Fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işi (mundan beýläk - hukuk kömegini bermek işi) - Türkmenistanyň çäginde amala aşyrmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarnama almak talap edilýän işiň aýry-aýry görnüşi.

Hukuk kömegini bermek işini amala aşyrmak üçin ygtyýarnama ygtyýarnamala şu hukuklary berýär:   

* raýat işleri boýunça we edara ediş hukuk tertibiniň bozulmalary baradaky işler boýunça kazyýetde, arbitraž kazyýetde we beýleki edara düzümlerinde hem-de jemgyýetçilik guramalarynda wekilçilik etmäge;
* jenaýat işleri boýunça goraýjy, jebir çekeniň, raýat hak isleýjiniň we raýat jogap berijiniň wekili hökmünde anyklaýyş işleri geçirilende, deslapky derňewde hem-de kazyýetde gatnaşmaga;
* Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, hukuk meseleleri boýunça dil üsti bilen maslahatlary, şeýle hem düşündirişleri bermäge, hukuk häsiýetli arzalary, şikaýatlary we beýleki resmi namalary düzmäge hem-de beýleki hukuk kömegini bermäge.

Hukuk kömegini bermäge ygtyýarnamany almak üçin fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs Ygtyýarlylandyryjy edara arza berýär, şol arzada şular görkezilýär:

a) ýuridik şahs üçin – doly ady, döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi, guramaçylyk-hukuk görnüşi, hukuk salgysy, işiniň görnüşi we ony amala aşyrmagyň möhleti, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini amala aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri;

b) fiziki şahs üçin – familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini amala aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri.

Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arza şu aşakdakylar goşulýar:

ýuridik şahslar:

        a) esaslandyryş resminamalaryň nusgalary;    

        b) ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesini;

ç) ynanç hatyny, hyzmatyň şertnamasy ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlygyny tassyklaýan buýrugy;

d) şu bölegiň ikinji bendinde bellenen edara görnüşli tarapyň işgär wezipe sanawynda durýan, hukuk kömegini bermek işi bilen meşgullanýan hünärmenleriň we ýolbaşçylaryň resmi namalaryny;

e) ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşini amala aşyrmak üçin Ygtyýarnamanyň dalaşgärinde jaýyň barlygyny (eýeçiliginde, kireýine ýa-da başga kanuny esasda oňa degişliligini) tassyklaýan resmi namalaryň nusgalaryny goşýar.

Ýuridik şahs öz düzümine girjek, hukuk kömegini bermek boýunça iş bilen meşgullanjak fiziki şahslar üçin maglumat hem berýär.

2) fiziki şahslar:

a) Ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan bellenen görnüş boýunça maglumatlaryň möçberinde sowalnamany;

b) pasportyň nusgasyny;

ç) diplomyň we bilimi hakyndaky beýleki resmi namalaryň nusgalaryny;

d) zähmet depderçesiniň nusgasyny goşýar.


Ähli resmi namalar sanaw boýunça kabul edilýär, sanawyň nusgasy resmi namalaryň kabul edilendiginiň senesi hakyndaky bellik bilen, Ygtyýarnamanyň dalaşgärine gowşurylýar.

 

Ýuridik şahsyň guramaçylyk-hukuk görnüşi, onuň ady, hukuk salgysy ýa-da ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri üýtgän mahalynda, şeýle hem fiziki şahsyň familiýasy, ady, pasport maglumatlary, ýaşaýan ýeri ýa-da ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri üýtgän mahalynda ygtyýarnamaly ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek hakynda arza bermäge borçludyr.

Arzada ygtyýarnamaly hakynda täze maglumatlar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarda bolsa – Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli üýtgetmeleriň hakyky girizilenligini tassyklaýan resminama hakynda maglumatlar görkezilýär.

Eger ygtyýarnama ýuridik şahsyň hukuk oruntutaryna gaýtadan resmileşdirilýän bolsa, onda arza görkezilen hukuk oruntutary tarapyndan berilýär.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek hakynda arza ygtyýarnamaly (ygtyýarnamalynyň-ýuridik şahsyň hukuk oruntutary) tarapyndan Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli üýtgetmeleriň girizilen gününden başlap ýa-da işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeriniň üýtgedilen gününden başlap otuz senenama gününiň dowamynda ygtyýarlylandyryjy edara berilýär.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek üçin şu aşakdaky resminamalar berilýär:

Ýuridik şahslar üçin:

a) ygtyýarnamanyň gaýtadan berilmegi hakynda arza

b) esaslandyryş resminamalaryň nusgalary; 

ç) ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesi;   

d) ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlygyny tassyklaýan buýrugy;  

e) şu böleginiň ikinji kiçi bölüminde bellenen ýuridik şahsyň işgär wezipe sanawynda durýan, hukuk kömegini bermek işi bilen meşgullanýan hünärmenleriň we ýolbaşçylaryň resmi namalary;
ä) ygtyýarnama.


Ýuridik şahs öz düzümine girjek, hukuk kömegini bermek boýunça iş bilen meşgullanjak şahsy taraplar üçin maglumat hem berýär.

Fiziki şahslar üçin:  

a) Ygtyýarnamanyň gaýtadan berilmegi hakynda arza;   

b) Ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan bellenen görnüş boýunça maglumatlaryň möçberinde sowalnama;
ç) pasport nusgasy;

d)  diplomyň we bilimi hakyndaky beýleki resmi namalaryň nusgalary;  

e) zähmet depderçesiniň usgasy;  

ä) ygtyýarnama.


Ähli resmi namalar sanaw boýunça kabul edilýär, sanawyň nusgasy resmi namalaryň kabul edilendiginiň senesi hakyndaky bellik bilen, Ygtyýarnamanyň dalaşgärine gowşurylýar.

 

"Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda" Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran 1771 belgili karary bilen tassyklanan Ygtyýarlylandyrylmaga, degişli işiň aýry-aýry görnüşleri boýunça ygtyýarlylandyryjy edaralaryň sanawyny hem-de ygtyýarnamalaryň berilmegi üçin alynýan döwlet pajynyň möçberleriniň 19-njy bölegine laýyklykda, Fiziki we ýuridik şahslara hukuk  kömegini  bermek  işiniň  kody  69.10.11 belgi bilen bellenilen we döwlet pajynyň möçberi 1.100 (bir müň bir ýüz) manat diýlip kesgitlenen.

Eger, Ygtyýarnamanyň dalaşgäri ygtyýarnama bermek barada çözgüt çykarylandan soň, otuz senenama gününiň içinde döwlet pajyny tölemese, Ygtyýarlylandyryjy edaranyň görkezilen ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüt çykarmaga haky bardyr.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmegiň döwlet pajynyň möçberi ygtyýarnama berlendigi üçin alynýan döwlet pajynyň 0,1 essesi (110,0 manat) möçberinde kesgitlenýär.

Ygtyýarnama esasynda hukuk kömegini amala aşyrýan ýuridiki şahslar barada maglumat


T/b

Ýuridik şahsyň ady

Telefon, e-mail, web-site belgileri

Ygtyýarnamanyň belgisi

1.

“Altyn kanun” hojalyk jemgyýeti
Direktor - Akmämmedow Kerim Mämmetmyradowiç

tel: +993 (12) 47-87-19

E-mail: Info@altynkanun.com

Web-site: www.altynkanun.com

www.turkmens-law.com

№ 1-19-35-107

2.

“Hukukçy hyzmatdaş” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Taganow Serdar Bäşimowiç

tel: +993 (12) 41-39-24

E-mail: Info@hhlawfirmtm.com

Web-site: www.hhlawfirmtm.com

№ 1-19-35-109

3.

“Hukuk dünýäsi” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Diniýew Muhammetberdi Taňryberdiýewiç

tel: +993 (12) 21-16-28

E-mail: Info@hukukdunyasy.com.tm

hukukdunyasy@gmail.com

Web-site: www.hukukdunyasy.com.tm

№ 1-9-40-89

4.

“Medet Kompani LTD.” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Igdirow Geldimämmet Abdalowiç

tel: +993 (12) 44-99-33, 44-99-34,  44-99-35

E-mail: medet@online.tm

medet09@rambler.ru

№ 1-9-40-90

5.

“Penakär” hojalyk jemgyýeti
Direktor –Hojakgaýew Gurban Taňryberdiýewiç

tel: +993 (12) 92-71-90

E-mail: penakarlawfirm@gmail.com

№ 1-9-40-99

6 "Hukukçy" hojalyk jemgyýeti
Direktor – Aýdogdyýew Eziz Söýünowiç
tel: 96-48-81 iş tel; +993(64) 20-15-20 ;
E-mail: info@hukukchy.com

№ 1-19-35-110 


7 "Şowly çözgüt" hojalyk jemgyýeti
Direktor – Maşrykow Batyr Bekiýewiç
tel: +993(65) 71-38-87, 70-08-09 ;

№ 1-19-35-111


Ygtyýarnama esasynda hukuk kömegini amala aşyrýan fiziki  şahslar barada maglumat

   

T/b

 

Familiýasy, ady, atasynyň ady 

Telefon belgisi

 

Ygtyýarnamanyň belgisi

 

Aşgabat şäheri boýunça:

1.

Ilýasow

Rejepmyrat Babaýewiç

+993 (65)-63-27-83

+993 (12) 36-07-05

№  1-40-9-2

2.

Täjiýewa Tamara Halikowna  

+993 (65)-13-41-64

№  1-40-9-3


3.

Owlägulyýew Arslan Kuliýewiç

+993 (12) 66-58-12

+993 (12) 93-30-23

№ 1-9-40-6


4.

Titow Aleksandr Wladimirowiç

+993 (65)-09-21-90

№ 1-9-40-10


5.

Akmämmedow Kerim Mämmetmyradowiç

+993 (62) 00-55-75


№ 1-9-40-12


6.

Karyýewa Ejegül

+993 (12) 63-04-87


№ 1-9-40-18

7.

Dolžikow Wladmir Anatolýewiç

+993 (65) 81-73-36

№ 1-9-40-21


8.

Aşyrow Begenç Saparmämmedowiç

+993 (65) 03-39-41


№ 1-9-40-24

9.

Myradow Arslan Orazdurdyýewiç

+993 (12) 56-02-20

№ 1-9-40-25


10.

Annagulyýew Ataberdi Batyrowiç

+993 (65)  55-28-52

+993 (12) 94-51-14

№ 1-9-40-27


11.

Igdirow Geldimämmet Abdalowiç

+993 (65) 81-36-30


№ 1-9-40-31


12.

Halilow Myrat Soltanmyradowiç

+993 (62) 11-07-28

№ 1-9-40-39


13.

Çaryýew Myrat Azatowiç

+993 (65) 69-89-05

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-43


14.

Hajymämmedow Wiktor Hangeldiýewiç

+993 (63) 00-70-47


№ 1-9-40-44


15.

Orazow Keýmir Amanmyradowiç

+993 (12) 69-37-63

№ 1-9-40-46


16.

Nyýazow Annaberdi Muhammedowiç

+993 (12) 65-54-54


№ 1-9-40-47


17.

Amandurdyýewa Ogulgerek Kakajanowna

+993 (12) 61-03-79


№ 1-9-40-48


18.

Berdiýew Atageldi Awlägulyýewiç

+993 (65) 81-83-21


№ 1-9-40-49


19.

Glyçhanow Glyçhan Meläýewiç

+993 (12) 50-37-05

№ 1-9-40-50

20.

Şşeguns Nikolaý Gorikowiç

+993 (65) 81-18-50

№ 1-9-40-52

21.

Nepesow Muhammet Jumaýewiç

+993 (12) 62-94-87

№ 1-9-40-55


22.

Taganow Serdar Bäşimowiç

+993 (12) 56-92-80


№ 1-9-40-56


23.

Diniýew Muhammetberdi Taňryberdiýewiç

+993 (65)-57-27-42, +993 (12) 21-16-28

№ 1-9-40-59


24.

Hudaýnazarow Gadam Esendurdyýewiç

+993 (65)-61-15-59


№ 1-9-40-62


25.

Gurbanowa Ogulbibi Hudaýnazarowna

+993 (65) 62-87-28

+993 (65) 45-52-19

+993 (12) 36-07-05


№ 1-9-40-68


26.

Goçmyradow Allamyrat Ýusupmyradowiç

+993 (12) 56-44-30

№ 1-9-40-72


27.

Baýramgylyjow Serdar Meretgylyjowiç

+993 (12) 69-80-76

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-73

28.

Araztagan Derýaýew

+993 (12) 53-30-14

№ 1-9-40-80

29.

Aşirdurdy Kitjimowiç Abdullaýew

+993 (65) 88-53-07

№ 1-9-40-81


30.

Aşyrow Wepa

+993 (12) 67-32-26


№ 1-9-40-84


31.

Muhammetmurat Atagylyjowiç Baýramow

+993 (65) 57-12-83

№ 1-9-40-86


32.

Baýramsähedow Batyr Nursähedowiç

+993 (65) 71-04-17

№ 1-9-40-92


33.

Goňurow Abdylla


+993 (65) 17-22-22

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-93


34.


Bakgalow Arslan Örebaýewiç

+993 (65) 81-85-12

№ 1-9-40-94


35.

Orazgylyjow Döwran Durdygylyjowiç

+993 (65)-80-24-70

№ 3-9-40-42


36.

Gurbanow Jumamyrat Hemraýewiç

+993 (65) 80-80-10

№ 1-9-40-95


37.

Goçyýew Taganmyrat Dallaýewiç

+993 (12) 71-72-63

№ 1-9-40-98


38.

Ballyýew Bazarmyrat Aýdogdyýewiç

+993 (12) 70-63-63

№ 1-9-40-100


39.

Baýramow Jumageldi

+993 (65)-18-20-47

№ 1-9-40-101


40.
Akjaýew Durdymuhammet Taňryberdiýewiç

+993 (61) 91-00-94  № 1-9-35-103
41. 
Maşrykow Batyr Bekiýewiç
+993 (65) 70-08-09 № 1-19-35-104
42.
Baýmyradow Begenç Garýagdyýewiç

+993 (65) 70-02-05 № 1-19-35-105
43.
Geldiýew Hojamyrat Goçyýewiç

+993 (61) 90-98-98 № 1-19-35-106

Balkan welaýaty boýunça:

1.

Weliýew Söýünmämmet


+993 (63)- 02-05-55

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90 


№ 3-9-40-51

2.

Hajymämmedow Hakmyrat

+993 (65)- 92-72-03

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90


№ 3-9-40-54

3.

Saparowa Altynjemal Orazmämmedowna


+993 (65-18-21-71


№ 3-9-40-65

4.

Gylyjowa Göwher Rejepmämmedowna


+993 (65)- 54-53-53


№ 3-9-40-69

5.

Muradžjanow Şihmurad

Meredmuradowiç


+993 (65)- 58-05-16

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90 

№ 5-9-40-76Lebap welaýaty boýunça:

1.

 Öwezow Meret

 

+993 (65)-21-41-93

+993 (422) 2-54-19

№ 5-9-40-19

2.

Artykowa    Gülbahar   Hudaýgulyýewna

+993 (65)- 35-23-03

+993 (422) 3-33-61

№ 5-9-40-23

3.

Hallyýew Süleýman Poladowiç

+993 (65)-93-53-35

+993 (63-82-09-28

+993 (422) 3-65-30

№ 5-9-40-32

4.

Altyýew Hemrakuly Altyýewiç

+993 (65)-24-63-55

+993 (422) 3-37-38

№ 5-9-40-33

5.

Paýzullaýew Annadurdy Jumanyýazowiç

+993 (65)- 58-65-99

+993 (422) 3-65-59

№ 5-9-40-36


6.

Mamedowa Hamragül Şarifowna (Мамедова

+993 (65)- 98-12-75

№ 5-9-40-45

7.

Körpäýew Döwletmyrat

+993 (63)-35-05-74

№ 5-9-40-58

8.

Agamämmedow Babaguly Jumagulyýewiç

+993 (65)-43-12-00


№ 5-9-40-60

9.

Döwletnazarow Jumanazar

+993 (64)- 23-54-72

+993 (422) 3-37-38

№ 5-9-40-61

10.

Hojaberdiýew Sapar Hudaýberdiýewiç

+993 (65)-21-97-00

+993 (422) 3-37-38

№ 5-9-40-66


11.

Saparow Jöwher Çaryýewiç

+993 (65)-86-44-38

№ 5-9-40-79


12.

Döwletow Rozgeldi

+993 (65)- 23-19-19

№ 5-9-40-96

13.

Almazow Şamyrat Çaryýewiç

+993 (65)- 23-65-82


№ 5-9-40-102

Mary welaýaty boýunça:

1.

 Akmyradow Berdimyrat

 Salyhberdiýewiç

+993 (66)  25-25-08

№ 6-9-40-8

2.

 Atdakow  

 Gylyçmuhammet

+993 (65) 59-98-87

№ 6-9-40-14

3.

 Gazakow Durdymyrat

 Atajanowiç

+993 (65)- 59-60-48

№ 6-9-40-57


4.

 Ýusupowa Gunça

 Mämmedowna

+993 (61)- 09-55-59

+993 (522) 5-05-60

№ 6-9-40-82