Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020

Hormatly sergä мы maslahata gatnaşyjylar!
Эзиз ватандашлар!

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisiniň мы «Санли ykdysadyýet - ykdysady ösüşiň möhüm угров» атлы ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy Bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Türkmen döwletiniň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilýän bu serginiň мы маслахатыň улы üstünliklere beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýärin!

Bu gün garaşsyz ösüşiň 29 ýyllyk toýuny toýlaýan hemişelik Битарап Türkmenistan döwletimiz dünýäniň sazlaşykly ösýän ýurtlarynyň hatarynda öňdäki orunlary eýelemek Bilen, OSEN tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýan, ýokary depginler Bilen ösýän, döwletli tutumlaryň dabaralanýan Watany hökmünde tanalýar. Себит мы dünýä ýurtlarynyň abadançylygyna gönükdirilen başlangyçlarymyz halkara jemgyýetçilikde uly goldaw tapýar hem-de Türkmenistan döwletimiziň dünýä ýüzündäki beraýrýdey barraýdeny.

Ата Watanymyzyň ykdysady ösüşiniň täze belentliklere çykmagy bilen, halkymyzyň durmuş üpjünçiligi, ýaşaýyş derejesi barha ýokarlanýar. Çünki Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň Hemme ugurlarynda üstünlikli амала aşyrylýan özgertmeler, gazanylýan ösüşler, ýetilýän belent sepgitler бир maksada - halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň dünýäniň OSEN ýurtlarynyň derejesinde üpjün edilmegine gönükdirilendir.

Эзиз ватандашлар!

Binýady berkden tutulan berkarar döwletimiziň mizemezliginiň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de jebisliginiň aýdyň nyşany bolan mukaddes Garaşsyzlygymyz türkmen halkyny uly ösüşrdlere ýerdlere. Taryhy nukdaýnazardan uzak bolmadyk döwürde ýurdumyz ýüzýyllyklara barabar ýoly geçdi, ähli ugurlarda düýpli özgertmeler amala aşyrylyp, belent sepgitlere ýetildi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 - 2025-Nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Gin герим Bilen gurlup ISE girizilýän häzirki zamanyň OSEN talaplaryna laýyk gelýän kärhanalar, olarda öndürilýän ýokary Хилли, Ekologiya taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply önümlerimiz бушель gün halkara bazarlarynda barha giň orun alýar. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň has-da pugtalanmagyna,

Ýurdumyzyň Ахли künjeklerinde durmuş maksatly döwrebap binalaryň, Ахли amatlyklary болан ýaşaýyş jaýlarynyň, çagalar baglarynyň, Билим-terbiýeçilik, saglygy goraýyş edaralarynyň, üpjünçilik ulgamynyň desgalarynyň gurlup, Halkyn hyzmatyna berilmegi болса «Девлет адам üçindir!» diýen ýörelgämiziň iş ýüzünde amala aşyrylýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Hut SONUN üçin рубчик, бушель gün улы dabara Bilen açylýan Серги öz Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk toýuny Байрам edýän berkarar döwletimiziň милли ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazanan üstünlikleriniň, guwandyryjy sepgitleriniň, nesillerimiziň bagtyýar zamanada sagdyn bedenli, bilimli ýaşlar bolup ýetişmegi ugrunda Алып barýan işlerimiziň netijesinde halkymyzyň Yeten Бейик derejeleriniň aýdyň beýany смелые.

Biz ykdysady özgertmeleriň ýoly bilen ýurdumyzyň ynamly ösüşini üpjün etmek ugrunda mundan beýläk-de möhüm işleri durmuşa geçireris. Berkarar döwletimizi mundan beýläk-de güýçli depginde ösdürmek, ata Watanymyzy dünýäniň kuwwatly döwletleriniň birine öwürmek ugrundaky işlerimizi üstünlikli dowam.

Hormatly dabara gatnaşyjylar!
Эзиз ватандашлар!

Ата Watanymyzyň beýik geljegini aňladýan mukaddes Garaşsyzlygymyz döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de jebisliginiň, ykdysady мы durmuş taýdan ösüşmezimurý.

Berkarar döwletimiziň Багтыярлык döwründe biziň parahatçylyga, döredijilige, ösüşe gönükdirilen Ичери мы daşary syýasatymyz, Девлет, халк, umumadamzat bähbitli Бейик işlerimiz мы düýpli özgertmelerimiz Бейик maksada - Garaşsyz döwletimizi hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmäge подол-де mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini имеет-да gowulandyrmaga gönükdirilendir.

U gün dabara bilen açylyp, öz işine başlaýan giň möçberli çäreler hem ýurdumyzyň dürli ugurlarda, ykdysady pudaklarda we durmuş üpjünçiligini ulgamrianlarypg gi möçberli

Хорматли адамлар!

Sizi Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisiniň мы «Санли ykdysadyýet - ykdysady ösüşiň möhüm угров» атлы ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy Bilen Yene-де Бир gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Siziň ее biriňize berk jan saglyk, uzak ömür, berkarar Watanymyzyň mizemezligi мы pajarlap ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Habarlar