Namanyň ady Döwlet belligine alnan senesi Namanyň bellige alyş belgisi
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji fewralynda çykaran 45-Ö belgili BUÝRUGY 19.03.2020 1305
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji fewralynda çykaran 46-Ö belgili BUÝRUGY 19.03.2020 1306
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji fewralynda çykaran 47-Ö belgili BUÝRUGY 19.03.2020 1307
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda 03.04.2019 1206
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksatlary bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň görnüşleri boýunça içerki gözegçilik kadalaryna bildirilýän talaplaryny tassyklamak 04.10.2019 1265
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 25.07.2018 1146
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 25-nji fewralynda çykaran 27-Ö belgili BUÝRUGY 26.03.2020 1309
Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň w 18.09.2019 1254
Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 23.08.2019 1255
Adwokatyň hünär tälim alyjylaryny hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda 14.02.2019 1189
Ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek barada 14.02.2019 1190
Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda 15.12.2018 1178
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 14.02.2019 1191
Hukuk maglumatlary we neşir edilen gollanmalary bermegiň hem-de olaryň berlendigi üçin tölegleri almagyň Tertibini tassyklamak hakynda 17.11.2018 1108
Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak barada 11.04.2016 976
Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak hakynda 19.01.2016 948
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 12-nji martynda çykaran 33-Ö belgili BUÝRUGY 31.03.2020 1310