Haýsy resminamalar kanunlaşdyrylmaga degişli bolmaýar?

Kanunlaşdyrylmaga degişli däl resminamalar we namalar:

pasportlaryň nusgasy;

zähmet depderçesi;

harby bileti;

partiýa, kärdeşler arkalaşygy we beýleki jemgyýetçilik birleşiginde

agzalyk barada  resminamalar;

şahsyýetnamalar;

häsiýetnamalar;

gozgalmaýan emläge eýeçilik hukugy baradaky şahadatnama;

kazyýete çekilenligi hakynda, täjirçilik we gümrük amallaryna

degişli bolan resminamalaryň (hasaplar, daşary ýurtlara harytlaryň geçirilmegi hakyndaky resminamalar, harytlaryň iberilmegi hakynda şertnamalar, gümrük deklarasiýasy we ş.m.) asyl we göçürme nusgalary.