Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda çykaran MB - 99 belgili buýrugy

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary


I bap. Umumy düzgünler


         Şu “Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary (mundan beýläk - Kadalar) “Şähergurluşyk işi hakynda” we “Binagärlik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryny ýerine ýetirmek hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 1083-nji karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi hakynda Düzgünnama laýyklykda, binagärlik, taslama we gurluşyk babatdaky kanunçylygy kämilleşdirmek, taslamalary düzmek babatda döwlet kadalaryny, gollanmalaryny, gözükdirijilerini, gurluşyk babatda döwlet kadalaşdyryjy-usulyýet resminamalaryny bellenilen tertipde işläp taýýarlamak we tassyklamak boýunça Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň wezipelerini amala aşyrmak maksady bilen işlenilip taýýarlanyldy.

         Nusgalyk taslamagyň esasy wezipesi taslama we gurluşyk edara-kärhanalaryny ýokary tehniki derejeli we ýokary hilli taslama resminamalary bilen üpjün edilmegi bolup durýar.

         1. Şu Kadalar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň gaýtalanýan önümçilik hem-de ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalary we desgalary, kärhanalary taslananda we gurlanda, şeýle hem olaryň hereket edýänleriniň durky täzelenende, düýpli abatlanylanda (mundan beýläk – gurluşygynda) buýrujylar (maýa goýujylar), potratçylar, taslama we beýleki guramalar, maýa goýum işine gatnaşýan beýleki fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan köp gezek ulanylmagy üçin niýetlenilen nusgalyk taslamalary we nusgalyk taslama çözgütlerini (mundan beýläk - nusgalyk taslama resminamalaryny) işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümini hem-de tertibini kesgitleýär.

         Şu Kadalar nusgalyk taslama resminamalaryny resmileşdirmegiň, toplumlamagyň, çap etmegiň, ýaýratmagyň we ulanmagyň hem-de olara üýtgetme girizmegiň düzgünlerini hem belleýär.

         2. Şu Kadalaryň talaplary pudaklaýyn tabynlygyna, guramaçylyk-hukuk we  eýeçiliginiň görnüşine, maliýeleşdirilmeginiň çeşmesine garamazdan, Türkmenistanyň çäklerinde nusgalyk taslama resminamalary işlenilip taýýarlanylanda we ulanylanda, binagärlik we şäher gurluşyk işleriniň ähli subýektleri üçin hökmany bolup durýar.


II bap. Kadalaşdyryjy salgylanmalar

Adalgalar we kesgitlemeler


         3. Şu Kadalarda ulanylan kadalaşdyryjy hukuk namalar we kadalaşdyryjy resminamalar peýdalanylan kadalaşdyryjy hukuk namalara we kadalaşdyryjy resminamalara salgylanmalaryň sanawynda (şu Kadalara 1-nji goşundy) goşundyda berilýär.

         4. Şu Kadalarda aşakdaky esasy adalgalar we kesgitlemeler peýdalanylýar:

         1) nusgalyk resminamalar – göwrümleýin-meýilnamalaşdyryş çözgütleriniň, gurnawlaryň, önümleriň we düwünleriň, şeýle hem kiçi binagärlik görnüşleriniň we abadanlaşdyrmagyň elementleriniň, tehnologiki we inženerçilik enjamlarynyň, tehniki serişdeleriniň unifikasiýalaşdyrylmagynyň we nusgalaşdyrylmagynyň esasynda işlenilip taýýarlanylan, gurluşykda nusgalyk resminamalarynyň sanawyna goşulan, binalar we desgalar taslananda köp gezeklik ulanmak üçin niýetlenilýän resminamalaryň toplumy;

         Bellik – nusgalyk resminamalary onuň bellenilişine laýyklykda, nusgalyk taslama resminamalaryna (nusgalyk taslama, nusgalyk taslama çözgüdi), taslamak üçin nusgalyk materiallaryna, nusgalyk gurluşyk gurnawlaryna, önümlere we düwünlere bölünýär.

         2) nusgalyk taslama – tehniki - ykdysadyýet görkezijileri boýunça gaýtalanýan, dürli niýetli desgalaryň gurluşygynda köp gezeklik ulanmak üçin bellenilen tertipde işlenilip taýýarlanylan we tassyklanylan taslama-çenlik resminamalary;

         3) gurluşykda nusgalyk resminamalarynyň gaznasy (mundan beýläk - NRG) – bellenilen tertipde ylalaşylmagy we tassyklanylmagy, kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň taslamagy, gurluşygy we ulanylmagy boýunça nusgalyk resminamalarynyň asyl nusgalarynyň toplumlarynyň ulgamlaýyn ýygnalmagy;

         4) taslamak üçin nusgalyk materiallar – gurluşygyň anyk desgalaryny we nusgalyk taslama resminamalaryny baglaşdyrmak üçin usulyýet üpjünçiliginiň resminamalary;

         5) katalog kagyzy - ýeke-täk unifisirlenen görnüşi boýunça ýerine ýetirilen nusgalyk taslama resminamalarynyň düzüm birligi we nusgalyk taslamasyny ýa-da nusgalyk taslama çözgüdini saýlamak üçin zerur we ýeterlikli, gysga maglumatlary jemleýär;

         6) bukja (albom) – A3, A4 görnüşinde çap edilen kagyzlary sahypanyň gysga tarapyndan büküp kitap görnüşinde tikip jiltlenen resminama;

         7) nusgalyk taslama resminamalaryny belgilemek – klassifikasiýa we belgilemegi bermegiň ýeke-täk ulgamy boýunça kody (harplar we sanly şifri);

         8) nusgalyk taslamany (nusgalyk taslama çözgüdini) baglanyşdyrmak – gurluşygyň meýdançasynyň aýratynlyklaryny, ulanylýan taslamanyň tehniki-ykdysadyýet we gurnawçylyk häsiýetnamalaryny esasy (prinsipial) taýdan üýtgetmezlik bilen, nazara almak maksady bilen nusgalyk taslamasyna (nusgalyk taslama çözgüdine) üýtgetmeleri girizmek;

         9) nusgalyk taslama çözgüdi – gaýtalanýan gurluşyk çözgütleri we önümçiliginiň üýtgeýän tehnologiýasy bar bolan, dürli taslama çözgütleriniň düzülişi üçin we gurluşygyň anyk meýdançasyna baglanyşdyrmak üçin niýetlenilýän tehnologiki ýagdaýy, kärhanasy, binasy, desgasy üçin taslama resminamalary;

         10) baş taslama düzüji – Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda taslama işleriniň degişli görnüşlerini amala aşyrmak üçin degişli ygtyýarnamasy bolan, taslama işlerini ýerine ýetirýän hem-de Buýrujy (gurujy) bilen potrat Şertnamasy boýunça beýleki hyzmatlary edýän, şertnama esasynda kömekçi potratçy guramalaryny ýörite işleri ýerine ýetirmeklige çekmek bilen, desganyň gurluşygy boýunça maýa goýum taslamasynyň doly amala aşmagyny üpjün edýän fiziki we ýuridik şahs;

         11) kada gözegçiligi – esasy we kömekçi önümçiligiň gurnawçylyk, tehnologik, şeýle hem kadalaşdyryş-tehniki resminamalarynyň standartlar we beýleki kadalaşdyryş-tehniki resminamalary tarapyndan bellenilen talaplara laýyk gelýändigini barlamak.


III bap. Nusgalyk taslama resminamalarynyň umumy düzgünleri


        5. Nusgalyk taslama resminamalary adam üçin talaba laýyk ýaşaýyş gurşawynyň,  ýaşaýyş işjeňliginiň düzülmegine we taslanylýan obýektleriň howpsuz we durnukly hereket etmegini üpjün etmeklige, maýa goýumlaryň netijeliligine, maddy-tehniki we zähmet harajatlarynyň amatlylygyna, tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanmagyna gönükdirilen talaplara gabat gelmelidir.

         6. Nusgalyk taslama resminamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagy taslama işlerini ýerine ýetirmeklige degişli ygtyýarnamasy bolan alyp baryjy taslama guramalary tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

         7. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamagy buýrujynyň we potratçy hökmünde taslama düzüji guramasynyň arasyndaky potrat şertnamasynyň esasynda amala aşyrmak zerurdyr. Potrat şertnamasynyň aýrylmaz bölegi bolup, şu Kadalaryň V babynyň talaplaryna laýyklykda taýýarlanylan taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyryk bolup durýar.

         8. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamagyň bahasyny, buýrujynyň pudaklaýyn tabynlygyna we eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan “Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň nyrhlary hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 10217-nji karary bilen tassyklanylan, Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitlemegiň Tertibi we beýleki kadalaşdyryjy hukuknamalar boýunça kesgitlemelidir.

         Dürli görnüşler boýunça işlenip taýýarlanylanda şu Kadalaryň ýigrimi ikinji bölegine laýyklykda nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň bahasy 9 ball we III derejeli toprakly ýer böleginiň hasaplama seýsmikligi kesgitlenýär. Ýer böleginiň seýsmikligi beýleki şertleriniň hem-de topragyň derejeleriniň her biri üçin işläp düzmek bahasynyň üstüne diňe taslamanyň binagärlik-gurluşyk bölümini işläp düzmegiň bahasyny goşmalydyr.

         9. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamagyň möhletleri Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2013-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda 678 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Gurluşykda taslamany düzmegiň dowamlylygy boýunça kadalar” atly TGK 1.04.01-12 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak barada” Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň 2012-nji ýylyň 9-njy aprelinde çykaran MB-37 belgili buýrugy bilen tassyklanylan, “Gurluşykda taslamany düzmegiň dowamlylygy boýunça kadalar” atly TGK 1.04.01-12 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň talaplaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

         10. Işläp taýýarlamaga degişli nusgalyk taslama resminamalaryna nusgalyk taslama resminamalaryna klassifikasiýasynyň we belgilemeleri bermekligiň ýeke-täk ulgamyna (şu Kadalara 2-nji goşundy) laýyklykda belgileme berilmelidir. Türkmenistanda gurluşygyň nusgalyk taslama resminamalarynyň belgilenmesini we onuň emele getirýän sanawyny Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşigi amala aşyrýar.

         11. Nusgalyk taslama resminamalary işlenip taýýarlanylanda Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň we beýleki kadalaşdyryjy resminamalarynyň hem-de şu Kadalaryň talaplaryny goldanmalydyr.

         12. Seljerilmäge we tassyklanylmaga berilýän nusgalyk taslama resminamalary artykmaç hasap edilmeýän, iň pes (az) göwrümde, kabul edilýän çözgütleri esaslandyrmak, işleriň göwrümlerini kesgitlemek, çenlik bahasynda, enjamlara, gurnawlara we materiallara bildirilýän talaplary üçin ýeterlikli bolan göwrümde we düzümde ýerine ýetirilmelidir we şu Kadalaryň 6-njy babynyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlanylmalydyr.

         13. Nusgalyk taslama resminamalaryny ylmy-barlag, tejribe-gurnawçylyk (konstruktorçylyk) we taslama işleriniň netijelerini, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň taslamagyň we gurluşygyň tejribesinde beýleki häzirki zaman maglumatlaryň netijelerini nazara almak bilen, ýerlikli çözgütleri saýlamak bilen işlemeleriň görnüşleriniň esasynda işläp taýýarlamak zerurdyr. Taslama düzmek (işläp taýýarlamak) üçin tabşyryga laýyklykda nusgalyk taslama resminamalary, dürli göwrümleýin-meýilnamalaşdyryş we gurnawçylyk çözgütleri, inženerçilik enjamlary boýunça çözgütleri we başgalary göz öňünde tutýan, gurluşygyň sebitleýin şertlerini nazara alýan birnäçe görnüşlerde ýerine ýetirilip bilner.

         Nusgalyk taslama resminamalary işläp taýýarlamakda oýlap tapyşlary ulanmak zerurlygy ýüze çykan ýagdaýynda, düşündiriş hatynda patentleriň we awtorlyk şahadatnamalarynyň belgilerini görkezmek zerurdyr.

         14. Nusgalyk taslama resminamalary birnäçe guramalar tarapyndan işlenip taýýarlanylanda, buýrujy baş taslama düzüji guramasyny we ýöriteleşdirilen guramalary-kömekçi ýerine ýetirijileri belleýär. Baş taslama düzüji guramasy, çyzgylaryň esasy degişli toplumlarynyň ýerine ýetirýän guramalaryň-kömekçi ýerine ýetirijileriniň işini utgaşdyrýar, nusgalyk taslama resminamalaryny seljeriş, ylalaşmaga, tassyklamaga we NRG-na goşulanda hasaba alynmagy üçin berýär.

         15. Nusgalyk resminamalaryny ýerine ýetiriji taslama düzüji guramasy (baş taslama edarasy) her bir işlenilýän nusgalyk taslama boýunça we nusgalyk taslama çözgüdi boýunça taslamanyň baş inženerini (baş binagärini) belleýär. Ýöriteleşdirilen taslama düzüji guramasy-kömekçi ýerine ýetirijisi özüniň ýerine ýetirýän çyzgylarynyň esasy toplumlary boýunça baş inženeri belleýär. Taslamanyň (çyzgylaryň esasy toplumlarynyň) baş inženeri (baş binagäri) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde     2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda 1182 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Taslamanyň baş inženeri (baş binagäri) hakynda Düzgünnama” atly TGK 1.06.04-18 Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak barada” Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2018-nji ýylyň 20-nji noýabrynda çykaran MB-170 buýrugy bilen tassyklanylan, “Taslamanyň baş inženeri (baş binagäri) hakynda Düzgünnama” atly TGK 1.06.04-2018 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynda göz öňünde tutulan jogapkärçiligi çekýändir, borçlaryny ýerine ýetirýär we hukuklara eýedir.

         16. Nusgalyk taslama resminamalarynyň hili, beýan edilmeginiň ýeke-täkligine we şu Kadalaryň talaplaryna laýyklykda nusgalyk taslama resminamalarynyň resmileşdirilmegi üçin jogapkärçiligi baş taslama düzüji guramasy çekýär. Ýöriteleşdirilen taslama düzüji guramasy-kömekçi ýerine ýetiriji özüniň işläp taýýarlan çyzgylarynyň esasy toplumlarynyň hili üçin Baş taslama düzüji guramasynyň öňünde jogapkärçilik çekýär.

         17. Nusgalyk taslama resminamalary şu Kadalaryň VII babyna laýyklykda,     NRG-da seljerilmäge, tassyklanylmaga, ylalaşylmaga we goşulmaga degişlidir.

         18. Tassyklanylan nusgalyk taslama resminamalarynyň NRG-na goşmak hakynda çözgüdi Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan kabul edilýär.

         19. Buýrujy nusgalyk taslama resminamalarynyň hereket etmeginiň ähli döwründe, onuň hili üçin seljerişiň netijenamalary esasynda üýtgetmeleriň girizilmegi, üýtgän şertlere we talaplara baglylykda ýa-da hereket etmeginiň möhletiniň tamamlanmagy sebäpli öz wagtynda işlenilmegi üçin jogapkärçilik çekýär.

         20. Nusgalyk taslama resminamalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmekligi hereket edýän kadalaşdyryjy resminamalaryna we şu Kadalaryň IX babyna laýyklykda amala aşyrmak zerurdyr.

         21. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamagy aşakdaky tapgyrlarda amala aşyrmaklyga rugsat berilýär:

1) iki tapgyrda – „T“ taslama we işçi resminamalary “IR” – tehniki taýdan çylşyrymly desgalar üçin;

2) bir tapgyrda tehniki taýdan çylşyrymly däl binalar we desgalar üçin.

         Bir tapgyrlaýyn taslamakda taslama resminamalarynyň düzümine taslamanyň tassyklanylýan binagärlik bölegini tapawutlandyrmak we iş resminamalaryny işläp taýýarlamak bilen işçi taslamasy „IT“ girýär.

         22. Nusgalyk taslama resminamalaryny amatly çözgütleri saýlamak bilen dürli görnüşleri işläp taýýarlamak esasynda işläp düzmelidir.

         Gurluşygyň zolaklaýyn şertlerini, dürli gurnawçylyk çözgütleri hasaba alýan dürli görnüşleriň işlenip taýýarlanmagyny taslama üçin tabşyryga laýyklykda ýerine ýetirýärler. Şular ýaly ýagdaýlarda nusgalyk taslama resminamalaryny ýer böleginiň (meýdançanyň) aşakda görkezilen hasaplama seýsmikligi we topragynyň derejeleri üçin işläp düzmelidir:

         1) 7 ball, II derejeli toprak;

         2) 8 ball, II derejeli toprak;

         3) 9 ball, II derejeli toprak;

         4) 9 ball, III derejeli toprak.

         Ýer böleginiň (meýdançanyň) seýsmikliginiň beýleki şertlerinde ýer böleginiň (meýdançanyň) hasaplama seýsmikligini we topragyň derejesini aşakdaky ýaly baglaşdyrmalydyr:

         1) 7 ball we III derejeli toprak, 8 ball we II derejeli topraga baglaşdyrylýar;

         2) 8 ball we III derejeli toprak, 9 ball we II derejeli topraga baglaşdyrylýar.

         23. Nusgalyk taslama resminamalarynyň düzümi we mazmuny şu Kadalaryň        6-njy babynyň talaplaryna laýyk gelmelidirler.

         24. Nusgalyk taslama resminamalaryny resmileşdirmegi we toplumlaşdyrylmagy şu Kadalaryň 7-nji babynyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirmek zerurdyr.


IV bap. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin tabşyryga bildirilýän talaplar


         25. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin tabşyrygy, taslama düzüji guramasyny-ýerine ýetirijisini (baş taslama düzüji guramasyny) we zerur ýagdaýlarda guramalar-kömekçi ýerine ýetirijileri çekmek bilen buýrujy taýýarlaýar.

         Önümçilik binasynyň we desgasynyň nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin tabşyrygyň düzümi we mazmuny şu Kadalara 3-nji goşunda, ýaşaýyş jaýlarynyň we jemgyýetçilik binasynyň ýa-da desgasynyň nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin tabşyrygyň düzümi we mazmuny şu Kadalara 4-nji goşunda laýyklykda resmileşdirilýär.

         26. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyrykda taslamasy düzülýän desganyň esasy tehniki-ykdysadyýet görkezijileri bellenilmelidir, şeýle hem täze tehnikany, öňdebaryjy tejribäni özleşdirmek boýunça, gurluşyk işlerinde köp möçberde materiallaryň ulanylmagyny we zähmet talap edijiligi peseltmek boýunça, zähmetiň öndürijiliginiň ýokarlandyrylmagy, çig mallary, maddy we energetika serişdelerini tygşytly harçlamak boýunça, önümçiligiň galyndylarynyň we ikinji gezek alynýan energiýa serişdeleriniň gaýtadan peýdalanmagy boýunça talaplar bellenilmelidir.

         27. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyrykda gurluşygyň şertleri barada maglumatlar getirilmelidir (klimat täsirleri, gidrogeologiýa şertleri we başgalar).

         Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň tabşyrygynda, gurluşygyň anyk etrabyna (zolagyna) jogap berýän şertleri görkezmegiň mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýlarynda, taslama işläp düzülende şu aşakdakylary kabul etmäge rugsat berilýär:

1) gurluşygyň etrabynyň klimaty                                                 IVА;

2) daşky howanyň hasaplanylan gyşdaky temperaturasyny         -11°С;

3) daşky howanyň hasaplanylan tomus temperaturasyny            +38,3 С;

4) ýyladylýan döwürde gradus-gije gündizleriň sany (°Сg-g)        119/11 (1309);

5) şemalyň basyşynyň kadalaşdyrylan derejesi     0,48 kPa, ýeriniň görnüşi «А»;

6) gar gatlagynyň agramynyň kadalaşdyrylan derejesi                 0,5 kPa;

7) meýdançanyň hasaplanylan seýsmikligi                                  7 ball;

8) esasynyň topragy - çökmeýän, çuň däl, häsiýetlendirmeleriň şu aşakdaky kadalaşdyrylan derejeleri bilen:

a) içerki sürtülme burçy = φII = 0,49 rad (28°);

b) udel ssepleniýasi СII = 2 kPa (0,02 kgs/sm2);

ç) gaýasyz topraklaryň deformasiýa moduly Е = 14,7 MPa (150 kgs/sm2);

d) öýjükliliginiň koeffisiýenti у = 0,75;

e) dykyzlygy r = 1,7 t/m3 (1700 kg/m3);

f) deformasiýa boýunça esaslaryň hasaplamasynda toprak boýunça ygtybarlylyk koeffisiýenti γII=1;

g) toprak boýunça ygtybarlylyk koeffisiýenti Kg = 1,15;

h) çäkleriň relýefi – rahat;

i) ýerasty suwlar ýok.

         28. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyryk bilen zerur ýagdaýlarda taslama çözgütleriniň görnüşlerini işläp taýýarlamak boýunça talaplary bellemäge rugsat berilýär (şu Kadalaryň 3-nji we 4-nji goşundylary).

         29. Nusgalyk taslama resminamalaryny taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyryk buýrujy tarapyndan tassyklanylýar.


V bap. Nusgalyk taslama resminamalarynyň düzümi we mazmuny


§1 Taslamagyň tapgyrlygy. Taslama (T)


         30. Nusgalyk taslama resminamalarynyň düzümine şular girýär:

         1) iki tapgyrlaýyn taslananda – taslama (T) we işçi resminamalary “IR”;

         2) bir tapgyrlaýyn taslananda – işçi taslama “IT”.

         31. Nusgalyk taslama resminamalary taslama tapgyrynda işläp taýýarlamagy şu Kadalaryň otuz ikinji – otuz bäşinji bölekleri boýunça amala aşyrylýar.

         32. Şu aşakdaky maglumatlary saklaýan umumy düşündiriş ýazgysy:

          1) nusgalyk taslamasyny, nusgalyk taslama çözgüdini işläp taýýarlamak üçin esas;

          2) taslamak üçin başlangyç maglumatlar we taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyryk bilen bellenilen nusgalyk taslamasyny, nusgalyk taslama çözgüdini ulanmagyň şertleri;

          3) desganyň we onuň düzümine girýän önümçilikleriň gysgaça häsiýetnamasyny, taslama kuwwatlylygy, sygymlylygy, goýberiş ukyplylygy barada maglumatlar;

          4) önümleriň nomenklaturasy, hili, bäsleşige ukyplylygy we tehniki derejesi barada maglumatlar;

          5) önümçiligi, zähmeti we dolandyryşy gurnamak, dolandyryş ulgamlarynyň awtomatlaşdyrylmagy boýunça esasy (prinsipial) çözgütler;

          6) binagärlik-meýilnamalaşdyryş we gurnawçylyk çözgütler, binalaryň we desgalaryň bezeg işlerine bildirilýän talaplar;

          7) geçirilen ylalaşyklar, kabul edilen çözgütler barada maglumatlar;

          8) energiýa üpjünçilik, suw üpjünçiligi, lagym ulgamy, howanyň kondisionirlemesi, daşky gurşawy goramak senagat zyňyndylarynda hapalaýjy maddalaryň mukdary barada maglumatlar bilen çözgütler:

          9) raýat goranyşyň inžener-tehniki çäreleri. Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak boýunça çäreler;

          10) ikinji gezek energiýa serişdelerini we önümçiligiň galyndylaryny ulanmak boýunça çözgütler;

          11) Işleýän işgärleriň zähmet şertlerine we goragyna, zähmetiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi we ilatyň mümkinçilikleri çäklendirilen toparlarynyň durmuş şertlerine bildirilýän talaplar;

          12) ulanylýan oýlap tapyşlar barada maglumatlar;

          13) baş meýilnama boýunça esasy çözgütler;

          14) gurluşyk-gurnama işlerini geçirmek boýunça esasy düzgünler;

          15) taslamak üçin tabşyrykda bellenilen görkezijiler bilen deňeşdirilende ýa-da taslama-analog bilen deňeşdirilende tehniki-ykdysadyýet görkezijileri;

         16) işlenip taýýarlanylan nusgalyk taslamanyň, nusgalyk taslama çözgüdiniň hereket edýän kadalaşdyryjy resminamalaryny, şol sanda partlama we ýangyn howpsuzlygy boýunça laýyk gelmegini tassyklamak.

         33. Tehnologiki çözgütler, olarda şu maglumatlar bolýar:

         1) önümleri goýbermek boýunça önümçilik maksatnamasy barada maglumatlar;

         2) önümçiligiň tehnologiýasy boýunça kabul edilen çözgütleriň esaslandyrmasy we gysgaça häsiýetnamasy, önümçiligi dolandyrmagyň tehnologiki hadysalarynyň köp zähmetliligi, mehanizmleşdirilmegi we awtomatizasiýasy barada maglumatlar;

         3) ulanylýan enjamlaryň saýlamasyny we eksplikasiýasyny esaslandyrmak, az galyndyly we galyndysyz tehnologiki hadysalaryny we önümçiliklerini ulanmak boýunça, ýylylygy we tutulan himiýa reaktiwlerini gaýtadan ulanmak boýunça çözgütler;

         4) hapalaýjy maddalaryň atmosfera zyňylmagynyň mukdary we düzümi barada we suw çeşmelerine zyňylmagy barada maglumatlar;

         5) hapalaýjy maddalaryň daşky gurşawa zyňylmagynyň öňüni almak (azaltmak) boýunça tehniki çözgütler;

         6) bolup biljek awariýa ýagdaýlarynyň öňüni almak boýunça çözgütler;

         7) gaýtadan ulanmaga we gömmäge degişli bolan, önümçiligiň galyndylarynyň görnüşi, düzümi we göwrümi;

         8) tehnologiki hadysalaryň ýangyç-energetika we maddy balanslaryny;

         9) tehnologiki hajatlary üçin serişdeleriň esasy görnüşlerine bildirilýän talaplar;

         10) önümçilik işgärleriniň talap edilýän sanyny esaslandyrmak (maglumatlar kärhana boýunça umuman we her bir önümçilik ýa-da seh boýunça umuman getirilýär);

         11) önümleriň hiline gözegçiligi guramak boýunça teklipler;

         12) esasy çyzgylary:

         a) tehnologiki hadysalaryň, önümçiligiň mehanizasiýalaşdyrylmasynyň we awtomatizasiýasynyň esasy (prinsipial) çyzgysy;

         b) kärhananyň (sehleriň) binalary boýunça enjamlary we ulag serişdelerini ýerine ýetirmegiň meýilnamasy boýunça tehnologiki ýerleşişi (düzülişi);

         ç) ýük akymlarynyň, funksional we guramaçylyk gurluşlarynyň, aragatnaşyk we yşaratlandyryjynyň guramaçylygynyň çyzgylary;

         d) elektrik üpjünçiliginiň we ýylylyk üpjünçiliginiň esasy (prinsipial) çyzgylary.

         34. Binagärlik-gurluşyk çözgütleri, olarda şu aşakdakylar bolýar:

         1) meýdançanyň baş meýilnamasynyň çyzgysy (önümçilik hem-de jemgyýetçilik binalary we desgalary üçin);

         2) binanyň we desganyň elektroenergetika babatda howpsuzlygy, partlama howpsuzlygy we ýangyn howpsuzlygy boýunça, şeýle hem gurluşyk gurnawlaryny we ulgamlary korroziýadan goramak boýunça çäreler;

         3) esasy çyzgylar: meýilnamalar, fasadlar, binanyň, desganyň mahsus ýerleri boýunça kesimler.

  •          35. Çenlik resminamalary altynjy babyň bäşinji paragrafyna laýyklykda işlenip düzülýär we onda şu aşakdakylar bolmaly:

         1) taýýarlanylanda, tehniki çözgütleriň görnüşlerinde esasy düzgünler barada maglumatlary bilen düşündiriş ýazgylary;

         2) çenlik hasaplaşyklary.


§2 Işçi resminamalary “IR”


         36. Nusgalyk taslama resminamalary işçi taslamasynyň tapgyrynda şu aşakdaky düzümde işlenilip taýýarlanylmalydyr:

         1) düşündiriş ýazgysy (ýaşaýyş jaýlarynyň we ýaşaýyş jaýynyň seksiýalarynyň nusgalyk taslamalary üçin binagärlik-gurluşyk, tehniki we inženerçilik çözgütleriniň beýan edilmegi, çyzgylaryň degişli esasy toplumlarynyň umumy maglumatlarynda getirilip biler);

         2) çyzgylaryň esasy toplumlary “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (mundan beýläk - GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili we “GTRU. Binagärlik-gurluşyk çyzgylaryny ýerine ýetirmegiň düzgünleri” atly TDS 21.501-93 belgili döwletara standartlarynyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär;

         3) enjamlaryň ýöriteleşmesi “GTRU. Enjamlaryň, önümleriň we materiallaryň ýöriteleşmesini ýerine ýetirmegiň düzgünleri” atly TDS 21.110-95 belgili döwletara standartynyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär;

         4) nusgalyk taslamanyň ýa-da nusgalyk taslama çözgüdiniň düzüminde işlenilip taýýarlanylan, önümler we düwünler üçin işçi çyzgylary;

         5) standartlaşdyrylmadyk enjamlaryň eskiz çyzgylary;

         6) eger bu taslamaklyga (işläp taýýarlamak) tabşyrykda agzalyp geçilen bolsa, tehniki ulanyş boýunça resminamalar;

         7) çenlik resminamalary (taýýarlanylanda we tehniki çözgütleriň görnüşlerinde kabul edilen esasy düzgünler barada maglumatlar bilen düşündiriş ýazgylary; çenlik hasaplamalary).

         8) Nusgalyk taslama resminamalary üçin katalog sahypalaryny taýýarlamak we resmileşdirmek şu Kadalara 5-nji goşunda laýyklykda ýerine ýetirilen katalog sahypasy.

         37. Işçi taslamasy işlenilip taýýarlanylanda tassyklanylan binagärlik taslamasynda kabul edilen, esasy (prinsipial) tehnologiki, binagärlik-gurluşyk we beýleki çözgütleriň doly işlenilmegini we anyklamasyny amala aşyrmak zerurdyr.

         38. Binagärlik, gurnawçylyk we beýleki taslama çözgütleriniň görnüşlerini, düzgün bolşy ýaly, aýratyn nusgalyk taslamalary görnüşinde resmileşdirmek zerurdyr.

         Nusgalyk taslamanyň düzüminde, çyzgylaryň esasy aýratyn toplumlary görnüşinde resmileşdirilmeli, taslama çözgütleriniň birnäçe görnüşlerinde ýerine ýetirmäge we görnüşleri boýunça degişli bukjalara (albomlara) birleşdirmäge rugsat berilýär.

         Tapawutlaryň uly bolmadyk ýagdaýynda, esasy taslama çözgüdiniň çyzgylaryny, çyzgylaryň görnüşleri bilen utgaşdyrmaklyga rugsat berilýär.

         39. Çyzgylaryň her bir esasy toplumynyň umumy maglumatlarynda baglaşdyrmak boýunça görkezmeler getirilýär.


§3 Işçi taslama “IT”


         40. Işçi taslamanyň “IT” tapgyrdaky nusgalyk taslama resminamalary we nusgalyk taslama çözgütleri – kabul edilen çözgütler barada gysgaça maglumatlardan düzülen umumy düşündiriş ýazgysyndan (şu Kadalaryň §1 talaplary ulanylmaga degişli) we işçi taslamalaryndan (şu Kadalaryň §2 talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilen).

         Işçi taslamanyň “IT” taslama tabşyrygy esasynda işlenilip taýýarlanylýar.

         Nusgalyk taslama resminamalarynyň göwrümine we düzümine baglylykda düşündiriş ýazgysynyň bölümleri IT-nyň degişli bölümleriniň umumy maglumatlar sahypasynda ýerine ýetirilip bilner.


§4 Çenlik resminamalaryny taýýarlamak boýunça esasy düzgünler


         41. Çenlik resminamalary şu aşakdakylar üçin niýetlenilýän nusgalyk taslamalaryň we nusgalyk taslama çözgütleriniň düzüminde işlenilip taýýarlanylýar:

         taslamasy düzülýän kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň tehniki-ykdysady görkezijilerini kesgitlemek we baha bermek;

         gurluşygyň çenlik bahasyny we nusgalyk taslamanyň ýerli şertlere baglanyşdyrylmasynda harytlyk gurluşyk önümleriniň çenlik bahasyny kesgitlemek.

         42. Çenlik bahasy şu aşakdakylar boýunça kesgitlenilmelidir:

         1) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan meňzeş desgalar üçin berkidilen bahasy boýunça. Berkidilen bahasy diňe döwlet maýalyk goýumlarynyň göwrümleriniň çaklamalaşdyrylýan tapgyrynda ulanylýar.

         2) „IT“, „T“ we „IR“ – dinamiki şertnamalaýyn nyrh işçi çyzgylary boýunça ýeke-täkleýin nyrhnamalar we enjamlary gurnamak üçin bahalar şu düzümde kesgitlenilýär:

а) Taslama (T), gurluşyk taslamanyň tassyklanylýan binagärlik bölegi:

desga we lokal çenlik hasaplamalary;

çykdajylaryň aýratyn görnüşleri boýunça çenlik hasaplamalary;

b) gurluşyk taslamanyň:

desga we lokal ulgamlar;

çykdajylaryň aýratyn görnüşleri boýunça çenlik hasaplamalary.

         Çenlik resminamalary öz düzüminde düşündiriş ýazgysyny, taýýarlanylanda kabul edilen tehniki çözgütleri we bezegiň görnüşlerinde esasy düzgünler barada maglumatlary saklamalydyr, şeýle hem çenlikleri gurluşygyň ýerli şertlerine baglanyşdyrylmagyny ýeňilleşdirýän maglumatlary saklamalydyr.

         43. Çenlik resminamalary “Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň nyrhlary hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran      10217-nji karary bilen tassyklanylan, Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitlemegiň Tertibine we Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2008-nji ýylyň 28-nji noýabrynda 472 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ýalalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda Gözükdiriji” atly TGK 1.02.01-06 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak barada” Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň 2008-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran          MB-215 buýrugy bilen tassyklanylan, “Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ylalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda Gözükdiriji” atly TGK 1.02.01-06 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanylýar.

         Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitlemegiň Tertibi, Türkmenistanyň çäklerinde döwlet serişdeleriniň we banklaryň karzlarynyň hasabyna Türkmenistanyň milli pulunda gurluşygy amala aşyrýan maýa goýumlar hadysasynyň ähli gatnaşyjylary üçin çenlik bahasyny kesgitlemek üçin şertleri belleýär.

         44. Nusgalyk taslamany gurluşygyň ýerli şertlerine baglaşdyrmasyny ýerine ýetirýän taslama düzüji guramasy baglaşdyrmak üçin çykdajylary Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2008-nji ýylyň 28-nji noýabrynda 472 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ýalalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda Gözükdiriji” atly TGK 1.02.01-06 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak barada” Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň    2008-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran MB-215 buýrugy bilen tassyklanylan, “Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ylalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda gözükdiriji” atly TGK 1.02.01-06 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna laýyklykda esaslandyrýar we ylalaşdyrýar.


VI bap. Nusgalyk taslama resminamalaryny 

resmileşdirmek we toplumlaşdyrmak


         45. Nusgalyk taslama resminamalaryny gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň Ulgamynyň (GTRU) standartlarynyň we şu Kadalaryň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirmek zerurdyr.

         46. Bina we desga üçin nusgalyk taslama resminamalaryny, şol sanda kärhananyň ýa-da toplumyň düzüminde işlenilip taýýarlanylan nusgalyk taslama resminamalaryny özbaşdak nusgalyk taslama görnüşinde ýa-da nusgalyk taslama çözgüdi görnüşinde ýerine ýetirmek zerurdyr.

         47. Nusgalyk taslama resminamalarynyň düzümine girýän resminamalaryň belgilenişi şu Kadalara 6-njy goşunda laýyklykda amala aşyrylýar.

         48. Nusgalyk taslama resminamalaryny katalog kagyzyndan başgalarda degişli alboma birleşdirmek zerurdyr.

         49. Bukja (alboma) A1 formatdan 50 sahypadan, A2 formatdan 75 sahypadan, A3 formatdan 150 sahypadan, A4 formatdan 250 sahypadan köp bolmadyk sahypalary goşýarlar. Sahypalarynyň sanynyň köp bolan ýagdaýynda, bukjany (albomy) iki bölege bölmelidir. Böleginiň belgisini arap sanlary bilen görkezýärler we degişli bukjanyň (albomyň) belgisiniň ýokarsynda ýerleşdirýärler. Bir bukja (alboma) dürli formatly sahypalary goşmaga rugsat berilmeýär.

         50. Çyzgylaryň esasy toplumlary we beýleki resminamalary (çenliklerden başgalarda) gurluşygyň tehnologiýasyny taslamakda we gurluşykda ulanmagyň amatlylygyny nazara almak bilen bir bukja (alboma) (eger-de şol bukjanyň (albomyň) umumy göwrümi şu Kadalaryň kyrk dokuzynjy böleginde bellenilen talaplardan ýokary bolmadyk şertinde) birleşdirilmelidir.

         51. Nusgalyk taslama resminamalarynyň her bir degişli bukjasynda (albomynda) şu aşakdakylar bolmalydyr:

         1) “Nusgalyk taslama resminamalarynyň bukjasynyň (albomynyň) titul sahypasynyň görnüşi şu Kadalara 7-nji goşundyda getirilýän görnüş boýunça ýerine ýetirilen titul sahypasy;

         2) Nusgalyk taslama resminamalarynyň bukjasynyň (albomynyň) mazmunynyň görnüşi şu Kadalara 8-nji goşundyda getirilýän görnüş boýunça ýerine ýetirilen mazmuny.

         52. Esaslandyrylan ýagdaýlarda, nusgalyk taslama resminamalaryny esasy formatlaryň sahypalarynda ýerine ýetirmegiň mümkin bolmadyk ýagdaýynda, “Konstruktorçylyk resminamalarynyň ýeke-täk ulgamy. Formatlary” atly                   TDS 2.301-68* belgili döwletara standarty talaplaryna laýyk gelýän goşmaça formatlary ulanmaklyga rugsat berilýär.

         53. Nusgalyk taslama resminamalarynyň sahypalarynda hapa tegmilleriň, nokatly fonuň, zolaklaryň we keseki çyzyklaryň bolmagyna rugsat berilmeýär.

         54. Düşündiriş ýazgysynyň beýanyny şeýle ýerleşdirmelidir:

         1) A4 formatyň sahypalarynda - bir sütünde;

         2) A3 we A2 formatyň sahypalarynda gysga tarapynyň esasy ýazgysynyň ugruna - iki sütünde;

         3) uzyn tarapynyň ugry boýunça esasy ýazgy bilen A2 formatyň sahypalarynda - üç sütünde.

         55. Bukja (alboma) girýän nusgalyk taslama resminamalarynyň ähli sahypalarynyň titul sahypasyndan başlap, sahypalaryň zowwam geçýän belgilenmesi bolmalydyr. Bukjanyň (albomyň) iň soňky sahypasynyň belgisini tegelek görnüşi bilen aýlaýarlar.

         56. Sahypanyň iş meýdanynyň çarçuwalarynyň ölçegleri sahypalaryň belgileriniň ýerleşdirilýän ýeri we esasy ýazgylary “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili döwletara standarty boýunça şu aşakdaky goşmaça talaplary nazara almak bilen kabul etmelidir:

         1) sahypanyň iş meýdanynyň ölçeglerini printeriň (çykaryşyň) gurnalyşynyň tehniki mümkinçiliklerine laýyklykda azaltmaga rugsat berilýär;

         2) ýaşaýyş jaýlarynyň nusgalyk taslamalarynyň iş çyzgylary A3 formatdaky kagyzlarda resmileşdirilende esasy ýazgysyny “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili döwletara standartynyň 3-nji görnüşi boýunça ýerine ýetirmäge rugsat berilýär, diňe esasy toplumyň birinji sahypasynda, soňky sahypalarynda bolsa - “A3 formatdaky kagyzlarda ýerine ýetirilen, ýaşaýyş jaýynyň nusgalyk taslamasynyň işçi çyzgylarynyň esasy toplumlary üçin esasy ýazgy we oňa goşmaça setirler” atly (şu Kadalara 9-njy goşundy) goşundyda getirilýän görnüş boýunça ýerine ýetirmäge rugsat berilýär;

         3) çenlik resminamalarynyň bukjalarynyň (albomlarynyň) sahypalarynda çep tarapyň ýokarky burçunda nusgalyk taslama resminamalarynyň belligini goýýarlar, sahypanyň ýokarky böleginiň ortasynda - sahypanyň belligini goýýarlar.

         57. Nusgalyk taslama ýa-da nusgalyk taslama çözgütleriniň her bir resminamasynyň sahypalarynda (çenliklerden, standartlaşdyrylmadyk enjamlarynyň eskiz çyzgylaryndan we titul sahypasyndan başga) “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili döwletara standartynda bellenilen düzgünlere laýyklykda baglaşdyrmanyň doldurylmadyk möhürçesini ýerine ýetirmek zerurdyr.

         58. Nusgalyk taslama resminamalarynyň asyl nusgalary lazer printerinde ak kagyzyň sahypasynyň bir tarapyndan, galyňlygy 80 g/m2 ýa-da kalkada çap edilmelidir.

         Degişli bukjalar (albomlar) tikilmelidir we gaty ýa-da plastik jiltlemede hasaba alynmagy üçin berilmelidir.

         Nusgalyk taslama resminamalarynyň elektron görnüşi elektron göterijide saklanylýar.

         59. Nusgalyk taslama resminamalary üçin katalog sahypalaryny taýýarlamak we resmileşdirmek şu Kadalara 5-nji goşundyda getirilýän görnüş boýunça taýýarlanylýar we resmileşdirilýär.

         60. Nusgalyk taslama resminamalaryna şu aşakdakylar tarapyndan gol çekilmelidir:

         1) her bukjaň (albomyň) titul sahypasy - taslama düzüji guramasynyň-ýerine ýetirijisiniň direktory we (ýa-da) baş inženeri we nusgalyk taslamanyň baş inženeri (baş binagäri) tarapyndan;

         2) taslamanyň beýleki materiallary - nusgalyk taslamanyň baş inženeri (baş binagäri), bölümiň başlygy we ýerine ýetirijiler we kada gözegçiligi tarapyndan;

         3) çenlik resminamalary – taslama resminamanyň baş inženeri (baş binagäri), bölümiň başlygy we ýerine ýetirijiler tarapyndan.

 

VII bap. Nusgalyk taslama resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynyňylalaşylmagynyň we tassyklanylmagynyň hem-de NRG-na goşmagyň tertibi


         61. Türkmenistanda hereket edýän kadalara, düzgünlere, gözükdirijilere, döwlet we döwletara standartlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanylan nusgalyk taslama resminamalary, işläp taýýarlamak üçin jogapkär şahsyň degişli ýazgysy bilen tassyklanylýar (taslamanyň baş inženeri ýa-da baş binagäri) hem-de gözegçilik edýän döwlet häkimiýet dolandyryş we gözegçilik edaralary  tarapyndan ylalaşylmaga degişli däldir, muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan we şu kadalar bilen agzalyp geçilen ýagdaýlar degişli däldir.

         Hereket edýän kadalaryň, düzgünleriň, gözükdirijileriň talaplaryndan esaslandyrylan gyşarmalar bilen ýerine ýetirilýän resminamalaryň, şu kadalary tassyklan döwlet gözegçiligini amala aşyrýan edaralar bilen şol gyşarmaly bölekleri ylalaşylmaga degişlidir. Nusgalyk taslama resminamalaryny döwlet gözegçilik edaralary tarapyndan ylalaşmagyň möhleti 30 (otuz) senenama günden köp bolmaly däldir.

         62. Nusgalyk taslama resminamalary, işläp taýýarlamagyň maliýeleşdirilmegiň çeşmesine we buýrujynyň eýeçiliginiň görnüşine garamazdan bellenilen tertipde döwlet seljermesinden geçirilmeli we döwlet seljermesiniň netijenamasy alynmalydyr.

         63. Nusgalyk taslama resminamalaryny ylalaşmak üçin taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji tarapyndan döwlet gözegçilik edaralaryna we döwlet seljermesine berilýär.

         64. Özboluşly binagärlik çözgüdi bolan we iri we (ýa-da) möhüm arhitektura obýektlerine, şähergurluşygynyň we bagçylyk-seýilgäh sungatynyň binagärlik eserleriniň sanawyna girýän nusgalyk taslama resminamalaryna intelektual eýeçilik boýunça ygtyýarly döwlet edarasyndan patent alynmaga degişlidir. Nusgalyk taslama resminamalarynyň patentleşdirilmegi Türkmenistanda NRG-ny emele getirmegi, ony alyp barmagy we habar beriş üpjünçiligini amala aşyrýan gurama 30 (otuz) senenama gün möhletde amala aşyrýar.

         65. Seljerişden geçirilen nusgalyk taslama resminamalaryny patentleşdirmek üçin baş taslama düzüji guramasy ýerine ýetiriji taslama resminamalarynyň doly toplumuny berýär, ol bukjalara (albomlara) broşýura edilýär, taslamak üçin tabşyrygy (göçürme nusgalaryny) we döwlet seljeriş edarasynyň döwlet bilermenler seljermesiniň netijenamasyny berýär (göçürme nusgalaryny).

         Patentleşdirilen awtorlyk hukugynyň obýektlerini hasaba almak “Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar.

         66. Nusgalyk taslama resminamalary karar ýa-da buýruk bilen tassyklanylýar. Nusgalyk taslama resminamalaryny tassyklamak barada resminama maglumatlary goşýarlar, olaryň düzümi nusgalyk taslama resminamalarynyň tassyklanylmagy barada resminamasyna goşulan esasy maglumatlaryň we tehniki-ykdysady görkezijileriniň düzümi atly şu Kadalara 10-njy goşundyda getirilýär.

         67. Tassyklanylan nusgalyk taslama resminamalary “NRG-na goşulanda nusgalyk taslama resminamalaryny hasaba almagyň tertibi” atly (şu Kadalara 11-nji goşundy) goşunda laýyklykda hasaba alynmaga we NRG-na goşulmaga degişlidir.

         68. Nusgalyk taslama resminamalarynyň NRG-na goşulýanlygy barada we onuň güýjüni ýitirendigi barada ýa-da oňa üýtgetmeleri girizmek barada habar Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan ýaýradylýar.

         69. NRG-nyň emele getirilmegi, onuň alnyp barylmagy we onuň Türkmenistanda habar beriş üpjünçiligini Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşigi amala aşyrýar.

 

VIII bap. Nusgalyk taslama resminamalaryny çap etmek we ýaýratmak


         70. Nusgalyk taslama resminamalaryny çap etmegi we ýaýratmagy buýrujy (şu resminamalara eýeçilik hukugy bolan ýuridik şahs) ýa-da onuň tabşyrygy boýunça taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji ýa-da buýrujy bilen baglaşylan şertnamanyň esasynda Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän we alyp barýan gurama amala aşyrýar.

         71. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan tassyklanylan nusgalyk taslama resminamalarynyň çap edilmegini we ýaýradylmagyny Türkmenistanyň NRG-ny emele getirýän we alyp barýan gurama amala aşyrýar.

         72. NRG-na goşulan nusgalyk taslama resminamalaryny ýaýradýan gurama, onuň hili üçin we getirilmeginiň möhletleri üçin jogapkärçilik çekýär.

         73. NRG-na goşulan nusgalyk taslama resminamalaryny çap etmek we ýaýratmak, deslapky we gündelik çap etmeklige we ýaýratmaklyga baglaşylýan buýurmalar boýunça geçirilýär.

         Nusgalyk taslama resminamalary çap etmek üçin buýurmalary ýerine ýetirmegiň möhleti, buýurmanyň gelip gowşan gününden 30 (otuz) senenama günden köp bolmaly däldir.

         74. Nusgalyk taslama resminamalarynyň hereket edýänleriniň sanyndan çykarylanlary ätiýaçlyga geçirilýär we saklanylmaga degişlidir.


IX bap. Nusgalyk taslama resminamalaryna üýtgetmeleri, goşmaçalary girizmek we güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek


         75. Buýrujy zerurlyk boýunça, emma her 5 ýyldan azyndan 1 gezek NRG-na goşulan nusgalyk taslama resminamalaryna gaýtadan seretmelidir we üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek üçin taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji bilen şertnama baglaşmalydyr.

         Taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji ýa-da Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän, alyp barýan gurama, kadalaşdyryjy resminamanyň üýtgedilen ýagdaýynda ýa-da nusgalyk taslama resminamalarynyň hereket edýän möhletiniň tamamlanan ýagdaýynda buýruja düzedişleriň zerurlygy barada teklipnama bermäge hukuklydyr.

         76. Kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyk gelmeýän nusgalyk taslama resminamalarynyň güýjüni ýitirmegi barada ýa-da olara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek barada çözgüdi buýrujy kabul edýär.

         77. Taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji üýtgetmeleri we goşmaçalary buýrujy we döwlet seljeriş edarasy bilen ylalaşmaga borçludyr, şeýle hem Türkmenistanyň NRG-da saklanylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň asyl nusgalaryna “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili döwletara standartynda bellenilen tertipde girizmäge borçludyr.

         Nusgalyk taslama resminamalaryna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi, güýjüni ýitirmegiň we aýratyn sahypalary çalyşmagyň ýoly bilen ýa-da bukjalara (albomlara) täze sahypalary goşmak bilen girizmek zerurdyr. Katalog sahypalaryna üýtgetmeleri onuň aýratyn sahypalaryny çalyşmagyň ýa-da üýtgetmeleriň göwrüminiň ähmiýetli bolan ýagdaýynda tutuş katalog sahypasyny çalyşmagyň ýoly bilen girizilýärler.

         78. Nusgalyk taslama resminamalaryna, gurnawlaryň göteriji ukyplylygyny köpeltmegiň zerurlygy bilen şertlenýän üýtgetmeleriň girizilen ýagdaýynda ýa-da tehniki howpsuzlygy we ýangyn-partlama howpsuzlygy boýunça kadalary we düzgünleriň bozulmalarynyň aradan aýrylan ýagdaýynda, şeýle hem daşky gurşawyň hapalanmagyna ýol bermezlik boýunça, nusgalyk taslama resminamalaryny ýaýradýan gurama, beýle resminamalary alan guramalara üýtgedilen ýa-da goşmaça girizilen sahypalaryny ibermäge borçludyr.

         79. Taslama düzüji guramasy-ýerine ýetiriji Türkmenistanda NRG-nyň emele getirilmegini, onuň alnyp barylmagyny we habarlar bilen üpjünçiligini amala aşyrýan guramasyna, nusgalyk taslama resminamalaryna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilenligi barada habaryň beýanyny bermelidir.


 

 

X bap. Nusgalyk taslama resminamalaryny ulanmak


         80. Nusgalyk resminamalary şularda ulanylýar:

         1) gurluşygyň anyk şertlerinde desgalar taslananda;

         2) gurluşyk gurnawlarynyň we önümleriniň köpçülikleýin öndürilen ýagdaýynda;

         3) işleri geçirmegiň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynda binalaryň we desgalaryň gurluşygynda gurluşyk-gurnama işleri geçirilende;

         4) nusgalyk resminamalaryny ulanmak bilen gurlan desgalaryň ulanylýan ýagdaýynda.

         81. Nusgalyk taslama resminamalary bu meýdançanyň aýratynlyklaryny we gurluşygyň etrabynyň aýratynlyklaryny “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly                       TDS 21.101-97 belgili döwletara standartynyň talaplaryna laýyklykda nazara almak bilen, gurluşygyň anyk meýdançasyna baglanyşdyrylmaga degişli bolup durýar.

         Nusgalyk taslamalar, nusgalyk taslama çözgütleri baglanyşdyrylanda şu aşakdakylar zerurdyr:

         1) binalaryň, desgalaryň koordinatlaryny (ýerleşýän ýeri) we bölekleriniň belliklerini kesgitlemek;

         2) binýatlaryň ölçeglerini, guýulmagynyň çuňlugyny we gurnawçylyk çözgütlerini takyklamak;

         3) gurluşyk meýdançasynyň gidrogeologiýa şertlerini nazara almak bilen goşmaça gurnawçylyk çärelerini işläp taýýarlamak;

         4) binalaryň ýerzemin we sokol gatlarynyň, şeýle hem dürli desgalaryň (ötükler, galereýalar we başgalar) birleşdirilme düwünleriniň, gurluşyk meýdançasynyň relýefiniň aýratynlyklaryny nazara almak bilen gurnawçylyk çözgütlerini takyklamak;

         5) suw üpjünçiliginiň, lagym ulgamynyň, ýylylyk üpjünçiliginiň, energiýa üpjünçiliginiň, aragatnaşygyň we başgalaryň içerki ulgamlaryny daşarky ulgamlara birleşdirmegiň düwünleriniň çyzgylaryny işläp taýýarlamak, şeýle hem ulag desgalarynyň we kommunikasiýalaryň giriş düwünleriniň çyzgylaryny işläp taýýarlamak;

         6) etrabyň klimat şertlerinden, gurluşygyň şertlerinden ugur almak bilen, germewleýji gurnawlarynyň ýylylyk geçirijiliginiň garşylygynyň kadalaşdyryjy talaplaryna laýyk gelýänligini barlamak we zerur ýagdaýlarda nusgalyk taslama resminamalarynda germewleýji we göteriji gurluşyk gurnawlary boýunça kabul edilen çözgütleri takyklamak, şeýle hem ýyladyş, kondisionirleme gurallarynyň we wentilýasiýa desgalarynyň sanyny we görnüşlerini takyklamak;

         7) nusgalyk taslama resminamalaryna üýtgetmeleri girizmek (ýagny göz öňünde tutulan enjamlar, gurnawlar we önümler önümçilikden çykarylan bolsa, şeýle hem kadalaşdyryjy resminamalarynyň düzgünleriniň we talaplarynyň üýtgetmeleri);

         8) işleriň göwrümlerini takyklamak we anyk şertleri we nyrhlary nazara almak bilen desganyň gurluşygynyň çenlik bahasyny kesgitlemek.

         82. Bellenilen tertipde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda, nusgalyk taslama resminamalarynyň baglaşdyrmasynyň döwlet seljermesi geçirilýär.

         83. Taslama guramalary baglaşdyrmak üçin nusgalyk taslama resminamalaryny dogry saýlap almak üçin, nusgalyk taslamalary (nusgalyk taslama çözgütlerini) ulanmak bilen ýerine ýetirilen resminamalaryň hili üçin onuň ylmyň we tehnikanyň häzirki zaman derejesine laýyk gelmegi, gurluşyk we tehnologiki taslamagyň hereket edýän kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna, standartlara, tehniki howpsuzlygyň düzgünlerine, ekologiýanyň, elektro howpsuzlygynyň, partlama howpsuzlygynyň we ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk gelmegi üçin jogapkärçilik çekýärler.

         84. Güýjüni ýitiren nusgalyk taslama resminamalaryny baglaşdyrmaga ýol berilmeýär.

         Nusgalyk taslamanyň (nusgalyk taslama çözgüdiniň) baglaşdyrylandan soňra güýjüni ýitiren ýagdaýynda, ýagny gurluşyk başlanmadyk bolsa, bir ýylyň dowamynda, güýjüni ýitireniň ýerine tassyklanylan täze hereket edýän nusgalyk taslamanyň (nusgalyk taslama çözgüdiniň) baglaşdyrmasy amala aşyrylmalydyr.“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna      1-nji goşundyPeýdalanylan kadalaşdyryjy hukuk namalara we kadalaşdyryjy resminamalara salgylanmalaryň sanawy


         Şu Kadalarda aşakdaky kadalaşdyryjy resminamalaryna salgylanmalar peýdalanyldy:

         1) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2006-njy ýylyň 9-njy awgustynda 406 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Gurluşyk we gurluşyk materiallary senagaty ministriniň 2005-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda çykaran MB-139 belgili buýrugy bilen tassyklanylan, “Gurluşykda kadalaşdyryş resminamalaryň döwlet ulgamy. Esasy düzgünler. Işläp taýýarlamagyň, beýan etmegiň, resmileşdirmegiň, tassyklamagyň düzgünleri” atly TGK 1.01.01-94* belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary;

         2) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2008-nji ýylyň 28-nji noýabrynda 472 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň 2008-nji ýylyň 5-nji noýabrynda çykaran MB-215 buýrugy bilen tassyklanylan, “Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ylalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda Gözükdiriji” atly TGK 1.02.01-06 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary;

         3) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2013-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda 678 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň 2012-nji ýylyň 9-njy aprelinde çykaran MB-37 belgili buýrugy bilen tassyklanylan, “Gurluşykda taslamany düzmegiň dowamlylygy boýunça kadalar” atly TGK 1.04.01-12 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary;

         4) Türkmenistanyň Gurluşyk ministriniň 2013-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda çykaran MB-85 belgili buýrugy bilen tassyklanylan “Gurluşykda kadalaşdyryş resminamalar ulgamynyň adalgalary we olaryň kesgitlemeleri” atly maglumat beriji gollanma;

         5) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda 1182 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2018-nji ýylyň 20-nji noýabrynda çykaran MB-170 buýrugy bilen tassyklanylan, “Taslamanyň baş inženeri (baş binagäri) hakynda Düzgünnama” atly TGK 1.06.04-2018 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary;

         6. “Konstruktorçylyk resminamalarynyň ýeke-täk ulgamy. Formatlary” atly          TDS 2.301-68* belgili döwletara standarty;

         7) “Gurluşyk üçin taslama resminamalarynyň ulgamlary (GTRU). Işçi resminamalaryna bildirilýän esasy talaplar” atly TDS 21.101-97 belgili döwletara standarty;

         8) “GTRU. Enjamlaryň, önümleriň we materiallaryň ýöriteleşmesini ýerine ýetirmegiň düzgünleri” atly TDS 21.110-95 belgili döwletara standarty;

         9) “GTRU. Binagärlik-gurluşyk çyzgylaryny ýerine ýetirmegiň düzgünleri” atly TDS 21.501-93 belgili döwletara standarty.


 “Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       2-nji goşundyNusgalyk taslama resminamalaryna klassifikasiýasynyň we 

belgilemeleri bermekligiň ýeke-täk ulgamy


         1. Nusgalyk taslama resminamalaryny belgilemek boýunça görkezmeler.

         2. Nusgalyk taslama resminamalaryna klassifikasiýanyň ýeke-täk ulgamyna laýyklykda belgilemek Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän we alyp barýan gurama amala aşyrýar.

         Binalaryň we desgalaryň seksiýalaryna, blok-seksiýalarynyň we blokirowka elementleriniň nusgalyk taslama resminamalaryny belgilemekligi anyk kärhana üçin emele gelen gurluş seriýasyna laýyklykda taslama düzüji guramasy-ýerine ýetirijisi amala aşyryp biler.

         3. Berlen belgileme boýunça nusgalyk taslama resminamalary ýaýradylmaga degişli bolýandyr we metbugatda, sanawlarda we kataloglarda çap edilmelidir.

         4. Şu Kadalar herekete girizilmegine çenli nusgalyk taslama resminamalaryna berlen belgileme üýtgedilmäge degişli däldir.

         5. Klassifikasiýanyň ýeke-täk ulgamy nusgalyk taslama resminamalarynyň şu aşakdaky görnüşlerini gurşap alýar:

1) binalaryň we desgalaryň nusgalyk taslamalary;

2) binalaryň we desgalaryň nusgalyk taslama çözgütleri.

         6. Nusgalyk taslama resminamalarynyň klassifikasiýasy şu aşakdakylar üçin niýetlenilýär:

1) belgileme bermek;

2) nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak, kabul etmek we seljeriş etmek üçin, ony çap etmek we ýaýratmak üçin;

3) ulgamlaşdyrmak, saklamak we agtarmak;

4) NRG-ny seljermek boýunça işleri ýerine ýetirmek, habar beriş serişdelerini (neşirlerini) taýýarlamak.

         7. Belgilemäniň gurluşy.

         8. Nusgalyk taslama resminalarynyň belgilenmegi koddan ybarat bolýar, ol öz içine harp indekslerini we bellenilen gurluşa laýyklykda sanly belgileri alýar (mundan beýläk – kod belgilemäniň gurluşy) we nusgalyk taslama resminamalaryny agtarmagyň tertibine laýyk gelýän belgilenmäniň ýerleşdirilmeginiň kesgitli yzygiderliligini göz öňünde tutýar.

         Ýaşaýyş jaýynyň, şeýle hem jemgyýetçilik we önümçilik binalarynyň ýa-da desgalarynyň nusgalyk taslama resminamalarynyň kod belgileriniň gurluşy 1, 2, 3 çyzgylarda (suratlarda) getirilýär.
T.XXX-XX-XX-XX

Türkmenistanyň NRG-na degişliligini 

häsiýetlendirýän indeksi

 

Bölümiň düzüminde kiçi bölümiň belgisi*

Gurnawçylyk alamatynyň ýa-da diwarlaryň materialynyň 

sanly belgilenilişi (2-nji goşundynyň 9-njy bölegi)*

 

Nusgalyk taslamalaryň seriýalarynyň belgisi**

 

Seriýanyň düzüminde nusgalyk taslamanyň tertip belgisi

 

Nusgalyk taslamasynyň işlenip taýýarlanylan ýyly

 


Bellik꞉ * Nusgalyk taslamalaryň belgilenmesinde seksiýalar, blok-seksiýalar, blokirowkanyň elementleri getirilmeýärler.

** Seriýanyň belgisi ikiden köp belgileri öz içine alyp bilýär, şol sanda harp indeksleri hem goşmak bilen.

1-nji çyzgy (surat) – Ýaşaýyş jaýynyň nusgalyk taslamasynyň kod belgisiniň gurluşy


T.XX-XX-XX-XX

Türkmenistanyň NRG-na degişliligini 

häsiýetlendirýän indeksi

 

Bölümiň düzüminde toparyň (kiçi toparyň) belgisi

Toparyň (kiçi toparyň) düzüminde nusgalyk 

taslamasynyň tertip belgisi

 

Nusgalyk taslamasynyň işlenip taýýarlanylan ýyly

 2-nji çyzgy (surat) – Jemgyýetçilik binasynyň ýa-da desgasynyň kod belgisiniň gurluşy


 T.XXX-XX-XX-XX

Türkmenistanyň NRG-na degişliligini 

häsiýetlendirýän indeksi

 

Bölümiň düzüminde toparyň (kiçi toparyň) belgisi

Toparyň (kiçi toparyň) düzüminde nusgalyk 

taslamasynyň tertip belgisi

 

Nusgalyk taslamasynyň işlenip taýýarlanylan ýyly

 

 

3-nji çyzgy (surat) – Önümçilik binanyň ýa-da desgasynyň nusgalyk taslama resminamalarynyň kod belgisiniň gurluşy


         9. Ýaşaýyş jaýynyň nusgalyk taslama resminamalarynyň kod belliginiň gurluşyna diwaryň gurnawçylyk alamatynyň ýa-da materialynyň sanly belligi goşulýar (1 çyzga seret):

         1 — panelleriň ähli görnüşleri;

         2 — karkasly we karkas-panelli;

         3 — bloklaryň ähli görnüşleri;

         4 — kerpiç;

         5 — tebigy daş;

         6 — agaç;

         7 — ätiýaçlyk;

         8 — monolit demirbeton;

         9 — beýleki materiallar (şol sanda dürli materiallaryň utgaşmagy).

         10. Nusgalyk taslama resminamalarynyň klassifikasiýasynyň gurluşy.

         11. Nusgalyk taslama resminamalary şu aşakdaky bölümler boýunça klassifikasiýa edilýär:

         1 — Ýaşaýyş jaýlary;

         2 — Jemgyýetçilik binalary we desgalary;

         3 — Binagärligiň kiçi görnüşleri we abadanlaşdyrmanyň elementleri;

         4 — Senagatyň we energetikanyň kärhanalary, binalary we desgalary;

         5 — Ulag binalary we desgalary;

         6 — Aragatnaşyk binalary we desgalary;

         7 — Ammar binalary we desgalary;

         8 — Oba hojalyk önümçilik toplumlary, binalary we desgalary;

         9 — Sanitariýa-tehniki ulgamlary we desgalary.

         12. Klassifikasiýanyň her bölümi, şu aşakdaky gurluşa laýyklykda kiçi bölümleri, toparlary we kiçi toparlary öz içine alýar:

1-nji bölüm.   Ýaşaýyş jaýlary

Kiçi bölümler: 10      — Umumy materiallar

11       — Seksiýa görnüşli köp öýli jaýlar, ýaşaýyş jaýynyň seksiýalary,

 blok-seksiýalar, blokirowkanyň elementleri

12       — Köp öýli monolit jaýlar

13       — Koridor görnüşli köp öýli jaýlar

14       — Iki sany derejede öýleri bilen köp öýli jaýlar

15       — Az maşgalalylar üçin köp öýli jaýlar

16       — Ýöriteleşdirilen ýaşaýyş jaý gaznasy

17       — Umumy ýaşaýyş jaýlary, gartaşan adamlar we maýyplar üçin

 öý-internatlar (pansionatlar)

18       — Bir öýli jaýlar

19       — Ýaýla bagçylyk jaýlary

20       — Howludaky hojalyk gurluşlary saraýlar, ulag jaýlary, hammamlar,

 ýyladyşhanalar we başgalar

2-nji bölüm.   Jemgyýetçilik binalary we desgalary

Kiçi bölümler: 20      — Umumy materiallar

21       — Mekdebe çenli çagalar edaralary

Toparlar:        21–0   — Umumy materiallar

                         21–1   — Çagalar bakja - baglary

                         21–2   — Çagalar baglary

                         21–3   — Ýöriteleşdirilen çagalar edaralary

                         21–4 – 21–8 — Ätiýaçlyk

                         21–9   — Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň dürli jaýlary


Kiçi bölüm      22       — Mekdepler we mekdepden daşary bilim edaralary

Toparlar:        22–0   — Umumy materiallar

22–1   — Umumy bilim berýän mekdepler

22–2   — Ýörite mekdepler

22–3   — Ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdepler

22–4   — Ýöriteleşdirilen mekdep-internatlary

22–5   — Mekdepden daşary bilim edaralary (ýaşlar öýleri, saz mekdepleri

 we başgalar)

22–6   — Bar bolan mekdepleriň jaýlaryna goşmaça gurlan jaýlar (bloklar)

22–7   — Sport mekdepleri

22–8   — Ätiýaçlyk

22–9   — Mekdepden daşary bilim edaralary

Kiçi bölüm      23       — Ýokary we orta hünär bilimi edaralary

Toparlar:        23–0   — Umumy materiallar

23–1   — Okuw nokatlary

23–2   — Başlangyç we orta hünär okuw  mekdepleri we bilim işini amala

 aşyrýan beýleki edaralar

23–3   — Ýokary okuw mekdepleri

23–4 – 23–8 — Ätiýaçlyk

23–9   — Ýokary we orta hünär bilimi edaralary üçin dürli jaýlar

Kiçi bölüm     23–9    — Şypahana, bejeriş, dynç alyş we syýahatçylyk edaralary

Toparlar:        24–0   — Umumy materiallar

24–1   — Şypahanalar

24–2   — Dynç alyş öýleri

24–3   — Pansionatlar

24–4   — Syýahatçylyk guramalary we kärhanalary, dynç alyş bazalary,

 kempingler

24–5   — Çagalar sagaldyş merkezleri

24–6 – 24–8 — Ätiýaçlyk

24–9   — Şypahana bejeriş, dynç alyş we syýahatçylyk üçin dürli jaýlar

Kiçi topar:      25       — Bejeriş-öňüni alyş edaralary

Toparlar:        25–0   — Umumy materiallar

25–1   — Hassahanalar

25–2   — Çaga dogurylýan öýler

Toparlar:        25–3   — Lukman gözegçiligine hem-de bejergä mätäçlik çekýän raýatlaryň

 saglygyny goraýyş edaralary

25–4   — Saglyk öýleri we ambulatoriýalar

25–5   — Tiz kömek edaralary, gan gullugy edaralary, arassaçylyk we  keselleriň

 ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy

25–6    — Ätiýaçlyk

25–7    — Bar bolan hassahanalary giňeltmek üçin binalar

25–8    — Dermanhana edaralary

25–9    — Bejeriş-öňüni alyş edaralary üçin dürli jaýlar

Kiçi topar:     26        — Medeni köpçülik we medeni aň-bilim çärelerini guraýan edaralary.

Administratiw edaralary. Taslama guramalary we ylmy-barlag edaralary

Toparlar:       26–0    — Umumy materiallar

                        26–1    — Medeni köpçülik we medeni aň-bilim çärelerini guraýan edaralary

Kiçi toparlar:26–10  — Medeni aň-bilim çärelerini guraýan merkezler

26–11  — Sirkler we teatrlar

26–12  — Klublar, medeniýet öýleri

26–13  — Kinoteatrlar

26–14  — Möwsümleýin hereket edýän desgalar (estradalar, attraksionlar, tans

 meýdançalary, tomusky kinoteatrlary we başgalar)

26–15  — Kitaphanalar

26–16  — Dini binalar

26–17  — Muzeýler

26–18  — Goşulan-gurnalan hyzmat ediş bloklary

26–19  — Medeni köpçülik we medeni aň-bilim çärelerini guraýan edaralarynyň

 dürli jaýlary

Topar             26–2    — Administratiw jaýlary. Taslama guramalary we ylmy-barlag edaralary

Kiçi toparlar: 26–20 — Döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň jaýlary

26–21  — Uniwersal administratiw jaýlary

26–22  — Maliýe-karz edaralarynyň jaýlary (banklar, aragatnaşyk bölümleri)

26–23  — Kazyýet we beýleki hukuk goraýjy edaralarynyň jaýlary

26–24  — Arhiw ammarlary

26–25  — Ylmy-barlag edaralarynyň jaýlary

26–26  — Taslama guramalarynyň jaýlary

26–27  — Ätiýaçlyk

26–28  — Goşulan-gurnalan hyzmat ediş bloklary

26–29  — Dürli administratiw jaýlary

Kiçi topar:     27        — Söwda we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary

Jemgyýetçilik merkezleri

Toparlar:       27–0    — Umumy materiallar

27–1    — Söwda kärhanalary

Kiçi toparlar:            27–10       — Ýöriteleşdirilen dükanlar

27–11  — Uniwersal dükanlar

27–12  — Azyk däl harytlarynyň dükanlary

27–13  — Azyk harytlarynyň dükanlary, uniwersamlar

27–14  — Üsti ýapyk bazarlar we bazar pawilýonlary

27–15  — Garyşyk söwda dükanlary

27–16  — Ätiýaçlyk

27–17  — Goşulan-gurnalan hyzmat ediş bloklary

27–18  — Ätiýaçlyk

27–19  — Söwda kärhanalarynyň dürli jaýlary

Topar             27–2    — Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary

Kiçi toparlar:            27–20       — Naharhanalar

27–21  — Restoranlar

27–22  — Kafeler, garbanyşhanalar, çişlik bişirilýän nokatlar, piwo barlary

Kiçi toparlar:27–23  — Jemgyýetçilik iýmiti toplumlaýyn kärhanalar

27–27  — Ätiýaçlyk

27–28  — Goşulan-gurnalan hyzmat ediş bloklary

27–29  — Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň dürli jaýlary

Topar             27–3    — Söwda we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň bloklaşdyrylan jaýlary

Kiçi toparlar: 27–30 — Söwda merkezleri

27–31  — Jemgyýetçilik merkezleri

                        27–32  — Söwda we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň bloklaşdyrylan jaýlary

27–33  — Ätiýaçlyk

27–38  — Ätiýaçlyk

                        27–39  — Söwda we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň bloklaşdyrylan dürli

 jaýlary

Kiçi bölüm    28         — Ilata durmuş hyzmatlaryny edýän kärhanalar

Toparlar:      28–0     — Umumy materiallar

28–1     — Durmuş hyzmatlary öýleri, durmuş hyzmatlary kombinaty, toplumlaýyn

 kabul ediş nokatlary, tikinçilik ussahanalary

28–2     — Dellekhanalar

28–3     — Kir ýuwulýan jaýlar, himiýa arassalaýyş jaýlary

28–4     — Hammamlar, durmuş hyzmatlary kärhanalary bilen hammam-kir

 ýuwulýan jaýlar, duş jaýlary, hammam-sagaldyş toplumlary

28–5     — Myhmanhanalar we moteller

28–6     — Durmuş hyzmatlarynyň ýöriteleşdirilen kärhanalary (ýas-raýat

 adatlarynyň we başgalaryň jaýlary)

28–7     — Ätiýaçlyk

28–8     — Goşulan-gurnalan hyzmat ediş bloklary

28–9     — Ilata durmuş hyzmatlaryny edýän kärhanalaryň dürli jaýlary

Kiçi bölüm    29        — Sport desgalary

Toparlar:      29–0     — Umumy materiallar

29–1     — Açyk tekizlikli desgalary

29–2     — Sport binalary

29–3     — Sportyň suw görnüşleri üçin desgalar

29–4     — Sportyň gyşky görnüşleri üçin desgalary

29–5     — Aýlawlar

29–6     — Atyjylyk sport üçin desgalar

29–7     — Münberler

29–8     — Üsti ýapyk we açyk sport desgalarynyň toplumlary (sport merkezleri,

 stadionlar)

29–9     — Dürli sport desgalary

3-nji bölüm.   Binagärligiň kiçi görnüşleri we abadanlaşdyrmanyň elementleri

Kiçi bölümler:300     — Umumy materiallar

310      — Pawilýonlar, kiosklar

Toparlar:       310–0  — Umumy materiallar

310–1  — Söwda-durmuş hyzmatlary pawilýonlary we kiosklary

310–2  — Jemgyýetçilik iýmiti pawilýonlary we kiosklary

310–3  — Tomusky seýilgäh pawilýonlary

310–4  — Ätiýaçlyk

310–8  — Ätiýaçlyk

310–9  — Dürli pawilýonlar we kiosklar

Kiçi bölüm    320      — Abadanlaşdyrmanyň elementleri

Topar             320–0  — Umumy materiallar

Kiçi bölüm    330       — Bagçylyk-seýilgäh binagärligi we gök agaçlary ekmek

Topar             330–0  — Umumy materiallar

4-nji bölüm.   Senagatyň we energetikanyň kärhanalary, binalary we desgalary

Kiçi bölümler:400     — Umumy materiallar

401     — Ätiýaçlyk

Topar          401–1    — Ätiýaçlyk

Kiçi bölüm     402      — Nebit we gaz senagaty

Topar             402–1  — Nebit senagaty

Kiçi toparlar:                 402–10            — Umumy materiallar

402–11     — Nebit gazyp alyjy senagat

402–12     — Nebiti gaýtadan işleýän we nebit himiýa senagaty

402–13     — Ätiýaçlyk

402–14     — Nebit senagatynyň dürli binalary we desgalary

Topar             402–2       — Gaz senagaty

Kiçi toparlar: 402–20    — Umumy materiallar

402–21     — Gazy gazyp alyjy senagatynyň binalary we desgalary

402–22     — Magistral gaz geçirijileriniň kompressor beketleri üçin kömekçi niýetli

 toplumlaýyn-blok desgalary

402–23     — Ätiýaçlyk

402–28     — Ätiýaçlyk

402–29     — Gaz senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm     403           — Metallurgiýa senagaty

Toparlar:       403–0       — Umumy materiallar

403–1       — Gara metallurgiýa

403–2    — Reňkli metallurgiýa

403–3    — Dag-magdan senagaty

403–4     — Ätiýaçlyk

403–8     — Ätiýaçlyk

403–9     — Metallurgiýa senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölümler:404       — Ätiýaçlyk

405         — Himiýa senagaty

Toparlar:       405–0     — Umumy materiallar

405–1     — Mineral dökünlerini öndürmek

Kiçi toparlar: 405–10  — Azot dökünlerini öndürmek

405–11   — Fosfat dökünlerini öndürmek

405–12   — Kaliý dökünlerini öndürmek

405–13   — Ätiýaçlyk

405–18   — Ätiýaçlyk

405–19   — Mineral dökünleriniň önümçiliginiň dürli binalary we desgalary

Toparlar:       405–2    — Zäherli himikatlary öndürmek

405–3     — Organiki sinteziň önümlerini öndürmek

405–4     — Kislorody we azoty öndürmek. Paýlaýyş desgalary

405–5     — Himiýa süýümlerini öndürmek

405–6     — Plastmassalary öndürmek we gaýtadan işlemek

405–7     — Sintetiki kauçugy, rezinden tehniki önümlerini we şinalary öndürmek

405–8     — Ätiýaçlyk

405–9     — Dürli himiýa önümçilikleri

Kiçi bölüm     406         — Ätiýaçlyk

Kiçi bölüm    407         — Energiýa üpjünçiligi

Toparlar:       407–0     — Umumy materiallar

407–1     — Ýylylyk elektrik beketleri (gaz, mazut we dizel)

407–2     — Gidroelektrik beketleri we gidrotehniki desgalary

407–3     — Paýlaýyş desgalary we kiçi beketleri

407–4     — Ätiýaçlyk

407–5     — Elektrik beketleriniň kömekçi binalary we desgalary

407–6     — Ätiýaçlyk

407–8     — Ätiýaçlyk

407–9     — Energiýa üpjünçiliginiň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    408         — Senagat. Poligrafiýa senagaty

Kinematografiýa

Toparlar:       408–0     — Umumy materiallar

408–1     — Senagat

Kiçi toparlar:408–10   — Dokma

408–11   — Tikinçilik

408–12   — Gön-aýakgap

408–13   — Halkyň sarp edýän harytlary

408–14   — Ätiýaçlyk

408–18   — Ätiýaçlyk

408–19   — Senagatynyň dürli binalary

Topar             408–2     — Poligrafiýa senagaty we kinematografiýa

Kiçi toparlar:408–20   — Poligrafiýa senagaty

408–21   — Kinematografiýa

408–22   — Ätiýaçlyk

408–28   — Ätiýaçlyk

408–29   — Poligrafiýa senagatynyň we kinematografiýanyň dürli binalary we

 desgalary

Kiçi bölüm    409         — Gurluşyk industriýasy we gurluşyk materiallarynyň senagaty

Toparlar:       409–0     — Umumy materiallar

409–1     — Gurluşyk industriýasy

Kiçi toparlar:409–10   — Ýygnama demirbeton gurluşyk gurnawlaryny we önümlerini öndürmek

409–11   — Metaldan gurluşyk gurnawlaryny we önümlerini öndürmek

409–12   — Agaçdan gurluşyk gurnawlaryny we önümlerini öndürmek

409–13   — Jaý gurluşyk kombinatlary

409–14   — Gurluşyk maşynlaryny abatlamak boýunça kärhanalar

409–15   — Önümçilik bazalary we gurluşyk guramalarynyň kärhanalary

409–16   — Ätiýaçlyk

409–18   — Ätiýaçlyk

409–19   — Gurluşyk gurnawlaryny we önümlerini öndürmek üçin dürli binalar we

 desgalar

Topar             409–2     — Gurluşyk materiallary senagaty

Kiçi toparlar:409–20   — Sementi öndürmek

409–21   — Kerpiç we keramiki önümlerini öndürmek

409–22   — Heki we silikat önümlerini öndürmek

409–23   — Agyr dolduryjylary öndürmek

                       409–24   — Ýeňil dolduryjylary öndürmek

409–25   — Gips we gipsbeton önümlerini, gury suwagy we asbestsement

 önümlerini öndürmek

409–26   — Izolýasiýa, rulonly we polimer materiallaryny öndürmek

Kiçi toparlar:409–27   — Aýna öndürmek

409–28   — Betony, ergini we asfalty öndürmek

409–29   — Gurluşyk materiallary senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    410         — Sellýuloza-kagyz, gidroliz we agaçhimiýa senagaty

Toparlar:       410–0     — Umumy materiallar

410–1     — Sellýuloza-kagyz senagaty

410–2     — Gidroliz senagaty

410–3     — Agaç himiýa senagaty

410–4     — Ätiýaçlyk

410–8     — Ätiýaçlyk

410–9     — Sellýuloza-kagyz, gidroliz we agaç himiýa senagatynyň dürli binalary

 we desgalary

Kiçi bölüm    411         — Agajy gaýtadan işleýän senagat we tokaý hojalygy

Toparlar:       411–0     — Umumy materiallar

411–1     — Ätiýaçlyk

411–2     — Agajy gaýtadan işleýän senagaty

411–3     — Tokaý hojalygy

411–4     — Ätiýaçlyk

411–8     — Ätiýaçlyk

411–9     — Agaç, agajy gaýtadan işleýän senagatynyň we tokaý hojalygynyň dürli

 binalary we desgalary

Kiçi bölüm    412         — Et we süýt senagaty

Toparlar:       412–0     — Umumy materiallar

412–1     — Et senagaty

412–2     — Süýt senagaty

412–3     — Ätiýaçlyk

412–8     — Ätiýaçlyk

412–9     — Et we süýt senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    413         — Balyk senagaty

Toparlar:       413–0     — Umumy materiallar

413–1     — Balyk hojalygynyň desgalary

413–2     — Balygy gaýtadan işleýän kärhanalar

413–3     — Ätiýaçlyk

413–8     — Ätiýaçlyk

413–9     — Balyk senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    414         — Azyk senagaty

Toparlar:       414–0     — Umumy materiallar

414–1     — Çörek bişirýän, un aş we konditer senagaty

414–2     — Alkogolly we alkogolsyz içgileriň

414–3     — Şeker we krahmal toşaply

414–4     — Konserwalar jaýy

414–5     — Çaýhana we temmäkihana

414–6     — Ýarymfabrikatlary öndürmek boýunça kärhanalar

414–7     — Ätiýaçlyk

414–8     — Ätiýaçlyk

414–9     — Azyk senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    415         — Uny üweýän-ýarma we kombikormlar senagaty

Toparlar:       415–0     — Umumy materiallar

415–1     — Un üweýän-ýarma

415–2    — Kombikorm jaýy

415–3     — Gallany arassalamak we guratmak

415–4     — Ätiýaçlyk

415–8     — Ätiýaçlyk

415–9     — Uny üweýän-ýarma we kombikormlar senagatynyň dürli binalary we

 desgalary

Kiçi bölüm    416         — Senagat kärhanalarynyň administratiw-durmuş, kömekçi-önümçilik

 binalary we desgalary

Toparlar:       416–0     — Umumy materiallar

416–1     — Zawod dolandyryş we kontoralar, administratiw-durmuş jaýlary

416–2     — Barlaghanalar

416–3     — Inženerçilik binalary

416–4     — Durmuş jaýlary

416–5     — Geçelge nokatlary we harbylaşdyrylan goragyň jaýlary

416–6     — Ýangyn deposy, gözegçilik nokatlary we wyşkalar

416–7     — Abatlaýyş kärhanalary we beýleki kömekçi jaýlary we senagat

 kärhanalarynyň jaýlary

416–8     — Senagat kärhanalary üçin naharhanalar

416–9     — Senagat kärhanalarynyň dürli administratiw-durmuş, kömekçi we

 kömekçi-önümçilik binalary we desgalary

Kiçi bölüm    417         — Lukmançylyk senagaty

Toparlar:      417–0     — Umumy materiallar

417–1    — Lukmançylyk enjamlaryny we gurallaryny öndürmek

417–2    — Näsaglara ideg etmek boýunça materiallary we önümleri öndürmek

417–3–417–8 — Dermançylyk senagaty

417–9    — Lukmançylyk senagatynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölümler:418, 419 — Ätiýaçlyk

420        — Gurluşyk üçin inwentar binalary we desgalary

Toparlar:      420–0     — Umumy materiallar

420–1    — Göçme görnüşli jaýlar

420–2    — Konteýner görnüşli jaýlar

420–3    — Ýygnama-sökme görnüşli jaýlar

420–4    — Ýörite niýetli inwentar desgalary

5-nji bölüm.   Ulag binalary we desgalary

Kiçi bölümler:500       — Umumy materiallar

501        — Demir ýol ulaglary

Toparlar:      501–0     — Umumy materiallar

501–1    — Ýer zolagy we ýol hojalygy

501–2    — Emeli desgalar

501–3    — Lokomotiw we wagon hojalygynyň binalary we desgalary

501–4    — Demir ýollarynyň elektrifikasiýasy we energiýa üpjünçiligi

501–5    — Yşaratlandyryjy, merkezleşdirme we blokirowka, aragatnaşyk we radio

501–6    — Gulluk-tehniki binalary we desgalary

501–7    — Wokzallar, beket binalary we desgalary

501–8    — Ätiýaçlyk

501–9    — Demir ýol ulaglarynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    502         — Metro we ötükler

Topar            502–0     — Umumy materiallar

Kiçi bölüm    503         — Awtomobil ulaglary

Toparlar:      503–0     — Umumy materiallar

503–1    — Awtoulag kärhanalary, ulag jaýlary we ýük awtoulaglary we

 mehanizmleri üçin duralgalar

503–2    — Awtoulag kärhanalary, ulag jaýlary, ýeňil awtoulaglary, awtobuslar we

 motosikller üçin duralgalar

503–3    — Awtomobiller we awtobuslar üçin ýuwalgalar we profilaktoriýler

503–4    — Beketler, önümçilik binalary, awtomobillere we awtobuslara tehniki

 hyzmatlar we abatlamak üçin meýdançalar

503–5    — Awtowokzallar, awtobeketleri, pawilýonlar, ulag agentlikleri

503–6    — Awtomobillere ýangyç guýujy beketleri we nokatlary

Toparlar:       503–7     — Ýer zolagy we ýol geýimleriniň gurnawlary

503–8     — Emeli desgalar

503–9     — Awtomobil ulaglarynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölümler:504       — Ätiýaçlyk

505         — Derýa ulaglary

Topar             505–0     — Umumy materiallar

Kiçi bölüm     506         — Howa ulaglary

Topar             506–0     — Umumy materiallar

Kiçi bölüm     507         — Şäher ulaglary, awtomobil ulaglaryndan başgalary

Topar             507–0     — Umumy materiallar

Kiçi bölümler: 508, 509 — Ätiýaçlyk

6-njy bölüm.   Aragatnaşyk binalary we desgalary

Kiçi bölümler: 600      — Umumy materiallar

601         — Poçta we telegraf aragatnaşygy

602         — Telefon aragatnaşygy

603         — Radioaragatnaşygy

604         — Telewideniýe

605         — Ätiýaçlyk

7-nji bölüm.   Ammar binalary we desgalary

Kiçi bölümler: 700      — Umumy materiallar

701        — Ammar jaýlary we umumy niýetli desgalary, sowadyjylar we

 ätiýaçlykda saklanylýan suwuk iýmit önümleriniň ammarlary

Toparlar:       701–1     — Azyk önümleriniň ammarlary

701–2     — Azyk däl harytlarynyň ammarlary

701–3     — Azyk we azyk däl harytlarynyň (garyşyk) ammarlary

701–4     — Sowadyjylar

701–5     — Ätiýaçlykda saklanylýan suwuk azyk önümleriniň ammarlary

701–6     — Ätiýaçlyk

701–8     — Ätiýaçlyk

701–9     — Dürli ammar we kömekçi binalary we desgalary

Kiçi bölüm     702         — Elewatorlar we galla ammarlary

Toparlar:       702–1     — Elewatorlar

702–2     — Galla ammarlary

702–3     — Kabul ediş desgalary

702–4     — Ätiýaçlyk

702–8     — Ätiýaçlyk

702–9     — Elewatorlaryň we galla ammarlarynyň dürli kömekçi binalary we

 desgalary

Kiçi bölüm    703         — Gök-önümler ammarlary we miwe ammarlary

Toparlar:       703–1     — Gök-önümleriniň ammarlary

703–2     — Miwe ammarlary

703–3     — Gök-önümleri we miweleri saklamak üçin utgaşdyrylan ammarlar

703–4     — Ätiýaçlyk

703–8     — Ätiýaçlyk

703–9     — Gök-önümler ammarlarynyň we miwe ammarlarynyň dürli binalary we

 desgalary

Kiçi bölüm     704         — Nebit, nebit önümleri we çalgy materiallary üçin ammarlar we

 rezerwuarlar

Toparlar:       704–1     — Açyk we garamtyl nebit önümleri üçin polatdan rezerwuarlar

704–2     — Nebit önümleriniň we gaplanylan çalgy materiallarynyň ammarlary

704–3     — Mazut we nebit üçin demirbetondan rezerwuarlar

704–4     — Dizel ýangyjy we ýaglar üçin ammarlar

704–5     — Suwuklandyrylan gazlaryň ammarlary

704–6     — Ätiýaçlyk

704–8     — Ätiýaçlyk

704–9     — Nebitiň, nebit önümleriniň we çalgy materiallarynyň ammarlary üçin

 dürli jaýlar

Kiçi bölüm     705         — Himiýa önümleri üçin ammarlar we rezerwuarlar

Toparlar:       705–1     — Mineral dökünleri üçin ammarlar

705–2     — Zäherli himikatlaryň ammarlary

705–3     — Partlaýjy maddalaryň ammarlary

705–4     — Himiýa önümleriniň ammarlary

705–5     — Agressiw himiýa önümleri üçin rezerwuarlar

705–6     — Agressiw däl himiýa önümleri üçin rezerwuarlar

705–7     — Ätiýaçlyk

705–8     — Ätiýaçlyk

705–9     — Himiýa önümleri üçin dürli ammarlar we rezerwuarlar

Kiçi bölümler:706       — Ätiýaçlyk

707         — Gazgolderler

Toparlar:      707–1     — Gury gazgolderler

707–2     — Öl gazgolderleri

707–3     — Ätiýaçlyk

Kiçi bölümler:708       — Gurluşyk materiallarynyň we önümleriniň ammarlary

709         — Dürli ammarlar

Toparlar:       709–1     — Metallaryň ammarlary

709–2     — Demir ýol, awtomobil we howa ulaglarynyň, derýa flotunyň ýük

 ammarlary

709–3     — Ätiýaçlyk

709–8     — Ätiýaçlyk

709–9     — Beýleki dürli ammarlar

8-nji bölüm. Oba hojalyk önümçilik toplumlary, binalary we desgalary

Kiçi bölümler:800       — Umumy materiallar

801         — Iri şahly mallar üçin toplumlar, fermalar, binalar we desgalar

Toparlar:       801–1     — Iri şahly mallar üçin toplumlar we fermalar

801–2     — Sygyr ýataklary

801–3     — Guzlamak üçin we guzlamak üçin göle ýataklary

801–4     — Göle ýataklary, göleler üçin jaýlar

801–5     — Süýt we sagym-süýt bloklary

801–6     — Iým taýýarlaýjy sehler

801–7     — Ätiýaçlyk

801–8     — Ätiýaçlyk

801–9     — Iri şahly mallar üçin dürli binalar we desgalar

Kiçi bölüm    802         — Doňuzlar üçin toplumlar, fermalar, binalar we desgalar

Toparlar:       802–1     — Doňuzlar üçin toplumlar we fermalar

802–2     — Ätiýaçlyk

802–9     — Ätiýaçlyk

Kiçi bölüm    803         — Goýunlar we geçiler üçin toplumlar, fermalar, binalar we desgalar

Toparlar:       803–1     — Goýunlar we geçiler üçin toplumlar, fermalar we meýdançalar

803–2     — Goýunlar we geçiler üçin ýataklar

803–3     — Guzlamak üçin ýataklar

803–4     — Guzylar üçin ýataklar

803–5     — Bakmak üçin ýataklar

803–6     — Iýmleriň taýýarlanylýan sehleri

803–7     — Ätiýaçlyk

803–8     — Ätiýaçlyk

803–9     — Goýunlar we geçiler üçin dürli binalar we desgalar

Kiçi bölüm    804         — Atlar üçin fermalar, binalar we desgalar

Toparlar:       804–1     — Atlar üçin fermalar

804–2     — Atlar üçin esasy aýratyn binalar we desgalar

804–3     — Ätiýaçlyk

804–8     — Ätiýaçlyk

804–9     — Atlar üçin dürli binalar we desgalar

Kiçi bölüm     805         — Guşçulyk toplumlary, fermalary, guş fabrikleri we guşlar üçin jaýlar

Toparlar:       805–1     — Guşçulyk toplumlary, fermalary, guş fabrikleri

805–2     — Guş ketekleri

805–3     — Jüýjeler üçin guş ketekleri

805–4     — Inkubatorlar

805–5     — Guşlary soýma we gaýtadan işlemek üçin sehleri

805–6     — Iýmleri taýýarlaýjy sehler

805–7     — Ýumurtga saklanylýan ammarlar

805–8     — Guşçulygyň tehniki galyndylaryny gaýtadan işleýän sehler

805–9     — Guşlar üçin dürli jaýlar

Kiçi bölüm     806         — Maldarçylyk, towşançylyk we awçylyk hojalyklarynyň fermalary,

 binalary we desgalary

Toparlar:       806–1     — Maldarçylyk, towşançylyk we awçylyk hojalyklary üçin fermalar

806–2     — Maldarçylyk, towşançylyk we awçylyk hojalyklary üçin esasy aýratyn

 binalar we desgalar

806–3     — Ätiýaçlyk

806–5     — Ätiýaçlyk

806–6     — Iým taýýarlaýjy sehler

806–7     — Ätiýaçlyk

806–8     — Ätiýaçlyk

806–9     — Maldarçylyk, towşançylyk we awçylyk hojalyklary üçin dürli binalar

 we desgalar

Kiçi bölüm     807         — Weterinariýa, zootehniki we agronomçylyk binalary we desgalary

Topar             807–1     — Weterinariýa binalary we desgalary

Kiçi toparlar:807–10   — Weterinariýa beketleri, bejeriş edaralary, ambulatoriýalary,

 hassahanalar, izolýatorlar we başgalar

807–11   — Arassaçylyk goýberişleri bilen administratiw jaýlary, arassaçylyk

 goýberiş nokatlary, dezböwetleri

807–12   — Dermanhanalar

807–13   — Soýulýan-sanitariýa nokatlary

807–14   — Ätiýaçlyk

807–18   — Ätiýaçlyk

807–19   — Dürli weterinariýa binalary we desgalary

Topar             807–2     — Zootehniki binalary we desgalary

Kiçi topar      807–20   — Emeli tohumlandyryjy beketleri we nokatlary

Topar             807–3     — Agronomçylyk binalary we desgalary

Kiçi toparlar:807–30   — Gözegçilik beketleri

807–31   — Barlaghanalar

807–32   — Ätiýaçlyk

807–38   — Ätiýaçlyk

807–39   — Dürli agronomçylyk binalary we desgalary

Kiçi bölüm     808         — Balçylyk hojalyklary üçin binalar we desgalar

Toparlar:       808–1     — Ätiýaçlyk

808–2    — Balçylyk hojalygy üçin

Kiçi bölümler:809       — Ätiýaçlyk

810         — Teplisa-parnik hojalygy

Toparlar:       810–1     — Ýyladyşhanalar

810–2     — Parnikler

810–3     — Teplisa-parnik hojalygy üçin kömekçi jaýlar

Kiçi bölümler:811       — Silos we senaž desgalary

812         — Galla, galla-kösükli, ýarma, ýag ekinlerini we otlaryň tohumlaryny

 hasyldan soňra gaýtadan işlemek boýunça kärhanalar, binalar we

 desgalar

Toparlar:       812–1     — Galla, galla-kösükli we ýarma ekinlerini hasyldan soňra gaýtadan

 işlemek boýunça kärhanalar, binalar we desgalar

812–2     — Ýag ekinlerini hasyldan soňra gaýtadan işlemek boýunça kärhanalar,

 binalar we desgalar

Topar             812–3     — Otlaryň tohumlaryny hasyldan soňra işlemek boýunça kärhanalar,

 binalar we desgalar

Kiçi bölüm    813         — Oba hojalygynda öndürilen önümleri, mineral dökünlerini we zäherli

 himikatlary saklamak üçin kärhanalar, binalar we desgalar

Toparlar:       813–1     — Galla saklanylýan ammarlar we tohum saklanylýan ammarlar

813–2     — Gök önümler saklanylýan ammarlar

813–3    — Miwe saklanylýan ammarlar

813–4     — Gök önümleri we miweleri utgaşdyryp saklanylýan ammarlar

813–5     — Iýmleri saklamak üçin kärhanalar

813–6     — Mineral dökünleriniň we zäherli himikatlaryň ammarlary

Kiçi bölüm    814         — Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek üçin kärhanalar, binalar we

 desgalar

Toparlar:       814–1     — Gök-önümleri gaýtadan işlemek boýunça kärhanalar, binalar we

 desgalar

                       814–2     — Gök-önümlerden we miwelerden konserwalary we şireleri öndürmek

 boýunça, duza ýatyrylan we duzlanan önümleri öndürmek boýunça

 kärhanalar, binalar we desgalar

814–3     — Miwe-iýmiş çakyr öndürýän kärhanalar, binalar we desgalar

814–4     — Miweleri we gök-önümleri guratmak boýunça kärhanalar, binalar we

 desgalar

814–5    — Kombikormlary we doly rasionly iýmleri öndürmek boýunça

 kärhanalar

814–6     — Ot ununy taýýarlamak boýunça kärhanalar

814–7     — Tehniki ekinleri ilkinji gaýtadan işlemek boýunça kärhanalar, binalar

 we desgalar

814–8     — Ätiýaçlyk

814–9     — Oba hojalyk önümlerini arassalamak we gaýtadan işlemek üçin dürli

 binalar we desgalar

Kiçi bölümler:815       — Dersi daşamak, arassalamak we saklamak boýunça binalar we desgalar

816         — Oba hojalyk tehnikasyny abatlamak, tehniki taýdan hyzmat etmek,

 saklamak we ýangyç-çalgy materiallary bilen üpjün etmek boýunça

 kärhanalar, binalar we desgalar

Topar             816–1     — Oba hojalyk tehnikasyny abatlamak, tehniki taýdan hyzmat etmek we

 saklamak boýunça kärhanalar, binalar we desgalar

Kiçi bölümler:817       — Dürli oba hojalyk binalary we desgalary

818         — Fermalar üçin enjamlar

819         — Ätiýaçlyk

820         — Suw hojalygynyň we meliorasiýanyň ulgamlary, binalary we desgalary

Toparlar:       820–1    — Açyk suwaryjy we guradyjy ulgamlarynyň desgalary

820–2     — Ýapyk suwaryjy we guradyjy ulgamlarynyň desgalary

820–3     — Meliorasiýa ulgamlarynyň sorujy beketleri

820–4     — Suw hojalygy desgalary

820–5     — Ätiýaçlyk

820–8     — Ätiýaçlyk

9-njy bölüm.   Sanitariýa-tehniki ulgamlary we desgalary

Kiçi bölümler:900       — Umumy materiallar

901         — Suw üpjünçiligi

Toparlar:       901–1     — Suw alyjy desgalary

901–2     — Sorujy beketleri

901–3     — Arassalaýyş desgalary

901–4     — Suw üçin rezerwuarlar

901–5     — Suw basyş diňleri

901–6     — Gradirnýalar

901–7     — Suwy zyýansyzlandyrmak boýunça desgalar we gurallar (hloratornyý,

 ozonatornyý, bakterisid gurallary we baş.)

901–8     — Ätiýaçlyk

901–9     — Suw üpjünçiliginiň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    902         — Lagym ulgamy

Toparlar:       902–1     — Sorujy beketleri

902–2     — Mehaniki arassalaýyş desgalary (gözenekler, gözenekler-owradyjylar,

 çäge tutujylar, nebit tutujylar, agardyjylar, flotatorlar we baş.)

902–3     — Biologiki (biohimiki) arassalaýyş desgalary

902–4     — Doly arassalaýyş desgalary

902–5     — Çökündini gaýtadan işlemek üçin desgalar (metantenkler, çökündini

 suwsuzlandyryjy binalar we baş.)

902–6     — Suw ölçeýji lotoklar

902–7     — Ätiýaçlyk

902–8     — Ätiýaçlyk

902–9     — Lagym ulgamynyň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    903         — Ýylylyk üpjünçiligi

Toparlar:       903–1     — Gazanhana desgalary

903–2     — Gazanhanalary suwuk ýangyç bilen üpjün edýän desga

903–3     — Suwy taýýarlamak

903–4     — Ýylylyk ulgamlarynyň desgalary (sorujy beketleri, kondensaty

 sordurýan beketleri, ýylylyk nokatlary, kameralar we baş.)

903–5     — Ätiýaçlyk

903–8     — Ätiýaçlyk

903–9     — Ýylylyk üpjünçiliginiň dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    904         — Howa üpjünçiligi, wentilýasiýa we howany kondisionirleme

Toparlar:       904–1     — Howa üpjünçiligi, kompressor beketleri we desgalary, pnewmoulaglar

904–2     — Wentilýasiýa desgalary, howany kondisionirleme

904–3     — Tozany tutujylar

904–4     — Ätiýaçlyk

904–8     — Ätiýaçlyk

904–9     — Suw üpjünçiliginiň, wentilýasiýanyň we howany kondisionirlemegiň

 dürli binalary we desgalary

Kiçi bölüm    905         — Gaz üpjünçiligi

Toparlar:       905–1     — Gaz üpjünçiligi ulgamlarynyň desgalary we gurallary

                       905–2     — Ätiýaçlyk

905–8    — Ätiýaçlyk

905–9     — Gaz üpjünçiliginiň dürli desgalary

Kiçi bölümler:906       — Sowuk bilen üpjünçilik

907         — Gazlary arassalamak we aýyrmak

Toparlar:       907–1     — Gazlaryň termiki neýtrallaşdyrmasynyň filtrleri we desgalary

907–2    — Tüsse turbalary

907–3     — Ätiýaçlyk

907–8     — Ätiýaçlyk

907–9     — Gazlary arassalamak we aýyrmak üçin dürli desgalar.


 

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       3-nji goşundyÖnümçilik binasynyň we desgasynyň nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin tabşyrygyň düzümi we mazmuny


                   TASSYKLAÝARYN

                                                                                         ______________________________

buýrujynyň ady

                                                                            ______________________________

                                                                             (familiýasy, ady we atasynyň ady)  ( goly )

                                                                                                                                      M.Ý.

Taslamaklyga tabşyryk

______________________________________________________________________________________________

işlenip taýýarlanylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň ady


Esasy maglumatlaryň we talaplaryň sanawy
Esasy maglumatlaryň we talaplaryň mazmuny
1. Işläp taýýarlamak üçin esasnama, maliýeleşdirmegiň çeşmesi

2. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy

3. Nusgalyk taslama resminamalarynyň buýrujysy

4. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamagyň tapgyrlary we möhletleri, şol sanda, resminamalary ylalaşmak üçin, seljerişi we NRG-na goşmak üçin hasaba alynmagynyň möhletleri

5. Meseläniň ýagdaýy, bar bolan analoglaryň häsiýetnamasy

6. Işiň maksady, esaslandyrma we garaşylýan netije

7. Taslamak üçin başlangyç maglumatlar

1) Binanyň, desganyň önümçilik niýetlenilişi, onuň düzümi, esasy häsiýetnamalary we görkezijileri

2) Binalaryň, desgalaryň gurluşygynyň we ulanylmagynyň şertleri, jogapkärçiligiň derejesi

3) Göwrümleýin-meýilnamalaşdyryş çözgütlerine bildirilýän talaplar

4) Gurnawçylyk çözgütlerine, göteriji we germewleýji gurnawlaryň materiallaryna, içerki we daşarky bezeg işlerine bildirilýän talaplar

5) Tehnologiýasyna, önümçiligi guramagyň usulyýetlerine bildirilýän talaplar; kärhananyň iş tertibi

6) Howpsuzlyk düzgünlerine we zähmetiň gigiýenasyna bildirilýän talaplar

7) Inženerçilik enjamlaryna, elektrik üpjünçiliginiň şertlerine, ýylylyk üpjünçiligine, gaz üpjünçiligine, suw üpjünçiligine, lagym ulgamyna bildirilýän talaplar

8) Taslama çözgütleriniň görnüşleri

9) Önümçilik hadysalaryny mehanizmleşdirmäge we awtomatizasiýalaşdyrmaga bildirilýän talaplar

10) Daşky gurşawyň goralmagyna bildirilýän talaplar: senagat hapa suwlaryny, atmosfera ýagynlaryny arassalamak we neýtrallaşdyrmak boýunça, atmosfera zyňylýan wentilýasiýa zyňyndylaryny arassalamak boýunça we baş.

11) Önümçiligiň galyndylarynyň utilizasiýasyna, ikilenji energiýa serişdeleriniň ulanylmagyna bildirilýän talaplar

12) Raýat goranyşyň inžener-tehniki çäreleriniň we adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak boýunça çäreleriniň işlenilip taýýarlanylmagyna bildirilýän talaplar

13) Gurluşygyň guramaçylygy boýunça esasy düzgünleriň işlenilip taýýarlanylmagy üçin bildirilýän talaplar

14) Tehnikanyň, enjamlaryň, gurluşyk gurnawlaryň we materiallarynyň ulgamynda ylmy-tehniki gazanylanlaryň ulanylmagyna bildirilýän talaplar

15) Çenlik bahasyny kesgitlemek üçin şertler

16) Ilatyň az mobilli toparlarynyň zähmet şertleriniň üpjün edilmegine bildirilýän talaplar

17) Nusgalyk taslama resminamalarynyň göçürme nusgalaryny kompakt-diskde taýýarlamak üçin bildirilýän talaplar


Buýrujynyň wekili                                              _______________________  __________________________

(goly )                             (familiýasy, ady we atasynyň ady)

M.Ý.


Taslama düzüji guramasy-ýerine ýetirijiniň

baş inženeri                                                          _______________________  __________________________

(goly )                             (familiýasy, ady we atasynyň ady)

M.Ý.


Taslamanyň baş inženeri                                  _______________________  __________________________

(goly )                             (familiýasy, ady we atasynyň ady)

M.Ý.


 
 


“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       4-nji goşundyÝaşaýyş jaýlarynyň we jemgyýetçilik binasynyň ýa-da desgasynyň nusgalyk taslama resminamalaryny taslamak (işläp taýýarlamak) üçin 

tabşyrygyň düzümi we mazmuny


          TASSYKLAÝARYN

                                                                                         ______________________________

buýrujynyň ady

                                                                            ______________________________

                                                                             goly      familiýasy, ady we atasynyň ady

                                                                           M.Ý.

Taslamaklyga tabşyryk


_______________________________________________________________________________________

Işlenip taýýarlanylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň ady


Esasy maglumatlaryň we talaplaryň sanawy
Esasy maglumatlaryň we talaplaryň mazmuny
1. Işläp taýýarlamak üçin esasnama, maliýeleşdirmegiň çeşmesi

2. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy

3. Nusgalyk taslama resminamalarynyň buýrujysy

4. Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlamagyň tapgyrlary we möhletleri, şol sanda, resminamalary ylalaşmak üçin, seljerişi we NRG-na goşmak üçin hasaba alynmagynyň möhletleri

5. Meseläniň ýagdaýy, bar bolan analoglaryň häsiýetnamasy

6. Işiň maksady, esaslandyrma we garaşylýan netije

7. Taslamak üçin başlangyç maglumatlar

1) Binanyň, desganyň şäher gurluşyk niýetlenilişi, onuň düzümi, esasy häsiýetnamalary we görkezijileri (gatlylygy, seksiýalaryň we öýleriň sany, sygymlylygy, goýberiş ukyplylygy, ýaşaýyş jaýynyň meýdany, jaýlaryň düzümi we meýdanlary we baş.)

2) Binalaryň, desgalaryň gurluşygynyň we ulanylmagynyň şertleri, jogapkärçiligiň derejesi

3) Göwrümleýin-meýilnamalaşdyryş çözgütlerine, blokirowkanyň, giňeltmegiň şertlerine bildirilýän talaplar; goşmaça gurlan durmuş hyzmatlary kärhanalarynyň niýetlenilişi we görnüşleri, jaýlaryň düzümi


4) Gurnawçylyk çözgütlerine, göteriji we germewleýji gurnawlaryň materiallaryna, içerki we daşarky bezeg işlerine bildirilýän talaplar

5) Ilatyň az mobilli toparlarynyň ýaşaýyş şertleriniň üpjün edilmegine bildirilýän talaplar

6) Inženerçilik enjamlaryna, elektrik üpjünçiliginiň, ýylylyk üpjünçiliginiň, gaz üpjünçiliginiň, suw üpjünçiliginiň, lagym ulgamynyň şertlerine bildirilýän talaplar

7) Taslama çözgütleriniň görnüşleri

8) Raýat goranyşyň inžener-tehniki çäreleriniň we adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak boýunça çäreleriniň işlenilip taýýarlanylmagyna bildirilýän talaplar

9) Ýangyna durnuklylyk derejesi boýunça talaplar, partlama ýangyn we ýangyn howpy boýunça derejelerine, jaýyň funksional ýangyn howpunyň derejesine bildirilýän talaplar

10) Gurluşygyň guramaçylygy boýunça esasy düzgünleriň işlenilip taýýarlanylmagy üçin bildirilýän talaplar

11) Çenlik bahasyny kesgitlemek üçin şertler

12) Binagärligiň, tehnikanyň, enjamlaryň, gurluşyk gurnawlarynyň we materiallarynyň ulgamynda ylmy-tehniki gazanylanlaryň ulanylmagyna bildirilýän talaplar

13) Nusgalyk taslama resminamalarynyň göçürme nusgalaryny kompakt-diskde taýýarlamak üçin bildirilýän talaplar

 

Buýrujynyň wekili                                              _______________________  __________________________

goly                                 familiýasy, ady we atasynyň ady

M.Ý.


Taslama düzüji guramasy-ýerine ýetirijiniň

baş inženeri                                                          _______________________  __________________________

goly                                 familiýasy, ady we atasynyň ady

M.Ý.


Taslamanyň baş inženeri                                  _______________________  __________________________

goly                                 familiýasy, ady we atasynyň ady

M.Ý.“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       5-nji goşundy

 

Nusgalyk taslama resminamalary üçin katalog sahypalaryny

taýýarlamak we resmileşdirmek

 

         1. Katalog sahypasyny A4 formatdaky kagyzda sahypanyň bir tarapynda ýerine ýetirmelidir. Sahypalaryň we görnüşiň çarçuwalarynyň ölçegleri katalog sahypasynyň birinji we indiki sahypalary üçin 4.1 çyzgyda getirilýär.

         4.1-nji çyzgy - Katalog sahypasynyň birinji we indiki sahypalarynyň formatynyň we görnüşleriniň çarçuwalarynyň ölçegleri:

         а) katalog sahypasynyň birinji sahypasy;

         b) katalog sahypasynyň indiki sahypalary.


а)                                                                b)

            Bellik: Taslama düzüji guramasynyň-ýerine ýetirijiniň baş inženeriniň we taslamanyň baş inženeriniň (baş binagäriniň) gollaryny katalog sahypasynyň diňe iň soňky sahypasynda getirmelidir.

         2. Katalog sahypalary, nusgalyk taslama resminamalarynyň niýetlenilişine baglylykda, goşulýan görnüşler boýunça taýýarlamak zerurdyr:

         1-nji görnüş - ýaşaýyş jaýlarynyň nusgalyk taslamalary üçin (4.2 çyzgy);

         2-nji görnüş - jemgyýetçilik binalarynyň we desgalarynyň nusgalyk taslamalary üçin, şeýle hem binagärligiň kiçi görnüşleri we abadanlaşdyrmagyň elementleri üçin (4.3-nji çyzgy);

         3-nji görnüş - önümçilik, ammar, kömekçi, oba hojalyk binalarynyň we desgalarynyň, sehleriň meýdançalarynyň tehnologiki liniýalarynyň nusgalyk taslamalary we nusgalyk taslama çözgütleri (4.4-nji çyzgy);

         4-nji görnüş - önümçilik, ammar we kömekçi niýetli desgalaryň meýilnamalaşdyryş çyzgylarynyň nusgalyk taslama çözgütleri üçin (4.5-nji çyzgy).

         3. Bloklaryň, grafiki şekilleriň, tablisalaryň, tehniki we baha häsiýetnamasynyň atlary baş harplary bilen, beýany bolsa – setir harplar bilen ýazylmalydyr.

         Tablisalaryň setirlerindäki sanlary, düzgün bolşy ýaly, sanlaryň toparlarynyň ähli setir boýunça takyk bir-biriniň aşagynda durar ýaly edilip ýerleşdirilmelidir.

         Setirleriň arasyndaky aralygy beýan edilýän materialyň göwrümine baglylykda, iş meýdanyny dykyz we deň derejede doldurmagyň zerurlygyny nazara almak bilen kabul edýärler.

         4. Grafiki materiallary wektor şekilleri görnüşinde grafiki redaktirlemede olaryň soňky görnüşde goýulmagy bilen ýerine ýetirmelidir.

         5. Gurluşyk çözgütleriniň grafiki materiallary, desgalaryň baş meýilnamalarynyň çyzgylaryny, fasadlary, gatlaryň meýilnamasyny, binalaryň we desgalaryň mahsus kesimlerini, basgançaklary, girelgeleri, ýollary (derwezeleri), inžener kommunikasiýalarynyň girelgelerini we goýberişlerini, göteriji-ulag desgalarynyň (olaryň ýük göterijiligini görkezmek bilen) çyzgylaryny şekillendirmelidir, ähli gatlaryň arassa polunyň belligini, örtükleriň göteriji gurnawlarynyň aşagyny, kran ýollarynyň relsleriniň kellelerini, ýeriň meýilnamalaşdyryş belliklerini, binalaryň we desgalaryň has mahsus belliklerini, koordinasiýa oklarynyň çyzgylaryny (gyraky, meýilnamada konfigurasiýanyň üýtgeýän ýerlerinde, beýiklikleriň üýtgemegini, gatlarynyň üýtgemegi) öz içine almaly.

         Inžener kommunikasiýalarynyň girelgelerini we goýberişlerini şu harplar bilen belgilemelidir: S – suw geçiriji, L – lagym ulgamy, Ý – ýylylyk ulgamy, E – elektrik ulgamy, G – gazgeçiriji, A – aragatnaşyk we yşaratlandyryjy.

         Tehnologiki çözgütler boýunça grafiki materiallar öz içine şulary almalydyr: tehnologiki enjamlaryny ýerleşdirmegiň meýilnamalaryny, tehnologiki hadysalarynyň çyzgylaryny, gurluşyk çözgütleriniň grafiki şekillendirmeleri bilen utgaşdyrmaga rugsat berilýän beýleki zerur şekilleri.

         Grafiki materiallarynda binalaryň we desgalaryň, öýleriň, ýaşaýyş jaýlaryň eksplikasiýalary bolmalydyr, esasy tehnologiki enjamlarynyň ýöriteleşmesi bolmalydyr.

         Katalog sahypasynda ähli grafiki materiallary göwrümini deslapky saýlanmak üçin minimal-ýeterlikli göwrümde ýerine ýetirmelidir, artykmaç jikme-jik etmesiz, şekiliň aýdyňlygyny üpjün edýän erkin masştapda ýerine ýetirmelidir.

         6. „Ulanylýan ulgamy“ we „Inženerçilik üpjünçiligi“ bloklaryna işlenip taýýarlanylan nusgalyk taslama resminamalarynyň ýöriteleşmesini görkezýän goşmaça häsiýetnamalary goşulyp bilýärler, san derejelerini we olar üçin zerur düşündirişleri görkezmek bilen goşulyp biler. Olar boýunça maglumatlar bolmadyk häsiýetnamalary görkezmezlige rugsat berilýär.

         7. „Gurluşyk gurnawlary we önümleri“ blogunda taslamasy düzülýän jaýyň ýa-da desganyň gurnawlarynyň we önümleriniň sanawyny, düzüdiň, önümleriň, ýygnamanyň, materialyň görnüşini beýan etmek bilen getirmelidir, şeýle hem standartlaryň, seriýalaryň, goýbermeleriň belgilenişini görkezmelidir. Zerur ýagdaýlarda, gurnawçylyk çözgütleriniň görnüşleriniň beýanyny getirmäge rugsat berilýär.

         8. „Tehniki-ykdysadyýet maglumatlary we görkezijileri“ blogunda häsiýetnamalaryň toplumyny getirmek zerurdyr, olara zerur ýagdaýlarda, işlenip taýýarlanylan nusgalyk taslama resminamalarynyň ýöriteleşmesini görkezýän, täze görkezijileri goşulyp biliner.

         Tehniki-ykdysadyýet görkezijileriniň çäklendirilen toplumynda „Tehniki-ykdysadyýet maglumatlary we görkezijileri“ blogunyň tablisasynda bellenilen görnüşlerine ulanarly gysgaldylan görnüşde ýerine ýetirilip biler.

         Köp görnüşli taslama düzülende „tehniki-ykdysadyýet maglumatlary we görkezijileri“ blogunyň tablisasy, düzgün bolşy ýaly her bir görnüş üçin aýratynlykda doldurylmalydyr. Esasy çözgüdiň we görnüşleriniň derejesini bir tablisada getirmäge rugsat berilýär.

         9. Katalog sahypasy iň soňky sahypanyň tikilýän meýdanynda (4.1 çyzgy) taslama düzüji guramasynyň-ýerine ýetirijiniň baş inženeri we taslamanyň baş inženeri (baş binagäri) tarapyndan gol çekilmelidir.   

TÜRKMENISTAN 
GURLUŞYK KATALOGY
2-nji bölüm
kärhanalar, binalar we desgalar

Belgilenişi
NRG-ny emele getirýän guramanyň ady
Nusgalyk taslamanyň ady
Nusgalyk taslama resminamalarynyň görnüşi
(nusgalyk taslama)
NRG-na goşulan senesi
Sahypalarda
Sahypa  1
(Gurluşyk çözgütleriniň grafiki materiallary:
fasadlar, meýilnamalar, kesimler we başgalar)
ÖÝLERIŇ EKSPLIKASIÝASY 
Öý  (görnüşi)
Sany
Meýdany, m2
Öý  (görnüşi)
Sany
Meýdany, m2
ýaşaýyş otag
lary
nyň
umumy öýüň
ýaşaýyş otag
lary
nyň
umumy öýüň
Bir otaglyBäş otaglyIki otaglyÖýüň ortaça meýdanyÜç otaglyDört otagly

4.2-nji çyzgy. 1-nji sahypa - 1-nji görnüş. Ýaşaýyş jaýynyň nusgalyk taslamasynyň katalog sahypasy.   
4.2-nji çyzgy. 2-nji sahypa - 1-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa 2
ULANYLÝAN ULGAMY
KLIMAT ETRAPLARY
WE KIÇI ETRAPLAR
DAŞARKY HOWANYŇ HASAPLANYLAN TEMPERATURASY, °C
ŞEMAL BASYŞYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
GAR GATLAGYNYŇ AGRAMYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
ÝANGYNA DURNUKLYLYK DEREJESI
SEÝSMIKLIGI, BALL

INžENER-GEOLOGIÝA ŞERTLERI
NAZARLANMASY
INŽENER ÜPJÜNÇILIGI
SUW ÜPJÜNÇILIGI
LAGYM ULGAMY
ÝYLADYŞ
WENTILÝASIÝA
ELEKTRIK ÜPJÜNÇILIGI
GAZ ÜPJÜNÇILIGI
ARAGATNAŞYK WE yşaratlandyryjy
ÝANGYNY SÖNDÜRMEK
ZIBILI AÝYRMAK
JAÝY ENJAMLAŞDYRMAK 
(Aşhanalaryň we arassaçylyk düwünleriniň (sanuzelleriň) enjamlary)
GURLUŞYK GURNAWLARY WE ÖNÜMLERI 
Gurnawçylyk çyzgysy  (gysgaça beýany)
Binýatlar
Karkas  (sütünler, rigeller, progonlar (aralyklar) we baş.)
Daşarky diwarlar 
Içerki diwarlar 
Germewler
Örtükler
Örtük
Basgançaklar
Äpişgeler
Gapylar
Pollar
Üçek
Jaýyň göwrümli elementleri
Beýleki gurnawçylyk elementler
Gurnama elementiniň has uly agramy, t ………………… (elementiň ady)
BEZEG IŞLERI 
DAŞARKY
IÇERKI
   
4.2-nji çyzgy. 3-nji sahypa — 1-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  3
TEHNIKI-YKDYSADYÝET MAGLUMATLARY WE GÖRKEZIJILERI 
Hemmesi 
Hasaplanylan birlik üçin 
udel görkezijileri 
Hasaplanylan birligi  ¾ ýaşaýyş jaýynyň umumy meýdanyndan 1 m2
 
 
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALARY
Meýdany, m2
gurluşyklar


umumy, şol sanda:
ýerasty bölegi


tomusky jaýlary


Gurluşyk göwrümi, m3
umumy


GURLUŞYGYŇ BAHASY
Çenlik bahasy
umumy


şol sanda
gurluşyk-gurnama işleriniň


enjamlaryň


ULANYŞ HAJATLARY ÜÇIN SERIŞDELER
Suwuň harç edilmegi
sowuk
hasaplanylan, m3/g-g


gyzgyn
hasaplanylan, m3/g-g


Lagym ulgamyň akymlary, hasaplanylan çykdajysy, m3/g-g


Ýylylygyň harç edilmegi
hemmesi
hasaplanylan, kkal/sag


şol sanda ýyladyş üçin
hasaplanylan, kkal/sag


Talap edilýän elektrik kuwwatlylygy, kWt


Elektrik energiýasynyň ýyllyk çykdajysy, MWt × sag (udel görkezijileri, kWt × sag)


Gazyň harç edilmegi
hasaplanylan, m3/sag


GOŞMAÇA MAGLUMATLAR
(Taslama çözgütleriniň täzeligi we netijeliligi, patentleriň, awtorlyk şahadatnamalarynyň, oýlap tapyşlaryň bolmagy; gurnawçylyk aýratynlyklary, taslamagyň görnüşleri;  çenlik bahasyny kesgitlemek üçin kadalar we nyrhlar; çalşyrylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň belgilenişi)

   

4.2-nji çyzgy. 4-nji sahypa — 1-nji görnüşiň ahyry.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  4
TASLAMA RESMINAMALARYNYŇ DÜZÜMI 
Albomyň belgisi
Albomyň ady


A4 formatynda getirilen taslama materiallarynyň göwrümi,  ¾  formatkalaryň
ULANYLAN NUSGALYK TASLAMA RESMINAMALARY 
Belgilenişi
Albomyň belgisi we ady
Getiriji** Zerur ýagdaýlarda, taslama resminamalaryny işläp taýýarlan görkezilýär.

AWTOR
(Taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy-guramanyň ady, poçta salgysy)
TASSYKLAMAK WE HEREKETE GIRIZMEK
(Taslama resminamalaryny tassyklan we herekete girizen guramanyň (instansiýanyň) ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
YLALAŞMAK
(Taslama resminamalaryny ylalaşan guramanyň ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
HEREKET EDÝÄN MÖHLETI
Başlamagy -(aýy, ýyly).Tamamlanmagy -(aýy, ýyly)
RESMINAMALARYŇ GETIRIJISI
(Taslama resminamalaryny ýaýradýan guramanyň ady, poçta salgysy)
 
Hasaba alnan belgisi ___________


 

   
4.3-nji çyzgy. 1-nji sahypa — 2-nji görnüş. Jemgyýetçilik binalarynyň ýa-da desgalarynyň nusgalyk taslamasynyň, binagärligiň kiçi görnüşleriniň we abadanlaşdyrma elementleriniň katalog sahypasy.
TÜRKMENISTAN 
GURLUŞYK KATALOGY
2-nji bölüm
kärhanalar, binalar we desgalar

Belgilenişi
NRG-ny emele getirýän guramanyň ady
Nusgalyk taslamanyň ady
Nusgalyk taslama resminamalarynyň görnüşi
(nusgalyk taslama)
NRG-na goşulan senesi
… sahypalarda sahypa  1
(Gurluşyk çözgütleriniň grafiki materiallary:
fasadlar, meýilnamalar, kesimler we baş.)
BINALARYŇ EKSPLIKASIÝASY 
Belgisi
Ady
Meýdany, m2
Belgisi
Ady
Meýdany, m2   
4.3-nji çyzgy. 2-nji sahypa — 2-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa 2
(Tehnologiki çözgütleriniň grafiki materiallary: esasy tehnologiki enjamlaryny ýerleşdirmegiň meýilnamasy, tehnologiki hadysalaryň çyzgylary)*
TEHNOLOGIKI ENJAMLARYNYŇ ÝÖRITELEŞMESI*
Pozisiýa
Ady we kysymy
Sany
Pozisiýa
Ady we kysymy
Sany
 
 
 
 
 
 
* Zerur ýagdaýlarda getirilýär.

   

4.3-nji çyzgy. 3-nji sahypa — 2-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  3
ULANYLÝAN ULGAMY
KLIMAT ETRAPLARY
WE KIÇI ETRAPLAR
DAŞARKY HOWANYŇ HASAPLANYLAN TEMPERATURASY, °C
ŞEMAL BASYŞYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI,  kPa
GAR GATLAGYNYŇ AGRAMYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI,  kPa
ÝANGYNA DURNUKLYLYK DEREJESI
SEÝSMIKLIGI, BALL

INžENER-GEOLOGIÝA ŞERTLERI NAZARLANMASY
INŽENERÇILIK ÜPJÜNÇILIGI
SUW ÜPJÜNÇILIGI
LAGYM ULGAMY

ÝYLADYŞ
WENTILÝASIÝA
ELEKTRIK ÜPJÜNÇILIGI
GAZÜPJÜNÇILIGI
ARAGATNAŞYK WE yşaratlandyryjy
ÝANGYNY SÖNDÜRMEK
ZIBILI AÝYRMAK
LIFTLER
BINALARY ENJAMLAŞDYRMAK 
(Göçürilýän we stasionar mebeliň, gurallaryň we baş. sanawy)
GURLUŞYK GURNAWLARY WE ÖNÜMLERI 
Binýatlar
Karkas (sütünler, rigeller, progonlar (aralyklar), pürsler)
Daşarky diwarlar 
Içerki diwarlar 
Germewler
Örtükler
Örtük
Basgançaklar
Äpişgeler
Fonarlar
Witražlar
Gapylar
Pollar
Üçek
Jaýyň göwrümli elementleri
Beýleki gurnawçylyk elementler
Gurnama elementiniň has uly agramy, t ………………… (elementiň ady)
BEZEG IŞLERI 
DAŞARKY
IÇERKI


4.3-nji çyzgy. 4-nji sahypa — 2-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  4
TEHNIKI-YKDYSADYÝET MAGLUMATLARY WE GÖRKEZIJILERI
Hemmesi
Hasaplanylan birligi üçin udel görkezijileri 
Hasaplanylan birligi – anyk desga üçin mahsusy
 
 
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALARY
Meýdany, m2
gurluşyklar


umumy, şol sanda:
ýerasty bölegi
peýdaly/hasaplanylan


tomusky jaýlaryň


Gurluşyk göwrümi, m3
umumy


GURLUŞYGYŇ BAHASY
Çenlik bahasy 
umumy


şol sanda
gurluşyk-gurnama işleriniň


enjamlaryň


ULANYŞ HAJATLARY ÜÇIN SERIŞDELER
Suwuň harç edilmegi
sowuk
hasaplanylan, m3/g-g


gyzgyn
hasaplanylan, m3/g-g


Lagym ulgam akymlary, hasaplanylan çykdajysy, m3/g-g


Ýylylygyň harç edilmegi
hemmesi
hasaplanylan, kkal/sag


şol sanda ýyladyş üçin
hasaplanylan, kkal/sag


Talap edilýän elektrik kuwwatlylygy, kWt


Elektrik energiýasynyň ýyllyk sarp edilmegi, MWt sag
(udel görkezijileri, kWt sag)


Gazyň harç edilmegi
hasaplanylan, m3/sag


GOŞMAÇA MAGLUMATLAR
(Taslama çözgütleriniň täzeligi we netijeliligi, patentleriň, awtorlyk şahadatnamalarynyň, oýlap tapyşlaryň bolmagy; gurnawçylyk aýratynlyklary, taslamagyň görnüşleri; çenlik bahasyny kesgitlemek üçin kadalar we nyrhlar; çalşyrylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň belgilenişi)


   
4.3-nji çyzgy. 5-nji sahypa — 2-nji görnüşiň ahyry.
Nusgalyk taslamanyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  5
TASLAMA RESMINAMALARYNYŇ DÜZÜMI
Albomyň belgisi
Albomyň ady


A4 formatyna getirilýän taslama resminamalarynyň göwrümi,  ¾ formatkalary
ULANYLAN NUSGALYK TASLAMA RESMINAMALARY 
Belgilenişi
Albomyň belgisi we ady
Getiriji** Zerur ýagdaýlarda, taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy görkezilýär.

AWTORY 
(Taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy-guramanyň ady, poçta salgysy)
TASSYKLAMAK 
WE HEREKETE GIRIZMEK
(Taslama resminamalaryny tassyklan we herekete girizen guramanyň (instansiýanyň) ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
YLALAŞMAK
(Taslama resminamalaryny ylalaşan guramanyň ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
HEREKET EDÝÄN MÖHLETI
Başlamagy -(aýy, ýyly).Tamamlanmagy -(aýy, ýyly)
RESMINAMALARYŇ GETIRIJISI 
(Taslama resminamalaryny ýaýradýan guramanyň ady, poçta salgysy)
                    Hasaba alnan belgisi ___________ 

   
4.4-nji çyzgy. 1-nji sahypa — 3-nji görnüş. Önümçilik binanyň we desgasynyň nusgalyk taslamasynyň, nusgalyk taslama çözgüdiniň katalog sahypasy.
TÜRKMENISTAN
GURLUŞYK KATALOGY
2-nji bölüm
kärhanalar, binalar we desgalar

Belgilenişi
NRG-ny emele getirýän guramanyň ady
Nusgalyk taslamanyň ady
Nusgalyk taslama resminamalarynyň görnüşi
(nusgalyk taslama)
NRG-na goşulan senesi
… sahypalarda
sahypa  1
(Gurluşyk çözgütleriniň grafiki materiallary:
fasadlar, meýilnamalar, kesimler we baş.)
BINALARYŇ EKSPLIKASIÝASY 
Belgisi
Ady
Meýdany, m2
Belgisi
Ady
Meýdany, m2
   
4.4-nji çyzgy. 2-nji sahypa — 3-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslama resminamalarynyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  2
(Tehnologiki çözgütleriniň grafiki materiallary: esasy tehnologiki enjamlaryny ýerleşdirmegiň meýilnamasy, tehnologiki hadysalarynyň çyzgylary)*
TEHNOLOGIKI ENJAMLARYNYŇ ÝÖRITELEŞMESI*
Pozisiýa
Ady we kysymy
Sany
Pozisiýa
Ady we kysymy
Sany


TEHNIKI HÄSIÝETNAMA 
(Desganyň gysgaça beýany, onuň niýetlenilişi, daşky gurşawy goramak boýunça çäreleri ulanmak boýunça görkezmeler)
TEHNOLOGIKI HADYSA*
(Önümçiligiň häsiýetiniň gysgaça beýany)
ÖNÜMÇILIK MAKSATNAMASY 
(Önümleriň esasy nomenklaturasynyň häsiýetnamasy, çig malyň we ýarym fabrikatlaryň esasy görnüşlerine talaplar)
ZYÝANLY MADDALARYŇ DAŞKY GURŞAWA ZYŇYLMALARY*
Zyýanly zyňyndylaryň ady
Hapalaýan çeşmeleriň ählisinden çykýan, zyýanly maddalaryň mukdary, bir ýylda
Hemmesi
Arassalaýyş desgalaryna gelip gowuşýar
Arassalanyl-man zyňylýar
şol sanda
Daşky gurşawa zyňylýar
Tutulýar we zyýansyzlandyrylýar
Utilizasiýa edilýär
 
 
 
 
 
 
ARASSALAÝYŞ DESGALARYNYŇ WE HAPA SUWLARY ÜÇIN DESGALARYŇ HÄSIÝETNAMASY*
Ady
Öndürijiligi
Sany
Ady
Öndürijiligi
Sany
 
 
 
 
 
 
* Zerur ýagdaýlarda getirilýär.

   
4.4-nji çyzgy. 3-nji sahypa — 3-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslama resminamalarynyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  3
ULANYLÝAN ULGAMY
KLIMAT ETRAPLARY
WE KIÇI ETRAPLAR
DAŞARKY HOWANYŇ HASAPLANYLAN TEMPERATURASY, °C
ŞEMAL BASYŞYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
GAR GATLAGYNYŇ AGRAMYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
ÝANGYNA DURNUKLYLYK DEREJESI SEÝSMIKLIGI, BALL

INžENER-GEOLOGIÝA ŞERTLERI NAZARLANMASY
INŽENERÇILIK ÜPJÜNÇILIGI
SUW ÜPJÜNÇILIGI
LAGYM ULGAMY

ÝYLADYŞ
WENTILÝASIÝA
ELEKTRIK ÜPJÜNÇILIGI
GAZÜPJÜNÇILIGI
ARAGATNAŞYK WE yşaratlandyryjy
ÝANGYNY SÖNDÜRMEK
ZIBILI AÝYRMAK
LIFTLER
GURLUŞYK GURNAWLARY WE ÖNÜMLERI 
Binýatlar
Karkas (sütünler, rigeller, progonlar (aralyklar))
Pürsler
Fermalar
Diwarlar 
Germewler
Örtükler
Örtük
Basgançaklar
Äpişgeler
Fonarlar
Gapylar
Derwezeler
Pollar
Üçek
Jaýyň göwrümli elementleri
Beýleki gurnawçylyk elementler
Gurnama elementiniň has uly agramy, t  ………………… (elementiň ady)
BEZEG IŞLERI 
DAŞARKY
IÇERKI   
4.4-nji çyzgy. 4-nji sahypa — 3-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslama resminamalarynyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  4
TEHNIKI-YKDYSADYÝET MAGLUMATLARY WE GÖRKEZIJILERI 
Hemmesi
Hasaplanylan birligi üçin udel görkezijileri
ÖNÜMÇILIK MAKSATNAMASY
Kuwwatlylygynyň birligi
 
 
Natural görnüşinde harytlyk önümleriniň ýyllyk göwrümi
 
 
Mehanizasiýanyň we awtomatizasiýanyň derejesi,  göterim
 
 
Önümleri taýýarlamagyň zähmetliligi, adam. a/sag
 
 
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALARY
Meýdany, m2
gurluşygyň


umumy


Gurluşyk göwrümi, m3
umumy


Işleýänleriň sany, adam.
umumy,
şol sanda işçiler


GURLUŞYGYŇ BAHASY
Çenlik bahasy 
umumy


şol sanda
gurluşyk-gurnama işleriniň


enjamlaryň


ULANYŞ HAJATLARY ÜÇIN SERIŞDELER
Suwuň harç edilmegi
sowuk
hasaplanylan, m3/g-g


gyzgyn
hasaplanylan, m3/g-g


Lagym ulgamyň akymlary, hasaplanylan çykdajysy, m3/g-g


Ýylylygyň harç edilmegi
hemmesi
hasaplanylan, kkal/sag


şol sanda ýyladyş üçin
hasaplanylan, kkal/sag 


Talap edilýän elektrik kuwwatlylygy, kWt


Elektrik energiýasynyň ýyllyk harç edilmegi, MWt × sag
(udel görkezijileri, kWt × sag)


Gazyň harç edilmegi
hasaplanylan, m3/sag


GOŞMAÇA MAGLUMATLAR
(Taslama çözgütleriniň täzeligi we netijeliligi, patentleriň, awtorlyk şahadatnamalarynyň, oýlap tapyşlaryň bolmagy; gurnawçylyk aýratynlyklary, taslamagyň görnüşleri;  çenlik bahasyny kesgitlemek üçin kadalar we nyrhlar; çalşyrylýan nusgalyk taslama resminamalarynyň belgilenişi)
   
4.4-nji çyzgy. 5-nji sahypa — 3-nji görnüşiň ahyry.
Nusgalyk taslama resminamalarynyň ady
Belgilenişi 
Sahypa  5
TASLAMA RESMINAMALARYNYŇ DÜZÜMI
Albomyň belgisi
Albomyň ady


A4 formatyna getirilýän taslama materiallarynyň göwrümi,  ¾ formatkalar
ULANYLAN NUSGALYK TASLAMA RESMINAMALARY
Belgilenişi
Albomyň belgisi we ady
Getiriji** Zerur ýagdaýlarda, taslama resminamalarynyň işläp taýýarlaýjysy görkezilýär.

AWTORY 
(Taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy-guramanyň ady, poçta salgysy)
TASSYKLAMAK
WE HEREKETE GIRIZMEK
(Taslama resminamalaryny tassyklan we herekete girizen guramanyň (instansiýanyň) ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
YLALAŞMAK
(Taslama resminamalaryny ylalaşan guramanyň ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
HEREKET EDÝÄN MÖHLETI
Başlamagy -(aýy, ýyly).Tamamlanmagy -(aýy, ýyly)
RESMINAMALARYŇ GETIRIJISI 
(Taslama resminamalaryny ýaýradýan guramanyň ady, poçta salgysy)
          Hasaba alnan belgisi ___________
 
 

   
4.5-nji çyzgy. 1-nji sahypa — 4-nji görnüş. Meýilnamalaşdyryş çyzgysynyň nusgalyk taslama çözgüdiniň katalog sahypasy.
TÜRKMENISTAN
GURLUŞYK KATALOGY
2-nji bölüm
kärhanalar, binalar we desgalar

Belgilenişi
NRG-ny emele getirýän guramanyň ady
Nusgalyk taslamanyň ady
Nusgalyk taslama resminamalarynyň görnüşi
(nusgalyk taslama)
NRG-na goşulan senesi
… sahypalarda
sahypa  1
(Grafiki materiallar: baş meýilnamanyň çyzgysy)
BINALARYŇ WE DESGALARYŇ EKSPLIKASIÝASY 

Belgisi
Ady
Sany
Gurluşygyň meýdany, m2
Gurluşygyň göwrümi, m3
Umumy çenlik bahasy, müň. manat
Resminamanyň belgilenişi

   
4.5-nji çyzgy. 2-nji sahypa — 4-nji görnüşiň dowamy.
Nusgalyk taslama çözgüdiniň ady
Belgilenişi 
Sahypa  2
TEHNIKI HÄSIÝETNAMASY
(Desganyň gysgaça beýany, onuň niýetlenilişi, daşky gurşawy goramak boýunça çäreleri ulanmak boýunça görkezmeler)
TEHNOLOGIKI HADYSA*
(Önümçiligiň häsiýetiniň gysgaça beýany)
ÖNÜMÇILIK MAKSATNAMASY 
(Önümleriň esasy nomenklaturasynyň häsiýetnamasy, çig malyň we ýarym fabrikatlaryň esasy görnüşlerine talaplar)
ZYÝANLY MADDALARYŇ DAŞKY GURŞAWA ZYŇYLMALARY *
Zyýanly zyňyndylaryň ady
Hapalanmanyň ähli çeşmelerinden çykarylýan zyýanly maddalaryň mukdary, bir ýylda
Hemmesi
Arassalaýyş desgalaryna gelip gowuşýan
Arassalanylman zyňylýar
şol sanda
daşky gurşawa zyňylýar
tutulýar we zyýansyzlandyrylýar
utilizasiýa edilýär
 
 
 
 
 
 
ARASSALAÝYŞ DESGALARYNYŇ WE HAPA SUWLAR ÜÇIN DESGALARYŇ HÄSIÝETNAMASY*
Ady
Öndürijiligi
Sany
Ady
Öndürijiligi
Sany
 
 
 
 
 
 
ULANYLÝAN ULGAMY
KLIMAT ETRAPLARY
WE KIÇI ETRAPLAR
DAŞARKY HOWANYŇ HASAPLANYLAN TEMPERATURASY, °C
ŞEMAL BASYŞYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
GAR GATLAGYNYŇ AGRAMYNYŇ KADALAŞDYRYLAN DEREJESI, kPa
ÝANGYNA DURNUKLYLYK DEREJESI SEÝSMIKLIGI, BALL

INžENER-GEOLOGIÝA ŞERTLERI NAZARLANMASY
* Zerur ýagdaýlarda getirilýär.

   
4.5-nji çyzgy. 3-nji sahypa — 4-nji görnüşiň ahyry.
Nusgalyk taslama çözgüdiniň ady
Belgilenişi 
Sahypa  3
INŽENER ÜPJÜNÇILIGI
(Kabul edilen çözgütleriň gysgaça beýany)
BAŞ MEÝILNAMANYŇ GÖRKEZIJILERI
Meýdançanyň meýdany, m2 ________________________________________
Gurluşygyň gürligi, göterim ________________________________________
Işleýänleriň sany, adam. ___________________________________________
GOŞMAÇA MAGLUMATLAR
(Taslama çözgütleriniň täzeligi we netijeliligi, patentleriň, awtorlyk şahadatnamalarynyň, oýlap tapyşlaryň barlygy)
TASLAMA RESMINAMALARYNYŇ DÜZÜMI
Albomyň belgisi
Albomyň ady


A4 formatynda getirilen materiallaryň göwrümi, ¾ … formatkalary
ULANYLAN NUSGALYK TASLAMA RESMINAMALARY 
Belgilenişi
Albomyň belgisi we ady
Getiriji** Zerur ýagdaýlarda taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy görkezilýär.
AWTORY 
(Taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýjy-guramanyň ady, poçta salgysy)
TASSYKLAMAK
WE HEREKETE GIRIZMEK
(Taslama resminamalaryny tassyklan we herekete girizen guramanyň (instansiýanyň) ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
YLALAŞMAK
(Taslama resminamalaryny ylalaşan guramanyň ady. Resminamanyň ady, senesi we belgisi)
HEREKET EDÝÄN MÖHLETI
 
 
 
Başlamagy -(aýy, ýyly). Tamamlanmagy (aýy, ýyly)
RESMINAMALARYŇ GETIRIJISI 
(Taslama resminamalaryny ýaýradýan guramanyň ady, poçta salgysy)
                    Hasaba alnan belgisi ___________“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       6-njy goşundyNusgalyk taslama resminamalarynyň düzümine girýän resminamalaryň belgilenişi


         1. Gurluşyk taslamasynyň tapgyryndaky nusgalyk taslama resminamalarynyň düzümine girýän her bir resminamanyň (sanawy şu Kadalaryň kyrk birinji böleginde getirilen) özbaşdak belgilenmesi bolmalydyr.

         2. Resminamalara belgilemesi, nusgalyk taslama resminamalaryny işläp taýýarlaýan taslama düzüji guramasy tarapyndan berilmelidir.

         3. Nusgalyk taslama resminamalarynyň esasy toplumlarynyň çyzgylaryna şu aşakdaky gurluşa laýyklykda bermelidir:


    T.XXX-XX-XX.XX-XXX.XX

 

Nusgalyk taslama resminamalarynyň belgilenişi

 

TDS 21.101 boýunça işçi çyzgylarynyň esasy 

toplumynyň kysymy

 

 

Resminamanyň şifri (zerur ýagdaýlarda)

 


         Enjamlaryň ýöriteleşmesiniň belgilenmesi onuň üçin işlenilip taýýarlanylan çyzgylaryň esasy toplumynyň belgilenmesinden ybarat bolmalydyr we nokadyň, resminamanyň şifriniň üsti bilen berilmelidir.

         Ähli nusgalyk taslamasyna, nusgalyk taslama çözgüdine degişli bolan resminamanyň belgilenmesi (mysal üçin düşündiriş ýazgysynyň belgilenmesi), nusgalyk taslamanyň ýa-da nusgalyk taslama çözgüdiniň belgilenmeginden we resminamanyň şifrinden ybarat bolmalydyr.

 
 

 

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       7-nji goşundyNusgalyk taslama resminamalarynyň bukjasynyň (albomynyň) titul sahypasynyň görnüşi

  

Bellik: Zawodda öndürilen önümleriň bölümleriniň titul sahypasynda taslama resminamalarynyň düzümi barada maglumatlar getirilmeýär.“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       8-nji goşundyNusgalyk taslama resminamalarynyň bukjasynyň (albomynyň) mazmunynyň görnüşi


XX  BUKJANYŇ (ALBOMYŇ) MAZMUNY


 

 
 

 

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       9-njy goşundyA3 formatdaky kagyzlarda ýerine ýetirilen, ýaşaýyş jaýynyň nusgalyk taslamasynyň işçi çyzgylarynyň esasy toplumlary üçin esasy ýazgy we oňa goşmaça setirler
 
 

 

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       10-njy goşundyNusgalyk taslama resminamalarynyň tassyklanylmagy barada resminamasyna goşulan esasy maglumatlaryň we tehniki-ykdysady görkezijileriniň düzümi         1. Nusgalyk taslama resminamalarynyň tassyklanylmagy barada resminamasyna şu aşakdaky maglumatlary goşmak zerurdyr:

         1) nusgalyk taslama resminamalarynyň ady;

         2) esasy tehniki-ykdysady maglumatlary we görkezijileri (analoglary bilen deňeşdirilende):

a) kuwwatlylygy (harytlyk önümleriniň ýyllyk göwrümi, sygymlylygy, goýberiş ukyplylygy, hyzmatlaryň göwrümi we  başgalar), hasaplanylan birliklerde;

b) işleýän adamlaryň sany, şol sanda işçileriň (önümçilik binalary, desgalary üçin);

ç) umumy meýdany (işçi meýdany, peýdaly meýdany), m2, gurluşygyň meýdany, m2, binalaryň gurluşyk göwrümi, m3;

d) çenlik bahasy (umumy), mln.manat, şol sanda – gurluşyk-gurnama işleriniň; hasaplanylan birligine çenlik bahasy (umumy);

e) önümleriň hasaplanylan birliginiň özüne düşýän gymmaty (önümçilik binalary, desgalary üçin);

f) zähmetiň öndürijiligi (bir işleýän adam üçin önümleriň ýyllyk goýberilişi), mln.manat;

g) esasy energiýa serişdeleriniň çykdajy edilmegi (ýylylyk we elektrik energiýasynyň), hasaplanylan birligine;

h) gurluşyga sarp edilýän zähmet, adam sany, hasaplanylan birligi üçin;

i) hasaplanylan birligi üçin esasy gurluşyk materiallarynyň harç edilmegi (sement, metal, agaç materiallary);

         3) nusgalyk taslama resminamalarynyň hereket edýän möhleti.

 
 

 

“Nusgalyk taslama resminamalaryny işläp düzmegiň, ylalaşmagyň, tassyklamagyň düzümi hem-de tertibi barada gözükdiriji” atly TGK 1.02.03-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryna       11-nji goşundyNusgalyk resminamalarynyň sanawyna goşulanda nusgalyk taslama resminamalaryny hasaba almagyň tertibi


         1. Nusgalyk taslama resminamalary buýrujy tarapyndan hasaba alnandan soňra Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän we alyp barýan guramasyna hasaba almak üçin berilýär.

         Nusgalyk taslama resminamalaryny hasaba alynmagy üçin buýrujy ýa-da onuň tabşyrygy boýunça, taslama düzüji guramasy-işläp taýýarlaýjy berip bilýär.

         2. Nusgalyk taslama resminamalaryny, Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän we alyp barýan guramasy tarapyndan, nusgalyk taslama ýa-da nusgalyk taslama çözgütleri işlenip taýýarlanylýan wagtynda taslama düzüji guramasynyň ýa-da buýrujynyň hat görnüşindäki ýüz tutmasy boýunça, berilýän belgileme bilen hasaba alýarlar we NRG-na goşýarlar.

         3. Türkmenistanda NRG-ny emele getirýän we alyp barýan gurama, nusgalyk taslamalary we nusgalyk taslama çözgütleri hasaba alnanda, nusgalyk taslama resminamalarynyň düzüminiň, toplumlylygynyň we resmileşdirilmeginiň hereket edýän kadalaryň talaplaryna laýyk gelýänliginiň barlagyny geçirýär.

         4. Buýrujynyň ýa-da taslama düzüji guramasynyň-ýerine ýetirijiniň haty bilen nusgalyk taslama resminamalarynyň hasaba alynmagy üçin şu aşakdaky materiallary berýärler:

         nusgalyk taslama resminamalarynyň kagyzda çap edilen we gaty jiltleme bilen degişli bukjalara (albomlara) broşýuralaşdyrylan, şeýle hem kompakt-diskde (magnit göterijisindäki) elektron görnüşinde doly toplumy;

         nusgalyk taslama resminamalarynyň Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýa-da buýrujy tarapyndan tassyklanylanlygy barada resminama (göçürme nusgasy);

         nusgalyk taslamanyň ýa-da nusgalyk taslama çözgüdiniň kagyzdaky ýa-da kompakt-diskde (magnit-göterijisinde) elektron görnüşindäki katalog sahypasy.


Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda 1380 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.