Namanyň ady Döwlet belligine alnan senesi Namanyň bellige alyş belgisi
Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak barada 11.04.2016 976
Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak hakynda 19.01.2016 948
Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda 15.12.2018 1178
Hukuk maglumatlary we neşir edilen gollanmalary bermegiň hem-de olaryň berlendigi üçin tölegleri almagyň Tertibini tassyklamak hakynda 17.11.2018 1108
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 25.07.2018 1146
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksatlary bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň görnüşleri boýunça içerki gözegçilik kadalaryna bildirilýän talaplaryny tassyklamak barada 04.10.2019 1265
Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň we berilýän daşary ýurt kömeginiň ähli görnüşleriniň durmuşa geçirilişi boýunça barlag işlerini amala aşyrmagyň Tertibini tassyklamak barada 18.09.2019 1254
Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada 23.08.2019 1255
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda 03.04.2019 1206
Adwokatyň hünär tälim alyjylaryny hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda 14.02.2019 1189
Ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek barada 14.02.2019 1190
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 14.02.2019 1191
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda çykaran 27-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1344
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda çykaran 29-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1345