Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Tokaý kodeksini

tassyklamak we güýje girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 10-njy madda)

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamaly (goşulýar).

 

2-nji madda. Türkmenistanyň Tokaý kodeksini 2011-nji ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girizmeli.

 

3-nji madda. Şu Kodeksiň güýje giren gününden başlap 1993-nji ýylyň 12-nji aprelinde kabul edilen Türkmenistanyň Tokaý hakyndaky kodeksini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 3-4, 28-nji madda) güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary mundan beýläk Türkmenistanyň Tokaý kodeksine laýyk getirilýänçä, Türkmenistanyň Tokaý kodeksine garşy gelmeýändigine görä hereket edýärler.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti üç aý möhletde Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny Türkmenistanyň Tokaý kodeksine laýyk getirmeli.

 

 

Türkmenistanyň                                                         Gurbanguly

              Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 25-nji marty.

№ 166-IV.