Wesýet ediji ýok emlägi wesýet edip bilermi?

Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1090-njy maddasyna laýyklykda, miras galdyryjy wesýetnama düzlen wagty heniz onda bolmadyk emlägi, mirasyň ýüze çykan pursatyna çenli onuň eýeçiliginde boljak şeýle emlägi wesýetnamada göz öňünde tutup biler.

Kanundan giňişleýin okamak