Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde çykaran 45-Ö belgili buýrugy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň

2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde çykaran 45-Ö belgili buýrugy

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan

hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnamany

tassyklamak hakynda


Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 96-njy maddasynyň üçünji böleginden gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen buýurýaryn:

1. Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar).

2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli.

3. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine ministriň orunbasary H.Taçjanowa gözegçilik etmeli.


Ministr                                                                           M.Sylapow


Ylalaşyldy:

Türkmenistanyň Maliýe we 

ykdysadyýet ministri                                                     E.O. Annamuhammedow

«15» aprel 2020 ý. 

 

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş

 taýdan goramak ministriniň

2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde

çykaran 45-Ö belgili buýrugy bilen

 tassyklandy


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara

durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda

düzgünnama

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1. Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama (mundan beýläk – Düzgünnama) Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 96-njy maddasyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy hem-de gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralaryň wezipelerini, hukuklaryny, işini guramagyň, şeýle hem durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş taýdan hyzmat etmegiň tertibini kesgitleýär.

2. Şu Düzgünnamanyň maksatlary üçin şu düşünjeler ulanylýar:

1) gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar (mundan beýläk – durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar) – Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň (mundan beýläk – Ministrlik) dolandyrylmagynda bolan welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň çäginde ýeke ýaşaýan, gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara (mundan beýläk – durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar) durmuş-hojalyk, maslahat beriş hem-de lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatyny etmegi, olara durmuş ýagdaýyna uýgunlaşmaga, saglyklaryny dikeltmäge ýardam etmegi amala aşyrýan durmuş edaralary bolup durýar;

2) gartaşan adamlar – 57 ýaşdan ýokary aýal maşgalalar, 62 ýaşdan ýokary erkek adamlar;

3) ýeke ýaşaýan gartaşan adamlar – özlerine gözegçilik we hyzmat edilmegi üçin maşgala agzalary hem-de ýakyn garyndaşlary bolmadyk gartaşan adamlar, şeýle hem maşgala agzalaryndan hem-de ýakyn garyndaşlaryndan aýry ýaşaýan we olar bilen bilelikde ýaşaýyş jaýlarynda ýazgyda durmadyk gartaşan adamlar;

4) maýyplygy bolan adamlar – 18 ýaşdan ýokary durnukly fiziki, ruhy, aň-düşünje ýa-da duýgurlyk bozulmalary zerarly jemgyýetiň durmuşyna doly we netijeli gatnaşmaga mümkinçiligi çäkli bolan adamlar.

3. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar öz işlerinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna we şu Düzgünnama goldanýar.

4. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar ýuridik şahsdyr, onyň Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy şekillendirilen we öz ady ýazylan möhüri, möhürçeleri we blanklary, öz nyşanlary bardyr.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar şu Düzgünnama laýyklykda kabul edilen ýuridik şahsyň Tertipnamasynyň esasynda hereket edýärler.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň öz ýerleşýän ýerlerinden başga ýerde öz ýerine ýetirýän işleriniň belli bir bölegini ýerine ýetirmek üçin aýrybaşgalanan şahamçalaryny açmaga hukuklary bardyr. Şahamçalar ýuridik şahs bolman Ministrlik bilen ylalaşylyp, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar tarapyndan tassyklanýan özleriniň düzgünnamasy esasynda hereket edýär. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň şahamçalary durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň adyndan we bähbidi üçin durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylarynyň beren ynanç haty esasyndan öz işlerini guraýarlar.

5. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenen tertipde döredilýär, üýtgedilip guralýar we ýatyrylýar. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar dolandyryş diwanlaryny, bölümlerini we şahamçalaryny öz içine alýar.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň we olaryň şahamçalarynyň edara binasy we emlägi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli bolup durýar.

6. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar durmuş hyzmatyna mätäç 100-den az bolmadyk adamlara hyzmat etmek üçin döredilýär.

7. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny amala aşyranda esasy ýörelgeleri:

1) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň hukuklaryny berjaý etmek;

2) durmuş hyzmatlaryny almaga deň mümkinçilikleri we hyzmatlaryň durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar üçin elýeterli bolmagyny üpjün etmek;

3) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň şahsy hajatlaryny göz öňünde tutup durmuş hyzmatyny üpjün etmek.

8. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralary maliýeleşdirmegiň çeşmeleri şulardan ybaratdyr:

1) ýerli býujetleriň serişdeleri;

2) kärhanalardan, guramalardan we edaralardan, hususy telekeçilerden hemaýat kömegi görnüşinde gelip gowuşýan serişdeler;

3) tölegli esasda durmuş hyzmatlary edilýän adamlardan gelip gowuşýan serişdeler;

4) haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömeginden gelip gowuşýan serişdeler;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeler.

9. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralarda durmuş hyzmatynda bolan hem-de mirasdüşeri bolmadyk aradan çykan ýeke ýaşaýan gartaşan adamlaryň pul serişdeleri, şol sanda bank hasaplaryndaky serişdeleri we beýleki emlägi, şeýle hem bu emlägi ýerlemekden alnan serişdeler durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar tarapyndan maksada laýyk ulanylýar.


II bap. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň wezipeleri, ýerine ýetirýän işleri we borçlary


10. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň esasy wezipeleri şulardan ybaratdyr:

1) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny guramak boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamak;

2) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, şol sanda saglygy goraýyş, bilim edaralary şeýle hem jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlary ýüze çykarmak we olary hasaba almak;

3) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş-hojalyk, maslahat beriş hem-de lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny etmek, şeýle hem olary durmuşa uýgunlaşdyrmaga we dikeltmäge ýardam etmek;

4) durmuş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilýän wagty olaryň hukuklaryny üpjün etmek;

5) durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň işini, şeýle hem ilaty durmuş taýdan goramagyň we durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş taýdan hyzmat etmegiň meselelerini düzgünleşdirýän kanunçylyk we kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlap Ministrlige bermek;

6) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara döwlet goldawyny bermek boýunça çäreleri geçirmeklige gatnaşmak.

11. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar üstlerine ýüklenen wezipelere laýyklykda aşakdaky işleri amala aşyrýarlar:

1) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny guramak boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamak we olary durmuşa geçirmek boýunça degişli işleri geçirmek;

2) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlary hasaba almak;

3) saglyk ýagdaýyndan we öz-özlerine hyzmat etmek mümkinçiliklerinden ugur almak bilen, kömegiň anyk görnüşlerini durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara bermegiň döwürleýinligini kesgitlemek;

4) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara degişli resminamalaryň abat saklanylmagyny üpjün etmek;

5) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara edilýän durmuş hyzmatlarynyň sanawyna (şu Düzgünnama 1-nji goşundy) girýän durmuş hyzmatlary, şeýle hem Ministrlik tarapyndan tassyklanan tölegli esasda edilýän durmuş hyzmatlarynyň bahalarynyň nyrhnamasyna laýyklykda hemişelik we wagtlaýyn häsiýetli tölegli durmuş hyzmatlary etmek;

6) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara edilýän durmuş hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we bu ugurda sazlaşykly iş alyp barmak maksady bilen, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan edaralar, kärhanalar, guramalar, hususy telekeçiler, şeýle hem beýleki raýatlar bilen durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlary durmuş taýdan goramagyň meseleleri barada düşündiriş işlerini geçirmek;

7) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň durmuş goldawyna mätäçlik derejesine we ýerli durmuş-ykdysady şertlere baglylykda durmuş taýdan hyzmat etmegiň täze görnüşlerini iş ýüzünde ornaşdyrmak;

8) durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň işlerini, şeýle hem ilaty durmuş taýdan goramagyň we durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş taýdan hyzmat etmegiň meselelerini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy, usulyýet resminamalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmak;

9) durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ygtyýarlygyna girýän meseleleri boýunça raýatlaryň arzalaryna, tekliplerine we ýüztutmalaryna seretmek;

10) durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri geçirmek;

11) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna çykdajylary maliýeleşdirilýän serişdeleriň hasaplamasyny Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ykdysadyýet ministrliginiň ýerlerdäki degişli welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň müdirliklerine, etrap, şäher bölümlerine bermek;

12) durmuş taýdan hyzmat edýän edaralara bölünip berilýän maliýe we maddy serişdeleri netijeli peýdalanmak boýunça çäreleri geçirmek;

13) “Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda buhgalterçilik hasabatyny ýöretmek, maliýe we statistik hasabatyny düzmek, olaryň takyklygyna jogap bermek;

14) Ministrlige we beýleki degişli edaralara bellenen möhletlerde maglumatlary we hasabatlary bermek;

15) durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki işleri amala aşyrmak.

12. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar şulara borçludyr:

1) öz işlerini Türkmenistanyň kanunçylygyna we kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, şeýle hem şu Düzgünnama laýyklykda amala aşyrmaga;

2) Ministrligiň buýruklaryny, tabşyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetirmäge;

3) öz wezipelerine laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.


III bap. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň işini guramak


13. Durmuş taýdan hyzmat edýän edara ýolbaşçylygy başlyk amala aşyrýar. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň başlyklary, başlygynyň orunbasarlary we baş buhgalterleri bellenen tertipde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri tarapyndan wezipä bellenilýärler we wezipeden boşadylýarlar.

14. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralara işgärleri işe kabul etmek bellenen tertipde durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan amala aşyrylýar.

15. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň we olaryň şahamçalarynyň wezipe sanawy Ministrlik we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýerlerdäki degişli welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň müdirlikleri, etrap, şäher bölümleri bilen ylalaşylyp, Ministrlik tarapyndan tassyklanan işgärleriň kärleri boýunça zähmete hak tölemegiň möçberlerini kesgitleýän zähmet haklarynyň (tarif möçberleri) çyzgydyna, şeýle hem gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň işgärler sanynyň mysaly kadalaryna laýyklykda durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan tassyklanýar.

16. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary, zerur ýagdaýlarda Ministrlik we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýerlerdäki degişli welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň müdirlikleri, etrap, şäher bölümleri bilen ylalaşyp, bellenen işgär sanynyň we zähmet haky gorunyň çäklerinde, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň we olaryň şahamçalarynyň wezipe sanawyna üýtgetmeler girizip biler.

17. Durmuş taýdan hyzmat edýän edara bilen onuň işgärleriniň arasyndaky zähmet gatnaşyklary, zähmete hak tölemegiň ulgamy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgünleşdirilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylarynyň, işgärleriniň we işçileriniň wezipe aýlyk iş haklary Ministrlik tarapyndan kesgitlenip tassyklanylýar.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň her bir işgäriniň wezipe borçlary Ministrlik tarapyndan tassyklanan wezipe gözükdirijisi (borjy) bilen kesgitlenilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary üstlerine ýüklenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegi we borçlaryň amala aşyrylmagy üçin şahsy jogapkärçilik çekýärler.

18. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar her aýda hasabat aýynyň yz ýanyndaky aýyň 5-inden gijä galman Ministrlige gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada işleýän işgärleriň sany we zähmet haky gory barada maglumat (şu Düzgünnama 2-nji goşundy) berýärler.

19. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň edara binalary olaryň ýerleşýän ýerlerindäki şertlere laýyklykda jemagat hyzmatlarynyň ähli görnüşleri we telefon aragatnaşygy bilen üpjün edilmelidir, şeýle hem edara binalarda arassaçylygyň, ýangyna garşy goragyň, zähmeti goramagyň we tehniki howpsuzlygyň şertleri Türkmenistanyň kanunçylygyndaky bellenen talaplara laýyk gelmelidir.


IV bap. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny etmegiň tertibi


20. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň bölümlerinde durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar tarapyndan kesgitlenýär.

21. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralarda durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara şu aşakdakylar degişlidir:

1) özüne hyzmat etmek we (ýa-da) hereket etmek ukybynyň çäklidigi sebäpli, özleriniň esasy durmuş isleglerini özbaşdak kanagatlandyrmaga mümkinçiliklerini kem-käsleýin ýa-da doly ýitirendikleri bilen baglanyşykly, keseki kömegine mätäç ýeke ýaşaýan, gartaşan adamlar we maýyplygy bolan adamlar;

2) maşgala agzalary hem-de ýakyn garyndaşlary tarapyndan gözegçilik we hyzmat etmäge mümkinçiligi bolmadyk we olar tarapyndan durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň hyzmatlary üçin tölegi amala aşyrylýan işe ukypsyz gartaşan adamlar.

Eger-de, Türkmenistanyň halkara şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar durmuş hyzmaty babatynda Türkmenistanyň raýatlary bilen deň derejede hukuklardan peýdalanýarlar.

22. Şularyň durmuş taýdan hyzmat edýän edaralarda edilýän hyzmatlardan nobatsyz peýdalanmaga hukugy bardyr:

1) Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň;

2) beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketleriniň maýyplygy bolan adamlaryň;

3) Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda tylda zähmet çeken weteranlaryň;

4) wepat bolan (aradan çykan) Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjynyň, beýleki döwletleriň çäklerindäki söweş hereketlerine gatnaşyjynyň gaýtadan nika baglaşmadyk ýanýoldaşynyň;

5) wepat bolan (aradan çykan) beýleki döwletleriň çäklerindäki söweş hereketleriniň maýyplygy bolan adamynyň we oňa gatnaşyjynyň ýeke ýaşaýan ata-enesiniň.

23. Şularyň durmuş taýdan hyzmat edýän edaralarda edilýän hyzmatlardan ilkinji nobatda peýdalanmaga hukugy bardyr:

1) beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketlerine gatnaşyjylaryň;

2) radiasiýa heläkçiliginiň we betbagtçylygynyň netijesinde ejir çeken adamlaryň;

3) radiasiýa heläkçiliginiň we betbagtçylygynyň netijelerini ýok etmäge gatnaşyjylaryň;

4) maýyplygy bolan adamlaryň.

24. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň hyzmatlaryndan peýdalanylmagy üçin olary kabul edilmek aşakdaky resminamalaryň esasynda amala aşyrylýar:

1) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin arzasy (şu Düzgünnama 3-nji goşundy);

2) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň pasportynyň ýa-da onuň  şahsyýetini tassyklaýan beýleki resminamanyň nusgasy;

3) saglygy goraýyş babatynda ýaramsyz görkezijileriň ýokdugy barada saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy;

4) her bir maşgala agzasynyň doglan senesini we garyndaşlyk gatnaşygyny görkezmek bilen, ýaşaýan ýerinden maşgala agzalary baradaky güwänamasy;

5) pensiýa gaznasynyň edaralary tarapyndan berilýän, bellenen pensiýanyň ýa-da döwlet kömek pulunyň möçberi barada güwänamasy.

25. Maşgalada ýaşaýan ýa-da ýakyn garyndaşlary bar bolan durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar ýokarda görkezilenlerden başga-da her bir maşgala agzasynyň işleýän (gulluk edýän, okaýan) ýerinden aýlyk gazanjynyň möçberi we beýleki girdejileri baradaky güwänamasyny berýärler.

26. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adam ýa-da onuň kanuny wekili bilen durmuş hyzmatynyň edilmegi barada şertnama (şu Düzgünnama 4-nji goşundy) baglaşylýar.

27. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatlarynyň edilmegi üçin olaryň arzasynda görkezilen, durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň bölümleriniň birine kabul etmek durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň buýrugy bilen amala aşyrylýar.

28. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar tarapyndan berlen resminamalar durmuş taýdan hyzmat edýän edarada durmuş hyzmatynyň edilmegi barada ýüz tutulan gününden 3 (üç) iş gününden gijä galman resmileşdirilmelidir.

29. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralara durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin kabul edilýän adamlaryň resminamalaryny resmileşdirmek ýörite döredilýän gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edara tarapyndan hyzmat edilmegi üçin kabul edilýän adamlary hasaba alyş kitabynda (şu Düzgünnama 5-nji goşundy) hasaba almak ýoly bilen amala aşyrylýar. Gartaşan adamlary we maýyplygy bolan adamlary durmuş taýdan hyzmat edýän edarada hasaba almak, şol edaranyň ýolbaşçysynyň buýrugy esasynda amala aşyrylýar.

30. Talap edilýän resminamalar asyl nusgalarda berilmelidir, pasportyň nusgasy muňa girmeýär, ol asyl nusgasy bilen deňeşdirilýär we durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň goly çekilip, tugraly möhüri basylyp tassyklanýar.

31. Hemişelik esasda durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin durmuş taýdan hyzmat edýän edaralara kabul edilen durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlar hyzmat edilýän döwürde özleri baradaky maglumatlaryň üýtgän halatlarynda şahsy işlerindäki güwänamalaryny täzelemelidirler.

32. Bakteriýa göteriji ýa-da wirus saklaýjy bolup durýan raýatlar ýa-da özlerinde arakhorluk, neşekeşlik, psihotrop serişdeleri bilen baglanyşykly keselleri, ýokanç karantin keselleri, inçekeseliň aktiw görnüşleri, psihiki taýdan näsaglygy, deri keselleri we ýöriteleşdirilen saglygy goraýyş edaralarynda bejerilmegi talap edilýän beýleki keselleri bar bolan raýatlar, saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy esasynda durmuş taýdan hyzmat edilmäge kabul edilmeýär.

Durmuş taýdan hyzmat edilmeginden ýüz dönderilmegi, eger-de ol durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň saglyk ýagdaýy bilen bagly bolanda saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy esasynda resmileşdirilýär.

33. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç raýatlaryň durmuş taýdan hyzmat edilmeginden boýun gaçyrmaga hukuklary bardyr. Durmuş taýdan hyzmatlaryň aýry-aýry görnüşlerinden ýüz dönderilmegi raýatlaryň ýazmaça arzasy bilen resmileşdirilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar şu Düzgünnamanyň otuz ikinji bölegine laýyklykda, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş taýdan hyzmat edilmeginden ýüz dönderilen halatynda, olara ýa-da olaryň kanuny wekilerine durmuş taýdan hyzmat edilmeginden ýüz dönderilýändigi barada habarnama (şu Düzgünnama 6-njy goşundy) berilýär we olardan şeýle maglumaty alandyklary barada ýazmaça dil haty alynýar.

34. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny bes etmek şu aşakdaky halatlarda amala aşyrylýar:

1) hyzmat edilýän adamyň ýazmaça arzasy boýunça;

2) şertnamada göz öňünde tutulan hyzmat ediş möhleti dolanda;

3) hyzmat edilendigi üçin töleg tölemegiň şertnamadaky şertleri bozulanda;

4) saglygy goraýyş babatynda garşy görkezmeler ýüze çykanda;

5) durmuş hyzmatlary edilýän döwründe raýatlar tarapyndan bellenen kadalar we düzgünler bozulanda.

35. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar hyzmat edilýän durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň hasabyny ýöredýärler, gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada hyzmat edilýän adamlaryň sanynyň üýtgeýşi barada maglumaty (şu Düzgünnama 7-nji goşundy) Ministrlige hasabat aýynyň 28-inden gijä galman berilýär.

36. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara edilýän durmuş hyzmatlarynyň Sanawyna laýyklykda durmuş hyzmatlary tölegli esasda edilýär. Aşakda görkzilenleriň durmuş ýagdaýlarynyň aýratynlyklary göz öňünde tutulyp, bu hyzmatlar mugt edilýär:

1) maşgala agzalary hem-de ýakyn garyndaşlary bolmadyk ýeke ýaşaýan gartaşan adamlara;

2) maýyplygy bolan adamlara;

3) hemişelik girdeji çeşmesi bolmadyk gartaşan adamlara.

Tölegli esasda edilýän durmuş hyzmatlarynyň bahalaryny Ministrlik kesgitleýär.

37. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlary saglygy goraýyş, bilim, medeniýet we sport edaralaryna hem-de beýleki döwlet we medeni çäreleriň geçirilýän ýerlerine äkidip-getirmekde ulag hyzmatyny bermek üçin ýörite awtoulagy saklamaga durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýerli býujetinde göz öňünde tutulan serişdelerinden, ýerli býujetde göz öňünde tutulmadyk aýratyn ýagdaýda Ministrlik bilen ylalaşylyp, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň býujetden daşary ýa-da ýörite hasaplaryndaky serişdelerinden ulaglary kireýine almak üçin harajatlary amala aşyrmak maksady bilen, edara-kärhanalar bilen şertnamalary baglaşyp biler.

38. Hyzmat etmegiň şertlerine (mugt ýa-da tölegli) we durmuş hyzmatlary üçin alynýan tölegleriň möçberine Türkmenistan boýunça pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri üýtgän halatynda, şeýle hem hyzmat etmegiň şertlerine täsir edýän beýleki ýagdaýlarda gaýtadan seredilip bilner, ýöne ol ýylyň dowamynda bir gezekden köp bolup bilmez.

39. Tölegli esasda durmuş hyzmatlarynyň edilendigi üçin gelip gowuşýan serişdeler, şeýle hem haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömeginden gelip gowuşýan serişdeler durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň býujetden daşary ýa-da ýörite hasaplaryna geçirilýär we Ministrlik bilen ylalaşylyp, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatyny etmek üçin çykarylan çykdajylaryň öwezini dolmak, olara edilýän durmuş hyzmatyny, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň işini mundan beýläk hem ösdürmek we kämilleşdirmek, şeýle hem durmuş taýdan hyzmat edýän edaralary döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak üçin gönükdirilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar her aýda hasabat aýynyň yz ýanyndaky aýyň 5-inden gijä galman Ministrlige gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň býujetden daşary ýa-da ýörite hasabyndaky serişdeleri barada maglumat (şu Düzgünnama 8-nji goşundy) berilýär.

40. Haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömegi görnüşinde kabul edilen, gelip gowşan serişdeler barada Topar (mundan beýläk-Topar) tarapyndan bellenen görnüşde delilnama (şu Düzgünnama 9-njy goşundy) düzülýär. Toparyň düzümi durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň buýrugy bilen tassyklanýar. Toparyň düzümine:

1) haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömegini berýän edaranyň, kärhananyň, guramanyň wekili;

2) maddy gymmatlyklaryň saklanmagy üçin durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň jogapkär işgäri girýär. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň buýrugy bilen Toparyň düzümine edaranyň beýleki işgärleri hem girizilip bilner.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edara tarapyndan gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edara kabul edilen we sarp edilen haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömegi barada maglumat (şu Düzgünnama 10-njy goşundy) her aýda Ministrlige berilýär we oňa durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygy bilen baş buhgalteri gol çekýär.


V bap. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň

durmuş taýdan hyzmat edilende hukuklary we borçlary


41. Durmuş taýdan hyzmatlar edilende adamlaryň şu aşakdakylara hukuklary bardyr:

1) durmuş taýdan hyzmat edýän işgärler tarapyndan özlerine hormat we adamkärçilik bilen garalmagyna;

2) saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy boýunça saglyk ýagdaýyna baglylykda durmuş hyzmatynyň görnüşlerini saýlap almaga;

3) ideg edilmegine, durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň degişli bölümlerinde ýerine ýetirilýän lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş, arassaçylyk hyzmatyna;

4) olaryň saglyk ýagdaýyny, saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasyna we zähmet babatdaky maslahatlara laýyklykda höweslerini hasaba almak bilen, bejeriş-zähmet işine meýletin gatnaşdyrylmagyna;

5) öz hukuklary, borçlary, durmuş taýdan hyzmat etmegiň görnüşleri, hyzmat etmegiň şertleri, şol sanda olaryň töleginiň şertleri barada maglumat almaga;

6) durmuş taýdan hyzmatyndan boýun gaçyrmaga;

7) durmuş taýdan hyzmat edilende durmuş taýdan hyzmat edýän işgäre aýan bolan şahsy häsiýetdäki maglumatlaryň gizlin saklanylmagyna;

8) öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga, şol sanda kazyýet tertibinde goramaga;

9) durmuş taýdan hyzmat edýän edara kabul edilende şu aşakdakylar bilen öňünden tanyşdyrylmaga:

a) şu Düzgünnamada göz öňünde tutulan, durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin kabul edilmegiň we durmuş hyzmatynyň bes edilmeginiň şertleri;

b) edilýän durmuş hyzmatlaryň görnüşleri we nyrhlary;

ç) durmuş taýdan hyzmat edilende özlerine degişli hukuklary we borçlary bilen.

42. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralara durmuş taýdan hyzmat edilmegine kabul edilen adamlar:

1) şu Düzgünnamanyň ýigrimi dördünji, ýigrimi bäşinji, otuzynjy böleklerinde görkezilen resminamalary bermäge;

2) şu Düzgünnamanyň ýigrimi altynjy we otuz birinji böleklerinde göz öňünde tutulan şertleri berjaý etmäge;

3) şertnamada göz öňünde tutulan möhletde we möçberde durmuş hyzmatlarynyň töleglerini amala aşyrmaga borçludyrlar.


VI bap. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň bölümleri


43. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň bölümleri şu aşakdakylardan ybaratdyr:

1) durmuş-hojalyk we maslahat beriş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegini goşmak bilen, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny edýän bölüm;

2) durmuş we lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegini goşmak bilen, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatlaryny edýän ýarym ýatymlaýyn gündizki bölüm (mundan beýläk – Gündizki bölüm);

3) durmuş we lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegini goşmak bilen, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara durmuş hyzmatlaryny edýän ýatymlaýyn gije-gündizki bölüm (mundan beýläk – Gije-gündizki bölüm).

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň bölümleri öz işlerinde durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylaryna tabyndyr.

44. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň her bir bölümine Ministrlik bilen ylalaşylyp, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan bellenilýän başlyk ýolbaşçylyk edýär.

45. Hyzmat edilýän adamlaryň sany şäherlerde 120-den, şäherçelerde we köp ilatly obalarda 100-den az bolmadyk mahaly, durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny edýän bölümleri döredilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň wezipe sanawynda durýan sosial işçileri tarapyndan amala aşyrylýar. Sosial işçileriň sany bir işgär üçin bellenen iş ýükünden, ýagny hyzmat edilýänleriň sanynyň şäherlerde 16 adam, şäherçelerde we köp ilatly obalarda 14 adamdan az bolmadyk adamlara hyzmat edilmeginden ugur alnyp girizilýär.

Sosial işçiler tarapyndan hyzmat edilýän adamlaryň öýüne barmagyň aýlyk wagt tertibi bölümiň başlygy tarapyndan düzülýär we durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygy tarapyndan tassyklanýar, durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde hyzmat etmek hepdede 2 gezekden seýrek bolmaly däldir, şeýle hem bölümiň başlygy her bir sosial işçiniň işine gözegçilik edýär.

Sosial işçiler hyzmat edilýän adamlar barada maglumatlar kitabyny (şu Düzgünnama 11-nji goşundy) ýöredýärler, onda ýerine ýetirilen işler barada ýazgylar ýazylýar. Sosial işçiler tarapyndan kitaby hepdäniň soňky iş gününde bölümiň ýa-da durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygyna gözegçilik edilmegi üçin berilýär.

Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny edýän bölümiň başlygy hyzmat edilýän adamlaryň öýüne baryp, olara hyzmat edilişiniň bölekleýin barlaglaryny geçirmäge borçludyr.

46. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň gündizki we gije-gündizki bölümleri olaryň hersinde azyndan 20 adam bolan mahaly döredilýär.

47. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň gündizki we gije-gündizki bölümleriniň saglygy goraýyş işgärleri özleriniň işlerini durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýerleşen ýerindäki saglygy goraýyş edaralary bilen özara baglanyşykly guraýarlar. Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk etmek barada degişli ylalyşygyň bolan ýagdaýynda durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň ýerleşýän ýerindäki saglygy goraýyş edaralary durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň bölümlerini lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan derman (düzüminde neşe serişdeleri, psihotrop maddalary ýa-da prekursorlary bolan derman serişdelerinden başgasy) we sargy serişdeleri bilen üpjün edip, şeýle hem durmuş taýdan hyzmat edýän edaralaryň saglygy goraýyş işgärlerine usuly kömegi berip biler.

Bölümlerde lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan derman (düzüminde neşe serişdeleri, psihotrop maddalary ýa-da prekursorlary bolan derman serişdelerinden başgasy) we sargy serişdeleriniň iň az toplumy bolmalydyr.

Bölümleriň saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan hyzmat edilýän adamlara meýilleşdirilen bejergileriň ýerine ýetirilmegi diňe bejeriji ýa-da maşgala lukmanyň bellemegi boýunça amala aşyrylýar.

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar her aýda hasabat aýynyň yz ýanyndaky aýyň 5-inden gijä galman Ministrlige gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada hyzmat edilýän adamlar üçin satyn alnan (kabul edilen) we sarp edilen azyk önümleri barada maglumat (şu Düzgünnama 12-nji goşundy), gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada hyzmat edilýän adamlar üçin satyn alnan (kabul edilen) we sarp edilen derman we sargy serişdeleri barada maglumat (şu Düzgünnama 13-nji goşundy) berýärler.

48. Bölümleriň işine gözegçilik durmuş taýdan hyzmat edýän edaralar tarapyndan amala aşyrylýar.


VII bap. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny edýän bölüm

 

49. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde durmuş hyzmatlaryny edýän bölüm özüne hyzmat etmek we (ýa-da) hereket etmek ukybynyň çäklidigi sebäpli, özleriniň esasy durmuş isleglerini özbaşdak kanagatlandyrmaga mümkinçiliklerini kem-käsleýin ýitirendikleri bilen baglanyşykly, keseki kömegine mätäç ýeke ýaşaýan, gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara öýünde durmuş kömegini bermek üçin döredilýär.

50. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara öýünde hyzmat etmek saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy boýunça saglyk ýagdaýyna we mätäçligiň häsiýetine baglylykda şu Düzgünnamanyň 1-nji goşundysynda görkezilen durmuş hyzmatlarynyň sanawyna girýän durmuş hyzmatlary etmek, şeýle hem Ministrlik tarapyndan tassyklanan nyrhnama esasda edilýän durmuş hyzmatlary tölegli amala aşyrylýar.


VIII bap. Gündizki bölüm


51. Gündizki bölüm özüne hyzmat etmek we özünde hereket etmek ukybyny saklap galan adamlara durmuş we lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny etmek, şeýle hem olaryň naharlanmagyny we dynç alşyny guramak, olary güýçleriniň ýetýän zähmet işine çekmek we işjeň ýaşaýyşy goldamak üçin döredilýär.

52. Gündizki bölüm tarapyndan hyzmat edilmegiň dowamlylygy adamlaryň hyzmat edilmegi üçin nobatlylygyndan ugur alnyp bellenýär, hem-de hyzmat edilmeginiň dowamlylygy 1 (bir) aýdan 6 (alty) aýa çenli dowam edip biler.

53. Hyzmat edilýän adamlar özleriniň meýletin razyçylygy bilen we saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasyna, şeýle hem zähmet babatdaky maslahatlara laýyklykda ýörite enjamlaşdyrylan ussahanalarda güýçleriniň ýeten bejeriş-zähmet işine gatnaşyp bilerler. Bejeriş-zähmet işi degişli işgärleriň gözegçiligi astynda amala aşyrylýar.

54. Gündizki bölüme lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmaty üçin ýörite otag, kitaphana üçin otaglar we bejeriş-zähmet ussahanalary üçin iş otaglary bölünip berilýär.

55. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň naharlanmagy we dynç alşynyň guralmagy üçin gündizki bölümde ýörite jaýlar enjamlaşdyrylýar.

 

IX bap. Gije-gündizki bölüm


56. Gije-gündizki bölümiň işi özüne hyzmat etmek we (ýa-da) hereket etmek ukybynyň çäklidigi sebäpli, özleriniň esasy durmuş isleglerini özbaşdak kanagatlandyrmaga mümkinçiliklerini kem-käsleýin ýa-da doly ýitirendikleri bilen baglanyşykly, keseki kömegine mätäç ýeke ýaşaýan, gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş we lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny etmäge gönükdirilendir.

57. Gije-gündizki bölüm tarapyndan adamlara hyzmat etmegiň dowamlylygy şu Düzgünnamanyň elli ikinji bölegine laýyklykda amala aşyrylýar. Şeýle hem Gije-gündizki bölümde durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň naharlanmagy we dynç alşynyň guralmagy üçin ýörite jaýlar enjamlaşdyrylýar.

58. Gije-gündizki bölümde durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlaryň saglyk ýagdaýyna laýyk gelýän şertler döredilýär we olara lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş hyzmatlary ýerine ýetirilýär, şeýle hem bölümde olar üçin bejeriş-zähmet häsiýetli we olaryň boş wagtlarynyň peýdaly geçirilmegi üçin çäreler guralýar.

59. Ýöriteleşdirilen saglygy goraýyş kömegine mätäç adamlar döwlet saglygy goraýyş edaralaryna barlag we bejeriş üçin iberilýär. Saglygy goraýyş edaralarynda adamlaryň bejeriş alandygy üçin töleg Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

1-nji goşundy


Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara 

edilýän durmuş hyzmatlarynyň 

Sanawy


1. Hyzmat edilýän adamlaryň hasabyna 7 kg çenli azyk önümlerini, gyzgyn naharlary, ilkinji nobatda zerur bolan senagat harytlaryny satyn almak we öýe getirmek.

2. Nahar taýýarlamaga, ýaşalýan jaýy syryp-süpürmäge, kir ýuwmaga kömek etmek.

3. Hyzmat edilýän adamlaryň hasabyna jemagat we beýleki hyzmatlar üçin tölegleri tölemek.

4. Durmuşda ulanylýan zatlary kir ýuwulýan ýere, himiki usulda arassalaýyş kärhanasyna, şeýle hem abatlamak üçin tabşyrmak we kabul etmek.

5. Ýaşaýyş jaýyny ýeňil abatlamak we agaç ussaçylyk hyzmatlary üçin işgäri çagyrmaga ýardam etmek;

6. Hat ýazmaga, arzalary ibermäge we almaga, pensiýa üpjünçiligi, durmuş tölegleri meselelerinde kömek etmek.

7. Hyzmat edilýän adamlaryň hasabyna dermanlary satyn almak, lukmany öýe çagyrmak, saglyk öýüne bile gitmek.


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

2-nji goşundy

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada işleýän işgärleriň sany we zähmet haky gory barada Maglumat

 

T/b
Sebit
Jemi __ ___ 20___ ý. ýagdaýyna
şol sanda
dolandyryş diwany
sosial işçiler
hyzmat edýän işgärler
işgärleriň sany (birlik)
zähmet haky gory (manat)
işgärleriň sany (birlik)
zähmet haky gory (manat)
işgärleriň sany (birlik)
zähmet haky gory (manat)
işgärleriň sany (birlik)
zähmet haky gory (manat)
wezipe sanawy boýunça
hakyky işleýän işgärler
wezipe sanawy boýunça
hakykysy
wezipe sanawy boýunça
hakyky işleýän işgärler
wezipe sanawy boýunça
hakykysy
wezipe sanawy boýunça
hakyky işleýän işgärler
wezipe sanawy boýunça
hakykysy
wezipe sanawy boýunça
hakyky işleýän işgärler
wezipe sanawy boýunça
hakykysy
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

2Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                     __________________

                                                                                                                         (familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                           __________________

                                                                                                                         (familiýasy, ady, atasynyň ady)

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

3-nji goşundy


_______________________ gartaşan adamlara 

                     (şäheriň ady) 

we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygy _________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

________________________________ tarapyndan

                (familiýasy, ady, atasynyň ady)

Doglan güni, aýy we ýyly__________________ Ýaşaýan ýeri____________________________ _________________________________________


Durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin arza


Meni durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň __________________________________________________________________

(bölümiň ady)

bölümi tarapyndan ___________________________________________________

(hyzmat edilmeli möhleti görkezmeli)

_____________________________________ şerti bilen hyzmat edilmegi üçin

(mugt ýa-da tölegli)

kabul etmegiňizi Sizden haýyş edýärin.

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan ____-nj_ ýylyň __-nj_ _______nda _____ belgi bilen döwlet belligine alnan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň ____-nj_ ýylyň __-nj_ _________daky çykaran __-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnamada we durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamlara ýerine ýetirilýän durmuş hyzmatlarynyň sanawynda göz öňünde tutulan şertler we talaplar bilen tanyş boldum.

Hyzmat edilmegi boýunça şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmäge borçlanýaryn.

____________

(senesi)

____________

(goly)

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň netijesi______________________________________________________


___________

(senesi)

___________

(goly)

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

4-nji goşundy


Durmuş hyzmatynyň edilmegi barada

şertnama

 

_____________                                            20__ ý. _________ aýynyň «____»

         (şäheriň ady)


Bir tarapdan, __________________________________________________

                                                    (ýuridik şahsyň ady)

Tertipnamasy esasynda hereket edýän, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň (mundan beýläk – durmuş taýdan hyzmat edýän edara) başlygy __________________________________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

wekilçiliginde we beýleki tarapdan durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin durmuş taýdan hyzmat edýän edara kabul edilen adam (mundan beýläk – durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adam) __________________________________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

bilelikde “Taraplar” diýlip atlandyrylýanlar durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin şu şertnamany (mundan beýläk – Şertnama) aşakdakylar barada baglaşdylar.


Şertnamanyň mazmuny

1. Durmuş taýdan hyzmat edýän edara tarapyndan durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adama hyzmatlaryň şu görnüşleri hödürlenýär:

1) durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň gündizki we gije-gündizki bölümlerinde durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek;

2) durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adama öýünde durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.


Taraplaryň hukuklary we borçlary

2. Durmuş taýdan hyzmatlar edilende durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) durmuş taýdan hyzmat edýän işgärler tarapyndan özüne hormat we adamkärçilik bilen garalmagyna;

2) saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasy boýunça saglyk ýagdaýyna baglylykda durmuş hyzmatynyň görnüşlerini saýlap almaga;

3) ideg edilmegine, durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň degişli bölümlerinde ýerine ýetirilýän lukmançylyk kömeginden öň berilýän saglygy goraýyş, arassaçylyk hyzmatyna;

4) onuň saglyk ýagdaýyny, saglygy goraýyş edarasynyň netijenamasyna we zähmet babatdaky maslahatlara laýyklykda höweslerini hasaba almak bilen, bejeriş-zähmet işine meýletin gatnaşdyrylmagyna;

5) öz hukuklary, borçlary, durmuş taýdan hyzmat etmegiň görnüşleri, hyzmat etmegiň şertleri, şol sanda olaryň töleginiň şertleri barada maglumat almaga;

6) durmuş taýdan hyzmatyndan boýun gaçyrmaga;

7) durmuş taýdan hyzmat edilende durmuş taýdan hyzmat edýän işgäre aýan bolan şahsy häsiýetdäki maglumatlaryň gizlin saklanylmagyna;

8) öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga, şol sanda kazyýet tertibinde goramaga;

9) durmuş taýdan hyzmat edilmegine kabul edilende şu aşakdakylar bilen öňünden tanyşdyrylmaga:

a) Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 20__-nji(y) ýylda “___”-nji(y) ______-da _______belige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň ___-nji ______-de çykaran_____belgili buýrugy bilen tassyklanylan, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda Düzgünnamada göz öňünde tutulan, durmuş hyzmatynyň edilmegi üçin kabul edilmegiň we durmuş hyzmatynyň bes edilmeginiň şertleri;

b) edilýän durmuş hyzmatlaryň görnüşleri we nyrhlary;

ç) durmuş taýdan hyzmat edilende özlerine degişli hukuklary we borçlary.

3. Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adam şulara borçludyr:

1) degişli resminamalary bermäge;

2) her bir maşgala agzasynyň işleýän (gulluk edýän, okaýan) ýerinden aýlyk gazanjynyň möçberi we beýleki girdejileri baradaky güwänamasyny bermäge;

3) durmuş hyzmatynyň edilmegi barada şertnama baglaşmaga;

4) talap edilýän resminamalaryň asyl nusgalaryny bermäge;

5) özi baradaky maglumatlaryň üýtgän halatlarynda şahsy işindäki güwänamalaryny täzelemäge;

6) töleg tölemek şerti bilen kabul edilende durmuş hyzmatlarynyň bahalarynyň nyrhnamasyna laýyklykda durmuş hyzmatlarynyň tölegini tölemäge.

4. Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adama durmuş hyzmatyny bes etmäge şu aşakdaky halatlarda hukugy bardyr:

1) hyzmat edilýän adamyň ýazmaça arzasy boýunça;

2) şertnamada göz öňünde tutulan hyzmat ediş möhleti dolanda;

3) hyzmat edilendigi üçin töleg tölemegiň şertnamadaky şertleri bozulanda;

4) saglygy goraýyş babatynda garşy görkezmeler ýüze çykanda;

5) durmuş hyzmatlary edilýän döwründe raýatlar tarapyndan bellenen kadalar we düzgünler bozulanda;

6) hyzmat edilýän adam aradan çykanda.

5. Durmuş taýdan hyzmat edýän edara şulara borçludyr:

1) Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň arzasy esasynda ______________________________durmuş hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegini

               (anyk hyzmatlar görkezilýär) 

üpjün etmäge;

2) durmuş hyzmatyny alýan adama berilýän durmuş hyzmatlarynyň bildirilýän talaplara we hiline laýyk gelýändigine gözegçiligi amala aşyrmaga.


Hyzmatlaryň bahasy we hasaplaşygyň tertibi

6. Durmuş taýdan hyzmat edýän edara tarapyndan tölegli esasda ýerine ýetirilen durmuş hyzmatlarynyň bahasy Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan tassyklanan tölegli esasdaky ýerine ýetirilýän durmuş hyzmatlarynyň bahalarynyň nyrhnamasyna laýyklykda kesgitlenýär.

7. Hyzmatlaryň tölegi durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adam tarapyndan aşakdaky tertipde geçirilýär:

1) hyzmatlaryň aýry-aýry görnüşleri boýunça – hyzmatlaryň edilişine görä;

2) aýlyk nyrh bellenende – her aýda.


Şertnamanyň şertlerini üýtgetmek we şertnamany ýatyrmak

8. Şertnama taraplaryň ylalaşygy boýunça üýtgedilip bilner, şunda üýtgetmeler we goşmaçalar Düzgünnamanyň şertlerine we talaplaryna çapraz gelmeli däldir.

9. Şertnama aşakdaky ýagdaýlarda möhletinden öň ýatyrlyp bilner:

1) bozulmazyndan bir aý öňünden beýleki tarapy habardar etmek bilen, taraplaryň özara ylalaşygy boýunça;

2) taraplaryň biri borçlaryny ýerine ýetirmedik halatynda;

3) kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdiniň esasynda.

10. Şertnama ýatyrlan halatynda hyzmaty alýan adam edilen durmuş hyzmatlarynyň bellenen aýlyk nyrhy boýunça bahasyny şertnamanyň ýatyrlan senesine çenli senenama günlere barabarlykda töleýär.


Taraplaryň jogapkärçiligi

11. Taraplaryň arasynda şu Şertnama boýunça ýa-da onuň bilen baglylykda jedeller we düşünişmezlikler ýüze çykan halatynda, gepleşikler geçirmek arkaly çözülýär. Eger-de ýüze çykan jedeller we düşünişmezlikler gepleşikler arkaly çözmek mümkin bolmadyk ýagdaýynda olar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, kazyýet tertibinde çözülmäge degişlidir.


Şertnamanyň hereket edýän möhleti

12. Şertnamanyň hereket edýän möhleti 20__ý. ___________ aýynyň


«____» 20__ ý. ____________ aýynyň «____» çenli bellenilýär.


Beýleki şertler

13. Şu Şertnama 2 (iki) nusgada düzüldi, olaryň her biriniň birmeňzeş hukuk güýji bardyr. Taraplaryň her birinde şu Şertnamanyň bir nusgasy saklanýar.


Maglumatlar we gollar

Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adam______________________________________________________________

                               (familiýasy, ady, atasynyň ady, pasportynyň belgisi we seriýasy, öý salgysy, telefon belgisi)

__________________________________________________________________

Şertnamanyň baglaşylan senesi 20__ ý. ____________ «____»


Durmuş taýdan hyzmat edilmegine mätäç adamyň goly______________Durmuş taýdan hyzmat edýän edara __________________________________

                                                                    (salgysy, telefon belgisi)


Şertnamanyň baglaşylan senesi 20__ ý. ____________ «____»


Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygynyň goly______________

M.Ý.


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

5-nji goşundy


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan 

hyzmat edýän edara tarapyndan hyzmat edilmegi üçin kabul edilýän 

adamlary hasaba alyş

Kitaby


T/b
Familiýasy,ady, atasynyň ady
Doglan senesi
Öý salgysy
Derejesi
Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň bölümi
Hyzmat etmegiň şertleri
(mugt, tölegli)
Hyzmat edilmegi üçin kabul edilen senesi
Hyzmatyň bes edilen senesi
Hyzmatyň bes edilmeginiň sebäbi
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2


Bellik: 4-nji sütünde Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjy, beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketleriniň maýyplygy bolan adam, ýeke ýaşaýan işe ukypsyz gartaşan adam we ş.m. görkezilmäge degişli.


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

6-njy goşundy


________________________________________________

(salgysy)

___________________________________________________________salgyda ýaşaýan ____________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Durmuş taýdan hyzmat edilmeginden ýüz dönderilýändigi barada

Habarnama

 

 

__________________ welaýatynyň (Aşgabat şäheriniň) Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasy, Siziň______________________________________________________________

(Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda Düzgünnamanyň otuz ikinji böleginde görkezilen sebäplere laýyk gelýän ___________________________________________________________________ esaslar bilen esaslandyrylmaly)

sebäpli, Size durmuş taýdan hyzmat edilmeginden ýüz dönderilýändigini habar berýär.


   

_________________ welaýatynyň/şäheriniň
Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň başlygy
         _________
(goly)


________________________    
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
 

Tassyknama - dilhaty


Men ___________________________________, Gartaşan adamlara    

                      (familiýasy, ady, atasynyň ady)

we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň habarnamasyny aldym, onuň mazmuny bilen tanyşdym we hiç hili nägileligim ýok.


                           “____”___________  20__ ý.             ___________

                                                                    (sene)                                                            (goly)


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

7-nji goşundy


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarada hyzmat edilýän adamlaryň sanynyň üýtgeýşi barada Maglumat

 

               

T/b
Sebit
bölümler
__ __ 20__ ý. ýagdaýyna hyzmat edilýän adamlaryň sany
hasaba alnan adamlaryň jemi sany
hasapdan çykan adamlaryň jemi sany (5+6+7)
olardan
__ __ 20__ ý. ýagdaýyna hyzmat edilýän adamlaryň sany        (2+3-4)
olardan
öýünde hyzmat edilýänler
gündizki bölümde hyzmat edilýänler
gije-gündizki bölümde hyzmat edilýänler
hossarlary bar adamlar
ýeke galan gartaşan adamlar
olardan
şol sanda hasabat aýynda tölenilen tölegli hyzmatlar

aradan çykanlar
arzasy boýunça
göçüp gidenler
erkekler
aýallar
I-II topar maýyplygy bolan adamlar
urşa gatnaşanlar
uruş maýyplary
wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşy

sany (adam)
möçberi (manat)

A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                                                   __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                                                                        __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

8-nji goşundy


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň býujetden daşary ýa-da ýörite hasabyndaky serişdeleri barada Maglumat

 

T/b
Sebit
___ ____ 20_____ý. ýagdaýyna durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň býujetden daşary ýa-da ýörite hasabynda galan serişdäniň möçberi (manat)
1 (bir) aýyň dowamynda gelen serişdeler (manat)
şol sanda
Jemi harçlanany (manat)
____ ____ 20_____ý. ýagdaýyna durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň býujetden daşary ýa-da ýörite hasabynda galan serişdäniň möçberi (manat)
Haýsy maksada gönükdirilen
Bellik
tölegli hyzmat edilýän adamlardan geleni (manat)
edaralardan we guramalardan geleni (manat)
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
1

2Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                                                   __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                                                                        __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

9-njy goşundy
M.Ý.                     “Tassyklaýaryn”

                                                                                                                _________________________

     (Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň ady)

     ________________________   

              (familiýasy, ady, atasynyň. ady)

Delilnama

 

20___-nj__ ýylyň__________  ____                                   _________________

(senesi)                                                                                  (ýerleşýän ýeri)

Biz aşakda gol çekenler guramanyň wekili         _________________________

                                                                                                                           (familiýasy, ady, atasynyň ady)

________________
                   (wezipesi)
                          __________________________
                                       (familiýasy, ady, atasynyň ady)
________________
                   (wezipesi)
                          __________________________
                                       (familiýasy, ady, atasynyň ady)
________________
                   (wezipesi)
                          __________________________
                                       (familiýasy, ady, atasynyň ady)

Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň maddy gymmatlyklarynyň

saklanmagy üçin jogapkär işgäri

                                                                       ___________________________

                                                                                                        (familiýasy, ady, atasynyň. ady)

haýyr – sahawat we ynsanperwerlik kömegi görnüşinde durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň kabul eden serişdeleri üçin şu delilnamany düzdik.


T/b
Ady
Ölçegi–birligi sany
Bahasy
Möçberi
BellikGuramanyň wekili          ______________         _________________________

                                                                                        (goly)                                             (familiýasy, ady, atasynyň ady) 

Maddy gymmatlyklaryň saklanmagy

üçin jogapkär işgär         _______________         ___________________________

                                                                                           (goly)                                            (familiýasy, ady, atasynyň ady)

         

________________
                   (wezipesi)
________________
                   (goly)
__________________________
(familiýasy, ady, atasynyň. ady)
________________
                   (wezipesi)
________________
                   (goly)
__________________________
(familiýasy, ady, atasynyň. ady)
________________
                   (wezipesi)
________________
                   (goly)
__________________________
(familiýasy, ady, atasynyň. ady)Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

10-njy goşundy


20____-nj__ ýylyň _________ ana

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edara kabul edilen we sarp edilen haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömegi barada Maglumat

 

T/b
Görkezijiler
haýyr-sahawat ýa-da ynsanperwerlik kömegi
Gaýry zatlar
Iýmit
şol sanda
şol sanda
Köýnek, balak, kurtka
Mata (top, metr sany)
Köwüş, ädik
Ýassyk, düşek we ýorgan daşy
Beýlekiler
Jemi
Et (kg)
Ösümlik ýagy (litr)
Mal ýagy (kg)
Un (kg)
Şeker (kg)
Beýlekiler
Jemi
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Aýyň başynda galany

2
Kabul edileni

3
Harçlanany

4
Aýyň ahyrynda galanyDurmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                                                __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                                                                     __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

 

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

11-nji goşundyHyzmat edilýän adamlar barada maglumatlar Kitaby


Bölümiň ady____________________Sosial işçiniň familiýasy, ady, atasynyň ady________________________________________________

Sosial işçiniň öý salgysy, tel belgisi _________________________________________________________


Başlanan wagty       20__ ý.____________ aýynyň    “___”

Tamamlanan wagty 20__ ý.____________ aýynyň    “___”


Hyzmat edilýän adamlar barada maglumatlar


T/b
Familiýasy, ady, atasynyň ady
Doglan güni, aýy, ýyly
Öý salgysy, telefon belgileri
Garyndaşlarynyň öý salgysy, telefon belgileri
Hyzmat edilmek üçin kabul edilen senesi
Töleg şerti
Ýerine ýetirilýän hyzmatlar
Barylýan günler
Hyzmaty alýanyň goly
Hyzmatyň hiliniň barlanan senesi
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1


2Bellik: 5-nji sütünde tölegiň şerti (mugt, tölegsiz) görkezilmäge degişli.


Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

12-nji goşundy


20____-nj__ ýylyň _________ aýynyň ___ ýagdaýyna

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň gündizki we gije-gündizki bölümlerinde hyzmat edilýän adamlar üçin satyn alnan (kabul edilen) we sarp edilen azyk önümleri barada 

Maglumat

 

T/b
Görkezijiler
Hasabat döwüründe
Jemi
şol sanda __________ aýynda
Jemi
Býujet serişdesinden
Haýyr-sahawatdan
Býujet serişdesinden
Haýyr-sahawatdan
A
B
1
2
3
4
5
6
1
Hasabat aýynyň başynda galyndy


2
Alnany


3
Harçlanany


4
Jemi orun güni
X
X

X
X

5
Hyzmat edilen adamlaryň ortaça sany
X
X

X
X

6
Bir adam üçin harçlanany
X
X

X
X

7
Hasabat aýynyň ahyryna galyndy
Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                                                   __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                                                        __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän döwlete degişli edaralar hakynda düzgünnama

13-nji goşundy


20____-nj__ ýylyň _________ aýynyň ___ ýagdaýyna

Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň gündizki we gije-gündizki bölümlerinde hyzmat edilýän adamlar üçin satyn alnan (kabul edilen) we sarp edilen derman we sargy serişdeleri barada Maglumat

 

T/b
Görkezijiler
Hasabat döwüründe
Jemi
şol sanda __________ aýynda
Jemi
Býujet serişdesinden
Haýyr-sahawatdan
Býujet serişdesinden
Haýyr-sahawatdan
A
B
1
2
3
4
5
6
1
Hasabat aýynyň başynda galyndy


2
Alnany


3
Harçlanany


4
Jemi orun güni
X
X

X
X

5
Hyzmat edilen adamlaryň ortaça sany
X
X

X
X

6
Bir adam üçin harçlanany
X
X

X
X

7
Hasabat aýynyň ahyryna galyndy
Durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň

başlygy                                                                                                                   __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)


Baş buhgalter                                                                                                        __________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)
Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda 1326 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.