Resminamalary konsulluk taýdan kanunlaşdyrmak näme?

Daşary ýurt döwletleriň çäginde ulanylmagy göz öňünde tutulýan resminamalaryň we namalaryň bolunýan döwletiň kanunçylygyna laýykdygyny we şol resminamalardaky we namalardaky ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan goýlan goluň we möhüriň hakykylygyny tassyklamakdan we şaýatlyk etmekden ybaratdyr.