Miras haýsy möhletde kabul edilmeli?

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan gününden alty aýyň dowamynda miras kabul edilmelidir. Döwlet notarial edarasyna miras galdyryjynyň aradan çykan gününden alty aýyň içinde degişli arza bilen ýüz tutulmalydyr.ş


Kanundan giňişleýin okamak