*2018-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap

« Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň

tertibi hakynda» Türkmenistanyň kanuny  2017-nji ýylyň

3-nji iýunyndaky № 566-IV Türkmenistanyň Kanuny esasynda güýjüni ýitirýär.

 

TÜRKMENISTANYŇ

 K A N U N Y

 

Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň

tertibi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1999 ý., № 1, 15-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 26.03.2016 ý. № 378-V Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet, jemgyýetçilik edaralaryna we beýleki edaralara, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärlanalara, guramalara hem-de edaralara ýüz tutmaga bolan hukugyny durmuşa geçirmekleriniň usulyny kesgitleýär hem-de raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagyň tertibini düzgünleşdirýär.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary

 

Ýazmaça görnüşde ýa-da dil üsti bilen beýan edilen teklipler, arzalar we şikaýatlar raýatlaryň ýüztutmalary bolup durýar.

Raýatlaryň ýüztutmalary şahsyýetiň hukuklaryny amala aşyrmagyň we goramagyň, raýatlaryň öz garaýyşlaryny erkin beýan etmäge bolan konstitusion hukuklaryny iş ýüzünde peýdalanmaklarynyň döwlet hem-de jemgyýetçilik işlerini dolandyrmaga gatnaşmaklarynyň, döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň, kärhanalaryň, edaralaryň hem-de guramalaryň işini kämilleşdirmegiň hukuk tertibini we kanunylygy pugtalandyrmaga ýardam etmegiň möhüm serişdesidir.

 

2 madda. Raýatlaryň ýüz tutmaga hukugy

 

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna laýyklykda döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň, hem-de edaralaryň işini gowulandyrmak baradaky teklipleri olara ýazmaça görnüşde ýa-da dil üsti bilen girizmäge, arzalar we şikaýatlar bilen ýüz tutmaga hukugy bardyr.

 

3 madda. Ýüztutmalara bildirilýän talaplar

 

Ýüztutmalar raýatlar tarapyndan ýüztutmalarda orta atylan meseleleri çözmek gönüden-göni garamagyna degişli bolan edaralara, kärhanalara, edaralara ýa-da guramalara, ýa bolmasa wezipeli adamlara berilýär.

Ýüztutmada teklipleriň, arzalaryň ýa bolmasa şikaýatlaryň düýp mazmuny beýan edilmelidir, onda raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy we ýaşaýan ýeri görkezilýär.

 Ýüztutma raýatyň hut özüni wezipeli adam kabul eden mahaly dil üsti bilen beýan edilip ýa bolmasa degişli edara, kärhana, gurama ýa-da edara poçta bilen iberilen ýa-da gönüden-göni raýat tarapyndan berlen ýazmaça görnüşde bolup biler. Ýazmaça ýüztutma senesini görkezmek bilen arzaçy gol çekmelidir.

Raýatda bar bolan, ýüztutma garamak üçin zerur resmi kagyzlar ýa-da olaryň nusgasy ýüztutma goşulýar. Raýat tarapyndan berlen asyl nusgadaky resmi kagyzlar ýüztutma garalandan soň raýata gaýtaryp berilýär.

Familiýasy, ýaşaýan ýeri görkezilmedik ýazmaça ýüztutma, şeýle hem awtory tarapyndan gol çekilmedik ýüztutma garalmaga degişli däldir.

 

4 madda. Ýüztutmalary kabul etmegiň we olara garamagyň tertibi

 

Göwnejaý ýagdaýda resmileşdirilen we bellenilen tertipde berlen ýüztutmalar hökmany suratda kabul edilmäge we garalmaga degişlidir.

Jynsy alamatlary, jynsy, ýaşy, durmuş ýa-da emläk ýagdaýy, haýsy partiýa degişlidigi, milleti, dini ygtykaty, ýa-da raýatyň ýüz tutulýan dili bilmezligi boýunça ýüztutmalary kabul etmekden we garamakdan boýun gaçyrmagy gadagan edilýär.

Ýüztutmalarda orta atylan meseleleri çözmek öz ygtyýarlyklaryna girmeýän döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar¸ kärhanalar, edaralar, guramalar, olaryň ýolbaşçylary hem-de beýleki wezipeli adamlary ýüztutmalary bäş güne çenli möhletden gijä galman bu barada arza berijini habardar etmek bilen, degişli ýerine iberýärler, onuň hut özüni kabul eden mahallarynda bolsa nirä ýüz tutmalydygyny düşündirýärler.

Raýatlaryň şikaýatlaryny hereketleri ýa-da çözgütleri barada şikaýat edilýän edaralara ýa bolmasa wezipeli adamlara garamak üçin ibermek gadagan edilýär.

 

5 madda. Şu Kanuny ulanmagyň ugurlary

 

Harby gullukçylaryň we içeri işler edaralarynyň işgärleriniň gönüden-göni gulluk işine degişli bolmadyk ýüztutmalary bermäge hukugy bardyr. Şol adamlaryň gullugy geçmek bilen baglanyşykly ýüztutmalary bu edaralar hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

Daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýüz tutmalary bermäge Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukugy bardyr.

Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde raýatlaryň arzalary hem-de şikaýatlary bilen suda ýüz tutmaga hukugy bardyr.

 Şu Kanunyň güýji raýatlaryň arzalaryna we şikaýatlaryna garamagyň raýat iş ýörediş, jenaýat iş ýörediş hem-de Türkmenistanyň beýleki kanunçylygy bilen bellenilen tertibe degişli edilmeýär.

 

6 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary boýunça iş ýöretmek

 

Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalar, edaralar we guramalar raýatlaryň gelip gowşan ýazmaça we dil üsti bilen aýdan ýüztutmalarynyň hasabyny ýöredýärler hem-de olara garalyşyna gözegçilik edýärler.

 

7 madda. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna iberilen ýüztutmalar

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna iberilen ýüztutmalar Türkmenistanyň kanunlary arkaly bellenilen tertipde berilýär.

 

II BÖLÜM. RAÝATLARYŇ  ÝÜZTUTMALARYNA GARAMAGYŇ TERTIBI

 

8 madda. Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak

 

Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar hem-de olaryň wezipeli adamlary, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň ýolbaşçylary hem-de wezipeli adamlary raýatlaryň ýüztutmalaryna öz wagtynda, dogruçyl we hemmetaraplaýyn garamaga, şolarda beýan edilen ýagdaýlary barlamaga, ulanylýan kanunlara laýyklykda çözgütleri kabul etmäge, olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge, raýatlara ýüztutmalara garamagyň netijeleri hakynda habar bermäge borçludyrlar.

Ýüztutmalara garamagyň netijeleri boýunça jogap ýüztutmany alan we ýüztutmada orta atylan meseleleri çözmek ygtyýaryna girýän edara, kärhana, gurama, edara tarapyndan hökmany tertipde berilýär.

Ýüztutmany kanagatlandyrmakdan boýun gaçyrylmagy baradaky çözgüt ýazmaça görnüşde raýatyň dykgatyna ýetirilýär, şonda ulanylýan kanunlara salgylanylýar we boýun gaçyrmagyň esaslary hem-de delilleri beýan edilýär, şeýle hem kabul edilen çözgüt barada şikaýat etmegiň tertibi we möhletleri düşündirilýär.

Ýüztutmalara garamagyň netijeleri boýunça jogaplara degişli edaranyň, kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýolbaşçysy ýa-da onuň ygtyýarly eden wezipeli adamsy gol çekýär.

 

9 madda. Raýatlaryň hut özüni kabul etmek

 

Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň ýolbaşçylary hem-de beýleki wezipeli adamlary raýatlaryň hut özlerini kabul etmäge borçludyrlar.

Kabul etmeklik bellenilen we raýatlaryň dykgatyna ýetirilen günlerde we sagatlarda, zerur halatlarda bolsa - agşamlaryna raýatlaryň işleýän we ýaşaýan ýeri boýunça geçirilmelidir.

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, häkimler we arçynlar bellenilen günlerde we sagatlarda, raýatlar üçin amatly wagtda raýatlaryň hut özlerini yzygiderli kabul etmäge borçludyrlar. Kabul etmegiň möhletleri raýatlaryň dykgatyna ýetirilýär. Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynda we beýleki edaralarda, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalarda, guramalarda hem-de edaralarda raýatlary kabul etmegiň tertibi olaryň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenilýär.

Raýatlaryň hut özleri kabul edilende olaryň ähli ýüztutmalary bellige alynýar. Eger ýüztutmalarda orta atylan meseleleri raýatlaryň hut özleri kabul edilen mahaly çözmek mümkin bolmasa, olara ýazmaça ýüztutmalardaky ýaly tertipde garalýar.

 

10 madda. Ýüztutma garalýan mahaly raýatyň hukuklary

 

Döwlet, jemgyýetçilik edaralaryna we beýleki edaralara, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalara, guramalara hem-de edaralara teklip, arza ýa-da şikaýat bilen ýüz tutan raýatyň şulara hukugy bardyr:

öz ýüztutmasynyň delillerini ýüztutma garaýan wezipeli adama hut özüniň beýan etmegine;

goşmaça materiallary bermäge ýa-da ýüztutma garaýan edara tarapyndan olaryň soralmagy barada towakganama bermäge;

adwokatyň ýa-da özüniň ygtyýarly eden beýleki adamsynyň hyzmatlaryndan bu ygtyýarnamany kanuny tertipde resmileşdirmek bilen peýdalanmaga;

ýüztutma garaýan wezipeli adamyň razyçylygy bilen, ol barlanylýan mahaly şol ýerde bolmaga;

arza berijiniň we onuň maşgala agzalarynyň şahsy durmuş hakynda ýüztutmadan alnan maglumatlaryň aýan edilmezligi hakynda talap bildirmäge;

ýüztutma garamagyň syrynyň berjaý edilmegi hakynda towakganama etmäge;

ýüztutma garamagyň netijeleri hakynda ýazmaça jogap almaga.

Ol ýa-da beýleki edaranyň, kärhananyň, guramanyň ýa-da edaranyň işini gowulandyrmak baradaky tankydy belliklerden we tekliplerden ybarat bolan ýüztutmadan boýun gaçyrylan halatynda ýüztutma garan wezipeli adam kabul eden çözgüdini ýazmaça esaslandyrmaga hem-de şol barada şikaýat etmegiň tertibini düşündirmäge borçludyr.

 

11 madda. Döwlet, jemgyýetçilik edaralarynyň we beýleki edaralaryň, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň¸ guramalaryň we edaralaryň, olaryň ýolbaşçylarynyň hem-de wezipeli adamlarynyň raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak boýunça borçlary

 

Döwlet, jemgyýetçilik edaralary we beýleki edaralar, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalar, guramalar hem-de edaralar, olaryň ýolbaşçylary we wezipeli adamlary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şulara borçludyr:

ýüztutma ünsli garamaga, ony dogruçyl, hemmetaraplaýyn we öz wagtynda çözmäge;

zerurlyk ýüze çykan halatynda zerur resmi kagyzlary soramaga we talap etmäge, barlaglary geçirmek üçin ýerlere gitmäge, ýüztutmalarda orta atylan meseleleri çözmek üçin beýleki çäreleri görmäge;

işiň bähbitleri üçin raýaty onuň ýüztutmasyny seljermek boýunça çagyrmaga;

Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan halatlarda şikaýat edilen çözgütleri ýatyrmaga ýa-da üýtgetmäge, hukuga ters hereketleri bes etmek üçin haýal etmän çäreleri görmäge, bozulmalara ýardam eden sebäpleri we şertleri ýüze çykarmaga hem-de düzetmäge;

bozulan hukuklary anyk ýagdaýda dikeltmäge we ýüztutma bilen baglanyşykly kabul edilen çözgüdi durmuşa geçirmäge;

raýatyň kanuny hukuklarynyň we bähbitleriniň kemsidilmegi netijesinde oňa ýetirilen maddy zyýanyň kanun arkary bellenilen tertipde öwezini dolmak boýunça çäreleri görmäge, öz günäsi bilen bozulma ýol beren adamlaryň jogapkärçiligi baradaky meseläni çözmäge;

 ýüztutma garamagyň netijeleri, kabul edilen çözgüdiň düýp mazmuny, ol barada şikaýat etmegiň tertibi hem-de möhletleri hakynda raýata ýazmaça habar bermäge;

raýatlaryň ýüztutmalary boýunça hasaba alyşy we iş ýöretmäge degişli kadalaşdyryş talaplary bilen üpjün etmäge;

raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagy hut özleri tarapyndan guramaga we onuň ýagdaýyny barlamaga, başdansowmalygyň we süýrenjeňligiň ýüze çykmagyna, ýüztutmalaryň nädogry çözülmegine, arza berijilere delillendirilmedik jogaplaryň iberilmegine, raýatlaryň gaýtadan ýüztutmagyna getirýän şu ýagdaýlara ýol bermezlik üçin täsirli çäreleri görmäge;

raýatlaryň ýüztutmalary bilen alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny yzygiderli seljermäge hem-de bu barada ýokarda durýan edaralara, olaryň wezipeli adamlaryna hem-de ilata habar bermäge.

 

12 madda. Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagyň möhletleri

 

Raýatlaryň ýüztutmasy gelip gowşan gününden başlap bir aýdan köp bolmadyk möhletde, goşmaça barlamak zerur bolmadyklary bolsa haýal edilmän, olar alnan gününden başlap, on bäş günden gijä galynman çözülýär. Ýüztutmany çözmek üçin ýörite barlaglaryň geçirilmegi ýa-da uly möçberdäki materialyň öwrenilmegi zerur bolan halatlarynda degişli edaranyň, kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýolbaşçysy ýa-da onuň orunbasary şol ýüztutmany çözmek üçin zerur bolan möhleti belleýär, bu barada ýüztutmany beren adama habar berilýär.

Şunda ýüztutmany çözmegiň umumy möhleti kyrk bäş günden geçmeli däldir.

 

III BÖLÜM. RAÝATLARYŇ ÝÜZTUTMALARY BARADAKY

KANUNLARYŇ BOZULMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK,

ONUŇ BERJAÝ  EDILIŞINE GÖZEGÇILIK ETMEK

 

13 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň bozulmagy üçin wezipeli adamlaryň jogapkärçiligi

 

Raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagyň şu Kanun arkaly bellenilen tertibiniň bozulmagy, şolarda gozgalan meselelere ýüzleý we başdansowma garalmagy, süýrenjeňlige ýol berilmegi, arza berijiler barasynda etiki kadalaryň bozulmagy, ýüztutmalary çözmekden esassyz boýun gaçyrylmagy, şeýle hem ýüztutmalaryň berilmegi bilen baglanyşykly raýatlaryň yzarlanmagy üçin günäkär adamlar Türkmenistanyň kanunlary arkaly göz öňünde tutulan administratiw, emläk ýa-da jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.

 

14 madda. Hukuga ters häsiýetdäki ýüztutmalaryň berilmegi üçin raýatlaryň jogapkärçiligi

 

Raýatyň töhmet atmak häsiýetindäki ýüztutmany, milli we dini duşmançylygy tutaşdyrmaga ýa-da beýleki hukuga ters hereketleri amala aşyrmaga çagyryşdan ybarat bolan ýüztutmany bermegi Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 

15 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik etmek

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik guramalary, häkimler hem-de arçynlar, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň ýolbaşçylary öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýärler.

 

16 madda. Raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý edilişine prokuror gözegçiligi

 

Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar raýatlaryň ýüztutmalary baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýärler. Olar öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şu Kanunyň berjaý edilişini yzygiderli barlamaga, raýatlaryň hukuklaryny goramak we bozulan hukuklaryny dikeltmek üçin çäreler görmäge¸ raýatlaryň ýüztutmalary baradaky Kanunyň we olara garamagyň tertibiniň bozulmagynda günäkär wezipeli adamlary jogapkärçilige çekmäge, şu ugurda kanunyň ýerine ýetirilişini yzygiderli, ýöne azyndan ýarym ýylda bir gezek umumylaşdyrmaga, raýatlaryň ýüztutmalaryna garamagy gowulandyrmak baradaky teklipleri Türkmenistanyň Ministrler kabinetine, ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryna, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň, guramalaryň hem-de edaralaryň ýolbaşçylaryna girizmäge borçludyrlar.

 

  Türkmenistanyň                                               Saparmyrat  

      Prezidenti                                                    Türkmenbaşy

 

Aşgabat şäheri

1999-njy ýylyň 14-nji ýanwary

№ 342-1

 


 

* Закон Туркменистана «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения» признан утратившим силу

 с 1 января 2018 г.  Законом Туркменистана

от 3 июня 2017г. № 566-V.

 

З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1999 г., № 1, ст. 15)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 26.03.2016 г. № 378-V)

 

Настоящий Закон определяет механизм реализации гражданами Туркменистана права на обращение в государственные, общественные и иные органы, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности и регулирует порядок рассмотрения обращений граждан.

 

РАЗДЕЛ I

Общие положения

 

Статья 1. Обращения граждан

 

Обращениями граждан являются изложенные в письменной или устной форме предложения, заявления и жалобы.

Обращения граждан - важное средство осуществления и охраны прав личности, практического использования гражданами конституционных прав на свободу выражения своих взглядов, участия в управлении государственными и общественными делами, совершенствования деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, содействия укреплению правопорядка и законности.

 

Статья 2. Право граждан на обращение

 

Граждане Туркменистана в соответствии с Конституцией и законами Туркменистана имеют право вносить в письменной или устной форме в государственные, общественные и иные органы, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности предложения об улучшении их деятельности, обращаться с заявлениями и жалобами.

 

Статья 3. Требования к обращениям

 

Обращения подаются гражданами в те органы, предприятия, учреждения или организации или тем должностным лицам, к непосредственному ведению которых относится решение поставленных в обращении вопросов.

Обращение должно содержать существо предложения, заявления либо жалобы, в нем указываются фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина.

Обращение может быть устным, изложенным гражданином на личном приеме у должностного лица, либо письменным, направленным почтой или переданным непосредственно гражданином в соответствующий орган, предприятие, организацию или учреждение. Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

К обращению прилагаются имеющиеся у гражданина документы или их копии, необходимые для рассмотрения обращения. Представленные гражданином подлинные документы возвращаются гражданину после рассмотрения обращения.

Письменное обращение без указания фамилии, места жительства, а равно обращение, не подписанное автором, рассмотрению не подлежит.

 

Статья 4. Порядок принятия и рассмотрения обращений

 

Оформленные надлежащим образом и поданные в установленном порядке обращения подлежат обязательному принятию и рассмотрению.

Запрещается отказ в принятии и рассмотрении обращения по признакам расы, пола, возраста, социального или имущественного положения, партийной принадлежности, национальности, вероисповедания или незнания гражданином языка обращения.

Государственные, общественные и иные органы, предприятия, учреждения, организации, их руководители и другие должностные лица, в компетенцию которых не входит решение вопросов, поставленных в обращении, направляют обращение не позднее чем в срок до пяти дней по принадлежности, извещая об этом заявителя, а при личном приеме разъясняют, куда ему следует обратиться.

Запрещается направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия либо решения которых обжалуются.

 

Статья 5. Сфера применения настоящего Закона

 

Право подавать обращения, непосредственно не относящиеся к служебной деятельности, имеют военнослужащие и работники органов внутренних дел. Обращения названных лиц, связанные с прохождением службы, регулируются законодательством Туркменистана об этих органах.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют такое же право на подачу обращения, как и граждане Туркменистана.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Туркменистана, граждане имеют право обращаться с заявлениями и жалобами в суд.

Действие настоящего Закона не распространяется на порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан, установленный гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным и иным законодательством Туркменистана.

 

Статья 6. Делопроизводство по обращениям граждан

 

Государственные, общественные и иные органы, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности ведут учет поступивших письменных и устных обращений граждан и контролируют их рассмотрение.

 

Статья 7. Обращения, адресованные Президенту Туркменистана

 

Подача обращений, адресованных Президенту Туркменистана, осуществляется в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ II

Порядок рассмотрения обращений граждан

 

Статья 8. Рассмотрение обращений граждан

 

Государственные, общественные и иные органы и их должностные лица, руководители и должностные лица предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности обязаны своевременно, объективно и всесторонне рассматривать обращения граждан, осуществлять проверку изложенных в них фактов, принимать решения в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать их выполнение, сообщать гражданам о результатах рассмотрения обращений.

Ответ по результатам рассмотрения обращений в обязательном порядке дается тем органом, предприятием, организацией, учреждением, который получил обращение и в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов.

Решение об отказе в удовлетворении обращения доводится до сведения гражданина в письменной форме, со ссылкой на действующее законодательство и изложением оснований и мотивов отказа, а также с разъяснением порядка и сроков обжалования принятого решения.

Ответы по результатам рассмотрения обращений подписываются руководителем соответствующего органа, предприятия, организации, учреждения или уполномоченным им должностным лицом.

 

Статья 9. Личный прием граждан

 

Руководители и другие должностные лица государственных, общественных и иных органов, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обязаны проводить личный прием граждан.

Прием должен проводиться в установленные и доведенные до сведения граждан дни и часы, а в необходимых случаях - в вечерние часы по месту работы или жительства граждан.

Руководители министерств и ведомств, хякимы и арчины обязаны регулярно проводить личный прием граждан в установленные дни и часы, в удобное для граждан время. Графики приема доводятся до сведения граждан. Порядок приема граждан в государственных, общественных и иных органах, на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности определяется их руководителями.

Все обращения граждан на личном приеме регистрируются. Если решить поставленные в обращении вопросы на личном приеме невозможно, оно рассматривается в том же порядке, что и письменное обращение.

 

Статья 10. Права гражданина при рассмотрении обращения

 

Гражданин, обратившийся с предложением, заявлением или жалобой в государственные, общественные и иные органы, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, имеет право:

лично изложить аргументы своего обращения должностному лицу, рассматривающему обращение;

представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их запросе органом, рассматривающим обращение;

пользоваться услугами адвоката или уполномоченного им другого лица, оформив это полномочие в установленном законом порядке;

с согласия должностного лица, рассматривающего обращение, присутствовать при его проверке;

предъявлять требование о неразглашении полученных из обращения сведений о личной жизни заявителя и членов его семьи;

ходатайствовать о соблюдении тайны рассмотрения обращения;

получить письменный ответ о результатах рассмотрения обращения.

В случае отклонения обращения, содержащего критические замечания и предложения по улучшению деятельности того или иного органа, предприятия, организации или учреждения, должностное лицо, рассматривавшее обращение, обязано письменно обосновать принятое решение и разъяснить порядок его обжалования.

 

Статья 11. Обязанности государственных, общественных и иных органов, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, их руководителей и должностных лиц по рассмотрению обращений граждан

 

Государственные, общественные и иные органы, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, их руководители и должностные лица в пределах своих полномочий обязаны:

внимательно рассматривать обращения, объективно, всесторонне и своевременно разрешать их;

в случае необходимости запрашивать и истребовать нужные документы, выезжать на место для проверки, принимать другие меры для разрешения поставленных в обращении вопросов;

в интересах дела приглашать гражданина для разбирательства его обращения;

отменять или изменять обжалованные решения в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана, безотлагательно принимать меры к прекращению неправомерных действий, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие нарушениям;

обеспечивать реальное восстановление нарушенных прав и реализацию принятого в связи с обращением решения;

принимать меры по возмещению в установленном законом порядке материального ущерба, причиненного гражданину в результате ущемления его законных прав и интересов, решать вопрос об ответственности лиц, по вине которых было допущено нарушение;

письменно сообщать гражданину о результатах рассмотрения обращения, сути принятого решения, порядке и сроках его обжалования;

обеспечивать соответствующий нормативным требованиям учет и ведение делопроизводства по обращениям граждан;

лично организовывать и проверять состояние рассмотрения обращений граждан, принимать действенные меры для недопущения проявлений формализма и волокиты, неправильного разрешения обращений, направления заявителям немотивированных ответов, порождающих повторные обращения граждан;

систематически анализировать и информировать вышестоящие органы, их должностных лиц и население о состоянии и мерах совершенствования работы с обращениями граждан.

 

Статья 12. Сроки рассмотрения обращений граждан

 

Обращения граждан разрешаются в срок не более одного месяца со дня поступления, а те, которые не нуждаются в дополнительной проверке, - безотлагательно, не позднее пятнадцати дней со дня их получения. В тех случаях, когда для разрешения обращения необходимо проведение специальной проверки или изучение значительного по объему материала, руководитель соответствующего органа, предприятия, организации, учреждения или его заместитель устанавливают необходимый срок для его разрешения, о чем сообщается лицу, подавшему обращение. При этом общий срок разрешения обращения не должен превышать сорока пяти дней.

 

РАЗДЕЛ III

Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан, контроль и надзор за его соблюдением

 

Статья 13. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях граждан

 

За нарушение установленного настоящим Законом порядка рассмотрения обращений граждан, поверхностное и необъективное рассмотрение поднятых в них вопросов, допущенную волокиту, нарушение этических норм в отношениях с заявителями, необоснованный отказ в разрешении обращений, а также преследование граждан в связи с подачей обращений виновные лица несут дисциплинарную, административную, имущественную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Ответственность граждан за подачу обращений противоправного характера

 

Подача гражданином обращения клеветнического характера, обращения, содержащие призывы к разжиганию национальной или религиозной вражды, либо к совершению других противоправных действий, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства об обращениях граждан

 

Контроль за соблюдением законодательства об обращениях граждан в соответствии со своими полномочиями осуществляют Кабинет министров Туркменистана, министерства и ведомства, общественные организации, хякимы и арчины, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

 

Статья 16. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства об обращениях граждан

 

Надзор за соблюдением законодательства об обращениях граждан осуществляется Генеральным прокурором Туркменистана и подчиненными ему прокурорами. В пределах своих полномочий они обязаны осуществлять регулярные проверки соблюдения настоящего Закона, принимать меры к защите и восстановлению нарушенных прав граждан, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении Закона об обращениях граждан и порядке их рассмотрения, систематически, но не реже одного раза в полугодие, обобщать практику исполнения Закона в данной сфере, вносить в Кабинет министров Туркменистана, министерства и ведомства, органы местной исполнительной власти, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности предложения по улучшению рассмотрения обращений граждан.

 

Президент                                                     Сапармурат

Туркменистана                                            Туркменбаши

 

город Ашгабат

14 января 1999 года

№ 342-I