Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

18.09.2020

U gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Ики ýurduň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde döwletara gatnaşyklaryň ýagdaýyny we esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümatçlanilige kanagiler. Ol gatnaşyklar özara horatlamak, deňhukuklylyk ýörelgelerine hem-de ösüşe мы rowaçlyga bolan islege esaslanandyr.

Hormatly Prezidentimiz Бердымухамедов ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň berkidilmegine улы goşandy подол-де berýän ünsi üçin Prezident Ариф ALWA tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, biziň döwletlerimizi подол-де halklarymyzy asyrlaryň jümmüşinden gözbaş Аляна BAY Достлук мы hyzmatdaşlyk däpleriniň baglanyşdyrýandygyny belledi.

Telefon söhbetdeşliginiň barşynda soňky ýyllarda dostlukly, ynamly türkmen-pakistan gatnaşyklarynyň täze mazmuna eýe bolandygy hem-de taraplaryň uly kuwwatynyň we özatgenaşyäjänýgý özatgenaşyy Munuň özi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryna мы mümkinçiliklerine hem-de häzirki dünýä meýillerine garaýyşlardaky özara düşünişmek bilen şertlendirilendir.

U babatda pikir alyşmalaryň dowamynda söhbetdeşler syýasy ugurda, şol sanda abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine kanagatlanma bildirdiler. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistanyň Hökümetine dünýä giňişliginde Türkmenistanyň başlangyçlaryny işjeň goldaýandygy üçin minnetdarlyk bean etdiler. Ol başlangyçlar tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy мы durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilendir.

Şeýle подол совда-онхоцеркоз-ykdysady ulgamda özara gatnaşyklaryň okgunly häsiýeti aýratyn bellenildi, бушель ugurda ЭНЕРГЕТИКА pudagyndaky hyzmatdaşlyk, hususan-да, Türkmenistan - Owganystan - Пакистан - Hindistan (Тоф) halkara Gaz geçirijisiniň taslamasy strategik esasy düzýär. Häzir onuň türkmen bölegindäki gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Ýakynda bolsa Türkmenistanyň мы Owganystanyň arasynda goňşy ýurduň çäginde işleri çaltlandyrmaga ýardam etjek TOPH-nyň owgan böleginde ýerleri saýlap almak boýunçüşn.

Unuň bilen baglylykda, гормонально Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pakistanly kärdeşiniň ýardam etmeginde мы goldaw bermeginde ýakyn wagtda Pakistanyň çäginde hem gaz geçirijiniň gurluşyirdinaşlanjlanmy.

Bellenilişi Yaly, бушель ири taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi sebitiň ykdysady taýdan ösmegine Тейз itergi bermek Bilen, biziň döwletlerimizi hoşniýetli goňşuçylyk мы hyzmatdaşlyk gatnaşyklary Bilen имеет-да jebisleşdirip, parahatçylygyň мы durnuklylygyň möhüm şertine öwrüler.

Ulag-aragatnaşyk düzümini ösdürmek, elektrik geçiriji ulgamlary çekmek boýunça tagallalaryň netijeli utgaşdyrylmagy döwletara we sebit hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryörkez Hataryz. Хазир Туркменистан мы Пакистан ikitaraplaýyn söwdanyň görkezijilerini artdyrmak, özara haryt alyş-çalşygyny diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek üçin ýeterlik kuwwata eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň umumy ýagdaýyny hem-de haryt dolanyşygynyň depginini bilelikde düýpli öwrenmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Unda Hökümetara türkmen-pakistan topary öz işini görkezmelidir diýip, гормонально Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda onlaýn görnüşde onuň nobatdaky mejlisini telçip etmegi.

Şeýle hem söhbetdeşler iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmegi ugrunda pikirlerini beýan etdiler. Olaryň halklaryny öňden gelýän ruhy-medeni gatnaşyklar birleşdirýär. Ol gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin mäkäm esas bolup durýar. Bu babatda medeniýet hem-de sungat, ylym-bilim we lukmançylyk ulgamlarynda yzygiderli gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Prezidentler Бердымухамедов подол-де Ариф Алви söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň подол-де-Пакистан Yslam Respublikasynyň geljekde-де umumy bähbidiň hatyrasyna Ахли ugurda netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga мы giňeltmäge özara islegleriniň bardygyny tassyklap, birek-birege Берк Джен Saglyk гем- де jogapkärli Девлет işinde üstünlikleri, ики ýurduň doganlyk halklaryna bolsa abadançylyk мы rowaçlyk arzuw etdiler.

Habarlar