20.01.2020

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň saýty 19-njy ýanwardan 20-nji ýanwara geçilen gije internete goýberildi ― diýip, TDH habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenilip düzülen 2020-nji ýylyň 11 ― 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek ýokary derejeli f...

17.01.2020

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen...

16.01.2020

Mukamlar köşgünde «Türkmenistan ― Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan dabara geçirildi

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli «Arkadagyň paýhasy — Bitarap ýurduň berk binýady» atly dabara geçirildi ― diýip, TDH habar berýär.

Medeniýet ministrliginiň hem-de medeniýet ulgamyna degişli edaralaryň ýolbaşçylarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriň, döredijilik ...

14.01.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy


Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Daşary syýasy derejäniň şanly senesi mynasybetli ýurdumyzda we daşary döwletlerde «Türkmenistan — Bitaraplygy...

14.01.2020

«Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly maslahata gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna ýüzlenmesi

Biz, 2020-nji ýylda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny baýram etmäge bagyşlanan, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyna gatnaşyjyl...

Habarlar