые в служебную командировку, пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах по командировочному удостоверению.

3. Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и личного имущества на территории Туркменистана, бронированием мест в гостиницах при направлении военнослужащих в служебные командировки, возмещаются  за счёт средств Министерства обороны Туркменистана, других министерств и ведомств Туркменистана, в войсках которых они проходят (проходили) военную службу.  

4. Военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий, участники боевых действий и лица, приравненные к ним, ветераны военной службы, а также родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы, пользуются правом бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта (за исключением такси).

5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на бесплатную пересылку писем и почтовых отправлений (отправляемых воинскими частями), а также бесплатно пересылаются письма, адресованные им  по месту   военной службы.

 

Статья 22. Право военнослужащих на обжалование

неправомерных действий

 

1. Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путём обращения в суд в порядке, установленном законами Туркменистана.

2. Неправомерные решения и действия органов военного управления и командиров (начальников) могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, освобождаются от уплаты государственной пошлины при обращении с заявлением или жалобой в суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы.

 

Статья 23. Увольнение граждан с военной службы и их трудоустройство

 

1. Военнослужащим, уволенным по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья и в связи с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение одного года после увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому званию за счёт средств Министерства обороны и других министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба.

2. Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие, равное базовой величине, установленной для исчисления социальных и иных выплат, а военнослужащим из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - равное пяти размерам базовой величины, установленной для исчисления социальных и иных выплат.

3. Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей устанавливаются следующие дополнительные права по трудоустройству и социальному обеспечению:

1) предоставление работы с учётом их специальности не позднее месячного срока со дня обращения в службу занятости населения;

2) сохранение за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную службу на государственных предприятиях или в организациях, права поступления на работу на те же предприятия или в организации;

3) предоставление не позднее месячного срока с момента обращения военнослужащих, уволенных с военной службы, мест для их детей в дошкольных учреждениях.

4. При несогласии военнослужащих с увольнением или основаниями их увольнения с военной службы они имеют право на обжалование вышестоящему командованию или обращение в суд в течение одного месяца со дня окончания военной службы.

 

Статья 24. Социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца

1. Членам семьи военнослужащего в случае потери кормильца в соответствии с Кодексом Туркменистана о социальной защите населения назначается  пенсия по потере кормильца.

2. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, при выдаче свидетельства о праве на наследство освобождаются от уплаты государственной пошлины.

3. Семьи военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут быть выселены из занимаемых ими жилых помещений без предоставления им другого жилого помещения. За такими семьями военнослужащих сохраняются льготы по оплате жилой площади, коммунальных услуг, которые они имели на день гибели (смерти) военнослужащих, а также сохраняется право на улучшение жилищных условий.

4. Семьи военнослужащих, потерявшие кормильца, пользуются преимущественным правом при приобретении земельного участка для строительства  жилого дома. Для строительства   жилого дома  и проведения ремонтных работ в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана, им предоставляется право получения кредитов на льготных условиях.

5. Родителям и не вступившим в другой брак жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь.

6. За жёнами (мужьями) погибших (умерших) старших и высших офицеров, в том числе уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, сохраняются льготы по оказанию медицинской помощи, санаторному лечению, которыми они пользовались на день гибели (смерти) военнослужащих.

 

Статья 25. Право на пенсионное обеспечение

 

Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Право военнослужащих на применение физической силы, специальных средств, использование и применение оружия

 

Военнослужащие имеют право на применение физической силы, специальных средств, хранение, ношение, использование и применение оружия, боевой и специальной техники в случаях и порядке, установленных законодательством Туркменистана.  

 

ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 

Статья 27. Общие обязанности военнослужащих

 

1. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Туркменистана, обеспечение безопасности государства, отражение военного нападения, а также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Туркменистана составляют сущность воинского долга, который обязывает военнослужащих:

1) быть верными военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно и умело защищать свое Отечество;

2) строго соблюдать Конституцию и другие законы Туркменистана, требования воинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников);

3) дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского звания и войсковым товариществом;

4) совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество;

5) быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и  служебную тайну;

6) соблюдать признанные Туркменистаном нормы международного права в военной области.

2. Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях, предусмотренных Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе».

 

Статья 28. Должностные и специальные обязанности военнослужащих

 

1. Должностные обязанности военнослужащих и порядок их выполнения определяются законами, воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана и другими правовыми актами Туркменистана.

2. Командиры (начальники) отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание личного состава, его воинскую дисциплину, безопасность военной службы, состояние и сохранность вооружения, военной техники и имущества, материальное, техническое, медицинское, финансовое, социально-бытовое обеспечение.

3. Военнослужащие, которые находятся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, и  привлечены для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других чрезвычайных обстоятельств выполняют специальные обязанности. Специальные обязанности и порядок их выполнения устанавливаются воинскими уставами Вооружённых Сил и другими правовыми актами Туркменистана.

4. Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами (на применение оружия, силы, предъявление требований, обязательных  для исполнения, подчинение строго определённым лицам и другими), которые устанавливаются правовыми актами Туркменистана и воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 

Статья 29. Ответственность военнослужащих за правонарушения

 

1. Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершённого правонарушения несут дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную, административную или уголовную ответственность.

2. За проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести, военнослужащие несут дисциплинарную ответственность по основаниям и в порядке, определёнными воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана.

3. За административные правонарушения военнослужащие несут ответственность на общих основаниях в соответствии с Кодексом Туркменистана об административных правонарушениях. При этом к ним не могут быть применены административный арест, а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, –  штраф.

4. За материальный ущерб, причинённый государству при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие привлекаются к материальной ответственности в соответствии с Законом Туркменистана «О материальной ответственности военнослужащих».

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом Туркменистана, за ущерб, причинённый государству, иным юридическим и физическим лицам, военнослужащие несут гражданско-правовую ответственность.

6. За совершённые преступления военнослужащие несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Туркменистана.

 

Статья 30. Меры общественного воздействия

 

1. Военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины и общественного порядка, а также за нарушение норм морали и воинской чести могут быть подвергнуты общественному воздействию – обсуждению на собраниях личного состава, а проступки офицеров могут быть рассмотрены  судами офицерской чести.

2. Порядок обсуждения и рассмотрения проступков военнослужащих и применения к ним мер общественного воздействия устанавливается воинскими уставами Вооружённых Сил Туркменистана и другими правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 31. Судопроизводство в отношении военнослужащих

 

1. Судопроизводство по гражданским делам с участием военнослужащих, а также связанное с привлечением их к уголовной ответственности осуществляется в соответствии с процессуальным законодательством Туркменистана.

2. Военнослужащий, арестованный по уголовному делу, содержится на гауптвахте или в местах предварительного заключения отдельно от гражданских лиц.

3. Военнослужащим обеспечивается право на получение юридической помощи в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 Статья 33. Признание некоторых законодательных актов утратившими силу

 

Признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей», принятый 30 августа 2009 года  (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 3, ст. 63);

2) Закон Туркменистана «О внесении изменения и дополнения в Закон Туркменистана «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей», принятый 1 октября 2011 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 4, ст. 77);

3) Закон Туркменистана «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей», принятый 31 марта 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 45).

 

 

     Президент                                                   Гурбангулы

Туркменистана                                          Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

25 ноября 2017 года

№ 655-V.